A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 lipca 2013r.

  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok.

  WÓJT GMINY
  1-,Ą~CZI\JA,
  Zarządzenie Nr 28/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 lipca 2013r.
  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok.
  Na podstawie art. 30 ust.1 pktA ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240), S 12 uchwały Nr X:XV/190/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  zarządzam, co następuje:
  S 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.
  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 54773 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 930 950 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 54773 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 385 950 zł.
  li 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 28/2013
  z dnia 26.07.2013 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.
  Dz. Rozdz. ~ TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  852 IpOMOC SPOŁECZNA 54773,00
  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
  za osoby pobierające niektóre świadczenia z
  pomocy społecznej, niektóre świadczenia
  rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
  85213 zajęciach w centrum integracii społecznej 2336,00
  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
  2030 realizację własnych zadań bieżących Qmin 2336,00
  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
  85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18443,00
  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
  2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 18443,00
  85216 Zasiłki stałe 33994,00
  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
  2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 33994,00
  IOgółem dochody 54773,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 54773,00
  W~W:V.HNY
  mg'- ,,,:L. ~'glKowaliński
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 28/2013
  z dnia 26.07.2013 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2013 roku,
  Dz. Rozdz. Grupa ~ Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
  754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3000,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 3000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3000,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3000,00
  758 Różne rozliczenia 3000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 3000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3000,00
  4810 Rezerwy 3000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 54773,00
  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
  za osoby pobierające niektóre świadczenia z
  pomocy społecznej, niektóre świadczenia
  rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
  85213 zajęciach w centrum integracji społecznej 2336,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2336,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2336,00
  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
  85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18443,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18443,00
  3110 Świadczenia społeczne 18443,00
  85216 Zasiłki stałe 33994,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33994,00
  I 3110 Świadczenia społeczne 33994,00
  Ogółem wydatki 57773,00 3000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 54773,00
  lNY
  . o •
  ,'l • '.., .1 '0


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1252
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 502 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna