A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic promocyjnych
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach
» Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» UCHWAŁA NR VI/34/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 54 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 października 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.  Zarządzenie Nr 54 / 2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 października 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240), § 12 uchwały Nr XXV/190/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 64 876 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 115 171,89 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 64 876 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 570 171,89 zł.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 54/2013
  z dnia 31.10.2013 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.

  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 623,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 623,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 623,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 9 000,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 000,00
  2910 Wpływ ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 500,00
  0920 Pozostałe odsetki 1 500,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 55 253,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 55 253,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 55 253,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 64 876,00
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 54/2013
  z dnia 31.10.2013 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00 600,00
  01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 600,00 600,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 600,00 600,00
  4270 Zakup usług remontowych 600,00
  4300 Zakup usług pozostałych 600,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 160,00 160,00
  71095 Pozostała działalność 160,00 160,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 160,00 160,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160,00
  4300 Zakup usług pozostałych 160,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 123,00 8 500,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 623,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 623,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 623,00
  75023 Urzędy gmin 8 500,00 7 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 5 000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 500,00 2 000,00
  4260 Zakup energii 5 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 1 000,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 1 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200,00 1 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
  4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 000,00
  4810 Rezerwy 8 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 9 000,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 000,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 500,00
  4580 Pozostałe odsetki 1 500,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 55 253,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 55 253,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 253,00
  3240 Stypendia dla uczniów 55 253,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 000,00 2 000,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 700,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00
  4260 Zakup energii 4 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
  Ogółem wydatki 85 136,00 20 260,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 64 876,00
  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1347
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 891 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna