A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXIV/234/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2013 r.

  w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego

  UCHWAŁA NR XXXIV/234/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 listopada 2013 r.
  w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia
  wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego
  Na podstawie art.6.ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach
  lokalnych(Dz.U.z 2010r.Nr 95,poz.613 z późn. zm.),art.6b ustawy z dnia 15 listopada
  1984r.o podatku rolnym(Dz.U.z 2006r Nr 136, poz.969 z późn. zm. ) art.6 ust.8 z dnia
  30 października 2002r. o podatku leśnym(Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) oraz
  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm)uchwala się, co następuje:
  § 1. Wprowadza się na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Łączna pobór
  podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa.
  § 2. Na inkasentów opłaty o której mowa w §1 wyznacza się dla obszarów sołectw
  następujące osoby:
  Czerwona Górka - Teresa Czerwińska, zam. Czerwona Górka
  Gózd - Halina Starz, zam. Gózd
  Jęgrzna - Jan Wiśniewski, zam. Jęgrzna
  Kamionki - Joanna Flasińska, zam. Kamionki
  Klonów - Alicja Sucheńska, zam. Klonów
  Łączna - Bogdan Pająk, zam. Łączna
  Osełków - Małgorzata Wawrzeńczyk, zam. Stawik
  Podłazie - Sławomir Litwiński, zam. Podłazie
  Podzagnańszcze - Edmund Wykrota, zam. Podzagnańszcze
  Występa - Grzegorz Bracha, zam. Występa
  Zagórze - Andrzej Piec, zam. Zagórze
  Zalezianka - Czesław Borowiec, zam. Zalezianka
  Zaskale - Ewa Kotwica, zam. Zaskale
  § 3. Wpłata podatków przez inkasentów może nastąpić bezpośrednio w kasie Urzędu
  Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie do 5 dni po upływie terminu
  płatności każdej raty
  § 4. W przypadku nie rozliczenia się w w/w terminach inkasenci pokrywają koszty
  upomnienia oraz odsetek naliczonych z tytułu nie rozliczenia się w wyznaczonym terminie.
  § 5. 1. Ustala się prowizję za inkaso opłaty w wysokości 13% zainkasowanych
  należności podatkowych
  2. Prowizja określona w ust. 1 wypłacana będzie w terminie 14 dni od daty rozliczenia
  się inkasentów w Urzędzie Gminy z poboru opłaty.
  Id: C7C8B769-5D90-4FE2-A1E3-CDF4E9B6E9D0. Podpisany Strona 1
  § 6. Traci moc uchwała Nr 42/IX/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 grudnia
  2007r.w sprawie poboru w drodze inkasa podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego
  wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
  2014r.
  Id: C7C8B769-5D90-4FE2-A1E3-CDF4E9B6E9D0. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  Rada Gminy może zarządzić w drodze uchwały pobór podatku rolnego, leśnego i od
  nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość
  wynagrodzenia za inkaso.
  Uchwała reguluje podstawy naliczania prowizji, określa imiennie inkasentów z podaniem
  ich imion nazwisk i miejsca zamieszkania, wysokość prowizji, oraz termin rozliczania się z
  Urzędem Gminy.
  Id: C7C8B769-5D90-4FE2-A1E3-CDF4E9B6E9D0. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-01-09 0955
  Data upublicznienia: 2014-01-09
  Art. czytany: 768 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna