A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXXV/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 grudnia 2013r.


  Protokół Nr XXXV/2013
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 30 grudnia 2013r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,00

  Ad. 1
  Dnia 30 grudnia 2013 roku odbyło się kolejne XXXV w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył, przewodnicząc im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski, pracownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka, pracownik Wydziału Technicznego p. Sylwia Mendak, niektórzy sołtysi, radni.

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Radny Jacek Januchta spóźnił się, dlatego w dalszej części obrad uczestniczyli już wszyscy radni.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Jarosława Kątnego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad, po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 8 f) projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Łączna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono .
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad wraz z dopisaną uchwałą zaproponowaną przez Wójta Gminy.
  Porządek obrad ze zmianą został przyjęty jednogłośnie (za- 14 radnych/14 obecnych).
  Obowiązujący porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.

  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Gminy Łączna na 2013r.
  b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022.
  c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w Gminie Łączna
  d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022
  e) uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  f) wystąpienia Gminy Łączna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”
  9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2013r.
  10. Zakończenie obrad.


  Ad. 4 i 5

  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 29 listopada 2013r.
  do dnia 30 grudnia 2013r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  2 grudnia – w spotkaniu z p. Rafałem Kozłem w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  - w spotkaniu z Prezesem FART Kielce p. Wiesławem Ruchomskim,
  4 i 6 grudnia – w kolejnym posiedzeniu Związku Międzygminnego UTYLIZATOR w Skarżysku –Kam.
  9 grudnia - w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w sprawie trwałości inwestycji : Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach,
  - w spotkaniu z mieszkankami Zaskala w sprawie złożenia projektu na zakup stroi ludowych i aktywizację środowiska,
  10 grudnia - w GOPS-ie w zakończeniu projektu systemowego „Dziś szansą na lepsze jutro”, w którym 11 beneficjentów ukończyło wybrane przez siebie kursy i szkolenia,
  11 grudnia – w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kam. w sprawie przygotowania do sezonu zimowego,
  12-13 grudnia – w konwencie wójtów zorganizowanym w Korytnicy,
  16 grudnia - w wigilii dla osób samotnych i starszych zorganizowanej przez GOPS Łączna przy pomocy KGW w Łącznej,
  17 grudnia – w spotkaniu z przedstawicielami firmy FART dot. rozliczenia inwestycji drogowej w Stawiku i Osełkowie,


  19 grudnia - w posiedzeniu ZGGŚ w Bodzentynie poświęconym zmianom w budżecie Związku,
  - w posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy,
  - w spotkaniu wigilijnym w Zespole Szkół w Goździe,
  20 grudnia – w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w Zespole Szkół w Łącznej,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna,

  W dniu 13 grudnia br. Gmina Łączna ogłosiła przetarg nieograniczony: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz gminnych jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, m.in. Zespół Szkół w Łącznej i w Goździe.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Dla części I zamówienia złożono 2 oferty. Dla części II zamówienia 2 oferty. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.
  W części I zamówienia oferta - PKP Energetyka S.A, ul. Hoża 63/67, Warszawa - odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  PKP Energetyka S.A, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 212 550,15 zł.
  Również w części II zamówienia - PKP Energetyka S.A, Warszawa - za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj.
  66 229,97 zł.

  W odpowiedzi na kilka wniosków Państwa radnych informuję, że w ostatnich dniach firma FART wyrównała tłuczniem i zagęściła 300 metrowy odcinek drogi gminnej w Ostrowie a pracownicy interwencyjni przy pomocy sprzętu Zakładu Gospodarki Komunalnej poprawili stan dróg gminnych Klonowie i Zajamniu.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.


  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Wykrota - zwrócił uwagę, że powinniśmy oszczędzać na oświetleniu a tymczasem przy szkole Łączna lampy świecą się podwójnie a nawet potrójnie.
  Druga sprawa to zgłaszałem na ostatniej komisji nie świecące się lampy przy drodze Podzagnańszcze i bez odzewu nadal nie świecą.
  Wójt Gminy - odpowiedział odnośnie lamp, że lampy na Podzagnańszczu oraz na Podłaziu zostały zgłoszone . Postaram się wyjaśnić jeszcze dziś na sesji i udzielę informacji, dlaczego nie zostały wymienione.
  Wiceprzewodniczący Bogdan Pająk - zapytał jak długo będziemy czekać na nowe przystanki a najgorszy jest przystanek koło gminy.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - pytał czy przewoźnik MPK robi opłaty za zatrzymywanie się na przystankach , a jeśli tak to proszę uzupełnić tabliczki na Zaleziance w kierunku z Kielc do Łącznej, bo nie ma ani jednego przystanku.
  Wójt Gminy - w sprawie nowych przystanków powiedział. W pierwszym półroczu 2014 r. zleciłem wykonanie dwóch wiat przystankowych przy starodrożu E-7, jedną koło zajazdu Ziółek , drugą od strony zachodniej, od strony Ostojowa. Zajmiemy się również wiatą koło Urzędu Gminy w pierwszym półroczu przyszłego roku.
  Odnośnie opłat przewoźników za przystanki.
  Jest propozycja radnych aby zmniejszyć opłatę za zatrzymywanie się na przystankach z 5 groszy na 1 grosz. Chcemy aby w jednej uchwale znalazły się zmiany wysokości opłaty za zatrzymywanie się na przystankach oraz lokalizacja przystanków. Lokalizacja przystanków wymaga jednak uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim i z Wydziałem Komunikacji gdzie dokumenty zostały wysłane i czekamy na decyzję. Mówimy o przystankach typu znak na rurze.
  Co do opłat przewoźników nie jestem w tej chwili dokładnie zorientowany czy wpłynęły opłaty czy nie.
  Sołtys Borowiec - zapytał jak długo to może potrwać, na co Pan Wójt poinformował, że poprosi pracownika Wydziału Technicznego p. Krzysztofa Pastuszka, który udzieli odpowiedzi na to i na inne pytania dotyczące przystanków.
  Radna Żaczek - zapytała również o przystanek w Łącznej Nr 1 na drodze do Zalezianki nad Panem Barańskim, nie ma tego przystanku a tam ludzie wsiadali i wysiadali.
  Radna Molendowska-Cieloch - poinformowała, że droga powiatowa po remoncie była przejezdna przez 1 tydzień i znów jest nieprzejezdna. Nie wiem co tam trzeba zrobić aby wytrzymać do wiosny.
  Wójt Gminy - odniósł się do napraw dróg. Dopóki nie położy się na drodze nawierzchni bitumicznej, stale będzie trzeba poprawiać drogi powiatowe i gminne. Wysłaliśmy pismo o naprawę drogi powiatowej Występa. Droga została naprawiona destruktem, ale o tej porze roku destrukt tak się zachowuje. Będziemy monitować do Powiatu ponownie w sprawie tej drogi. Pracownikiem liniowym od utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych jest Pan Roman Derra.
  W tej chwili na salę obrad wszedł pracownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka, którego Pan Wójt poprosił o wyjaśnienie sprawy lamp oświetleniowych w Podzagnańszczu i Podłaziu.
  Pracownik Pan Pastuszka - poinformował, że wszystkie lampy przed świętami były naprawione a dlaczego już nie świecą, nie wiem.
  Wójt Gminy - wobec tego proszę o ponowną interwencję.
  Drugie pytanie to dlaczego nie ma przystanków po obu stronach drogi Zalezianka.
  Pracownik Pan Pastuszka - do tej pory nie było zainteresowania ze strony przewoźników aby takie przystanki znalazły się na trasie ich przejazdu , ale wystosujemy pismo do powiatu o ustanowienie oznakowania przystanków na drodze Zalezianka obustronnie, bo najpierw zarządca drogi musi ustanowić przystanki a później Rada Gminy określa sieć przystanków uchwałą. Na Zaleziance nie ma przystanków w kierunku Kielce - Łączna. Kiedy to będzie nie wiem.
  Przystanek w Łącznej koło Pana Barańskiego cały czas stoi.
  Radny Kątny - stwierdził, że przecież MPK 202 jeździ już od dłuższego czasu bo może od 2 lat i dlaczego teraz dopiero jest problem.
  Wójt Gminy - przystanków nam nie przybywa , ale pomimo to przewoźnicy na żądanie zatrzymują się. Chodzi o uregulowanie uchwałą sieci przystanków.


  Pracownik Krzysztof Pastuszka - na wniosek Pana Wójta przedstawił dochody do budżetu gminy z opłat przewoźników za zatrzymywanie na przystankach.
  W przypadku opłaty 5 groszy (jak jest obecnie) jest to kwota 12-14 tys. zł / rocznie przy obecnej liczbie przewoźników.
  W przypadku opłaty 1 grosz ( proponowana) byłoby to 2 tys. zł / rocznie , która nawet nie wystarczy na sprzątanie przystanków.
  Sołtys Występy p. Bracha - otrzymaliśmy zgodę od księdza parafii Występa na wybudowanie kranu wolnostojącego na cmentarzu Występa. Ksiądz zapewnił również, że będzie uiszczał opłaty za wodę .
  Wiceprzewodnicząca Rady Monika Pająk - chciała się upewnić czy spotkanie z urbanistą w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dotyczyło wcześniejszych 3 obrębów czy chodzi o nowe obręby.
  Druga sprawa to na wysokości Pana Nicponia, wylewa się błoto z lasu na nową drogę dlatego proszę o interwencję.
  Wójt Gminy - plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy trzech starych obrębów. Byliśmy już na etapie przygotowywania do uchwalenia ale w międzyczasie weszły nowe przepisy dotyczące obszaru chronionego i obecnie musimy dokonać uzgodnień z ochroną środowiska i dostosować uchwały do nowych przepisów. Nie umiem w tej chwili powiedzieć kiedy będą te uchwały do przyjęcia.
  Radny Wykrota - jeśli obszar chroniony dotyczy Klonowa , to proszę oddzielić i przygotować do uchwalenia 2 obręby tj. Czerwoną Górkę i Łącznę bo tu nic nie przeszkadza.
  Wójt Gminy - nie wiem czy jest możliwe wyłączenie Klonowa ale zorientuję się .
  Dla nas dziś najważniejsze jest uchwalenie Studium Uwarunkowań, ponieważ to otwiera drogę do zmian planu zagospodarowania przestrzennego kolejnych obrębów.
  Radna Molendowska-Cieloch - zgłosiła problem, że firma odbierająca śmieci nie zostawia worków lub zostawia mniej worków niż zabiera.
  Wójt Gminy - zawsze w Urzędzie można otrzymać worki na śmieci ale możemy również przekazać pewną ilość worków sołtysom, do dyspozycji dla mieszkańców.
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Pająk - zapytał na jakiej zasadzie działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i kto go pilnuje.
  Pracownik Wydziału Technicznego p. Sylwia Mendak - odpowiedziała.
  Odnośnie pozostawiania worków zgłosi problem firmie.
  PSZOK jest czynny w środy i soboty , do tej pory trwały prace przygotowawcze , od nowego roku będzie osoba przyjmująca odpady.
  Radny Kątny - zapytał gdzie oddać popiół.
  Pracownica p. Mendak - poinformowała, że po sezonie grzewczym popiół będzie odbierany z posesji , natomiast w tej chwili można go zawieźć do PSZOK.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013r.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji ale mimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XXXV/237/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.12.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji ale mimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XXXV/238/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.12.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok w Gminie Łączna
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji ale mimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XXXV/239/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.12.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji ale mimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XXXV/240/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.12.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok .
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji ale mimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał czy będziemy głosować budżet z moimi propozycjami z komisji czy nie.
  Przewodniczący Rady - powiedział, że głosujemy wniosek najdalej idący. Z połączonego posiedzenia komisji przeszedł wniosek (z największą ilością głosów) o przyjęcie projektu budżetu w wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy. Czy są jeszcze dodatkowe pytania. Jeżeli nie będzie pytań przystąpimy do głosowania budżetu w wersji zaproponowanej przez Pana Wójta.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - pytał dalej po co wobec tego są komisje , jeśli wnioski z komisji przegłosowane, nie są ujęte w budżecie.
  Radny Wykrota jako Przewodniczący obrad połączonych komisji - poparł stwierdzenie Przewodniczącego Rady , że z komisji przeszedł wniosek o uchwalenie budżetu w wersji zaproponowanej i taki wniosek należy dziś głosować.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - co z moim wnioskiem z komisji, proszę Panią Halinę o odczytanie wniosków z komisji. Po co w takim razie są głosowane wnioski na komisji.
  Przewodniczący Rady - za chwilę radni zdecydują co z projektem budżetu .
  Proszę wobec tego o przegłosowanie uchwały, kto jest za przyjęciem budżetu na 2014 rok.
  Uchwała Nr XXXV/241/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.12.2013r.
  Została podjęta większością głosów
  (za-14 radnych, przeciw-0, wstrzymał się – 0 / 15 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Budżet na 2014 rok został przyjęty większością głosów.  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Łączna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator” .
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wyjaśnił, skąd wzięła się propozycja wystąpienia gminy ze związku. Gmina Łączna jak również inne gminy powiatu skarżyskiego utworzyły kiedyś Związek Międzygminny „Utylizator” , który miał na celu przygotowanie się wspólnie do wejścia w życie ustawy śmieciowej oraz dopilnowanie interesów gminy podczas realizacji tejże ustawy. W praktyce okazało się, że różnie z tym bywało. Podział gmin na regiony spowodował, że dla naszej gminy wskazana została regionalna instalacja w Końskich a zapasowa instalacja w firmie Almax w Skarżysku-Kamiennej. Dla nas korzystniej i taniej byłoby wozić śmieci do Firmy Almax niż do Końskich. Na chwilę obecną zdaniem samorządowców nie ma sensu istnienia Związku „Utylizator”.
  Pan Wójt prosił jeszcze o poprawkę w uchwale poprzez wykreślenie z § 1 słów „ z dniem 31.12.2013r.”, ponieważ gmina występuje ze Związku nie natychmiast a zgodnie ze Statutem Związku, czyli po pół roku.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały, z poprawką czyli bez daty 31.12.2013r.
  Uchwała Nr XXXV/242/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.12.2013r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych/15 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - prosił aby wpisać do protokołu, że nie dopuszczono go do głosu podczas dyskusji nad uchwałą budżetową, bo prosił o odczytanie wniosków z komisji.
  Przewodniczący Rady - zwracając się do Wiceprzewodniczącego Rady powiedział, że jako radny drugą kadencję i Wiceprzewodniczący Rady, z taką sytuacją spotkał się już nie raz. Powinien Pan wiedzieć, że z kilku wniosków zgłoszonych na komisji przechodzi najdalej idący wniosek. Pozostałe wnioski upadają , choć wszystkie będą zapisane w protokole z komisji. W tej chwili budżet został już uchwalony.
  Radny Dąbek - w imieniu swoim i mieszkańców Zajamnia podziękował za środki w budżecie na pierwszy odcinek drogi.
  Radna Molendowska-Cieloch - podziękowała za środki w budżecie gminy na drogę powiatową Występa i czeka z niecierpliwością co zrobi Powiat.
  Radna Chudzik - podziękowała w imieniu swoim i mieszkańców Klonowa za pieniądze na drogę Klonów-Budy, które umożliwią rozpoczęcie budowy drogi.

  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2013r.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2013r. i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXXIV/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 listopada 2013 został przyjęty jednogłośnie (za- 15 /15 obecnych ).

  Przed zakończeniem obrad o głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Wójt Gminy w kilku zdaniach podsumował rok, co nam się udało a co nie udało.
  Podziękował za podejmowanie przez radnych mądrych przemyślanych decyzji, pomimo czasem dużej różnicy zdań. Realizowaliśmy duże inwestycje. Podejmowaliśmy decyzje w sprawie inwestycji, które nas czekają w przyszłości. Nie wszystko jednak udało się zrobić.
  Pan Wójt zwrócił uwagę na realizację projektów miękkich szczególnie w szkołach i w GOPS, kierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących pomocy.
  Udało się nam zrobić pewne rzeczy w sprawie sieci wodociągowych, dostarczania wody oraz spełnienia parametrów wody.
  Dziękuję za bardzo dobrą, ścisłą współpracę Przewodniczącemu Rady, Wiceprzewodniczącym Rady oraz radnym. Dziękuję również za udział radnych w małych uroczystościach gminnych.
  Życzę w nowym roku zdrowia i aby podejmowane decyzje były łatwiejsze . Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, oby przyszły rok był lepszy od minionego.

  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom za udział w obradach, po czym zakończył i zamknął kolejne XXXV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jarosław Kątny  Data wprowadzenia: 2014-02-13 1456
  Data upublicznienia: 2014-02-13
  Art. czytany: 754 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna