A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic promocyjnych
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach
» Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» UCHWAŁA NR VI/34/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 lipca 2013 r.

  w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

  ZARZĄDZENIE NR 26/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 lipca 2013 r.

  w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby
  podwyższania gotowości obronnej państwa


  Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), art. 20 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 3/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, zarządzam co następuje:  § 1.
  1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa, na terenie Gminy Łączna organizuję „ Stały dyżur” dla potrzeb Wójta Gminy Łączna - w sekretariacie tut. Urzędu Gminy.

  2. Zadania wykonywane w ramach „Stałego dyżuru” obejmują:
  a) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa
  państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej
  państwa;
  b)przekazywanie decyzji uprawnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań zawartych w planach operacyjnych funkcjonowania, wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.


  § 2.
  1. Do zadań osób pełniących „Stały dyżur” należy w szczególności:
  a) przyjmowanie i ewidencjonowanie oraz dostarczanie adresatowi zadań, sygnałów, decyzji i informacji adresowanych do organów i podmiotów gospodarczych na rzecz którego działają;
  b) ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji organów na rzecz których działają, do organów i jednostek im podległych;
  c) ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji organów na rzecz których działają do organów nadrzędnych;
  d) ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji w ramach współpracy (współdziałania) organów i jednostek organizacyjnych;
  e) wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zadań zawartych w planie operacyjnym funkcjonowania oraz haseł za pomocą tabeli sygnałowej „ZEFIR”, prowadzenie ich ewidencji oraz przekazywanie ich treści adresatom.
  2. Osoby pełniące „Stały dyżur”, sygnały i polecenia w zakresie zadań realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych, otrzymane z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień albo za pośrednictwem Policji, są zobowiązane do niezwłocznego przekazywania ich adresatom lub osobom przez nich upoważnionym.


  § 3.
  Zasady organizacyjne pełnienia dyżurów w siedzibie urzędu oraz szczegółowe zadania osób wyznaczonych do pełnienia „Stałego dyżuru” zawarto w „Instrukcji działania stałego dyżuru” , stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 4.
  1. Stały dyżur organizuje się spośród pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy
  Łączna.
  2. Ustala się obsadę osobową (zespoły dyżurne) „Stałego dyżuru” Wójta Gminy Łączna,
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 5.
  1. Osoby wyznaczone do pełnienia „Stałego dyżuru” podlegają szkoleniu dwa razy w roku. Szkolenie należy realizować w dniach, w których odbywa się wojewódzki trening „Stałego dyżuru” organizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
  2. W ramach szkolenia należy prowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu uruchamiania i pełnienia „Stałego dyżuru”, obsługiwania i pracy na środkach łączności oraz prowadzenia dokumentacji.
  3. Organizację i prowadzenie szkolenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  4. Dokumentację szkoleniową stanowi konspekt zajęć, dziennik szkolenia oraz lista
  obecności.

  § 6.
  Osobą odpowiedzialną za organizację i funkcjonowanie „Stałego dyżuru” jest Sekretarz Gminy, którego zobowiązuję do:
  a) opracowania „Szczegółowej instrukcji działania stałego dyżuru” Wójta Gminy Łączna w oparciu o Zarządzenie nr 3/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
  b) wyposażenia stałego dyżuru w zaktualizowaną dokumentację, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  c) weryfikacji wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego na miejsce pełnienia „Stałego dyżuru” w środki łączności, niezbędny sprzęt kwaterunkowy i biurowy, w tym także przybory do pisania oraz uzupełnienia braków w tym zakresie;
  d) koordynacji i kontroli całokształtu zagadnień dotyczących funkcjonowania
  „Stałego dyżuru”.
  e) zorganizowania systemu „Stałego dyżuru” w Urzędzie Gminy Łączna, w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.

  § 7.
  Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Łączna z dnia 21 marca 2005r. w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz sytuacji kryzysowych.

  § 8.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Załącznik nr 1
  do Zarządzenia Nr 26/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 lipca.2013 r.

  ZATWIERDZAM


  SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DZIAŁANIA STAŁEGO DYŻURU

  I. ZASADY OGÓLNE
  Podstawę prawną stałego dyżuru Wójta stanowi art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), art. 20 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590 z późn. zm. ) oraz Zarządzenie nr 3/2013 Wojewody Świętokrzyskiego, z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

  1. Celem organizacji stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy:
  1) uruchamianie w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
  2) przekazywanie decyzji uprawnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań zawartych w planach operacyjnych funkcjonowania, wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

  2. Zadania wykonywane w ramach stałego dyżuru obejmują w szczególności:
  1) Przyjmowanie i ewidencjonowanie oraz dostarczanie adresatowi zadań, sygnałów, decyzji i informacji adresowanych do organów i podmiotów gospodarczych na rzecz którego działają;
  2) Ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji organów, na rzecz których działają do organów i jednostek im podległych;
  3) Ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji organów, na rzecz których działają do organów nadrzędnych;
  4) Ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji w ramach współpracy (współdziałania) organów i jednostek organizacyjnych;
  5) Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zadań zawartych w planie operacyjnym funkcjonowania oraz haseł za pomocą tabeli sygnałowej „ZEFIR”, prowadzenie ich ewidencji oraz przekazywanie ich treści adresatom.
  6) Osoby pełniące stały dyżur, sygnały i polecenia w zakresie zadań realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych, otrzymane z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień albo za pośrednictwem Policji, są zobowiązane do niezwłocznego przekazywania ich adresatom lub osobom przez nich upoważnionym.
  3. Skład osobowy jednego zespołu stałego dyżuru stanowią:
  b. starszy dyżurny a. 1 osoba
  c. dyżurny b. 1 osoba
  d. dyżurny kierowca z samochodem c. 1 osoba
  razem d. 3 osoby

  Imienny wykaz obsady stałego dyżuru podany jest w załączniku nr 2.

  4. Odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru jest:
  Sekretarz Gminy .

  5. Stały dyżur po jego uruchomieniu pełniony jest na dwie zmiany
  - I zmiana od godz. 8.00 do godz. 20.00
  - II zmiana od godz. 20.00 do godz. 8.00
  6. Stały dyżur może być wprowadzony w czasie podwyższania stanów gotowości
  obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
  i wojny oraz w sytuacjach kryzysowych (w pełnym lub ograniczonym zakresie)
  w celu:
  1) wykonania określonych zadań na rzecz Sił Zbrojnych,
  2) realizacji zadań na rzecz centralnych i wojewódzkich organów państwa,
  3) dla potrzeb szkoleniowych.
  7. Uruchomienie stałego dyżuru może nastąpić po otrzymaniu od Wojewody
  wiadomości i przekazania przez starostę za pomocą technicznych środków
  łączności lub osobiście przez osoby posiadające pisemne upoważnienie
  wydane przez organy uprawnione do uruchomienia stałego dyżuru tj.:
  - Ministra Obrony Narodowej,
  - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  - Wojewodę Świętokrzyskiego,
  8. Uruchomienia stałego dyżuru dokonuje Wójt.
  9. Dla celów szkoleniowo-treningowych /w czasie stałej gotowości obronnej państwa/ uruchomienie stałego dyżuru zarządza Wójt.
  II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

  1. Zmiana stałego dyżuru składa się z trzech osób: starszego dyżurnego, dyżurnego i
  kierowcy z samochodem.
  2. Czynności osoby pracującej w godzinach pracy w sekretariacie Wójta po otrzymaniu decyzji, polecenia, zakodowanego sygnału w sprawie uruchomienia stałego dyżuru:

  1) zanotowanie treści przekazywanej informacji,
  2) zanotowanie nazwiska osoby przekazującej informację, jej funkcję i numer telefonu,
  3) zanotowanie nazwiska i numeru upoważnienia w przypadku przekazywania decyzji przez osobą upoważnioną,
  4) natychmiastowe powiadomienie o otrzymanej informacji wójta i postępowanie zgodnie z jego poleceniami.

  3. Czynności zmiany przyjmującej dyżur:
  1) pobranie dokumentacji stałego dyżuru zgodnie z zamieszczonym w niej opisem dokumentów,
  2) przyjęcie wyposażenia pomieszczenia, w którym pełniony będzie stały dyżur zgodnie z opisem,
  3) zapoznanie się z instrukcją działania stałego dyżuru i przystąpienie do pracy
  tj. – przyjęcie od zmiany zdającej:
  a. dokumentacji wg opisu,
  b. wyposażenia pomieszczeń zgodnie z opisem,
  4) zapoznanie się z aktualną sytuacją na obszarze gminy,
  5) sprawdzenie funkcjonowania technicznych środków łączności i nawiązanie łączności ze służbami dyżurnymi:
  a. organów nadrzędnych ,
  b. organów współdziałających ,
  6) sprawdzenie stanu dyżurnych środków transportowych z kierowcami,
  7) potwierdzenie podpisem faktu przyjęcia dyżuru na meldunku zmiany zdającej /wyszczególniając stwierdzone braki i niedociągnięcia/,
  8) złożenie meldunku Sekretarzowi Gminy o objęciu służby stałego dyżuru.

  4. 1 Zmiana zdająca stały dyżur zobowiązana jest :
  a. sporządzić w formie pisemnej meldunek z przebiegu służby pełnionego stałego dyżuru,
  b. zapoznać zmianę przyjmującą dyżur z sytuacją na terenie gminy, oraz otrzymanymi zadaniami.
  c. przekazać zmianie przyjmującej dyżur, wszystkie sprawy nie załatwione i wskazać sposób ich załatwienia.
  d. poinformować zmianę przyjmującą dyżur o miejscu pobytu Wójta oraz wydanych przez niego dyspozycjach.
  2. Do obowiązków zmiany pełniącej stały dyżur należy:

  1) sprawne działanie mające na celu przekazanie otrzymanych zadań, poleceń lub wiadomości ze szczebla nadrzędnego dla Wójta,
  2) znajomość sytuacji na terenie gminy, a szczególnie sytuacji obronnej i ekonomicznej oraz wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji w zakresie organizacji i akcji ratunkowej w rejonach powstałych zniszczeń, katastrof i klęsk żywiołowych,
  3) przekazanie zmianie przyjmującej dyżur dokumenty, środki łączności i wyposażenie pomieszczeń,
  4) przyjmowanie i ewidencjonowanie oraz dostarczanie adresatowi zadań, sygnałów, decyzji i informacji adresowanych do organów i podmiotów gospodarczych na rzecz którego działają;
  5) ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji organów na rzecz których działają, do organów i jednostek im podległych;
  6) ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów,
  decyzji i informacji organów na rzecz których działają do organów nadrzędnych;
  7) ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji w ramach współpracy (współdziałania) organów i jednostek organizacyjnych;
  8) wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zadań zawartych w planie operacyjnym funkcjonowania oraz haseł za pomocą tabeli sygnałowej „ZEFIR”, prowadzenie ich ewidencji oraz przekazywanie ich treści adresatom.

  3. Osoby pełniące stały dyżur, sygnały i polecenia w zakresie zadań realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych, otrzymane z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień albo za pośrednictwem Policji, są zobowiązane do niezwłocznego przekazywania ich adresatom lub osobom przez nich upoważnionym.
  4. Obowiązki nadzorującego stały dyżur:
  a) sprawowanie nadzoru w zakresie całokształtu prac dotyczących przygotowania i zabezpieczenia funkcjonowania stałego dyżuru,
  b) wydawanie poleceń dyżurnym w sprawach związanych z pełnieniem dyżuru,
  c) organizowanie pracy stałego dyżuru /przyjmowanie meldunków o zdaniu i przyjęciu dyżuru, udzielanie instruktażu, kontrola,
  d) nadzorowanie utrzymywania w stałej aktualności dokumentacji stałego dyżuru,
  e) opracowywanie na podstawie meldunków zbiorczych informacji dla wójta,
  f) systematyczne szkolenie składu osobowego stałego dyżuru,
  g) zabezpieczenie w miarę potrzeb środków materiałowych i technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania stałego dyżuru.
  h) czuwanie nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie zadań wykonywanych przez stały dyżur.
  i) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego przez obsadę osobową stałego dyżuru.
  j) współpraca z policją w zakresie ochrony oraz obrony SK w DMP i ZMP.

  Nadzorujący stały dyżur podlega bezpośrednio Wójtowi.

  5. Dyżurny stałego dyżuru - podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy .
  Do jego obowiązków należy:
  a. przyjmowanie zgodnie ze spisem dokumentacji stałego dyżuru,
  b. sprawdzanie i przyjmowanie technicznych środków łączności znajdujących się w pomieszczeniu stałego dyżuru,
  c. dokonywanie wpisów w dzienniku meldunków i dzienniku pracy stałego dyżuru,
  d. sporządzanie meldunków z przebiegu służby i przedstawianie ich podczas zdawania służby kierownikowi stałego dyżuru.
  e. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
  III. INFORMACJE DODATKOWE.
  1. W przypadku otrzymania:
  1) zarządzenia z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dotyczącego realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych,
  2) zarządzenia o uruchomieniu systemu wykrywania i alarmowania /SWA/,
  3) informacji o wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń spowodowanych siłami przyrody lub awarią obiektów technicznych /skażenie środkami promieniotwórczymi, chemicznymi, powodzie, zniszczenia na skutek silnej wichury, opady śniegu, zawieje, itp./

  należy powiadomić Wójta Gminy
  telefon : 665 898 222

  4) informacji zakodowanej - należy ją przekazać:

  a. Sekretarzowi Gminy

  telefon : 691 399 473

  a w przypadku jej nieobecności

  b. Kierownikowi Wydziału Technicznego

  telefon : 502 324 086

  Dyżurni nie mogą opuszczać miejsca pełnienia służby bez zgody Sekretarza Gminy stałego dyżuru lub osoby jego zastępującej.

  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Zmiana pełniąca służbę - nosi identyfikator z napisem: „STAŁY DYŻUR'.
  2. Tryb spożywania posiłków oraz czas odpoczynku - reguluje Sekretarz Gminy .
  3. Prawo wstępu do pomieszczeń stałego dyżuru mają osoby wymienione w załączniku nr 2.
  4. Dyżurni w okresie dyżuru nocnego - mogą odpoczywać na zmianę w pomieszczeniu stałego dyżuru .
  5. Korzystanie z pomocy medycznej :
  - w razie niedyspozycji chorobowej lub lekkiego zranienia dyżurny korzysta z leków i opatrunków znajdujących się w apteczce pomieszczenia stałego dyżuru.
  - w ciężkich przypadkach dyżurny wzywa pogotowie ratunkowe (tel. 999) i powiadamia odpowiedzialnego za organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru.
  6. Całość dokumentów stałego dyżuru przechowuje się - w miejscu wyznaczonym
  przez Wójta / w metalowej szafie / - w oddzielnych dwóch teczkach odpowiednio opisanych.

  Każdorazowe otwarcie teczki „stałego dyżuru' odnotowuje się w dzienniku dyżurów.  …………………………………..
  Opracował


  Załącznik nr 2
  do Zarządzenia Nr 26/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 lipca 2013 r.

  Łączna, dnia 12 lipca 2013 r.
  ……………………………….
  Zatwierdzam

  W Y K A Z
  PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY ŁĄCZNA
  WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA STAŁEGO DYZURU

  Lp. Imię i nazwisko Funkcja
  1 2 3
  1. Renata Jasińska Starszy dyżurny
  2. Krzysztof Pastuszka Starszy dyżurny
  3. Edyta Adwent Starszy dyżurny
  4. Anna Kopeć Dyżurny
  5. Marcin Moćko Dyżurny
  6. Sylwia Mędak Dyżurny
  7. Ewelina Majcher Kierowca dyżurny
  8. Czesław Mazur Kierowca dyżurny
  9. Marian Pierzak Kierowca dyżurny


  Załącznik nr 3
  do Zarządzenia Nr 26/2013.
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 lipca 2013 r.  Łączna, dnia 12 lipca 2013 r.
  ……………………………….
  Zatwierdzam

  W Y K A Z
  dokumentów stanowiących wyposażenie
  STAŁEGO DYŻURU Wójta Gminy Łączna

  TECZKA NR 1
  1. Wykaz dokumentów „Stałego dyżuru” znajdujących się w Teczce nr 1.
  2. Zarządzenie nr 3/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości
  3. Zarządzenie Nr 26/2013. Wójta Gminy Łączna z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  4. Karta aktualizacji dokumentacji „Stałego dyżuru”.
  5. Pokwitowanie pobrania i zdania dokumentów „Stałego dyżuru”.

  TECZKA NR 2
  1. Wykaz dokumentów „Stałego dyżuru” znajdujących się w Teczce nr 2.
  2. Szczegółowa instrukcja działania „Stałego dyżuru” Wójta Gminy Łączna.
  3. Plan powiadamiania pracowników w miejscu zamieszkania.
  4. Wykaz pracowników powiadamianych przez łączników.
  5. Wykaz jednostek organizujących „Stały dyżur” w organach nadrzędnych, podległych, współdziałających i sąsiednich.
  6. Plan pełnienia ”Stałego dyżuru”.
  7. Dziennik ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów.
  8. Książka meldunków starszego dyżurnego.
  9. Tabela głoskowania.
  10. Wyciąg z „Instrukcji przeciwpożarowej”.
  11. Wykaz sygnałów powszechnego alarmowania i powiadamiania.
  12. Brudnopis.
  13. Spis inwentarza w pomieszczeniu „Stałego dyżuru”.
  14. Spis abonentów central telefonicznych.
  Data wprowadzenia: 2014-01-20 1451
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 1240 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna