A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014r.

  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  UCHWAŁA Nr XXXVI/247/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 stycznia 2014r.

  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
  2 stycznia 2014 r.
  Załącznik
  do uchwały Nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29.01. 2014 r.


  PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
  „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

  1. Podstawa prawna programu
  Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
  Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Łączna w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r.,
  poz. 1024).
  Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Łączna.
  2. Cel programu
  Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
  o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
  Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
  • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
  • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
  3. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
  W roku 2013 objęto 72 rodzin (230 osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku
  w stołówkach szkolnych objęto wsparciem 128 uczniów.
  Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki
  na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.
  Wobec tego objęcie dzieci dożywianiem w stołówkach szkolnych pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.
  W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.
  4. Podmioty realizujące program
  Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi jednostkami, tj. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, do których uczęszczają dzieci i młodzież
  z terenu gminy Łączna. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej.
  5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
  W ramach programu udziela się wsparcia:
  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej
  o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
  Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

  6. Finansowanie programu
  Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

  7. Monitoring programu
  Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).
  Uzasadnienie

  Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin
  w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma
  na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc
  w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach
  i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
  Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
  W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1418
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 574 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna