A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic promocyjnych
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach
» Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» UCHWAŁA NR VI/34/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 sierpnia 2013r.

  w sprawie: powołania Biura Projektu ds. realizacji wniosku pod tytułem „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wyk


  ZARZĄDZENIE NR 31/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013r.

  w sprawie: powołania Biura Projektu ds. realizacji wniosku pod tytułem „Wyrównywanie szans
  w Gminie Łączna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

  Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz w związku z realizacją umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 podpisanej w dniu 21 sierpnia 2013r. pomiędzy Gminą Łączna a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego / Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach:

  WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

  § 1
  1. Powołuję Biuro Projektu ds. realizacji projektu pod tytułem „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych z siedzibą w Zespole Szkół w Łącznej – Kamionki 63, 26-140 Łączna
  2. W skład Biura Projektu wchodzą niżej wymienione stanowiska:
  - Koordynator projektu - umowa zlecenie,
  - Asystenci Koordynatora – 3 osoby – umowa zlecenie,
  - Księgowa projektu (2osoby) – dodatek specjalny
  3. Biuro Projektu powołuje się na czas realizacji projektu od dnia podpisania zarządzenia do 30.06.2015 r.
  4. Biuro Projektu funkcjonuje na zasadach referatu, którym kieruje Wójt Gminy. Nadzór nad pracami Biura Projektu oraz określenie zakresu obowiązków poszczególnych członków ustala Wójt Gminy.
  5. Biuro w zakresie spraw nieuregulowanych instrukcjami i procedurami, których konieczność sporządzenia i wdrożenia wynika z Umowy o dofinansowanie Projektu, funkcjonuje na zasadach ustalonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
  6. Stanowiska pracy, o których mowa w § 1 ust. 2 będą obsadzane w zależności od potrzeb wynikających z etapu realizacji projektu.

  § 2
  Do obowiązków Koordynatora Projektu należy w szczególności:
  1. przestrzeganie instrukcji i procedur wdrażania projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej (Samorządu Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Instytucji Zarządzającej-Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) i innych instytucji zaangażowanych w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  2. kierowanie i nadzór nad pracami kadry projektu,
  3. nadzór nad sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektu,
  4. nadzór nad przygotowaniem niezbędnych materiałów i analiz,
  5. niezwłoczne informowanie ŚBRR o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań,
  6. zapewnienie odpowiedniej współpracy z Dyrektorami Szkół biorących udział w projekcie,
  7. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez ŚBRR/ Wójta Gminy związanych
  z projektem,
  8. sporządzanie i nadzór nad zatwierdzaniem sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektu.
  9. sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
  10. przygotowanie Harmonogramów Realizacji Projektu, Harmonogramów Płatności
  i Harmonogramów rzeczowo-finansowych.

  Do zadań Asystentów Koordynatora należy m.in.:
  1. prowadzenie nadzoru merytorycznego nad zajęciami dodatkowymi realizowanymi w Zespole Szkół w Łącznej oraz Szkole Podstawowej w Goździe w ramach projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”,
  2. udział w pracach Zespołu ds. Projektu,
  3. dokumentowanie czynnego udziału dzieci w projekcie - robienie zdjęć, list obecności, itp.
  4. organizacja prac nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe na terenie szkoły,
  5. ustalanie terminów zajęć dodatkowych,
  6. pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji uczestników projektu,
  7. pomoc w promocji projektu,
  8. kontakty z rodzicami, informowanie ich o postępach w nauce dzieci dzięki udziałowi
  w projekcie,
  9. informowanie Koordynatora o problemach w realizacji projektu,
  10. czynny udział w organizacji wyjazdów edukacyjnych,
  11. inne zlecone przez Koordynatora

  Księgowe (2 osoby) - zwiększenie zadań polega na wykonywaniu niżej wymienionych czynności na rzecz projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”
  1. sporządzaniu list płac, obliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentów, nagród, itp.
  2. sporządzaniu zestawień list płac,
  3. terminowe przygotowywanie wypłat wynagrodzeń,
  4. prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (prawidłowe ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie informacji rocznych),
  5. prowadzeniu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  6. prowadzeniu kartotek wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w projekcie,
  7. przygotowaniu niezbędnych informacji z zakresu wypłat wynagrodzeń dla celów planowania
  i sprawozdawczości,
  8. prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych w księgach rachunkowych.
  9. prowadzenie księgowości projektu w zakresie budżetu Gminy,
  10. opisywanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
  11. sporządzenie przelewów,
  12. księgowaniu na kontach syntetycznych i analitycznych oraz sporządzanie zestawień obrotów
  i sald projektu POKL,
  13. kompletowaniu w porządku chronologicznym dokumentów finansowo-księgowych,

  § 3
  Wójt Gminy zatrudnia pracowników Biura Projektu spośród kandydatów wyłonionych w ramach przetargu bądź na podstawie innych przepisów prawa obowiązujących w Urzędzie Gminy Łączna lub innej formy zapisanej we wniosku o dofinansowanie.

  § 4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1302
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 734 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna