A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXXIV/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 listopada 2013r.


  Protokół Nr XXXIV/2013
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 29 listopada 2013r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,00

  Ad. 1
  Dnia 29 listopada 2013 roku odbyło się kolejne XXXIV w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur, pracownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka, nowy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski, niektórzy sołtysi, radni.

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Radna Jolanta Żaczek spóźniła się kilka minut na początku obrad, dlatego w dalszej części obrad uczestniczyli już wszyscy radni.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Jacka Januchtę, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad, po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w p. 10 d) projektu uchwały w sprawie zmian w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w Gminie Łączna, który to projekt uchwały radni dziś otrzymali.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił Radę Gminy o przegłosowanie wniosku Wójta Gminy o wprowadzenie w p. 10 d) projektu w/w uchwały.
  Uchwała została wprowadzona jednogłośnie (za-14 radnych/14 obecnych).
  Następnie przegłosowano porządek obrad wraz ze zmianą w całości.
  Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (za-14 radnych/14 obecnych).
  Obowiązujący po zmianach porządek obrad, przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Decyzja Rady Gminy w sprawie wykupu działki w Klonowie.
  7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łączna.
  8. Pytania, wnioski, postulaty.
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) opłaty targowej
  b) poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
  c) zmian budżetu Gminy Łączna na 2013r.
  d) zmian w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w Gminie Łączna
  11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna w dniu 30.10.13r.
  12. Zakończenie obrad.

  W tym momencie Przewodniczący Rady - poprosił nowego Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacka Śladkowskiego aby się przedstawił Radzie Gminy.
  Pan Jacek Śladkowski - pełniący obowiązki Kierownika ZGK Łączna, w skrócie przedstawił przebieg dotychczasowej kariery zawodowej. Przez ostatnie 7 lat pełnił funkcję Kierownika ZGK w Gminie Nagłowice.
  Zakończył i poprosił o pytania. Pytań nie zgłoszono.

  Kierownik GOPS Łączna p. Bernardyna Wasińska - poprosiła o głos na chwilę i zaprosiła radnych na uroczystą wigilię dla samotnych w dniu 16 grudnia br. z prośbą o dowiezienie po kilka osób samotnych ze swoich miejscowości.


  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności między sesjami tj. od dnia 30 października 2013r.
  do dnia 29 listopada 2013r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  5 listopada - pracownikom ZGK przedstawiłem osobę nowego Kierownika p. Jacka Śladkowskiego. Jest on inżynierem, absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od 2007 roku zatrudniony był na stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach i w okresie zatrudnienia realizował takie same zadania statutowe jakie Rada Gminy określiła naszemu Zakładowi. Z racji poprzedniego zatrudnienia p. Jacek ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych.
  7 listopada – w rozprawie sądowej przed Sądem Rejonowym w Skarżysku –Kam.z powództwa Grzegorza Gizy - o przywrócenie do pracy. Rozprawa zakończyła się ugodą i wyrokiem Sądu przyznającym byłemu kierownikowi odszkodowanie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pan Giza od 1 lipca br. pobiera świadczenie emerytalne a ZGK w Łącznej, w okresie kiedy nie był powołany kierownik zaoszczędził środki w wysokości ok. 25 tys. zł.
  10 listopada - w uroczystym zakończeniu sezonu lotów gołębi w Kole w Suchedniowie,
  12 listopada – w spotkaniu z p. Wiesławem Tuchomskim Prezesem Fimy FART w sprawie zakończenia inwestycji drogowej w Osełkowie,
  20 listopada – w posiedzeniu Zarządu LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach,
  26 listopada – w spotkaniu z p. Leopoldem Matla Przewodniczącym Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie możliwości sprzedaży działki 393/5 koło bloku, pod poszerzenie działki nr 393/6 stanowiącej własność wspólnoty z przeznaczeniem na usytuowanie garaży dla mieszkańców bloku.
  27 listopada – w spotkaniu z rzeczoznawcą p. Antonim Bartoszewiczem w sprawie wyceny w/w działki koło bloku .

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna,
  - w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania : Rozbudowa dróg
  dojazdowych do zbiornika Jaśle,
  - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika ZGK w Łącznej,
  - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi ZGK w Łącznej,
  W związku z pojawieniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy dodatkowych środków na prace interwencyjne – od dnia 12 listopada br. w Urzędzie zatrudnionych jest 4 pracowników, którzy aktualnie karczują krzaki na działce gminnej w Czerwonej Górce obok kafejki. Wraz z opadami śniegu osoby te będą odpowiedzialne za utrzymanie chodników i dróg gminnych.
  Na wniosek sołtysa Występy tut. Urząd wystosował pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam. z prośbą o prawidłowe oznakowanie nowej drogi dojazdowej do Barczy.
  Ponadto przygotowano dokumentację komunalizacyjną obejmującą jedną nieruchomość w miejscowości Zalezianka ( dz. Nr 95 po byłej szkole ) oraz założono księgę wieczystą dla 4 nieruchomości położonych w miejscowości Zalezianka (działki zalesione).
  Aktualnie zakończyła się procedura składania uwag do projektu miejscowego planu oraz studium, cała dokumentacja została przekazana urbaniście w celu rozpatrzenia uwag oraz przygotowania projektu uchwały Rady Gminy na specjalne posiedzenie Rady.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Sprawozdanie uzupełnił Pan Wójt o kilka dodatkowych informacji.
  Remont wodociągu na Zajamniu wykonali pracownicy ZGK. Poprawi to zaopatrzenie w wodę mieszkańców Zajamnia.
  Odcinek wodociągu od zbiornika Jamno do miejscowości Zajamnie zostanie wybudowany po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
  Wykonano drogę gminną Podzagnańszcze o długości 300 m i szerokości 3,5 m.
  Realizacja tej drogi wyszła trochę znienacka dlatego, że w końcu roku mamy bardziej czytelny obraz sytuacji finansowej gminy. W związku z tym zrobiliśmy rozeznanie cenowe tego zadania. Okazało się, że byłoby to możliwe bez ogłaszania przetargu, czyli na zgłoszenie.
  Warunek wykonawcy był taki: wykonanie tej drogi w tym tygodniu albo w ogóle. Wykorzystaliśmy tę okazję i zadanie zostało wykonane za kwotę ok. 50 tys. zł. Nie miałem okazji Państwa radnych w tym czasie poinformować.
  Poprawimy kruszywem pewne odcinki dróg np. Zajamnie czy droga gminna Klonów Budy.
  W zakresie akcji zima - przygotowano odpowiednią ilość piasku i soli, poprawiono stan ciągnika . Sołtysi i radni otrzymają telefony dyżurne zimowego utrzymania dróg, czy awarii wodociągowych do dyspozycji wszystkich mieszkańców.
  Dziś mamy uroczyste otwarcie drogi Osełków- Jaśle-Stawik, choć nadal jeszcze trwają drobne prace na tej drodze , drobne poprawki. Nie została jeszcze wysiana trawa na poboczach i już jest za późno na wysianie, dlatego będzie posiana wiosną. Droga ma 3 lata gwarancji.

  Ad. 6
  Decyzja Rady Gminy w sprawie wykupu działki w Klonowie.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że temat sprzedaży tej działki był szeroko omawiany dwukrotnie, na komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz na Komisji Budżetowej.
  Należałoby się zastanowić z tego względu również, że podobna dzierżawa gruntów gminnych jest również w kilku innych miejscach gminy i sprzedaż tej nieruchomości może wywołać lawinę podań z prośbą o sprzedaż kolejnych nieruchomości gminnych. Radni otrzymali też dokładne informacje na temat dochodów z tej nieruchomości a finanse gminy w tej chwili nie są aż tak złe aby istniała pilna konieczność sprzedaży mienia gminy. Decyzja należy do Rady Gminy.
  Radna Chudzik - apelowała aby nie brać pod uwagę tylko ekonomię ale też interes mieszkańców Klonowa. Obciążenie kosztami dzierżawy może spowodować rezygnację z dzierżawy. Jako radna i mieszkanka nie chciałabym aby Klonów pozostał bez sklepu.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są jeszcze wnioski lub uwagi do sprawy sprzedaży działki w Klonowie.
  Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - wobec tego poprosił o przegłosowanie wniosku , kto jest za tym aby Urząd Gminy sprzedał działkę nr 18 o pow. 400 m2 w Klonowie .
  Rada Gminy większością głosów, nie wyraziła zgody na sprzedaż działki ( za- 2 głosy, przeciw – 7, wstrzymał się – 4 / 15 obecnych)
  Decyzją Rady Gminy działka nie będzie wystawiona do sprzedaży.

  Ad. 7
  Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łączna przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Od roku 2011 do dnia 22 listopada 2013r.:
  - nabyto notarialnie na rzecz Gminy Łączna 6 działek o łącznej powierzchni 0,4964 ha, w tym 4 działki o pow. 0,4900 ha nieodpłatnie.
  - skomunalizowano 63 działki o łącznej powierzchni 20,0887 ha.
  - przejęto z mocy prawa na rzecz Gminy Łączna 80 działek o łącznej powierzchni 2,0828 ha (droga Osełków) dla 50 % przejętych nieruchomości zostały założone Księgi Wieczyste. Pozostałe działki są w opracowaniu.
  Gmina nie dokonywała w w/w okresie sprzedaży działek, oraz nie oddawała działek w użytkowanie wieczyste. Komunalizacja nieruchomości w Gminie Łączna jest zrealizowana w 69% . Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie załatwiane.


  Ad. 8 i 9
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Januchta - prosił o poprawienie stanu drogi Ostrów, gdzie na pewnym odcinku dojazd samochodem jest niemożliwy.
  Radny Litwiński - zgłosił do naprawy stan drogi gminnej Podłazie za torami.
  Radna Molendowska-Cieloch - prosiła o naprawę drogi powiatowej Występa odcinka , który ma być budowany w przyszłym roku oraz o pisma , o które prosiła na komisji do GDDK i A.
  Wójt Gminy - poinformował, że pismo do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę tego odcinka drogi Występa zostało wysłane. Pisma o które prosiła radna udostępnię po sesji .
  Przy okazji wniosków w sprawie dróg, Pan Wójt prosił przewodniczących komisji aby na posiedzenia, kiedy ma być poruszany temat dróg, prosić radnych powiatowych, aby oni również interweniowali w Powiecie.
  Radna Molendowska-Cieloch - prosiła o dokończenie przeniesienia przystanku ze starodroża E-7 i postawienie go pod mostem w kierunku Kielc oraz o postawienie nowego przystanku w kierunku Skarżyska na miejscu wyburzonego.
  Radna podziękowała za włączanie światła od dziś o godz. 4 rano.
  Wójt Gminy - żądanie mieszkańców Występy o przystanki dziwi mnie, bo kiedyś była okazja aby mieszkańcy mieli drogę, chodniki i przystanki ale wtedy powiedzieli – nie chcemy. Na nowo wybudowanej drodze Występa-Barcza nie ma gdzie postawić przystanku a poza tym nie zawsze to co ludzie chcą jest dla nich dobre. Aby postawić przystanek musi być pobocze, tutaj pobocza nie ma dlatego trzeba przebudować pobocze. Zastanowimy się jak to zrobić. Jest prawo , które musimy przestrzegać. Nie możemy żądać od GDDK i A tego co jest niemożliwe. Zastanawiamy się nad wybudowaniem chodnika ale to wymagać będzie zgód mieszkańców na oddanie gruntów. Proszę o trochę cierpliwości.
  W sprawie postawienia nowych przystanków ustaliliśmy z wykonawcą, że w możliwie najkrótszym czasie wykona przystanki w tym roku a zapłata nastąpi w przyszłym roku.
  Z przystankiem na żądanie na Starej Występie, jest problem lokalizacji.
  Sołtys Występy p. Bracha - zgłosił 3 wnioski.
  1/ W imieniu mieszkańców Starej Występy prosił, aby mieszkańców nie karać i jeśli tylko to
  możliwe aby przystanek na żądanie jak najszybciej stanął.
  2/ poruszył problem odbioru popiołu uważając, że raz po zimie jest to zbyt rzadko.
  3/ pytał czy możliwe jest doprowadzenie wody do cmentarza w Występie . Ksiądz wyraża
  zgodę na wodociąg ale poza cmentarzem.
  Radny Januchta - w odpowiedzi na kilka wniosków radnej i sołtysa Występy w sprawie drogi powiatowej i gminnej, powiedział :
  Przysłuchując się wywodom radnych i sołtysów Występy i Zalezianki uznałem, że radni i sołtysi Zagórza i Zaskala są bardzo słabymi radnymi bo powinni nie mówić tylko lamentować. Na Występie potrzebny jest chodnik, przystanki , oświetlenie, bo ludzie chodzą po 200 m i musi być bezpiecznie, natomiast mieszkańcy Zagórza i Zaskala chodzą w błocie po 5 km, gdzie nie ma chodnika ani pobocza . Uniknięcie kolizji z TIR-em na drodze do Zagórza, wymaga wskoczenia do rowu , bo nie ma pobocza. Żyjmy realnie nie tak, że dla jednych Manhattan a dla drugich slumsy. Mówimy, że jesteśmy radnymi całej gminy a w pewnych momentach jesteśmy egoistami.
  Wypowiedź radnego Zaskala wywołała burzę oklasków na sali obrad.
  Radna Molendowska-Cieloch - nie taka prawda jest do końca , bo drogi nie mamy, bo jest nieprzejezdna, do zamknięcia. Wybudowaliśmy drogę Występa –Barcza gdzie nie ma chodnika nie ma przystanku, nie ma nic.


  Wójt Gminy - odniósł się do kilku wniosków dotyczących sołectwa Występa. Nie można ludzi karać i nikt nie mówi o karaniu mieszkańców, ale na spotkaniu w sprawie budowy drogi dojazdowej Występa –Barcza przez Starą Występę , 100 % mieszkańców wypowiedziało się przeciwko budowaniu tej drogi.
  W perspektywie czasu musimy pochylić się nad budową chodnika na Występie ale nie można wszystkiego jednocześnie i szybko zrobić. Wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa są bardzo ważne.
  Jeśli chodzi o doprowadzenie wody do cmentarza w Występie , z tego co wiem ksiądz nie chce wody na terenie cmentarza, więc kto będzie płacił za pobraną wodę. Nie będzie problemu z wykonaniem wodociągu, ale parafia Występa musi płacić za wodę.
  Radna Molendowska-Cieloch - obiecała, że postarają się załatwić aby wodociąg na cmentarzu był.
  Radny Wykrota - proszę o wystosowanie pisma do Policji o przestrzeganie znaku do 3,5 t ponieważ kierowcy zrobili sobie tranzyt przez Podzagnańszcze do Bodzentyna.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - prosiła o interwencję w sprawie oświetlenia ulicznego. Ponieważ lampy są bardzo stare przez co ciągle palą się żarówki i nie ma sensu ich wymieniać, dlatego prosiła o wymianę lamp na nowe bo droga jest w bardzo złym stanie, ludzie brną w błocie więc dobrze byłoby aby choć oświetlenie było.
  Radny Januchta - zapytał o zabezpieczenie budynku po szkole w Zagórzu przed zimą , chodzi o ogrzewanie.
  Wójt Gminy - nie zostawimy budynku bez ogrzewania, zakupimy opał i czasami będziemy przepalać. Podobna sytuacja jest z budynkiem szkoły w Klonowie. Postaramy się pozyskać jakieś środki z projektów miękkich i wtedy będą również środki na ogrzewanie.
  Radna Monika Pająk - zapytała o pozostałe końcowe prace, które należy wykonać na drodze Osełków, czy będą wykonane jeszcze teraz czy wiosną.
  Wójt Gminy - stwierdził, że nie podpiszemy protokołu do momentu zakończenia inwestycji czyli np. płukanie kanalizacji, uzupełnienie i zagęszczenie poboczy, uprzątnięcie wszystkiego.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na komisji i zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały, informując, że w głosowaniu bierze udział 14 radnych (1 radny zwolniony).

  Uchwała Nr XXXIV/233/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.11.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że jest mały błąd w podstawie prawnej uchwały, przeczytał gdzie, prosząc radnych o poprawienie sobie w projektach uchwał. Wszyscy radni nanieśli sobie poprawkę.
  Projekt uchwały był omawiany na komisji ale mimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XXXIV/234/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.11.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013r.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji ale mimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XXXIV/235/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.11.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w Gminie Łączna.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji ale mimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XXXIV/236/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 29.11.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013r. i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXXIII/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 października 2013r. został przyjęty jednogłośnie ( za- 14 obecnych ).
  Ad. 12
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom za udział w obradach, po czym zakończył i zamknął kolejne XXXIV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jacek Januchta


  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1455
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 884 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna