A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • ZARZĄDZENIE Nr 5/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 stycznia 2013 roku

  w sprawie nadania Urzędowi Gminy Łączna Regulaminu Organizacyjnego.

  ZARZĄDZENIE Nr 5/2013

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 stycznia 2013 roku


  w sprawie nadania Urzędowi Gminy Łączna Regulaminu Organizacyjnego.


  Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:
  § 1.
  Nadać Urzędowi Gminy Łączna Regulamin Organizacyjny w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.


  § 2.
  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.


  § 3.
  Traci moc Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącznej,


  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 5/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 stycznia 2013r.


  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Urzędu Gminy Łączna


  Rozdział I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1.

  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łączna, zwany dalej Regulaminem, określa:
  1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy Łączna, zwany dalej Urzędem,
  2. organizację Urzędu,
  3. zasady funkcjonowania Urzędu,
  4. zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych wydziałów (stanowisk pracy)
  w Urzędzie,
  5. inne postanowienia związane z realizacją zadań Wójta Gminy, wynikające
  z obowiązującego prawa.

  § 2.

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Urzędzie - należy prze to rozumieć Urząd Gminy Łączna,
  2. Gminie – należy prze to rozumieć Gminę Łączna,
  3. Radzie – należy prze to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Łączna,
  4. Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozmieć odpowiednio: Wójta Gminy
  Łączna, Sekretarza Gminy Łączna, Skarbnika Gminy Łączna.

  § 3.

  Urząd działa na podstawie następujących aktów prawnych:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,
  poz. 1591 z późn. zm.),
  2. uchwały Nr 6/II/2003 Rady Gminy w Łącznej z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie
  uchwalenia statutu Gminy Łączna,
  3. niniejszego Regulaminu.

  § 4.

  1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
  2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
  3. Urząd ma swoją siedzibę w miejscowości Kamionki nr 60.

  § 5.

  1. Urząd Czynny jest w dniach roboczych w godzinach:
  a) poniedziałek od godziny 7.30 do 16.00,
  b) wtorek – czwartek od godziny 7.30 do 15.30,
  c) piątek od godziny 7.30 do 15.00.
  2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedzielę, święta i dni powszednie
  wolne od pracy w godzinach od 7.30 do 15.30.  Rozdział II
  ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU.

  § 6.

  1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.
  2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
  a) zadań własnych,
  b) zadań zleconych,
  d) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),
  e) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
  f) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.


  § 7.

  1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
  2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
  a) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
  b) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
  c) zapewnienie organom Gminy możliwości podejmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
  d) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
  e) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony RP, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych ustaw szczególnych,
  f) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
  g) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
  h) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
  i) wykonywania prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
  - przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
  - prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
  - przechowywanie akt,
  - przekazywanie akt do archiwum,
  j) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

  Rozdział III
  ORGANIZACJA URZĘDU

  § 8.

  1. W skład Urzędu wchodzą następujące Wydziały:
  a) Wydział Organizacyjno – Obywatelski (Or),
  b) Urząd Stanu Cywilnego (USC),
  c) Wydział Techniczny (T),
  d) Wydział Finansowy (F),
  e) Radca Prawny (Rp),
  f) Wydział Edukacji (E)
  2. Na czele wydziałów stoją:
  a) Wydziału Organizacyjno – Obywatelskiego (Or) – Sekretarz Gminy,
  b) Urzędu Stanu Cywilnego (USC) – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
  c) Wydziału Technicznego (T) – Kierownik Wydziału Technicznego,
  d) Wydziału Finansowego (F) – Skarbnik Gminy,
  e) Wydziału Edukacji (E) – Kierownik Wydziału Edukacji

  § 9.

  1. Wydziały dzielą się na stanowiska pracy.
  2. Podziału wydziałów na stanowiska pracy dokonuje Wójt w drodze zarządzenia
  wewnętrznego.
  3. Odrębnymi zarządzeniami Wójta ustalono osoby pełniące w Urzędzie następujące funkcje:
  1) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
  2) Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  3) Administrator systemu teleinformatycznego,
  4) Administrator sieci informatycznych,
  5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
  6) Pełnomocnik Wójta w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
  4. Funkcje określone w pkt 3 nie stanowią w Urzędzie odrębnych stanowisk pracy
  lecz przypisane są określonym pracownikom jako zadania dodatkowe na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy.

  § 10.

  Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

  Rozdział IV
  ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU.

  § 11.

  Urząd działa według następujących zasad:
  1. praworządność,
  2. służebność wobec społeczności lokalnej,
  3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
  4. jednoosobowego kierownictwa,
  5. planowania pracy,
  6. kontroli wewnętrznej,
  7. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne Wydziały oraz
  wzajemnego współdziałania.

  § 12.

  Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

  § 13.

  Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

  § 14.

  1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasad szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
  2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

  § 15.

  1. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
  2. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

  § 16.

  1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Wydziały i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.
  2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
  § 17.

  1. Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy.
  2. Szczegółowe zasady planowania pracy w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.


  Rozdział V
  ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, SEKRETARZA GMINY
  I SKARBNIKA GMINY.

  § 18.

  I. Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
  2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
  3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
  4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
  5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
  6. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania i ich współdziałania i realizacji zadań,
  7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
  8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
  9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
  10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
  11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  12. upoważnianie kierowników Wydziałów lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  13. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
  14. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
  15. Wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych, ustalanie organizacji pracy ukierunkowanej na sprawne funkcjonowanie Urzędu,
  16. przygotowywanie projektu budżetu,
  17. współpraca z Radą, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania, przygotowywanie projektów uchwał Rady, wykonywanie budżetu, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie uchwał Rady, przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę oraz składanie Radzie sprawozdania ze swojej działalności,
  18. sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez Urząd i podległe jednostki organizacyjne,
  19. sprawowanie funkcji Szefem Obrony Cywilnej Gminy i Kierownikiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  20. sprawowanie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
  21. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
  22. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
  a) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
  b) dokonywania wydatków budżetowych,
  c) dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
  d) ogłaszania przetargów.
  II. W razie nieobecności Wójta w pracy zastępuje go Sekretarz.
  III. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Pozostałe czynności wobec Wójta wykonuje Sekretarz.

  § 19.

  I. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
  1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
  2. opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy,
  3. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
  4. kierowanie pracą Wydziału Organizacyjno – Obywatelskiego,
  5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
  6. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
  7. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
  8. nadzór nad prowadzeniem zbioru przepisów gminnych oraz udostępnianie ich do wglądu, w tym także udostępnianie na wniosek informacji publicznej,
  9. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
  10. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
  11. organizowanie i koordynowanie zadań obronnych realizowanych przez Urząd,
  12. współdziałanie z Radą i jej komisjami.
  13. organizowanie i nadzorowanie w porozumieniu z Wójtem naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy,
  14. przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, występowanie z wnioskami dotyczącymi awansu, nagrody, wyróżnienia, oraz kar regulaminowych dla pracowników Urzędu,
  15. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, zgodnie z ustawą
  z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228 z późn. zm. ),
  16. pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, tj. monitorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, prowadzenie kontroli przetwarzania danych osobowych oraz pełnienie roli doradcy merytorycznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie,
  17. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
  II. Sekretarz zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności.

  § 20.

  1. Skarbnik wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ).
  2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1) kierowanie pracą Wydziału Finansowego
  2) przygotowanie projektu budżetu Gminy;
  3) dokonywanie analiz budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji;
  4) opracowanie wniosków w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy;
  5) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powołujących powstanie zobowiązań finansowych;
  6) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;
  7) nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy oraz sołectw;
  8) współdziałanie z właściwym bankiem, inspektoratem ZUS, izbą i urzędem skarbowym oraz regionalną izbą obrachunkową.

  Rozdział VI
  ZAKRES CZYNNOŚCI, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
  POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW I STANOWISK PRACY

  § 21.

  1. Wydziały realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
  2. Wydziały są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
  3. Kierownicy poszczególnych Wydziałów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Wydziałów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
  4. Kierownicy poszczególnych Wydziałów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
  5. Kierownicy wydziałów opracowują zakresy czynności dla podległych pracowników i dokonują okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz występują z wnioskami osobowymi dot. wyróżnienia, nagrody, awansu, a także kar regulaminowych w stosunku do podległych im pracowników, a przynajmniej raz w roku wykonują samoocenę systemu kontroli zarządczej dokumentując jej wyniki.
  6. Zasady podpisywania pism przez Wójta i kierowników wydziałów określa załącznik nr 4 do Regulaminu.
  7. Do wspólnych zadań Wydziałów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów Gminy, a w szczególności:
  a) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zasady i tryb opracowania i wydawania aktów prawnych określa załącznik nr 5 do Regulaminu,
  b) pomoc Radzie, właściwym rzeczowym komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
  c) współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
  d) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji i realizacji zadań,
  e) współdziałanie z Wydziałem Organizacyjno – Obywatelskim w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników danego Wydziału,
  f) przechowywanie akt,
  g) wytwarzanie informacji publicznej dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu,
  h) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
  i) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających do danego Wydziału – zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli określa załącznik nr 6 do Regulaminu,
  j) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany Wydział podań kierowanych przez obywateli do innych organów,
  k) usprawnianie własnej organizacji, metod i firm pracy,
  l) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.
  ł) współpraca w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych środków finansowych,
  m) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie oraz ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  n) wykonywanie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
  wynikających z obowiązujących aktów prawnych i opracowanych planów tj. m.in. : operacyjnego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
  o) współdziałanie w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem Gminy, w tym przygotowanie do wykonywania zadań w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonowaniem na stanowiskach kierowania;
  p) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,
  r) uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez Wójta oraz organy nadrzędne,
  8. Ogólne obowiązki kierowników wydziału jako przełożonych służbowych określa Regulamin Pracy Urzędu.
  § 22.

  Zakres działania Wydział Organizacyjno – Obywatelskiego określa załącznik nr 7 do Regulaminu.
  § 23.

  Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego określa załącznik nr 8 do Regulaminu.

  § 24.

  Zakres działania Wydziału Technicznego określa załącznik nr 9 do Regulaminu.

  § 25.

  Zakres działania Wydziału Finansowego określa załącznik nr 10 do Regulaminu.

  § 26.

  Zakres działania Wydziału Edukacji określa załącznik nr 11 do Regulaminu.

  § 27.

  1. Zakres działania Radcy Prawnego obejmuje wykonywanie obsługi prawnej Urzędu,
  a w szczególności:
  1) obsługa prawna wójta i doradztwo prawne na rzecz stanowisk pracy oraz
  gminnych jednostek organizacyjnych,
  2) inicjowanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych związanych ze zmianą
  przepisów,
  3) uczestniczenie w rokowaniach, opiniowanie, sprawdzanie i parafowanie
  projektów aktów prawnych Rady i Wójta,
  4) przygotowywanie korespondencji procesowej,
  5) zastępstwo przed organami sądowymi i administracyjnymi,
  6) śledzenie zmian przepisów i sygnalizowanie wynikających z tego zmian
  i obowiązków.
  2. Szczegółowy zakres działań objętych pojęciem obsługi prawnej sprawowanej przez radców prawnych określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2002r., Nr 123, poz. 1059 ze zm.).

  § 28.

  Zakres działania specjalisty ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych obejmuje:
  1. Współpracę z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej,
  2. Inicjowanie udziału Gminy Łączna w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych,
  3. Przygotowanie i występowanie z wnioskami w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł.
  4. Współpracę z merytorycznymi pracownikami w Wydziale Technicznym i Wydziale Finansowym w przygotowywani wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych.
  5. Sporządzanie kwartalnych, rocznych i końcowych sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji z finansowaniem.
  6. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania.
  7. Gromadzenie oraz udostępnianie organizacjom i podmiotom gospodarczym informacji z zakresu możliwości skorzystania z różnych funduszy pomocowych.

  Rozdział VII
  CIAŁA KOLEGIALNE I INNE ORGANY OPINIODAWCZO - DORADCZE I ORZEKAJĄCE DZIAŁAJĄCE PRZY WÓJCIE

  § 29.

  I. Przy Wójcie działa Pełnomocnik Wójta w celu realizacji Gminnego Programu
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

  Do zadań Pełnomocnika w szczególności należy:

  1. Przeprowadzanie analizy problemów związanych z uzależnieniami oraz sposobów ich rozwiązywania.
  2. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii tj. m.in. :
   przyjmowanie i załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu.
   sporządzanie programów i harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
   koordynowanie realizacji harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
   sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
   sporządzanie sprawozdań i analiz finansowo-rzeczowych z wykonania programów i harmonogramów.
  3. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców miasta w zakresie problematyki uzależnień.
  4. kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciw alkoholizmowi.

  II. Wójt powołał także Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
  przemocy w rodzinie.

  Do zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego należy :

  1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą
  w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności
  przez:
  a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
  b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
  celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
  pomocy w środowisku lokalnym;
  e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
  2. Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy.
  3. Opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznawania
  i zgłoszenia przemocy domowej.
  4. Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy,
  a w szczególności organizowanie współpracy służb.
  5. Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego, prawnego,
  psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają
  trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
  6. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.


  § 30.

  W przypadkach szczególnych zagrożeń w gminie, realizację zadań obronnych dla wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie określa Regulamin organizacyjny Urzędu na czas wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, stanowiący załącznik nr 12 do Regulaminu, a załączniki nr 1-11 do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

  § 31.

  Wykładni i interpretacji przepisów niniejszego regulaminu dokonuje Sekretarz Gminy w uzgodnieniu z Wójtem.


  § 32.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2013r.
  Załącznik nr 2
  do Regulaminu Organizacyjnego


  KONTROLA WEWNĘTRZNA

  § 1.

  Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:
  a) legalności,
  b) gospodarności,
  c) rzetelności,
  d) celowości,
  e) terminowości,
  f) skuteczności.

  § 2.

  Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości. Ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

  § 3.

  W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:
  1. kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,
  2. problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment ich działalności,
  3. wstępne – obejmujące kontrolę zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
  4. bieżące – obejmujące czynności w toku,
  5. sprawdzające – mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

  § 4.

  1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.
  2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
  3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.  § 5.

  Kontroli dokonują:
  1. Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta – w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk,
  2. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.
  § 6.

  1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 14 dni od daty jego zakończenia, protokół pokontrolny,
  2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:
  a) określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
  b) imię i nazwisko kontrolujących (kontrolującego),
  c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
  f) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  g) datę i miejsce podpisania protokołu,
  h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy,
  i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
  3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

  § 7.

  W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 7 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny.

  § 8.

  Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz kontrolujący przekazuje, za poświadczeniem odbioru, właściwemu organowi podmiotu kontrolowanego, a drugi włącza do akt kontroli, które następnie niezwłocznie przekazuje organowi kontrolującemu.
  Załącznik nr 3
  do Regulaminu Organizacyjnego

  ZASADY PLANOWANIA PRACY

  § 1.

  1. Planowanie pracy w Urzędzie Gminy ma charakter zadaniowy i służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne wydziały oraz wytyczania i koordynacji przedsięwzięć do realizacji tych zadań.
  2. Przedmiotem planowania pracy w Urzędzie są ważniejsze problemy i zjawiska wymagające podjęcia działań przez Urząd.
  3. Planowanie nie obejmuje zadań bieżących o charakterze rutynowym i powtarzalnym.

  § 2.

  1. Roczny plan pracy ustala Wójt dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
  2. Roczny plan pracy Urzędu obejmuje programy działania poszczególnych Wydziałów oraz zadania Urzędu nie przypisane poszczególnym wydziałom.
  3. Sekretarz przekłada Wójtowi w terminie do 1 listopada roku poprzedniego propozycję zadań nie przypisanych poszczególnym wydziałom.
  4. Kierownicy poszczególnych wydziałów przekładają Wójtowi i Sekretarzowi w terminie do 15 października roku poprzedniego programy działanie wydziałów.

  § 3.

  1. Programy działania wydziałów obejmują w szczególności:
  a) zadania wydziału wynikające z zakresu jego działania, określone w regulaminie,
  b) sposób oraz terminy realizacji zadań wydziału,
  c) osoby odpowiedzialne za realizację zadań wydziału,
  d) wskazanie wydziałów współdziałających w realizacji danego zadania,
  e) zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy wydziału,
  f) plan szkoleń pracowników wydziału.
  2. Program działania wydziałów zatwierdza Wójt.

  § 4.

  1. Roczny plan pracy Urzędu jest analizowany stosownie do modyfikacji zakresu zadań Urzędu wynikającej ze zmian stanu planowego innych przyczyn.
  2. Aktualizacja rocznego planu pracy Urzędu dokonuje Wójt w formie aneksu.

  § 5.

  1. Aktualizacja programów działania wydziałów dokonują kierownicy w formie aneksu.
  2. Paragraf 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

  § 6.

  1. Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z rocznego planu pracy Urzędu odpowiada Wójt.
  2. Na podstawie materiałów własnych i informacji uzyskanych do kierowników wydziałów, Sekretarz przekłada Wójtowi pisemne sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Urzędu w terminie do 15 lutego następnego roku.  § 7.

  Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z programów działania wydziałów odpowiadają kierownicy.

  § 8.

  1. Sekretarz kontroluje na bieżąco realizację rocznego planu pracy Urzędu, w odniesieniu do poszczególnych wydziałów i rozlicza kierowników wydziałów z wykonywania zadań.
  2. Kierownicy wydziałów kontrolują na bieżąco realizację programów działania przez podległe wydziały i rozliczają podległych pracowników z wykonania zadań ujętych w tych programach.
  Załącznik Nr 4
  do Regulaminu Organizacyjnego

  ZASADY PODPISYWANIA PISM

  § 1.


  1. Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), Wójt upoważnia Sekretarza Gminy oraz innych pracowników urzędu do wydania w jego imieniu pism i decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej.
  2. Do aprobaty i podpisu Wójta zastrzega się:

  1) zarządzenia, decyzje o charakterze ogólnym oraz pisma okólne;
  2) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
  dotyczące:
  a) umarzania i zwalniania z zobowiązań pieniężnych oraz innych należności
  finansowych,
  b) dotyczące obrotu ziemią i nieruchomościami,
  c) rozdziału lokali mieszkalnych.
  3) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
  4) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

  3. Sekretarz Gminy podpisuje pisma i decyzje zgodnie z podziałem zadań oraz upoważnieniem Wójta.
  4. Pracownicy urzędu podpisują pisma i decyzje nie zastrzeżone do podpisu Wójta – zgodnie z upoważnieniami wydanymi przez Wójta, wynikającymi z ich zakresu czynności.
  5. Przy podpisywaniu pism i decyzji należy stosować wzory pieczęci nagłówkowych i podpisowych ustalonych w instrukcji kancelaryjnej.

  § 2.

  Kierownicy Wydziałów podpisują:
  1. pisma związane z zakresem działania Wydziałów, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,
  2. decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania których zostali upoważnieni przez Wójta,
  3. pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Wydziałów i zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk.

  § 3.

  Kierownicy Wydziałów określają rodzaje pism, do podpisywania których są upoważnieni ich zastępcy lub inni pracownicy.

  § 4.

  Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.


  Załącznik Nr 5
  do Regulaminu Organizacyjnego


  ZASADY I TRYB OPRACOWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH
  Zasady ogólne
  1. Projekty aktów prawnych przygotowują pracownicy merytoryczni.
  2. Akty prawne w formie uchwał – podejmuje Rada Gminy.
  3. Akty prawne w formie zarządzeń, decyzji o charakterze ogólnym i pism
  okólnych – wydaje Wójt.
  4. Wytyczne, instrukcje, statuty i regulaminy – mogą być wydawane w formie
  załącznika do uchwały lub zarządzenia.

  Stosowanie aktów prawnych
  1. Formę uchwały lub zarządzenia stosuje się w przypadku normowania spraw o
  zasadniczym znaczeniu.
  2. Formę decyzji – w przypadkach normowania spraw o charakterze
  jednostkowym.
  3. Formę pisma okólnego – w przypadkach konieczności wskazania na uchybienia
  i nieprawidłowości w działalności jednostek podległych bądź wyjaśnienia
  obowiązujących przepisów w razie stwierdzenia niewłaściwego ich zastosowania.

  Określenie aktu prawnego
  Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
  1) tytuł (oznaczenie aktu, oznaczenie organu wydającego akt, daty, zwięzłego
  określenia przedmiotu sprawy);
  2) podstawę prawną (odpowiednie przepisy określające kompetencje organu do
  wydania aktu);
  3) treść (osnowę – czyli unormowane sprawy, wskazanie wykonawcy, określenie
  terminu wejścia w życie).

  Rejestracja aktów prawnych
  W Urzędzie prowadzone są zbiory przepisów gminnych dostępne do publicznego wglądu:
  1) uchwały Rady – rejestr na stanowisku inspektora ds. obsługi organów Rady;
  2) decyzje, zarządzenia Wójta – wydawane przez Wójta – znajdują się w zbiorze
  prowadzonym przez sekretariat;
  3) decyzje – w sprawach indywidualnych – wydanie w imieniu Wójta – rejestrują
  merytoryczni pracownicy.


  Załącznik Nr 6
  do Regulaminu Organizacyjnego  ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA
  I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW OBYWATELI  1. Na podstawie art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników.
  2. Zgodnie z art. 229 KPA – właściwym organem do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności:

  1) rady gminy – jest wojewoda, a w zakresie spaw finansowych – regionalna izba
  obrachunkowa;
  2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach
  należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda;
  3) wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw
  określonych w pkt 2 – rada gminy.

  3. Szczegółowy tryb postępowania ze skargami w Urzędzie reguluje KPA oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, przyjmowania, rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46).
  4. Zgodnie z powyższym ustala się:
  1) Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 14.00 do 16.00 i piątek od 14:00 do 15:00.
  2) Sekretarz Gminy i pozostali pracownicy urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
  3) Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu oraz przyjmowane do protokołu przez poszczególne stanowiska pracy odnotowane są w rejestrze znajdującym się u Sekretarza Gminy.
  5. Kierownicy wydziałów zbierają wyjaśnienia stron, kompletują dokumentację i kierują wnioski pokontrolne do Wójta.
  6. Po rozstrzygnięciu dokumenty dotyczące skargi są przechowywane u kierowników wydziałów a informacja o sposobie załatwienia skargi czy wniosku przekazywana jest Sekretarzowi.


  Załącznik nr 7
  do Regulaminu Organizacyjnego

  ZAKRES DZIAŁANIA
  WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO – OBYWATELSKIEGO


  Do zadań Wydziału Organizacyjno – Obywatelskiego należy w szczególności:
  1. z zakresu obsługi organizacyjnej oraz kancelaryjno – technicznej:
  - przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  - prowadzenie ewidencji korespondencji,
  - prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
  - przygotowywanie pomieszczeń i obsługa, w tym protokołowanie, spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta lub Sekretarza,
  - prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
  - nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  - prowadzenie archiwum zakładowego,
  - przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Sekretarzem lub kierowanie ich do właściwych wydziałów,
  2. z zakresu działań administracyjno – gospodarczych,
  - utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
  - prowadzenie adaptacji, remontów, napraw i konserwacji budynków Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
  - zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie biurowe – w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
  - prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
  - prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
  - ochrona przeciwpożarowa Urzędu,
  3. z zakresu obsługi Rady Gminy do Wydziału należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno – techniczne, a w szczególności:
  - przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów i obrad tych organów,
  - przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę i jej komisje,
  - przekazywanie – we współpracy z Sekretariatem - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
  - przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
  - podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
  - protokołowanie sesji, posiedzeń, spotkań i zebrań,
  - prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
  - prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
  - organizowanie – we współpracy z Sekretarzem – szkoleń radnych,
  4. z zakresu spraw personalnych, kadrowych i osobowych pracowników Urzędu:
  - prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  - organizowanie – we współpracy z Sekretarzem – szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  - przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
  - koordynowanie urlopów pracowników,
  - zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej pracowników Urzędu jako pracodawcy,
  - przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  - ewidencja czasu pracy pracowników,
  - kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,
  - przechowywanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz kierowników
  jednostek organizacyjnych Gminy,
  5. z zakresy Spraw Obywatelskich:
  - ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
  - prowadzenie rejestru wyborców,
  - sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach,
  - sprawy związane z organizacją zgromadzeń i zbiórek publicznych,
  - współpraca z jednostkami pomocniczymi, obsługa zebrań z mieszkańcami, ewidencja
  sołtysów, protokołów i uchwał zebrań mieszkańców,
  - organizacja wyborów sołtysów i członków rad sołeckich,
  - zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  - ochrona kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  o ochronie tych informacji.
  6. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. obronnych
  7. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy.
  8. prowadzenie ewidencji ochotniczych straży pożarnych, planowanie i zapewnianie wyposażenia w sprzęt, organizacja szkoleń i ćwiczeń,
  9. wstępna informacja klientów – kierowanie na właściwe stanowiska pracy, przekazywanie wzorów druków i formularzy urzędowych, informacja o procedurach i terminach załatwiania spraw itp.

  W wydziale prowadzone są sprawy archiwum zakładowego i składnicy akt Urzędu zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm. ).

  Załącznik nr 8
  do Regulaminu Organizacyjnego


  ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU STANU CYWILNEGO


  Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności:
  1. rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających na stan cywilny osób,
  2. sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
  3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
  5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  6. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
  oraz:
  a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  b) ochrona systemów i sieci informatycznych,
  c) współdziałanie z organami wojskowymi,
  d) administracji rezerw osobowych, w tym kwalifikacji wojskowej i ewidencji,
  e) orzekanie o konieczności sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela rodziny,
  f) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności (świadczenia),
  7. ewidencjonowanie działalności gospodarczej, w tym m.in.:
  1) przyjmowanie wniosków CEIDG-1 (wniosek do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych):
  a) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  b) o zmianę wpisu w CEIDG,
  c) o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
  d) o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
  e) o wykreślenie wpisu z CEIDG;
  2) przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i przekazywanie do CEIDG;
  3) udzielanie informacji o osobach fizycznych które zakończyły wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011r. organom policji, sądom, prokuraturze i innym organom,
  8. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego z zakresu spraw obywatelskich należy także
  ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość.

  Załącznik Nr 9
  do Regulaminu Organizacyjnego

  ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU TECHNICZNEGO


  1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i koordynacją opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
  2. Sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego terenu, podawanie ich treści do publicznej wiadomości.
  3. Wydawanie opinii urbanistycznych, zaświadczeń dotyczących zagospodarowania oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  4. Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.
  5. Wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.
  6. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, w tym:
   tworzenie gminnych zasobów nieruchomości,
   prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz rozgraniczenia,
   organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,
   ustalenie opłat za dzierżawę i wieczyste scalania i wymiary gruntów.
  7. Prowadzenie spraw dotyczących scalania i wymiarów gruntów
  8. Realizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  9. Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę dla inwestycji ujętych w budżecie Gminy
  10. Ustalenie lokalizacji oraz nadzór nad realizacją inwestycji gminnych.
  11. Planowanie, nadzór nad budową, konserwacją dróg gminnych. ulic, mostów oraz kontrola nad ich eksploatacją.
  12. Nadzór nad utrzymaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Gminy i ich eksploatacja.
  13. Planowanie, realizacja oraz nadzór nad eksploatacją oświetleń drogowych na terenie Gminy.
  14. Nadzór nad pracownikami grupy robót publicznych i pracownikami interwencyjnymi.
  15. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w zakresie ustalania corocznego planu dotyczącego upowszechnienia postępu rolniczego ma terenie Gminy.
  16. Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w przedmiocie sygnalizacji pojawienia się chwastów, szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór na ich zwalczaniem.
  17. Koordynacja obrotu materiału hodowlanego i oceny użytkowości.
  18. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych oraz organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
  19. Współpraca z administracją rządową i podmiotami prowadzącymi gospodarkę leśną w zakresie tej gospodarki.
  20. Opracowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki rolnej, ochrony złóż surowców mineralnych , ochrony przed zanieczyszczeniami oraz dokonywanie kontroli w tym zakresie.
  21. Nadzór nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń w aspekcie uciążliwości dla środowiska oraz podejmowanie decyzji w zakresie ich ograniczeniach.
  22. Nadzór nad przestrzeganiem czystości i porządku w Gminie, organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
  23. Prowadzeni kontroli w zakresie wysypisk komunalnych i nielegalnych i nielegalnych składów odpadów i nieczystości.  24. Zapewnienie należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na obszarze Gminy.
  25. Organizacja, finansowanie i nadzór nad realizacją usług w zakresie oczyszczania Gminy.
  26. Egzekwowanie obowiązujących przepisów oraz uchwał rady w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
  27. Realizacja spraw z zakresu gospodarki wodnej
  28. Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów oraz numerów porządkowych nieruchomości.
  29. Współpraca z instytucjami kultury i sportu,
  30. Współpraca z zarządami cmentarzy i opieka nad miejscami pamięci narodowej,
  31. Planowanie strategiczne, monitorowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Łączna,
  32. Prowadzenie wszystkich spraw w zakresie inwestycji i remontów realizowanych ze środków Gminy.
  33. W oparciu o Prawo zamówień publicznych przygotowanie przetargów na inwestycje gminne.
  34. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
  35. organizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi, rejestracja psów ras niebezpiecznych,
  36. Odpowiedzialność za bieżące utrzymanie systemów informatycznych i ich
  funkcjonowanie, zapewniając ich poufność, integralność i dostępność informacji
  przetwarzanych w tych systemach oraz odpowiada za usuwanie ewentualnych
  skutków będących wynikiem działań niezgodnych z Polityką Bezpieczeństwa
  Informatycznego w odniesieniu do informacji jawnej w rozumieniu ustawy o ochronie
  informacji niejawnych,
  37. zapewnienie Wójtowi możliwości kierowania i koordynacji współdziałania wszystkich
  jednostek organizacyjnych na wypadek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych
  zagrożeń ludności, a w szczególności:
  1) planowanie, organizowanie zadań obrony cywilnej na terenie Gminy, obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, współpraca w tym zakresie z wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie,
  2) ochrona ludności, zakładów pracy i instytucji, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury w sytuacjach zagrożenia i w czasie wojny,
  3) organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego i kierowania obroną cywilną,
  4) przygotowywanie projektów zarządzeń o ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych,
  5) współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  Załącznik nr 10
  do Regulaminu Organizacyjnego  ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU FINANSOWEGO


  Do zadań Wydziału Finansowego należy:
  1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwał w sprawie absolutorium dla Wójta,
  2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
  3. zapewnianie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu: księgowości budżetowej, księgowości podatków i opłat oraz list płac i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
  5. analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz wnioskowanie zmian w budżecie,
  6. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych statystycznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wydatków budżetowych, sprawozdań o stanie zobowiązań i należności, sprawozdań przychodów i wydatków funduszu celowego, sprawozdań o nadwyżce i deficycie,
  7. sporządzanie bilansu jednostki wraz z załącznikami;
  8. sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań o dochodach i wydatkach zadań zleconych;
  9. sporządzanie rocznych sprawozdań SG-01- środki trwałe Gminy i innych sprawozdań do GUS;
  10. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
  11. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  12. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  13. rozliczanie inwentaryzacji,
  14. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  15. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  16. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, za odpady komunalne i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
  a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  f) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
  g) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
  Załącznik nr 11
  do Regulaminu Organizacyjnego


  ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU EDUKACJI

  Do zakresu działania Wydziału Edukacji należy:

  1.Tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania i pełniejszego wykorzystania istniejących obiektów szkolnych:
  1) koordynowanie zadań w zakresie planowania remontów bazy oświatowej w gminie,
  2) współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych w celu pozyskiwania środków na poprawę standardu obiektów placówek i instytucji oświaty,
  3) prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej i promocyjnej o osiągnięciach i dorobku w dziedzinie oświaty,
  4) projektowanie obwodów szkolnych.
  2. Wnioskowanie w sprawach tworzenia, łączenia, likwidacji lub reorganizacji jednostek organizacyjnych w dziedzinie oświaty oraz przygotowywanie dokumentów z tym związanych.
  3. Opiniowanie lub przygotowywanie projektów statutów, regulaminów gminnych jednostek organizacyjnych oświaty oraz opiniowanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz przygotowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty, wnoszonych pod obrady Rady Gminy w Łącznej oraz projektów zarządzeń Wójta Gminy Łączna
  4. Przygotowywanie materiałów do cząstkowej oceny dyrektorów jednostek oświatowych zgodnie z Kartą Nauczyciela.
  5. Przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  6. Prowadzenie dokumentacji kadrowej dyrektorów placówek oświatowych,
  7. Wstępna ocena wniosków w sprawie podziału i kierunków wydatkowania środków zarezerwowanych w budżecie na:
  1) stypendia i nagrody dla uczniów,
  2) nagrody dla nauczycieli,
  3) dofinansowanie dokształcania nauczycieli,
  4) dowóz uczniów do szkoły
  8. Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu placówek oświatowych, prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych oraz ich dotowanie,
  9. Kontrola i prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.
  10. Sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowej działalności szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli :
  1) opracowanie na dany rok budżetowy projektu rozdziału środków finansowych na poszczególne jednostki organizacyjne oświatowo – wychowawcze w oparciu o projekty planów składanych przez dyrektorów tych jednostek,
  2) planowanie na dany rok budżetowy dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne w oparciu o informację dyrektorów o ilości uczniów w tych szkołach,
  3) analiza racjonalności wykorzystania środków finansowych oraz prawidłowości gospodarowania powierzonym tym jednostkom mieniem,
  4) koordynowanie sprawozdawczości GUS i SIO w jednostkach organizacyjnych Gminy,
  11. Współdziałanie z Kuratorem Oświaty w zakresie przygotowania do realizacji przez organy Gminy innych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.
  12. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem egzaminów na nauczyciela mianowanego.
  13. Przechowywanie dokumentów archiwalnych po zlikwidowanych jednostkach oświaty,
  Interwencje w sprawach, w których naruszane jest prawo oświatowe,
  15. Pomoc w przygotowywaniu imprez i uroczystości gminnych,
  16. Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym,
  17. Prowadzenie bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych, zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2005r. ustawą z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) ,
  18. Promocja jednostek oświaty.


  Załącznik nr 12
  do Regulaminu Organizacyjnego  REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  URZĘDU GMINY ŁĄCZNA
  NA CZAS
  ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY

  ROZDZIAŁ I
  Postanowienia ogólne

  § 1
  1. Niniejszy Regulamin określa i precyzuje zadania Urzędu Gminy Łączna realizowane
  w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  2. Niniejszy Regulamin nie narusza postanowień obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, jest jego rozwinięciem i uzupełnieniem o zadania realizowane w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i opracowanych dokumentów obronnych.
  3. Podstawa prawna opracowania regulaminu:
  a) uchwała Nr 6/II/2003 Rady Gminy w Łącznej z dnia 6 marca 2003 roku
  w sprawie uchwalenia statutu Gminy Łączna,
  b) § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas pokoju,
  c) art. 15 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
  w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem
  narodowym (Dz. U z 2004r. Nr 98, poz. 978),


  § 2
  1. Zadaniem Urzędu Gminy Łączna, zwanego dalej 'Urzędem ', jest zapewnienie, na wypadek, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, warunków realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności powierzonych Wójtowi, jako organowi samorządu terytorialnego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i decyzjami nadrzędnych organów władzy z uwzględnieniem postanowień zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu na czas pokoju.

  2. W wypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, Urząd działa na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym ( Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 985) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  3. W wypadku wprowadzenia stanu wojennego, Urząd działa na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002r. Nr 156, poz. 1301 z pózn. zm. ) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  4. Zadania przewidziane do realizacji niniejszym Regulaminem planuje się w czasie pokoju, natomiast realizuje się je w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.


  ROZDZIAŁ II

  Zasady kierowania pracą Urzędu

  § 3
  1. Pracą Urzędu Kieruje Wójt, zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozdziale II i V
  obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

  2. W czasie kryzysu, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny kierowanie
  Urzędem realizowane jest zgodnie z ustaleniami wynikającymi z „Planu operacyjnego
  funkcjonowania Gminy Łączna”

  3. Wójt ponosi osobistą odpowiedzialność, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierowania, za organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej realizowanych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne, a także przez organizacje społeczne oraz inne organy które mają swoją siedzibę na obszarze Gminy Łączna.

  4. Wójt, kierując pracą Urzędu, zapewnia warunki do sprawnej realizacji zadań przez cały układ pozamilitarny Gminy Łączna z zakresu bezpieczeństwa i obronności, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej, a w szczególności:

  a) kieruje oraz koordynuje i sprawuje kontrolę nad realizacją przedsięwzięć i zadań
  obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w instytucjach,
  przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych i organizacjach społecznych
  działających na terenie Gminy Łączna, w trybie i na zasadach określonych w ustawach
  szczególnych;
  b) utrzymuje ciągłe współdziałanie z organami administracji rządowej Wojewody
  Świętokrzyskiego oraz organami administracji wojskowej tj. WKU w Kielcach
  w zakresie wykonywania zadań na rzecz Sił Zbrojnych własnych i sojuszniczych.

  5. W czasie stanu wojennego Wójt kieruje realizacją zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie Gminy Łączna, a w szczególności :

  a) ocenia zagrożenia;  b) wprowadza, w zakresie nienależącym do właściwości innych organów,
  ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz łagodzi i uchyla
  te ograniczenia;
  c) realizuje zadania wynikające z przepisów stanu wojennego;
  d) koordynuje i kontroluje działalność przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze Gminy Łączna.

  § 4
  1. W warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Urząd podlega Wójtowi, który kieruje jego pracą przy pomocy Sekretarza, w razie nieobecności Wójta jego funkcje wykonuje Sekretarz.

  2. Sekretarz jest organizatorem i koordynatorem zadań obronnych realizowanych przez Urząd oraz podległe jednostki organizacyjne.

  3. Sekretarz Gminy wykonuje swoje czynności stosownie do ustalonego zakresu działania, ujętego w § 19 obowiązującego Regulaminu Urzędu, a ponadto:

  1) kieruje osiąganiem /wygaszaniem/ wyższych stanów gotowości obronnej przez Urząd
  i podległe jednostki organizacyjne;
  2) zapewnia odpowiedni dobór kadr i ich właściwe merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  3) koordynuje i nadzoruje przebieg szkolenia obronnego realizowanego w Urzędzie
  i w podległych mu jednostkach organizacyjnych;
  4) zapewnia przygotowanie i wdrożenie dokumentacji, procedur, zasad organizacyjnych
  i harmonogramów funkcjonowania Urzędu w warunkach kryzysu i wojny;
  5) nadzoruje sprawy związane z reklamowaniem pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  6) koordynuje całokształt zadań związanych z przygotowaniem, zabezpieczeniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu w zapasowym miejscu pracy;
  7) organizuje, koordynuje i nadzoruje realizację zadań związanych z ochroną Urzędu, ochroną i obroną stanowiska kierowania Wójta oraz zapewnia przestrzeganie zasad ochrony tajemnicy ustawowo chronionej.


  R O Z D Z I A Ł I I I

  Organizacja Urzędu

  § 5
  1. Urząd ma swoją siedzibę w miejscowości Kamionki Nr 60, zwaną dalej „stałą siedzibą
  Urzędu”, która w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa jest
  Stanowiskiem Kierowania Wójta, z którego kieruje on obroną Gminy Łączna.
  2. Na wypadek zagrożenia lub zniszczenia stałej siedziby Urzędu(DMP), ustalana jest nowa siedziba Urzędu (ZMP), co zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty podane do publicznej wiadomości.

  3. W czasie wykonywania przez Wójta swoich funkcji w DMP - przygotowaniem Urzędu do
  działania w ZMP kieruje Sekretarz.

  § 6
  1. Urząd w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny tak długo jak to możliwe, funkcjonować będzie z zachowaniem struktur organizacyjnych obowiązujących w czasie pokoju.

  2. W razie potrzeby mogą być wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu.

  3. Liczba etatów w komórkach organizacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny pozostaje w wyłącznej kompetencji Wójta.


  ROZDZIAŁ IV
  Zakres czynności , uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk i wydziałów w Urzędzie

  § 7
  Poszczególne stanowiska pracy zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności wykonują stosownie do postanowień zawartych w Rozdziale V, VI i VII obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzedu na czas pokoju, a ponad to realizują zadania zawarte w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu.
  § 8
  Niezależnie od problemowego podziału pracy do bezpośredniej aprobaty Wójta na czas wojny zastrzega się sprawy w zakresie:
  - wykonywania zadań obronnych na administrowanym przez siebie obszarze;
  - przygotowania i wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na
  potrzeby obronne państwa;
  - uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru;
  - nakładania i realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
  - przygotowania i przeprowadzania poboru;
  - reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby
  wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  - korespondencji i meldunków kierowanych do wojewody;
  - sprawowania przez wójta funkcji szefa obrony cywilnej gminy, w tym
  dotyczące ewakuacji, akcji ratunkowych i udzielania pomocy
  poszkodowanym;
  - zatwierdzania organizacji i zasad działania urzędu oraz podległych Wójtowi
  zakładów pracy, przedsiębiorstw, instytucji i innych jednostek organizacyjnych
  podporządkowanych na czas wojny;
  - ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.

  § 9
  1. Sekretarz odpowiada ponadto za obsadę kadrową Urzędu na czas kryzysu,
  zagrożenia i wojny.

  2. Skarbnik zabezpiecza środki finansowe na cele obronne i obrony cywilnej,
  analizuje wykorzystanie budżetu oraz wnioskuje w sprawie zmian w budżecie
  w celu racjonalnego dysponowania środkami.

  § 10
  1. Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych:
  W zakresie spraw ogólno-obronnych:
  a) prowadzenie monitoringu sytuacji na administrowanym terenie;
  b) przygotowywanie sprawozdań i analiz na potrzeby Wójta;
  c) sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych i podporządkowanych jednostek organizacyjnych wg ustaleń prawnych obowiązujących w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  d) przygotowywanie projektów rozporządzeń, zarządzeń, decyzji i wytycznych wydawanych poprzez Wójta;
  e) podejmowanie działań w zakresie utrzymania porządku publicznego, zapobieganie sytuacjom kryzysowym i uczestniczenie w usuwaniu ich skutków;
  f) utrzymywanie w stałej aktualności planu obsady personalnej wydziału i szczegółowego zakresu obowiązków poszczególnych pracowników
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  g) współuczestniczenie w utrzymaniu w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w gminie;
  h) wykonywanie zadań wynikających z bieżącej działalności urzędu w zakresie
  spraw obronnych i obrony cywilnej wg kompetencji wydzałów.
  i) opracowywanie projektu właściwej dla Urzędu części programu mobilizacji gospodarki w dziale dotyczącym zabezpieczenia potrzeb bytowych ludności;
  j) przygotowywanie danych do projektów planów realizacji zadań obronnych
  w ramach wydatków na obronę i bezpieczeństwo państwa na terenie Gminy;
  k) wprzygotowywanie oceny sytuacji gospodarczej gminy wraz z wnioskami wymagającymi decyzji Wójta.

  W zakresie obrony cywilnej:
  a) współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej oraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
  b) opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności planów zapewniających realizację zadań zawartych w planie obrony cywilnej gminy w zakresie nadzoru i kierownictwa nad jednostkami, dla których Wójt pełni funkcję organu założycielskiego:
  c) podejmowanie przedsięwzięć związanych z przekazaniem zadań w zakresie
  obronności, określanie zasad, trybu i terminów ich wykonania oraz nadzoroanie ich realizacji.
  2. Kierownicy wydziałów odpowiedzialni są za właściwy podział zadań obronnych między podległych pracowników, merytoryczne opracowywanie określonych dokumentów normujących i zapewniających wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i obroną cywilną a także za przygotowanie odpowiednich danych i kalkulacji czasowo - przestrzennych oraz materiałowych zapewniających właściwą realizacje procesu kierowania osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacją zadań obronnych.

  § 11
  Wydział Organizacyjno – Obywatelski Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikające z Regulaminu Organizacyjnego na czas pokoju poszerzone o niżej wymienione zadania:

  a) koordynowanie w jednostkach organizacyjnych dla których Wójt pełni
  funkcję organu założycielskiego oraz wszystkich innych jednostkach
  działających na terenie gminy bez względu na ich podporządkowanie
  przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań obronnych w warunkach
  zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  b) organizowanie pośrednictwa pracy w zakresie uzupełniania stanów
  etatowych jednostek organizacyjnych kontynuujących działalność, pozyskując w miejsce osób przewidzianych do służby w Siłach Zbrojnych i jednostkach przewidzianych do militaryzacji pracowników z zakładów pracy, których działalność została zawieszona lub uległy rozwiązaniu;
  c) organizowanie zatrudnienia absolwentów szkół ponadpodstawowych
  i wyższych oraz specjalistów, jak również opracowywanie w tym zakresie odpowiednich planów rozdziału tych osób;
  d) prowadzenie spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania Urzędu, kadrowych, a także planowanie pracy urzędu podczas podwyższania stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;
  e) być w gotowości do odwołania z urlopów pracowników, wprowadzenia zakazu ich udzielania jak również ograniczenia do niezbędnych potrzeb delegacji służbowych;
  f) ograniczenie do niezbędnego minimum rozwiązywania umów o pracę;
  g) prowadzenie polityki informacyjnej Wójta i organizowanie współpracy ze
  środkami masowego przekazu w celu realizacji przedsięwzięć
  zapewniających kształtowanie wśród pracowników i obywateli pożądanych postaw i zachowań;
  h) podawanie do publicznej wiadomości niezbędnych informacji o skutkach obowiązywania stanu wojennego w sferze praw i obowiązków pracowników
  i obywateli;
  i) zarządzenie przystąpienia w ustalonych drukarniach do druku obwieszczeń, prasy i materiałów propagandowych zgodnie z potrzebami;zapewnienie obsługi organizacyjnej kierownictwa Urzędu na stanowiskach kierowania;


  j) wydanie zaświadczeń reklamacyjnych dla pracowników – żołnierzy rezerwy podlegających zwolnieniu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (reklamowanych) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  k) w razie wprowadzenia przez Prezydenta RP stanu wojennego zarządzenie zawieszenia działalności wydziału lub samodzielnego stanowiska (jeśli zachodzi taka potrzeba), a pracowników podporządkowanie kierownikowi innej komórki organizacyjnej;
  l) organizowanie współpracy Wójta z Wojewodą.


  § 12
  Wydział Finansowy Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikające z Regulaminu na czas pokoju, poszerzone o niżej wymienione zadania:

  a) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i sprawowaniem kontroli finansowej oraz realizacji wyodrębnionych zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  b) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu w części dotyczącej obronności.

  § 13
  Wydział Techniczny Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikające z Regulaminu Organizacyjnego na czas pokoju, poszerzone o niżej wynienione zadania:
  a) prowadzenie spraw ujmowania zagadnień obronnych w planach zagospodarowania przestrzennego terenu, a w szczególności:
  - w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terenowych planach zagospodarowania przestrzennego miejsc przeznaczonych na budowle ochronne dla ludności,
  - prowadzenie spraw dotyczących przygotowania infrastruktury
  drogownictwa oraz inicjowanie przedsięwzięć w przedmiocie organizacji
  i zarządzania ruchem drogowym, ustawianiem znaków drogowych,
  oświetleniem,
  - sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie budowli
  ochronnych, punktów zabiegów sanitarnych i likwidacji skażeń,
  - zapewnienie nadzoru nad realizacją inwestycji własnych oraz
  realizowanie zadań zleconych przez wojewodę z uwzględnieniem
  aspektów obronnych,
  - zapewnienie ochrony dóbr kultury na terenie gminy,
  b) ustalanie szczegółowych zadań dot. zabezpieczenia ciągłości produkcji rolnej;
  c) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem przejścia na wojenny systemu skupu produktów rolnych;
  d) przygotowanie do wprowadzenia obowiązku dostaw produktów rolnych na rzecz państwa;
  e) współdziałanie z ODR w Modliszewicach w rozdzielnictwie zasobów produktów rolnych i pasz.
  § 14
  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikające z Regulaminu Organizacyjnego na czas pokoju, poszerzone o niżej wynienione zadania:
  a) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w Urzędzie, podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz spraw związanych ze zwalnianiem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (reklamowania) żołnierzy rezerwy objętych reklamacją z urzędu i na wniosek;
  b) realizację przygotowań obronnych w gminie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  c) utrzymywanie obiektów DMP w stałej gotowości techniczno-eksploatacyjnej;
  d) utrzymywanie w stałej gotowości niezbędnego sprzętu i urządzeń zapewniających funkcjonowanie SK w DMP;
  e) koordynowanie przedsięwzięć z zakresu obronności realizowanych przez jednostki podległe i podporządkowane;
  f) określanie zasad, trybu i terminów wykonywania zadań obronnych dla jednostek podległych i podporządkowanych oraz udzielanie im fachowej pomocy w organizowaniu pracy w zakresie powierzonych zadań;
  g) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań obronnych przez jednostki podległe i podporządkowane;
  h) realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania urzędu;
  i) organizowanie i koordynowanie realizacji zadań określonych przez wojewodę w sprawach obrony cywilnej;
  j) organizowanie przedsięwzięcięć zmierzających do odtworzenia zniszczonych elementów obrony cywilnej;
  k) realizowanie zadań związanych z działaniem systemu wykrywania
  i alarmowania ludności;
  l) uczestniczenie w systemie wykrywania skażeń i zakażeń na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  m) organizowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem sił obrony cywilnej i ludności w sprzęt techniczno-wojskowy, specjalistyczny obrony cywilnej i środki ochrony indywidualnej;
  n) wyposażenie stanowiska kierowania w sprzęt obrony cywilnej i łączności;
  o) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego i obrony cywilnej wg skróconych planów szkolenia, zintensyfikowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
  p) postawienie w stan gotowości do działania formacji obrony cywilnej
  o podstawowym stopniu gotowosci;

  q) sprawowanie nadzoru nad techniczno-organizacyjnymi przygotowaniami do przyjęcia ewakuowanej ludności;
  r) nadzorowanie przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie żywności, ujęć wody pitnej, produktów rolno-spożywczych oraz zwierząt i pasz przed skażeniami i zakażeniami;
  s) organizowanie szkoleń dla ludności w zakresie samoobrony
  t) zbieranie informacji o zagrożeniach i stanie bezpieczeństwa w gminie;
  u) przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji otrzymanych od Wojewody – przekazywanie ich Wójtowi;
  v) przyjmowanie i ewidencjonowanie meldunków i sprawozdań kierownictwa urzędu i przekazywanie ich wojewodzie;
  w) zbieranie i selekcjonowanie informacji z jednostek podległych
  i podporządkowanych;
  x) zbieranie informacji od jednostek podległych i podporządkowanych mających wpływ na stan gospodarczo-obronny i bezpieczeństwo w gminie;
  y) współpracowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kam. zakresie monitoringu i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  z) Zasady i sposób postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny określa stosowny plan ochrony dokumentów i informacji niejawnych Urzędu.

  § 15
  Zakłąd Gospodarki Komunalnej w Łącznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikające z Regulaminu Organizacyjnego na czas pokoju, poszerzone o niżej wynienione zadania
  a) sporządzanie bilansu wody pitnej i przemysłowej do celów technologicznych,przeciwpożarowych i likwidacji skażeń;
  b) realizowanie zadań związanych z utrzymaniem, konserwacją, ochroną
  i odbudową urządzeń wodnych i systemów melioracyjnych oraz zaopatrzenia
  w wodę pitną, do gaszenia pożarów i prowadzenia zabiegów specjalnych;
  c) przygotowanie do działań służby weterynaryjnej;
  a. przygotowanie punktów utylizacji padłej zwierzyny i ich zabezpieczenie;
  b. współdziałanie z jednostkami wchodzącymi w skład systemu wykrywania
  i alarmowania w organizacji przedsięwzięć zapewniających ochronę przed skażeniami i zakażeniami w przypadkach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska w czasie wojny;  c. ustalenie i uzgodnienie sposobów usuwania i unieszkodliwiania odpadów grożących skażeniem lub zakażeniem i innych odpadów szczególnie szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi lub dla środowiska.


  ROZDZIAŁ V
  Przepisy końcowe


  § 16
  Działalność urzędu podporządkowana jest nadrzędnemu zadaniu, jakim jest obrona Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 17
  Czas pracy urzędu w zależności od sytuacji ustalony będzie w odrębnym trybie.

  § 18
  Traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łaczna na czas wojny ustalony na podstawie zarządzenia Nr Z/1/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 23 lipca 2007 r.

  § 19
  Niniejszy Regulamin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny jest aktem normatywnym, który wprowadza Wójt w celu kontynuowania na administrowanym przez siebie obszarze działalności administracyjnej, gospodarczo-obronnej i obrony cywilnej.

  § 20
  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  Data wprowadzenia: 2014-01-09 1002
  Data upublicznienia: 2014-01-09
  Art. czytany: 904 razy

  » Załacznik - rozmiar: 45568 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna