A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA Nr XXXIX/192/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
» UCHWAŁA Nr XXXIX/191/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
» UCHWAŁA Nr XXXIX/190/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
» UCHWAŁA Nr XXXIX/189/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
» UCHWAŁA NR XXXIX/188/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 40 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.  Zarządzenie Nr 40 / 2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 27 sierpnia 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240), § 12 uchwały Nr XXV/190/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.

  1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 73 109 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 969 915 zł.
  2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 73 109 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 424 915 zł.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 40/2013
  z dnia 27.08.2013 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.

  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 420,00 75 529,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 75 529,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 75 529,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 420,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 420,00
  Ogółem dochody 2 420,00 75 529,00

  Ogółem zmniejszenie dochodów -73 109,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 40/2013
  z dnia 27.08.2013 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 500,00
  75023 Urzędy gmin 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 700,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 700,00
  4810 Rezerwy 1 700,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 420,00 75 529,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 75 529,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 529,00
  3110 Świadczenia społeczne 75 529,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 420,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 420,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 420,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 200,00
  92195 Pozostała działalność 200,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
  Ogółem wydatki 4 120,00 77 229,00
  Ogółem zmniejszenia wydatków -73 109,00
  Data wprowadzenia: 2014-01-23 1330
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 311 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna