A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 58 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 listopada 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.



  Zarządzenie Nr 58 / 2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 listopada 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240), § 12 uchwały Nr XXV/190/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 23 674 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 138 845,89 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 23 674 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 593 845,89 zł.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 58/2013
  z dnia 12.11.2013 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.

  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 23 349,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczednia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 448,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 448,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 138,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 138,00
  85216 Zasiłki stałe 20 763,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 20 763,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 325,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 325,00
  2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 325,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 23 674,00
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 58/2013
  z dnia 12.11.2013 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 600,00 0,00
  01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 1 600,00 0,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 600,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 500,00 500,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  75022 Rady gmin 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 600,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 600,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 600,00
  4810 Rezerwy 1 600,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 400,00 400,00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 400,00 400,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 400,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 2 000,00 2 000,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000,00 2 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 23 349,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczednia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 448,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 448,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 448,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 138,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 138,00
  3110 Świadczenia społeczne 2 138,00
  85216 Zasiłki stałe 20 763,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 763,00
  3110 Świadczenia społeczne 20 763,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 500,00 7 500,00
  85395 Pozostała działalność 7 500,00 7 500,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 500,00 7 500,00
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 375,00
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 125,00
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 375,00
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 125,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 325,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 325,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 325,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 325,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500,00 500,00
  90002 Gospodarka odpadami 500,00 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00
  Ogółem wydatki 36 174,00 12 500,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 23 674,00
































































































































































































































  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1353
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 1169 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna