A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 07 października 2013 r.

  w sprawie: zmian budźetu gminy na 2013 rok.

  WÓJT GMINY
  ŁĄCZNA
  Zarządzenie Nr 49/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 07 października 2013 r.
  w sprawie: zmian budźetu gminy na 2013 rok.
  Na podstawie art. 30 ust. 1 pktA ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 z póżn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240), S 12 uchwały Nr XXV/190/2013
  Rady Gminy Łączna i dnia 30 stycznia 2013 roku
  zarządzam, co następuje:
  lI1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r Rady Gminy Łączna z dnia
  30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.
  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 14214 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 027 485 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 14214 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 482 485 zł.
  li 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Kowali7lskt
  ZałącznIk Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 49/2013
  z dnia 07.102013 r.
  Zestawienie zmian dochodów budźetu Gminy Łączna w 2013 roku.
  Dz. Rozdz. li TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  652 POMOC SPOŁECZNA 14214,00
  65295 Pozostała działalność 14214,00
  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
  realizację zadań bieżących z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
  2010 ustawami 14214,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 14214,00
  WÓJT ''-.J'
  mgr Im.
  lNY
  Kowałi7lsk,
  . d

  ..
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 49/2013
  z dnia 07.10.2013 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa ~ Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2080,00
  Infrastruktura wodociągowa i
  01010 sanitacyjna wsi 2080,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2080,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2080,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 23000,00 3000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 23000,00 3000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23000,00 3000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00
  4270 Zakup usług remontowych 20000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3000,00 3000,00
  75095 Pozostała działalność 3000,00 3000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3000,00 3000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22080,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 22080,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22080,00
  4810 Rezerwy 22080,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 15214,00 1000,00
  Świadczenia rodzinne, świadczenia z
  funduszu alimentacyjnego oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  85212 z ubezpieczenia społecznego 1000,00 1000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1000,00 1 000,00
  Zwrot dotaCji oraz platnoscl,w tym
  wykorzystanych niezgodnie z
  2910
  przeznaczeniem lub wykorzystanych z
  naruszeniem procedur, o których mowa w
  art. 184 ustawy, pobranych nie należnie
  lub w nadmiernej wysokości 1 000,00
  4580 Pozostałe odsetki 1 000,00
  85295 Pozostała działalność 14214,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14214,00
  3110 Świadczenia społeczne 14214,00
  GOSPODARKA KOMUNALNA I
  900 OCHRONA ŚRODOWISKA 3000,00 3000,00
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 3000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3000,00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań ioo .~
  4260 Zakup energii WÓJWOt} 'Q, \NY
  Ogółem wydatki 4 32080,00
  Ogółem zwiększenia wydatków mgr j ,;;.IiQf'2'11l~~yrwat/!ls~1
  .. ~- r . ,.,.'~' ,.1 ---
  • • •• eo<


  Data wprowadzenia: 2014-01-29 1427
  Data upublicznienia: 2014-01-29
  Art. czytany: 679 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna