A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic promocyjnych
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach
» Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» UCHWAŁA NR VI/34/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2013R
 • Zarządzenie Nr 61 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 grudnia 2013 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok.

  Zarządzenie Nr 61 / 2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXV/190/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 61 /2013 z dnia 10.12.2013 r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2012 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 400,00 3 400,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 400,00 3 400,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 400,00 2 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczxenia społeczne 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostaych 500,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 900,00 3 900,00 75022 Rady gmin 0,00 2 300,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 2 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostaych 800,00 75023 Urzędy gmin 5 900,00 850,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 450,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 250,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 75095 Pozostała działalność 750,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 750,00 4300 Zakup usług pozostaych 750,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 100,00 1 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 100,00 1 100,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 100,00 1 100,00 4260 Zakup energii 1 100,00 4270 Zakup usług remontowych 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 758 RÓŻNE ROLICZENIA 2 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 4810 Rezerwy 2 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 562,00 27 562,00 80101 Szkoły podstawowe 24 754,00 2 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczxenia społeczne 3 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 754,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 754,00 80104 Przedszkola 965,00 1 562,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 562,00 4110 Składki na ubezpieczxenia społeczne 1 562,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 965,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 965,00 80110 Gimnazja 0,00 23 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 23 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczxenia społeczne 3 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 1 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostaych 1 000,00 80195 Pozostała działalność 1 843,00 0,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 843,00 0,00 4300 Zakup usług pozostaych 1 000,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 843,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 000,00 1 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 000,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 860,00 4 860,00 85395 Pozostała działalność 4 860,00 4 860,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 131,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 729,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 4307 Zakup usług pozostaych 3 431,00 4309 Zakup usług pozostaych 589,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 000,00 1 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 000,00 1 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Ogółem wydatki 44 822,00 44 822,00


  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1401
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 1072 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna