A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic promocyjnych
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach
» Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» UCHWAŁA NR VI/34/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 sierpnia 2013r.

  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dla projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

  ZARZĄDZENIE NR 35/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013r.

  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dla projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 z dn. 21.08.2013r. podpisanej pomiędzy Gminą Łączna a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego:

  zarządzam, co następuje:

  § 1.
  W celu prawidłowej realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.02-26-125/13 pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadza się Regulamin dla projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzania.
  § 2.
  Ważność Regulaminu wygasa wraz z datą zakończenia realizacji projektu, tj. dnia
  30 czerwca 2015 roku (zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu).
  § 3
  Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi/ce projektu „Wyrównywanie szans
  w Gminie Łączna”.
  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Uzasadnienie
  do Zarządzenia Nr 35/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013r.

  Okres programowania 2007 – 2013 otwiera przed jednostkami samorządu terytorialnego nowe perspektywy w zakresie aplikowania o fundusze pomocowe. Gmina Łączna skorzystała z tej możliwości podpisując umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 z dn. 21.08.2013r. z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, która przyznaje 100% dofinansowania na realizację projektu nr WND-POKL.09.01.02-26-125/13 pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  W celu usprawnienia i prawidłowej realizacji niniejszego projektu, konieczne jest przyjęcie Regulaminu Projektu. Regulamin ten określa: cele projektu, zakres wsparcia, warunki uczestnictwa w projekcie, kwalifikowalność uczestników.

  Załącznik do
  Zarządzenia nr 35/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013r.
  Regulamin projektu dla realizacji wniosku
  pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”
  UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00
  Projekt „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia
  i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
  - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  § 1
  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
   Biurze Projektu – oznacza pomieszczenie zlokalizowane pod adresem: Zespół Szkół w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna
   Beneficjencie Ostatecznym/Uczestniku – osoba zakwalifikowana do projektu zgodnie
  z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji; osoba bezpośrednio korzystająca ze wsparcia/ pomocy w ramach Projektu
   POKL – oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013
   Priorytecie - oznacza to Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
   Działaniu - oznacza to Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
   EFS – Europejski Fundusz Społeczny
   UE – Unia Europejska
   Projekcie - oznacza to Projekt „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” numer umowy UDA-POKL-09.01.02-26-125/132-00.
   ŚBRR-POKL - oznacza to Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Instytucja Pośrednicząca I stopnia dla poddziałania 9.1.2 w woj. świętokrzyskim


  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 2
  1. Gmina Łączna realizuje projekt pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (ul Jagiellońska 70, 25 – 956 Kielce) pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla Poddziałania 9.1.2.
  2. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
  3. W projekcie biorą udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Goździe, Szkoła Podstawowa
  w Łącznej oraz Gimnazjum w Łącznej.
  4. Dla potrzeb realizacji Projektu powołuje się Zespół Roboczy składającą się z 6 osób (5K, 1M) powołany osobnym zarządzeniem.
  5. Zespół Roboczy będzie spotykał się minimum raz w miesiącu i będzie podejmował wiążące decyzje związane z realizacją działań, w tym w szczególności rekrutacji uczestników.

  § 3
  Regulamin Projektu określa w szczególności:
  1. zasady organizacji projektu,
  2. cele projektu,
  3. zakres wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych (uczniów/uczennic),
  4. warunki uczestnictwa w projekcie,
  5. kwalifikowalność uczestników.
  § 4
  Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o Regulamin muszą być zgodne z aktualnymi wersjami:
  1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  2. Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL
  3. Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” zawartą pomiędzy Gminą Łączna a ŚBRR-POKL.

  § 5
  Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Wójta Gminy Łączna, chyba, że niniejszy Regulamin określa inaczej.  CELE PROJEKTU

  § 6
  1. Celem głównym Projektu jest „Zwiększenie umiejętności kluczowych u 391 uczniów/uczennic 186dz, 205ch z terenu gminy Łączna poprzez udział w zajęciach rozwojowych/wyrównawczych, wyjazdach edukacyjnych w okresie 01.08.2013-30.06.2015.”

  2. Cel główny projektu będzie zrealizowany poprzez przeprowadzenie:
  - zajęć wyrównawczych z: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego,
  - zajęcia rozwijające z: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, zajęcia sportowe, zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
  - warsztaty z doradcą zawodowym,
  - zajęcia muzyczne, plastyczne,
  - wyjazdy edukacyjne.
  Zaproponowane wsparcie ma cele szczegółowe - m.in.:
  2.1. Zwiększenie motywacji do poszerzania wiedzy 391 uczniów/uczennic 186dz, 205ch
  i podniesienie ekspresji kulturowej (30dz, 18ch) sprawności fizycznej (40dz, 50ch) poprzez udział w zajęciach w okresie 01.08.2013r.-30.06.2015r.
  2.2. Wzrost kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno-przyrodniczych, ITC)
  197 uczniów/uczennic (94dz, 103chł poprzez udział w zajęciach w okresie 01.08.2013r.- 30.06.2015r.
  2.3. Zwiększenie wiedzy nt. swoich predyspozycji/doradztwa zawodowego u 75 uczniów/uczennic (39dz, 36ch) poprzez udział w zajęciach z doradztwa w okresie 01.08.2013r.-30.06.2015r.

  § 7
  1. Wsparciem w ramach Projektu zostanie objętych 391 uczniów/uczennic w tym 186 dziewczynek 205 chłopców, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Goździe – 64 uczniów/uczennic (31 dziewczynek, 33 chłopców),
  - Szkoła Podstawowa w Łącznej – 184 uczniów/uczennic (82 dziewczynek, 102 chłopców),
  - Gimnazjum w Łącznej 143 uczniów/uczennic (73 dziewczynek, 70 chłopców).
  2. Istnieje możliwość zwiększenia ilości osób objętych wsparciem o ile nie wpłynie to na pogorszenie zaproponowanego wsparcia, wydłużenie okresu realizacji projektu, zwiększenie budżetu projektu.
  3. Realizatorzy Projektu pragną realizować Projekt zgodnie z zasadą równości szans, tzn. równy dostęp do zajęć /wyjazdów bez względu na wiek, płeć, wyznanie, czy też sprawność fizyczną i umysłową.

  ZAKRES WSPARCIA DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH
  § 8
  1. Projekt zakłada organizację zajęć rozwijających, wyrównawczych oraz wyjazdów edukacyjnych dla uczniów/uczennic każdej ze szkół biorących udział w projekcie zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
  W ramach projektu organizowane będą następujące zajęcia:
  a) Szkoła Podstawowa w Goździe
  - zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI
  - zajęcia rozwijające z matematyki dla klasy V-VI
  - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy IV-VI
  - zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klasy V
  - zajęcia rozwijające z informatyki dla klasy I-III
  - zajęcia taneczno-ruchowe dla klasy I-III
  - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV-VI
  - zajęcia rozwijające z języka polskiego dla klas IV- VI
  - zajęcia sportowe dla klas I-III
  - spotkania z doradcą zawodowym dla klas VI
  - wyjazdy edukacyjne
  b) Szkoła Podstawowa w Łącznej
  - zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI
  - zajęcia rozwijające z matematyki dla klasy V-VI
  - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy I-III
  - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy IV-VI
  - zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas V-VI
  - zajęcia rozwijające z informatyki dla klasy IV-VI
  - zajęcia rozwijające z języka polskiego dla klas IV- VI
  - zajęcia sportowe dla klas I-III
  - zajęcia sportowe dla klas IV-VI
  - spotkania z doradcą zawodowym dla klas VI
  - wyjazdy edukacyjne
  c) Gimnazjum w Łącznej
  - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy I-III
  - zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dl klas I-III
  - zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klasy I-III
  - zajęcia rozwijające z informatyki dla klasy I-II
  - zajęcia rozwijające z matematyki, fizyki, biologii, chemii dla klas I-III
  - zajęcia sportowe dla klas I-III
  - spotkania z doradcą zawodowym dla klas I-III
  - wyjazdy edukacyjne
  d) Szkoła Podstawowa w Łącznej wraz z Gimnazjum w Łącznej
  - zajęcia z chóru dla klas V-VI SP i I-III Gimnazjum
  - zajęcia gry na pianinie dla klas V-VI SP i I-III Gimnazjum
  - zajęcia artystyczne dla klas V-VI SP i I-III Gimnazjum


  2. Uczestnicy/czki projektu mają zapewnione:
  1.1 bezpłatne materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika/czki,
  1.2 bezpłatne wyżywienie podczas wyjazdu,
  1.3 bezpłatny nocleg podczas wyjazdu,
  1.4 bezpłatne bilety wstępu do atrakcji podczas wyjazdu.
  4.Projekt nie zakłada zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia oraz innych stypendiów/opłat na rzecz uczestników/czek.
  5. Projekt nie zakłada dodatków szkoleniowych za udział w zajęciach.

  WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  § 9
  1. Kandydaci/tki chcący wziąć udział w Projekcie muszą spełniać następujące kryteria dostępu:
  1.1 statut ucznia Szkoły Podstawowej w Goździe lub Łącznej lub Gimnazjum w Łącznej
  1.2 złożenie odpowiednich kompletnych formularzy i oświadczeń
  2.Szczegółowe warunki i zasady rekrutacji zostały ujęte w osobnym zarządzeniu.


  KWALIFIKOWALNOŚĆ
  § 10
  1. Kwalifikacja kandydatów/tek do Projektu będzie dokonywana przez niezależną Komisje
  w skład, której wejdą Koordynatorzy/ki, Asystenci/tki, nauczyciele/lki i/lub dyrektorzy/rki Szkół uczestniczących w projekcie.
  2. Komisja będzie podejmować decyzje po:
  2.1 sprawdzeniu poprawności formalnej i kompletności dokumentów
  2.2 przyznaniu punktów za kryteria wymienione i opisane w regulaminie rekrutacji
  3. Podczas procesu rekrutacji zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestników projektu, miejsce osoby rezygnującej z udziału w projekcie lub wykluczonej zajmuje kolejno osoba znajdująca się na liście rezerwowej.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  §11
  1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
  2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2013r.
  4. Wójt Gminy Łączna zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmian w przepisach prawnych lub innych okoliczności uzasadniającej taką zmianę.

  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1314
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 900 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna