A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 sierpnia 2013r.

  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dla projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i

  ZARZĄDZENIE NR 34/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013r.

  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dla projektu „Wyrównywanie szans
  w Gminie Łączna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
  w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 z dn. 21.08.2013r. podpisanej pomiędzy Gminą Łączna a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego:

  zarządzam, co następuje:
  § 1.
  W celu prawidłowej realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.02-26-125/13 pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadza się Regulamin Rekrutacji dla projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzania.
  § 2.
  Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu tj. do 30 czerwca 2015 r. zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu.
  § 3
  Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”
  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Uzasadnienie
  do Zarządzenia Nr 34/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013r.

  Okres programowania 2007 – 2013 otwiera przed jednostkami samorządu terytorialnego nowe perspektywy w zakresie aplikowania o fundusze pomocowe. Gmina Łączna skorzystała z tej możliwości podpisując umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-pOKL.09.01.02-26-125/13-00 z dn. 21.08.2013r. z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, która to umowa przyznaje 100% dofinansowania na realizację projektu nr WND-POKL.09.01.02-26-125/13 pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W celu usprawnienia i prawidłowej realizacji niniejszego projektu, konieczne jest przyjęcie Regulaminu Rekrutacji. Regulamin ten określa:
  - sposób działania komisji rekrutacyjnej,
  - procedurę rekrutacji,
  - sposób wyboru uczestników i warunki rezygnacji,
  - ustanawia formularz zgłoszeniowy,
  - deklaracje uczestnictwa wraz z oświadczeniami, a także kartę oceny wraz z dokumentami.

  Załącznik nr 1 do
  Zarządzenia nr 34/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013r.

  REGULAMIN REKRUTACJI
  DO PROJEKTU
  „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”
  realizowanego przez
  Gminę Łączna
  w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
  Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
  w jakości usług edukacyjnych
  § 1.
  DEFINICJE
  • „Beneficjant” – oznacza Gminę Łączna
  • „Uczestnik/Uczestniczka projektu” – oznacza osoby, które są uczniami następujących szkół:
  1. Szkoła Podstawowa w Goździe
  2. Szkoła Podstawowa w Łącznej
  3. Gimnazjum w Łącznej
  • „Projekt” – oznacza projekt pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • „Komisja Rekrutacyjna” – osoby powołane osobnym zarządzeniem Wójta, upoważnione do przeprowadzenie rekrutacji do Projektu.

  § 2.
  INFORMACJE OGÓLNE
  1. Projekt realizowany jest przez Gminę Łączna w okresie od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r.
  2. Liczbę uczestników/czek projektu ustalono na 391 osób w ciągu dwóch lat realizacji projektu.
  3. Kryteria dostępu uczestnictwa w Projekcie:
  a) Posiadanie statusu ucznia:
  - Szkoły Podstawowej w Goździe,
  - Szkoły Podstawowej w Łącznej,
  - Gimnazjum w Łącznej.
  b) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.
  4. Zapisy dotyczące opisu grupy docelowej (pkt. 3.2) z wniosku s. 7-8:

  „Wsparciem zostanie objętych 391u tj 85,19% -186d (47,57%) 205c (52,43%) z terenu gm wiejskiej Łączna (kryt dost 3)
  Dane 02.2013r.-deklaracja chęci uczestnictwa ucz:
  Gózd 64u (31d 33c)
  SP Łączna 184u (82d 102c)
  Gim Łączna 143u (73d 70c)
  Do projektu przyjmiemy większą gr chłopców ze względu na słabsze wyniki w nauce
  Odbędą się spotkania dotyczące projektu w poszczególnych kl. (szkołach) oraz ogólne spotkania
  z rodzicami (w każdej szkole).
  Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez komisje rekrutacyjną powołaną przez Wójta (osobna dla każdej szkoły) w 2 etapach 02.09.2013-13.09.2013 01.09.2014-12.09.2014
  W skład komisji wchodzi koordynator i asystent, n-el i/lub dyrektor). Zostanie sporządzona lista os. zakwalifikowanych a także lista rezerwowa (na wypadek rezygnacji ucz.)
  W przypadku mniejszej ilości chętnych uczestników Koordynator/ka przeprowadzi dodatkowe zebranie
  z rodzicami w celu prezentacji korzyści z udziału w projekcie i jego promocję-plakaty (druk we własnym zakresie) w budynku szkolnym, w gminie, ogłoszenia na stronach internetowych szkół i gminy.
  Ucz. pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym: rodziny biedne, zaniedbane środowiskowo
  i patologiczne oraz rodzice bezrobotni (198 rodziców tj.46,26% w tym 26,16% K i 20,09% M-dane UG Łączna 2012). W takich rodzinach nie myśli się przyszłościowo o edukacji swoich dzieci. Małe środki finansowe nie pozwalają na opłacanie dodatkowych zajęć lub wyjazdów edukacyjnych.
  Z dożywiania korzysta (dane GOPS Łączna) w SP Łączna 39 tj 24%u (17d,22c) a w Gim 31 tj 14%u (12d,19c)
  Uwarunkowania rodzinne, materialne i rozwojowe powodują, że uczeń nie osiąga w pełni zamierzonych efektów, więc barierą gr. docelowej jest:
  -mała możliwość rozwoju zainteresowań i zdolności
  -mały kontakt z dobrami kultury
  -nieefektywne wykorzystanie czasu wolnego (gry komputerowe, telewizja, nieformalne grupy rówieśnicze)
  Potrzeby ucz. zdolnych
  -indywidualna praca z ucz. zdolnym
  -atrakcyjna forma prowadzenia zajęć
  -zwiększenie liczby zajęć rozwijających zainteresowania
  z problemami w nauce
  -zwiększenie liczby zajęć wyrównawczych
  -mniejsza liczba ucz. w grupie
  -atrakcyjna forma prowadzenia zajęć
  -wsparcie n-la
  Kryteria dostępu
  -status ucz. SP Gózd, SP Łączna Gim Łączna
  -wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  -dochód
  Rozwojowe
  Wyniki ucz.1-6pkt (ocena 5-6 pkt.)
  Osiągnięcia 1-10pkt
  Ocena motywacji do rozszerzania wiedzy 1-5pkt (analiza n-la)
  Test wiedzy do 15pkt.
  Wyrównawcze
  Wyniki w nauce od 1-5 pkt-ocena 2-5pkt
  Niskie kompetencje kluczowe 1-5pkt
  Diagnoza wychowawcy dot potrzeb edukacyjnych 1-10pkt
  Opinia Poradni psycholog-pedagog 0-5pkt
  Test do 15 pkt.
  Rekrutacja na wyjazdy edu.:
  -frekwencja na zajęciach
  -postęp w nauce
  Skala zainteresowania projektem
  Gózd 85%u (48,44%d 51,56%c)
  SP Łączna 85,19%u (44,57%d 55,43%c)
  Gim Łączna 85,12%u (51,05%d 48,95%c)
  dane: ankieta przeprowadzony wśród ucz. w 02.2013r”

  § 3
  KOMISJA REKRUTACYJNA
  1. Komisję Rekrutacyjną powołuje zarządzeniem Wójt Gminy.
  2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.
  3. Komisja Rekrutacyjna może wezwać osoby chętne do udziały w projekcie do złożenia dodatkowych dokumentów bądź wyjaśnień.
  4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  a) zebranie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,
  b) dokonanie weryfikacji zebranych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,
  c) sporządzenie notatki/protokołu z przeprowadzonej rekrutacji.
  5. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania ucznia/uczennicy do Projektu jest zgoda na jego udział podpisana przez Rodzica/Opiekuna Prawnego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy wyrażona przez Rodzica/Opiekuna Prawnego. Nie podpisanie w/w zgód oznacza brak możliwości przyjęcia do projektu.
  6. Każdy uczeń ma prawo do ubiegania się o udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu zgodnie z §4 i § 5.
  7. Uczestnictwo uczniów/uczennic w Projekcie na zasadach określonych regulaminem
  i dokumentacją projektową jest bezpłatne.

  § 4
  PROCEDURA REKRUTACJI

  1. Do projektu zostanie zakwalifikowana grupa 391 osób w ciągu 2 lat realizacji projektu
  w tym:
  a) SP Gózd 64 osoby
  b) SP Łączna 184 osoby
  c) Gimnazjum Łączna 143 osoby
  2. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczniów/uczennic wymienionych
  w pkt. 1 w poszczególnych szkołach. Zmiana ta wymaga albo zgody Instytucji Pośredniczącej albo możliwość taka musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie bądź przepisów POKL.
  3. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa, na przypadek rezygnacji zakwalifikowanego do projektu uczestnika/ uczestniczki.
  4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwa razy: we wrześniu 2013r. i we wrześniu 2014r.
  5. Terminy naborów uczestników zostaną ustalane zgodnie z zapisami wniosku
  o dofinansowanie projektu.
  6. Wójt Gminy może ogłosić dodatkowy nabór w przypadku wolnych miejsc
  w projekcie.
  7. Istnieje możliwość przyjęcia większej liczby uczestników/uczestniczek do projektu jeśli nie wpłynie to na jakość oferowanego wsparcia oraz nie zwiększy kosztów projektu oraz nie wydłuży okresu realizacji projektu.

  § 5
  WYBÓR UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK PROJEKTU
  1. Zakwalifikowanie ucznia do wyjazdów edukacyjnych 3 dniowych jest formą nagrody za osiągnięcia w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej.
  2. Nabór na wyjazdy edukacyjne będzie odbywał się poprzez następujące kryteria:
  2.1 Diagnoza poziomu wiedzy (analiza wyników w nauce)

  2.1.1 Analiza frekwencji:
  a) 100% - 6 pkt.
  b) 99% - 90% - 5 pkt.
  c) 89% - 80% - 4 pkt.
  d) 79% - 70% - 3 pkt.
  e) 69% - 60% – 2 pkt.

  2.1.2 Opinia wychowawcy co do postępów ucznia w nauce w trakcie danego semestru: 0-6 pkt.
  2.1.3 Wyjazdami jednodniowymi do kina, teatru itp., objęci będą wszyscy uczniowie/uczennice wykazujące taką chęć, sukcesywnie w trakcie realizacji projektu.
  3. Przy naborze do zajęć wyrównawczych, Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczniów według następujących zasad:
  3.1 Ocena semestralna z danego przedmiotu: 1-6 pkt., 2-5pkt, 3-4pkt
  3.2 Opinia wychowawcy lub nauczyciela stwierdzająca potrzebę poszczególnych zajęć wyrównawczych-do 10pkt
  3.3 Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie specyficznych trudności
  w uczeniu się 0 lub 5pkt., jeśli uczeń posiada-5pkt
  3.4 Test wiedzy do 15 pkt
  4. Przy naborze do zajęć rozwojowych (rozwijających), Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczniów według następujących zasad:
  4.1 Ocena semestralna z danego przedmiotu: 5-6 pkt 4-5pkt
  4.2 Osiągniecia ucznia do 10 pkt.
  4.3 Opinia wychowawcy lub nauczyciela stwierdzająca potrzebę poszczególnych zajęć -do 5 pkt.
  4.4 Test wiedzy do 15 pkt.
  5. Przy równej liczbie punktów pierwszeństwo będą mieli uczniowie z klas programowo najwyższych.
  6. Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej:
  a) Polityką równych szans,
  b) Polityką rozwoju lokalnego,
  c) Polityką społeczeństwa informacyjnego.
  d) Polityką równości płci.
  7. Dane osób, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji zostaną umieszczone w bazie danych PEFS i przekazanie Instytucji Pośredniczącej (IP) zgodnie z umową pomiędzy IP
  a Gminą Łączna.
  8. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

  § 6
  REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  1. Osoba, która chce zrezygnować z udziału w projekcie składa pisemną rezygnacje (załącznik nr 3 do regulaminu).
  2. W razie rezygnacji któregokolwiek z uczestników projektu na jego miejsce kwalifikowana jest pierwsza osoba z listy rezerwowej.
  3. Jeśli pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej nie wyraża chęci wzięcia udziału
  w projekcie z przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie składania formularza zgłoszeniowego - do projektu kwalifikuje się kolejna osoba z listy. Procedurę powtarza się aż do momentu zakwalifikowania brakującej osoby.

  § 7
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  2. Zmiana regulaminu następuje w formie pisemnej.
  3. Beneficjent w szczególnych przypadkach może odstąpić od zapisów ustalonych
  w niniejszym regulaminie na wniosek Koordynatora i po akceptacji Wójta Gmina Łączna.
  4. Beneficjent w przypadku braku możliwości wyłonienia grupy uczestników/ uczestniczek projektu może wyznaczyć dodatkowe kryteria rekrutacji.

  Załączniki do regulaminu:
  1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z załącznikami.
  2. Karta oceny.
  3. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.
  4. Wzór notatki/protokół z rekrutacji.
  5. Wzór opinii wychowawcy, diagnozy ucznia i ankiety potrzeb
  Załącznik 1
  Do regulaminu rekrutacji – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


  Poniższy formularz został stworzony w celu zebrania Państwa danych osobowych dla potrzeb Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL. Państwa dane osobowe będą przetwarzana wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu „Wyrównywanie szans
  w Gminie Łączna”.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
  „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”
  realizowanego od 01.08.2013r. do 30.06.2015r.

  Zaleca się wypełnienie formularza wraz z załącznikami długopisem w kolorze niebieskim drukowanymi literami
  DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU
  Imię (imiona)
  i nazwisko ucznia/uczennicy


  nr PESEL ucznia/uczennicy

  ADRES ZAMIESZKANIA – W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 POKL UCZESTNIK/UCZESTNICZKA MUSI BYĆ ZAMIESZKAŁA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
  W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
  Ulica Nr domu/lokalu
  (jeśli nie dotyczy prosimy wstawić „nie dotyczy”)


  Miejscowość


  Kod pocztowy, poczta

  Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
  Powiat

  Gmina

  Obszar zamieszkania ucznia/uczennicy □ wiejski
  □ miejski
  Telefon stacjonarny


  Telefon komórkowy

  E-mail ucznia/uczennicy

  Status osoby uczestniczącej
  w projekcie OSOBA NIEAKTYWNA ZAWODOWO, w tym ucząca się


  Wykształcenie
  □ podstawowe (w przypadku gimnazjum)
  □ brak (w przypadku szkół podstawowych)

  Uczeń/Uczennica □ SP w Goździe
  □ SP w Łącznej
  □ Gimnazjum w Łącznej

  Podane dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100. Poz. 1024).


  ……………………………………………………….………

  Podpis Rodzica/opiekuna prawnego
  Załączniki:
  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku.
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Załącznik nr 1-SP Gózd
  Do formularza zgłoszeniowego

  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goździe

  Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:
  • deklaruje udział swojego dziecka/dziecka, którego jestem opiekunem prawnym do udziału
  w projekcie „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 realizowanym przez Gminę Łączna w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • dziecko/ dziecko, którego jestem opiekunem prawnym spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie,
  • zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji w projekcie i akceptuję jego warunki,
  • zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych
  z prawdą

  Deklaruję swój udział w następujących formach wsparcia:
  □ zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI
  □ zajęcia rozwijające z matematyki dla klasy V-VI
  □ zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy IV-VI
  □ zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klasy V
  □ zajęcia rozwijające z informatyki dla klasy I-III
  □ zajęcia taneczno-ruchowe dla klasy I-III
  □ zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV-VI
  □ zajęcia rozwijające z języka polskiego dla klas IV- VI
  □ zajęcia sportowe dla klas I-III
  □ spotkania z doradcą zawodowym dla klas VI

  Gózd 09.09.2013 ……………………………….…………...................……………..
  Miejscowość i data Podpis Rodzica/opiekuna prawnego
  Załącznik nr 1 – SP Łączna
  Do formularza zgłoszeniowego

  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łącznej

  Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:
  • deklaruje udział swojego dziecka/dziecka, którego jestem opiekunem prawnym do udziału
  w projekcie „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 realizowanym przez Gminę Łączna w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • dziecko/ dziecko, którego jestem opiekunem prawnym spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie,
  • zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji w projekcie i akceptuję jego warunki,
  • zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych
  z prawdą

  Deklaruję swój udział w następujących formach wsparcia:
  □ zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI
  □ zajęcia rozwijające z matematyki dla klasy V-VI
  □ zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy I-III
  □ zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy IV-VI
  □ zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klasy V-VI
  □ zajęcia rozwijające z informatyki dla klasy IV-VI
  □ zajęcia rozwijające z języka polskiego dla klas IV- VI
  □ zajęcia sportowe dla klas I-III
  □ zajęcia sportowe dla klas IV-VI
  □ spotkania z doradcą zawodowym dla klas VI
  □ zajęcia chóru dla klas V-VI
  □ zajęcia gry na pianinie V-VI
  □ zajęcia artystyczne V-VI

  Łączna 09.09.2013 ………………...................……………..
  Miejscowość i data Podpis Rodzica/opiekuna prawnego
  Załącznik nr 1 – Gimnazjum w Łącznej
  Do formularza zgłoszeniowego

  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  dla uczniów Gimnazjum w Łącznej

  Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:
  • deklaruje udział swojego dziecka/dziecka, którego jestem opiekunem prawnym do udziału
  w projekcie „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 realizowanym przez Gminę Łączna w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • dziecko/ dziecko, którego jestem opiekunem prawnym spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie,
  • zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji w projekcie i akceptuję jego warunki,
  • zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych
  z prawdą

  Deklaruję swój udział w następujących formach wsparcia:
  □ zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy I-III
  □ zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla klas I-III
  □ zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klasy I-III
  □ zajęcia rozwijające z informatyki dla klasy I-II
  □ zajęcia rozwijające z matematyki i fizyki dla klas I-III
  □ zajęcia rozwijające z biologii, chemii dla klas I-III
  □ zajęcia sportowe dla klas I-III
  □ spotkania z doradcą zawodowym dla klas I-III
  □ wyjazdy edukacyjne
  □ zajęcia chóru dla klas I-III
  □ zajęcia gry na pianinie dla klas I-III
  □ zajęcia artystyczne dla klas I-III

  Łączna 09.09.2013 ………………...................……………..
  Miejscowość i data Podpis Rodzica/opiekuna prawnego

  Łączna, 9 września 2013r.  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU
  O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/ dziecka, którego jestem opiekunem prawnym w celach informacyjnych i promocyjnych projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00” oraz na potrzeby informacji
  i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
  TAK □ NIE □

  ……………………………………………………………………………………
  Podpis Rodzica/opiekuna prawnego


  Załącznik nr 2
  Do formularza zgłoszeniowego

  OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
  UCZESTNIKA PROJEKTU

  Imię i nazwisko uczenia/uczennicy: …………………………………………………………………….
  Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna Prawnego podpisującego deklarację w imieniu ucznia/uczennicy …………………………………………………………..

  W związku z przystąpieniem do projektu pn. Wyrównywanie szans w Gminie Łączna oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
  1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
  4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce (nazwa i adres właściwej IP) beneficjentowi realizującemu projekt - Gminie Łączna – Kamionki 60, 26-140 Łączna (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Wyrównywanie szans w Gminie Łączna (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;
  5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
  6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

  Łączna, 9 września 2013r.
  …..……………………………………… ……………………………………………
  MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*  OPINIA WYCHOWAWCY
  (pisemna opinia dot. wyników i potrzeb edukacyjnych wraz z opinią wskazującą potrzebę zajęć wyrównawczych bądź rozwijających)
  .......................................
  Imię i nazwisko ucznia/ klasa


  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Łączna, 16.09.2013r.
  .....................................................
  Podpis osoby sporządzającej diagnozę


  DIAGNOZA UCZNIA
  (analiza wyników w nauce)

  .....................................................
  Imię i nazwisko ucznia/ klasa

  Skala ocen (5 bardzo dobra, 4 dobra, 3 dostateczna, 2 słaba, 1 bardzo słaba)

  Język polski.................................................................................................................
  Język angielski ...........................................................................................................
  Matematyka ...............................................................................................................
  Język niemiecki ...........................................................................................................
  Informatyka .................................................................................................................
  Biologia/Przyroda .........................................................................................................
  Chemia .........................................................................................................................
  Fizyka ...........................................................................................................................
  Wychowanie Fizyczne……………………………………………………………………………………………..
  Uwagi: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Zaleca się udział w następujących zajęciach:
  1. .......................................
  2. .......................................
  3. ......................................
  4. ....................................
  5. ....................................

  Łączna, 16.09.2013r.
  ...........................................................
  Podpis osoby sporządzającej diagnozę
  Załącznik nr 2
  do regulaminu rekrutacji- KARTA OCENY
  KARTA OCENY
  zakwalifikowanie do zajęć wyrównawczych
  L.p.

  Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki Kryterium nr 1
  Ocena semestralna z danego przedmiotu: 2-5pkt 3-4pkt Kryterium nr 2
  Opinia wychowawcy lub nauczyciela stwierdzająca potrzebę poszczególnych zajęć-do 10pkt Kryterium nr 3
  Niskie kompetencje kluczowe – opinia nauczyciela 1-5 pkt. Kryterium nr 4
  Opinia Poradni Psych-Pedag. w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się do 5 pkt. Kryterium nr 4
  Test wiedzy do 15 pkt. RAZEM

  Podpis Komisji Rekrutacyjnej:

  …………………………………………….. ……………………………………………… …………………………………………………


  KARTA OCENY
  zakwalifikowanie do zajęć rozwojowych (rozwijających)

  l.p.

  Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki Kryterium nr 1
  Ocena semestralna z danego przedmiotu: 5-6 pkt 4-6pkt
  Kryterium nr 2
  Osiągniecia ucznia do 10 pkt. Kryterium nr 3
  Opinia wychowawcy lub nauczyciela stwierdzająca potrzebę poszczególnych zajęć-do 5pkt Kryterium nr 3
  Test wiedzy do 15pkt

  RAZEM  Podpis Komisji Rekrutacyjnej:

  …………………………………………….. ……………………………………………… …………………………………………………


  Załącznik nr 3
  do regulaminu rekrutacji- OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE  ………………………............................................
  (Miejscowość, data)  OŚWIADCZENIE
  O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

  Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………….……. oświadczam, iż dobrowolnie rezygnuje z udziału mojego dziecka/dziecka, którego jestem Opiekunem Prawnym w projekcie „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  Powód rezygnacji (podanie powód rezygnacji jest dobrowolne, w przypadku braku chęci podania tego powodu prosimy pozostawić nie wypełnione).

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


  ………………………..................................................
  Podpis Rodzica lub Opiekuna Prawnego  Załącznik nr 4
  do regulaminu rekrutacji- WZÓR NOTATKI Z REKRUTACJI

  NOTATKA Z REKRUTACJI nr ..............
  do projektu pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”
  Nabór ............

  W dniu ................... odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Wójta nr 33/2013 w składzie:
  1. .........................
  2. .........................
  3. ......................

  W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w dniach ................................................. do projektu zgłosiło się .................... osób. W tym

  W SP w Goździe ............ osób w tym:
  ............. dziewcząt, .............. chłopców

  W SP w Łącznej ............ osób w tym:
  ............. dziewcząt, .............. chłopców

  W Gimnazjum w Łącznej ............ osób w tym:
  ............. dziewcząt, .............. chłopców


  Działania podjęte podczas procesu rekrutacji:
  1. ...........................
  2. .........................
  3. ..........................

  Do projektu zakwalifikowano:
  W SP w Goździe ............ osób w tym:
  ............. dziewcząt, .............. chłopców

  W SP w Łącznej ............ osób w tym:
  ............. dziewcząt, .............. chłopców

  W Gimnazjum w Łącznej ............ osób w tym:
  ............. dziewcząt, .............. chłopców  Załączniki
  1. Lista Podstawowa uczestników projektu
  2. Lista rezerwowa uczestników projektu
  3. Lista z podziałem na poszczególne zajęcia


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1312
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 637 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna