A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 50 /2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 7 października 2013 r

  w sprawie: prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki rachunkowości Urzędu Gminy w Łącznej

  Zarządzenie Nr 50 /2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 7 października 2013 r.

  w sprawie: prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki rachunkowości Urzędu Gminy w Łącznej


  Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami),i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 i art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z uregulowaniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 2012 r. poz.121), zarządzam co następuje:


  § 1
  1. Urząd Gminy w Łącznej prowadzi działalność gospodarkę finansową na podstawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostki budżetowej obsługującej organy Gminy Łączna.
  2. Gospodarka finansowa jednostki jest planowana, a jej wykonanie kontrolowane.
  3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej 'planem finansowym”, który sporządzany jest w szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf, uwzględniając realizowane zadania własne i zlecone przez jednostkę.
  4. Jednostka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


  § 2
  1. Działalność podstawowa obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 01010, 01030, 01095, 40002, 60004,60014, 60016,60095, 70005, 71004, 71035, 71095, 75011, 75022, 75023, 75075, 75095, 75101, 75411 , 75412, 75421, 75647, 75702, 85153, 85154, 90001, 90003, 90015, 90095, 92116, 92195, 92605, 92695
  2. Działalność pomocnicza obejmuje realizację zadań, które mogą być realizowane, a nie należą do katalogu zadań obowiązkowych
  3. Wszelkie operacje dotyczące działalności jednostki, w tym dochody i wydatki ewidencjonowane w księgach rachunkowych, na podstawie dowodów źródłowych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

  § 3
  1. Wydatki jednostki są planowane, wstępnie oceniane na etapie zaciągania zobowiązań, zaangażowane oraz dokonywane, a dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane zgodnie z zasadami zamówień publicznych ustalonymi w załączniku nr 1 do zarządzenia – Instrukcja wydatkowania środków publicznych.
  2. Dochody realizowane przez jednostkę są planowane, otrzymywane, a dochody realizowane na rzecz budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego są przekazywane zgodnie z zasadami ustalonymi w załączniku nr 2 do zarządzenia – Instrukcji gromadzenia środków publicznych i zwrotu środków publicznych.
  3. Gospodarowanie związane z bieżącą działalności jednostki jest prowadzone według zasad ustalonych w załączniku nr 3 do zarządzenia – Instrukcja gospodarowania.

  § 4
  1. Zasady (polityki) rachunkowości z metodami wyceny aktywów i pasywów, w tym wykaz sporządzanych sprawozdań oraz sposób ustalania wyniku finansowego określa Polityka rachunkowości oraz zasady sporządzania, obiegu dokumentów załącznik nr 4 do zarządzenia.

  § 5
  1. Zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, w tym zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej ustalono w załączniku nr 5 a i 5 b do zarządzenia.
  2. Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem technik komputerowych, natomiast wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
  3. Opis systemu informatycznego, zawiera wykaz programów z ich charakterystyką, jak również programowe zasady ochrony danych, a ponadto określa wersję oprogramowania i dat rozpoczęcia jego eksploatacji, określono w załączniku nr 7 do zarządzenia.

  § 6
  Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z treścią dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia i ich przestrzegania, a ponadto do informowania i składania propozycji aktualizacji dokumentacji.

  § 7
  W przypadku nie wypełniania obowiązków służbowych wynikających z zarządzenia pracownicy, którym przypisano w załącznikach do zarządzenia obowiązki i odpowiedzialność mogą otrzymać ustne upomnienie, a po 3 upomnieniu naganę z wpisem do akt osobowych.

  § 8
  Traci moc Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 stycznia 2010r., zarządzenie nr 61/2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie: prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki rachunkowości Urzędu Gminy w Łącznej, oraz zarządzenia nr 16/2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej Urzędu Gminy Łączna oraz ewidencji podatków i opłat.


  § 9
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1343
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 516 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna