A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie nr 37/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 sierpnia 2013 r.

  w sprawie przyjęcia Aneksu do polityki rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych dla projektu pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” realizowanego przez Gminę Łączna na podstawie umowy nr UDA-P

  Zarządzenie nr 37/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 sierpnia 2013 r.

  w sprawie przyjęcia Aneksu do polityki rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych dla projektu pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” realizowanego przez Gminę Łączna na podstawie umowy
  nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/132-00 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Łączna

  Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00 z dn. 21.08.2013r. podpisanej pomiędzy Gminą Łączna a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego:

  zarządzam się co następuje:

  § 1.

  Przyjmuje się Aneksu do polityki rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych dla projektu pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”, który jest realizowany przez Gminę Łączna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2.

  Zobowiązuje się personel projektu do stosowania zasad określonych w aneksie, o którym jest mowa w § 1.

  § 3.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  § 4.
  Wykonanie zarządzanie powierzam Skarbnikowi Gminy.  Aneks nr 1


  do Zarządzenia nr 37/2013 w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości
  w Gminie Łączna

  dotyczący realizacji projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


  § 1.
  Ustala się, że Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji i przyjętych Zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej dla Gminy Łączna i obsługującego ją Urzędu Gminy Łączna dotyczy także realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  § 2.
  Wprowadza się wyodrębnioną księgowość na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans
  w Gminie Łączna” o nr WND-POKL.09.01.02-26-125/13

  § 3.
  Dokumenty księgowe w ramach projektu są odpowiednio opisane zawierają w szczególności:
  1. numer umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z którą wydatek jest ponoszony
  2. informację nt. finansowania wydatku z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  3. kategoria zgodna z budżetem projektu – nr i nazwa zadania jakiego dotyczy wydatek
  4. opis merytoryczny wydatku
  5. podział kosztu zgodnie z budżetem wniosku (koszty bezpośrednie, pośrednie, cross-finansing, koszty personelu)
  6. Informację na temat formy płatności
  Wzór opisu dokumentów księgowych  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  1.
  Faktura VAT/Rachunek/Lista płac (niepotrzebne skreślić) nr ………………..…………………….... z dn. ………………………....... wydatek poniesiony
  w ramach projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionach”, Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-26-125/13-00
  2. Kategoria zgodna z budżetem projektu – nr i nazwa zadania (niepotrzebne skreślić)
  1 RÓWNOŚĆ SZANS w Szkole Podstawowej w Goździe
  2-RÓWNOŚĆ SZANS w Szkole Podstawowej w Łącznej
  3-RÓWNOŚĆ SZANS w Gimnazjum w Łącznej
  4-KOMPETENCJA KLUCZOWA-EKSPRESJA KULTURALNA
  3. Kwota dokumentu:
  Kwota kwalifikowana:

  4. Słownie kwota dokumentu:  5. Opis merytoryczny wydatku – kwota dotyczy:

  ………………………………………………………………………….…………..…

  …………………………………………………………………………..…….……
  Koszt bezpośredni

  W tym koszty personelu

  W tym cross -financing

  Koszt pośredni

  6. Sprawdzono pod względem merytorycznym, pod względem gospodarności, legalności i celowości operacji gospodarczej oraz sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 24 stycznia 2004 r. [Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.]:
  - art. 4 ust. 8 [Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro]*
  - art. 4 ust. 4 [Ustawy nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy]*
  - ………………………………………………………..….. * Data i podpis


  7. Kwota kwalifikowana: 100%
  Dekretacja:

  Kwota …………………………………….. PLN dofinansowanie EFS

  Kwota ……………………………………. PLN współfinansowana z środków budżetu państwa

  Kwota ……………………………………. PLN wkład własny

  8. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Dokonano kontroli operacji gospodarczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych
  Data i podpis

  9.
  Zapłacono gotówką/przelewem* dnia………………………………………………………………..….


  10. Zatwierdzone do wypłaty ze środków:

  Dział …………………Rozdz.………………….§ ………………………kwota ………………..……


  Dział …………………Rozdz.………………….§ ………………………kwota ………………..……
  Zatwierdzam:  Data i podpis kierownika lub osoby upoważnionej
  *niepotrzebne skreślić


  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1319
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 827 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna