A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


  WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 05.02.2014r.
  Znak: IN-III.747.24.2013

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 57 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług
  i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)
  WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
  zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika,
  z dnia 07.11.2013r., Nr 184/MS/2013, uzupełniony pismem z dnia 19.11.2013r., Nr 207/MS/2013,
  została wydana decyzja Nr 8/14 z dnia 04.02.2014r., znak: IN-III.747.24.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Łączna (od drogi S7) – Bodzentyn (szafa dostępowa), na terenie gminy Łączna w powiecie skarżyskim oraz miasta i gminy Bodzentyn
  w powiecie kieleckim, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
  powiat skarżyski
  gmina Łączna
  obręb 1 Czerwona Górka, numery działek: 1, 215/1, 215/2, 224/1, 529/2, 529/3, 677/1, 723/1, 723/2, 724/1, 724/2, 775, 760, 785, 807, 808/3, 818,
  obręb 6 Łączna, numer działki: 346/3,
  obręb 14 Zaskale, numery działek: 39, 100,
  powiat kielecki
  miasto i gmina Bodzentyn
  obręb 01 Bodzentyn - miasto, numery działek: 1699/4, 1699/7, 2945/11,
  obręb 06 Kamieniec, numery działek: 47, 70, 71,
  obręb 08 Leśna Stara Wieś, numer działki: 1007,
  obręb 23 Wiącka, numery działek: 165, 214, 215,
  obręb 26 Wzdół Kolonia, numery działek: 101/2, 101/4, 161/2, 435, 436, 471, 493, 494.
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej określa w szczególności: rodzaj inwestycji, warunki techniczne realizacji inwestycji, warunki wynikające z przepisów odrębnych, linie rozgraniczające teren inwestycji, ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
  Niniejsza decyzja zobowiązuje podmiot zarządzający lub gospodarujący gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem terenów zajętych pod drogi publiczne, terenów zajętych pod linie kolejowe i gruntów pokrytych wodami płynącymi, do ich wydania najpóźniej w dniu uzyskania przez Inwestora decyzji
  o pozwoleniu na budowę, uprawnia Inwestora do faktycznego objęcia w posiadanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, stanowi tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  W przypadku gdy lokalizacja regionalnej sieci szerokopasmowej wymaga przejścia przez tereny dróg publicznych, linii kolejowych bądź grunty pokryte wodami płynącymi, inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji.
  Inwestor, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą drogi, zarządcą infrastruktury kolejowej lub odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.), zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu.
  Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.
  Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 811 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.
  Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej uważa się za doręczone.
  W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej musi zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
  Zapoznanie z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.


  Data wprowadzenia: 2014-02-10 0824
  Data upublicznienia: 2014-02-10
  Art. czytany: 1371 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marcin Moćko
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2014-02-10
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Marcin Moćko
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna