A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic promocyjnych
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach
» Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» UCHWAŁA NR VI/34/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 60 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 listopada 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.  Zarządzenie Nr 60 / 2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 27 listopada 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 12 pkt.1 uchwały
  Nr XXV/190/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013 roku
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 92 097 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 230 942,89 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 92 097 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 685 942,89 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3
  do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 60/2013
  z dnia 27.11.2013 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.

  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 636,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 761,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 761,00
  80104 Przedszkola 25 875,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25 875,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 61 461,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 763,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19 763,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 779,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27 779,00
  85295 Pozostała działalność 13 919,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 824,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13 095,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 92 097,00
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 60/2013
  z dnia 27.11.2013 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2013 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 220,00 9 940,00
  75023 Urzędy gmin 13 220,00 8 700,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 700,00 8 700,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 700,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 520,00
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 520,00
  75075 Promocja gminy 1 000,00 0,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  75095 Pozostała działalność 1 240,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 240,00
  4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 1 240,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 280,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 280,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 280,00
  4810 Rezerwy 4 280,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 38 936,00 8 300,00
  80101 Szkoły podstawowe 8 300,00 8 300,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 300,00 8 300,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
  4260 Zakup energii 3 100,00
  4270 Zakup usług remontowych 8 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 200,00
  4430 Różne opłaty i składki 100,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 761,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 761,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 761,00
  80104 Przedszkola 25 875,00 0,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 875,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 875,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 67 035,00 5 574,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 337,00 5 574,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 5 574,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 574,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 337,00
  3110 Świadczenia społeczne 25 337,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 779,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 799,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 016,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 637,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 146,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 980,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 980,00
  85295 Pozostała działalność 13 919,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 589,00
  3110 Świadczenia społeczne 13 589,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 330,00
  4300 Zakup usług pozostałych 330,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 908,00 10 908,00
  85395 Pozostała działalność 10 908,00 10 908,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 908,00 10 908,00
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 180,00
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 620,00
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 108,00
  4229 Zakup środków żywności 108,00
  4307 Zakup usług pozostałych 9 180,00
  4309 Zakup usług pozostałych 1 620,00
  Ogółem wydatki 131 099,00 39 002,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 92 097,00  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1400
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 1249 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna