A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic promocyjnych
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach
» Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» UCHWAŁA NR VI/34/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie nr 32/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 sierpnia 2013 r.

  w sprawie: powołania Zespołu Roboczego dla projektu pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” realizowanego w ramach Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Zarządzenie nr 32/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013 r.

  w sprawie: powołania Zespołu Roboczego dla projektu pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” realizowanego w ramach Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Łączna
  zarządzam, co następuje:

  § 1.
  Powołuje się Zespół Roboczy dla Projektu pod nazwą „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w następującym składzie:
  1. Monika Goliat – Koordynatorka projektu
  2. Alicja Miernik – Księgowa projektu
  3. Agnieszka Wołoszczak – Księgowa projektu
  4. Asystentka Koordynatorki projektu dla Szkoły Podstawowej w Goździe
  5. Asystent Koordynatora projektu dla Gimnazjum w Łącznej
  6. Asystentka Koordynatora projektu dla Szkoły Podstawowej w Łącznej

  § 2.
  Regulamin prac Zespołu Roboczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 3.
  Wykonanie zarządzenia powierza się członkom Zespołu Roboczego.

  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Uzasadnienie
  do Zarządzenia Nr 32/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013r.

  Okres programowania 2007 – 2013 otwiera przed jednostkami samorządu terytorialnego nowe możliwości w zakresie aplikowania o fundusze pomocowe. Gmina Łączna z tej szansy korzysta i dlatego też w celu sprawnej realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.02-26-125/13 pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego ze środków Unii Europej-skiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki konieczne jest powołanie Zespołu Roboczego projektu, który zajmie się jego monitorowaniem
  i wdrożeniem.
  Załącznik 1
  do zarządzenia nr 32/2013
  z dnia 26 sierpnia 2013r.

  REGULAMIN ZESPOŁU ROBOCZEGO
  dla projektu pn. Wyrównywanie szans w Gminie Łączna

  Rozdział I – Postanowienie Ogólne
  1. Zespół Roboczy został powołany na czas realizacji projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnie-nie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edu-kacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.01-26-125/13-00 zawartej pomiędzy Gminą Łączna a Samorządem Wojewódz-twa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (ul Jagiellońska 70,
  25 – 956 Kielce) pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla Działania 9.1.
  2. O ile w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
   Projekcie należy przez to rozumieć Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wyrówny-wanie szans w Gminie Łączna”,
   Zespole Roboczym należy przez to rozumieć Zespół Roboczy dla projektu pn. Wyrówny-wanie szans w Gminie Łączna”,
   Realizatorze Projektu należy przez to rozumieć Gminę Łączna.
  3. Zespół Roboczy został powołany na czas określony od 26 sierpnia 2013 roku do
  30 czerwca 2015 r.

  Rozdział II – Skład Zespołu, jego zadania i formy realizacji
  1. Zespół Roboczy składa się z 6 osób (5K i 1M):
  - Koordynatora Projektu
  - Księgowych projektu (2 osoby)
  - Asystentki/ta Koordynatora (razem 3 osoby)
  2. Zespół Roboczy prowadzi działania na czas realizacji Projektu aż do jego całkowitego roz-liczenia i zamknięcia.
  3. Zespół Roboczy jest ciałem konsultacyjnym i jego celem jest wypracowywanie decyzji związanych z realizacją działań w projekcie. Ostatecznie zatwierdza je każdorazowo Wójt Gminy Łączna.
  4. Posiedzenia Zespołu Roboczego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
  5. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący/a Zespołu Roboczego (wybrany przez członków Ze-społu spośród tychże na pierwszym posiedzeniu tegoż) z własnej inicjatywy lub w okre-ślonej sprawie na wniosek każdego z członków Zespołu Roboczego.
  6. Z posiedzeń Zespołu Roboczego sporządzane są protokoły, które w szczególności zawie-rają:
  – imiona, nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,
  – wnioski ze spotkania,
  – podjęte przez Zespół decyzje,
  – inne ustalenia Zespołu,
  – stanowiska odrębne członków Zespołu.
  7. Dokumentacja z prac Zespołu Roboczego przechowywana jest wraz z dokumentacją Pro-jektu w Biurze Projektu zlokalizowanym w Zespole Szkół w Łącznej w okresie nie krót-szym, niż do 31.12.2020r.
  8. Do zadań Przewodniczącego/ej należy w szczególności:
  – przewodniczenie posiedzeniom Zespołu,
  – ustalanie miejsca, przedmiotu i terminów posiedzeń,
  ¬– wyznaczanie osoby sporządzającej protokół z danego posiedzenia,
  – w razie potrzeby zlecanie prac członkom Zespołu.
  10. Zespół Roboczy odpowiedzialny jest za:
  – określanie kierunków i sposobów realizacji działań przewidzianych w Projekcie,
  – dokonywanie okresowych przeglądów postępu dokonanego w kierunku osiągnięcia za-łożonych celów,
  – badanie postępów w wykorzystaniu alokacji finansowych na działania,
  – prawidłową rekrutację Beneficjentów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu,
  z politykami horyzontalnymi oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie,
  – przyjęcie uczestniczka/uczestniczki do Projektu lub skreślenie z listy uczestnika Projektu (w przypadku naruszenia regulaminu Projektu),
  – czuwanie nad prawidłowością przebiegu realizacji Projektu.

  Rozdział III - Podejmowanie decyzji

  1. Zespół Roboczy podejmuje decyzję większością zwykłą głosów.
  2. Decyzje podejmowane są podczas zebrania liczącego min. 3 członków.
  3. W przypadku równej ilości głosów decyduje Przewodniczący/a Zespołu Roboczego.
  4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego/ej Zespołu Roboczego, decyzje przekłada-ne są na późniejszy termin, chyba że sytuacja wymaga natychmiastowej decyzji, wtedy zostaje ona podjęta na podstawie głosowania między pozostałymi członkami.
  5. Głosowania podejmowane są po uprzedniej dyskusji pomiędzy członkami Zespołu Robo-czego.

  Rozdział IV - Postanowienia końcowe
  1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Wójta Gminy Łączna.
  2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wójta Gminy Łączna w oparciu o wy-tyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia.


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1303
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 752 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna