A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXXVI/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 stycznia 2014r.


  Protokół Nr XXXVI/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 29 stycznia 2014r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 10,00 - 13,30

  Ad. 1
  Dnia 29 stycznia 2014 roku odbyło się kolejne XXXVI w kadencji i pierwsze w 2014 roku posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.

  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik ,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda,
  - Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik,
  - Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz,
  - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Agnieszka Łutczyk,
  - Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy p. Czesław Mazur,
  - niektórzy sołtysi, .

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 13 radnych, co stanowi 87% ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Nieobecni radni: Jacek Januchta oraz Zofia Molendowska-Cieloch - usprawiedliwieni.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Sławomira Litwińskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - prosił o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie trzech punktów. I tak:
  1/ w p. 8 porządku obrad - sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  Pozostałe punkty ulegają przesunięciu o jeden punkt.

  2/ w p. 11 l) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  3/ w p. 11 m) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Innych uwag nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad zmianą porządku obrad.
  Za wprowadzeniem punktu 8 głosowali wszyscy obecni radni ( za- 13 radnych /13 )
  Za wprowadzeniem projektu uchwały w p. 11 l) głosowali wszyscy obecni radni ( za- 13 radnych /13 )
  Za wprowadzeniem projektu uchwały w p. 11 m) głosowali wszyscy obecni radni ( za- 13 radnych /13
  Następnie przegłosowano porządek obrad w całości z uwzględnieniem w/w zmian (za – 13 radnych /13) .

  Porządek obrad został przyjęty, stał się obowiązujący i przedstawiał się następująco.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2013 r.
  a) Zespołu Szkół w Łącznej
  b) Zespołu Szkół w Goździe
  c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  e) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  5. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2013 roku.
  a) Komisji Rewizyjnej
  b) Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
  c) Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  d) Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  7. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  9. Pytania, wnioski, postulaty.
  10. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2014r.
  b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2014 rok
  c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

  d) Określenia zasad zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  e) Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  f) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
  g) Przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łączna na lata 2013 -2016”
  h) zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
  j) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna.
  k) wyrażenia zgody na zlikwidowanie aglomeracji Łączna i utworzenie nowej aglomeracji Łączna
  l) zmian Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  m) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
  12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013r.
  13. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 a)
  Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2013 roku.

  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Łącznej w 2013 roku złożył Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań do kierownika jednostki.
  Radny Nyga - zwrócił uwagę Panu Dyrektorowi, że nic nie wspomniał w sprawozdaniu o klubie 4-H oraz o konkursie wiedzy o Unii Europejskiej.
  Radny Kątny - zapytał na którym miejscu w powiecie plasuje się nasza szkoła jeśli chodzi o wyniki nauczania.
  Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Mądzik - odpowiedział, że Klub 4-H istnieje w szkole, opiekunem jest Pani Anna Kopytek i pewne działania lokalne są prowadzone.
  Szkoła uczestniczyła w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Dzieci były nawet w Brukseli. Jutro będą wyniki z II etapu konkursu.
  Jeśli chodzi o wyniki nauczania Pan Dyrektor w skrócie przedstawił wyniki szkoły podstawowej z testu humanistycznego jak również z testu matematyczno-przyrodniczego.
  Pani Wicedyrektor Agnieszka Łutczyk - ogólnie stwierdziła, że nasza placówka jest na poziomie średnim.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - przedstawił statystykę powiatu ze sprawdzianu szkół podstawowych z czerwca 2013r. Średnia powiatu 24,10 punktów na 40 możliwych. Średnia naszych szkół to 24,97 punktów i jest to wynik najlepszy w powiecie.
  Radny Dąbek - prosił o przygotowanie statystyki wyników gimnazjum na kolejną sesję.
  Ad. 4 b)
  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe w 2013 roku złożyła Dyrektor Pani Urszula Wilkosz.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Przewodniczący Rady poprosił o pytania dotyczące sprawozdania.
  Pytań nie zgłoszono.

  Ad. 4 c)
  Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w 2013 roku złożyła Kierownik GBP p. Beata Kołda.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu sprawozdania Pani Kierownik GBP powiedziała, że czeka na bibliotekę z prawdziwego zdarzenia w nowym budynku , ponieważ obecnie jest ograniczona jeśli chodzi o organizację spotkań czy imprez kulturalnych.
  Po zakończeniu sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono

  Ad. 4 d)
  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej w 2013 roku złożyła Kierownik GOPS Pani Bernardyna Wasińska .
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał czy funkcjonuje asystent rodziny i kto go finansuje.
  Kierownik GOPS p. Wasińska - do końca grudnia zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny, ze środków pozyskanych z Resortowego Programu Wspierania Rodziny. Jest to bardzo dobra forma pomocy rodzinom ponieważ asystent pracuje w godzinach od 6 do 22. Obecnie muszą sobie radzić pracownicy GOPS w godzinach pracy, choć nie mają takich możliwości, bo nie mają nieograniczonego czasu pracy. Czynimy starania o pozyskanie pieniędzy również w tym roku i liczymy, że znajdzie się jakiś program finansujący asystenta rodziny.

  Ad. 4 e)
  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2013 roku złożył Kierownik ZGK Pan Jacek Śladkowski.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odniósł się do uwag mieszkańców Gozdu co do jakości utrzymania drogi starodroża E-7. Starodroże E-7 otrzymaliśmy na skutek funkcjonowania ustawy. Jakość zimowego utrzymania drogi gminnej nie może być taka jaka była dawniej tj. drogi krajowej. Utrzymujemy cały odcinek drogi starodroża ponieważ kursuje transport publiczny czyli busy, autobusy. Standard utrzymania drogi gminnej jest taki: 48 godz. od ustania opadów droga musi być przejezdna, co nie znaczy czarna.
  Informacyjnie Wójt Gminy powiedział, że Sejm w dalszym ciągu pracuje nad zmianą ustawy. Jeśli zmienią się zapisy ustawy, będziemy mieć prawo starania o przekazanie drogi dla województwa.
  Radny Kątny - zapytał czy można sypać drogi szlaką.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że nie można bo szlaka nie jest ekologiczna. Drogi można sypać piachem i solą.
  Radny Wykrota - stwierdził, że drogi gminne są lepiej odśnieżane niż powiatowe, bo autobus szkolny zsunął się z drogi powiatowej do rowu.

  Ad. 5 a)
  Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2013 roku.

  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 roku złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Wisowaty
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

  Ad. 5 b)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w 2013 roku złożył Przewodniczący Komisji radny Edmund Wykrota.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

  Ad. 5 c)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 2013 roku złożył Przewodniczący Komisji radny Łukasz Dąbek.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

  Ad. 5 d)
  Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia w 2013 roku złożyła Przewodnicząca Komisji radna Anna Chudzik.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pytań do sprawozdania nie zgłoszono .
  Wójt Gminy - wyraził słowa podziękowania wszystkim przewodniczącym komisji za to, że w minionym roku udawało nam się osiągać porozumienie, mimo bardzo trudnych czasem spraw i decyzji. Jest to przejaw głębokiej troski o dobro naszej gminy i naszych mieszkańców. Liczę na dalszą bardzo dobrą współpracę.
  Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.


  Ad. 6 i 7
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 30 grudnia 2013r.
  do dnia 29 stycznia 2014r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  4 stycznia – w spotkaniu opłatkowym w OSP Łączna ,
  5 stycznia - w spotkaniu opłatkowym w OSP Lipowe Pole
  10 stycznia – w posiedzeniu ZGGŚ Bodzentynie,
  15 stycznia - w otwarciu warsztatu terapii zajęciowej. Pierwszy w gminie Zagnańsk, a czwarty w powiecie kieleckim Warsztat Terapii Zajęciowej powstał w Belnie.

  Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się w budynku po dawnej Szkole Podstawowej, która została przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. Z zajęć organizowanych w placówce korzystać będzie 25 pełnoletnich osób niepełnosprawnych z gminy Zagnańsk, Miedzianej Góry i Masłowa.
  Uroczystego otwarcia placówki dokonał Zdzisław Wrzałka - starosta kielecki, Anna Bielna - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Wójt Gminy Zagnańsk - Szczepan Skorupski, dyrektor oddziału świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Jadwiga Irla. Szczególnym gościem była poseł Renata Janik, inicjatorka powstania Warsztatów w Belnie. Uczęszcza tam dwójka dzieci z terenu Gminy Łączna.
  16 stycznia - w spotkaniu z właścicielem firmy wykonującej remont budynku po szkole w Czerwonej Górce oraz inspektorem nadzoru tej inwestycji,
  17 stycznia - w spotkaniu z Dyrektorem PUP w Skarżysku-Kam. w sprawie konferencji na temat ekonomii społecznej,
  18 stycznia - udział w uroczystościach pogrzebowych p. Anety Kabały – nauczycielki jęz. polskiego w Zespole Szkół w Łącznej,
  19 stycznia - w przeglądzie kolęd i pastorałek zorganizowanym w kościele parafialnym w Łącznej,
  20 stycznia - w spotkaniu z przedstawicielami agencji artystycznych „Joanna” z Kielc i „KajRox” z Suchedniowa w sprawie organizacji tegorocznego Święta Plonów,
  - w spotkaniu z p. Januszem Kabała mieszkańcem Czerwonej Górki w sprawie rozpoczętego już remontu budynku po szkole w Czerwonej Górce,
  21 stycznia - w spotkaniu w Urzędzie ze Starostą Skarżyskim p. Michałem Jędrysem i Kierownikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w sprawie skutków ciężkich warunków meteorologicznych w ostatnich dniach na terenie całego Powiatu Skarżyskiego,
  - w posiedzeniu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, / fragment protokołu w załączeniu / 23 stycznia - w spotkaniu z rodzicami dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Łącznej, na które przygotowałem specjalną ankietę monitorującą funkcjonowanie nowej szkoły oraz współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą. Ankieta była w pełni anonimowa i zawierała 17 prostych pytań. 24 stycznia – w spotkaniu opłatkowym Koła Emerytów i Rencistów w Łącznej,
  27 stycznia – w posiedzeniu Związku Międzygminnego UTYLOZATOR w Skarżysku-Kam. poświęconym przyjęciu budżetu Związku na 2014 rok,
  - w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Kam. w naradzie podsumowującej zdarzenia roku 2013 28 stycznia - w spotkaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej podsumowującym projekt „Odświeżamy nasze miasta” i działania prozdrowotne realizowane w powiecie w ostatnim roku,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013r.,
  - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
  Gminy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2014 roku,
  - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
  Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu w 2014 roku.
  - w sprawie zmian Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

  W następstwie wszystkich awarii sieci energetycznych i utrudnień na drogach ( zwłaszcza powiatowych tj. Występa – Psary) w ostatnich dniach Gmina wystosowała pisma ponaglające o wycinkę drzew do:
  - Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.
  - Nadleśnictwa Zagnańsk
  W odpowiedzi na kilka wniosków Państwa radnych informuję, że w nie ma żadnych przeszkód aby oddzielnie uchwalać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem, że posiadają komplet dokumentacji niezbędnej do podjęcia przedmiotowej uchwały. Aktualnie – cała dokumentacja (3 obręby + studium) jest w uzgodnieniach w RDOŚ w Kielcach.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o informację w sprawie projektów.
  Złożyliśmy 4 wnioski o dofinansowanie małych projektów. Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry” jest organizacja pośredniczącą w dysponowaniu środkami unijnymi.
  1/ Warsztaty rękodzieła artystycznego - kwota 30 884,-zł
  2/ Warsztaty rękodzieła ludowego - kwota 6 330,-zł
  3/ Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców - kwota 46 867,-zł
  4/ dotacja na organizację święta plonów - kwota 47 572,-zł
  Stowarzyszenie Zalezianka złożyło również projekt na organizacje „Dni Zalezianki” na kwotę 18 000,- zł.
  Mamy nadzieję, że wszystkie wnioski uda nam się pozyskać.

  Ad. 8
  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Kończąc sprawozdanie Sekretarz Gminy poinformował, że kwota wyrównań została już w naszych szkołach wypłacona i była to suma około 70 tys. zł.

  Ad. 9 i 10
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Litwiński - zadał trzy pytania.
  1/ od listopada zgłaszam lampę przed torami na Podłazie i nadal nie jest zrobiona
  2/ zgłosił wiszące nad trakcjami elektrycznymi , zagrażające bezpieczeństwu drzewa, nad posesjami nr 18 i 80.
  3/ czy kwota wyrównań dla nauczycieli to jest kwota brutto czy netto, na co od razu Sekretarz Gminy odpowiedział , że jest to kwota brutto.
  Radny Wykrota - zapytał czy można oddzielić plan zagospodarowania przestrzennego Czerwonej Górki od Klonowa i uchwalić jeden czy dwa obręby.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że można oddzielić obręby, ale na razie dokumenty są w RDOŚ. Jak tylko je otrzymamy, przekażemy do Rady Gminy celem uchwalenia.
  Radny Wisowaty - pytał o co chodziło w spotkaniu z p. Kabałą , kto wykonuje remont szkoły oraz o jakąś informację na jakim etapie są prace remontowe.
  Wójt Gminy - w tej chwili trwają prace remontowe szkoły. Treści rozmowy z Panem Kabałą nie chciałbym komentować. Szczegóły przetargowe oraz wykonawcę, przedstawi Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur.
  Kierownik Wydziału Technicznego p. Czesław Mazur - poinformował, że przetarg na remont szkoły wygrała firma TOM-BUD z Kielc, która podała kwotę najniższą. Po wezwaniu do podpisania umowy właściciel firmy przedstawił zwolnienie lekarskie. Po dwukrotnym wezwaniu, do podpisania umowy nie doszło. Oprócz tego firma nie wyraziła zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą i przedłużenie terminu ważności wadium. Było to równoznaczne z uchyleniem się wykonawcy od zawarcia umowy.
  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w takiej sytuacji zamawiający wybiera drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę , którą była firma Pana Andrzeja Króla z Kajetanowa.
  Radny Dąbek - zapytał jaka była różnica pomiędzy tymi dwoma firmami, na co Pan Wójt odpowiedział, że było to 90 tys. zł.
  Dalej radny Dąbek pytał czy są jakieś konsekwencje dla firmy, która zrezygnowała oraz czy można było skorzystać z polisy ubezpieczeniowej.
  Kierownik p. Mazur - Wadium wniesione było w postaci ubezpieczenia. Jeżeli firma nie przedłużyła terminu związania z ofertą, to nie możemy skorzystać z wadium bo termin wadium jest ograniczony a nowy termin związania z ofertą nie został przedłużony przez oferenta.
  Radny Litwiński - zapytał czy nie można zastosować kwoty finansowej wadium zamiast zabezpieczenia.
  Kierownik Pan Mazur - odpowiedział, że nie można gdyż byłoby to ograniczenie konkurencji.
  Wójt Gminy - wyjaśnił, każdy element przygotowania do inwestycji aż do jej rozliczenia, jest badany przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski. Otrzymaliśmy informację, do procedury przetargowej żadnych uwag nie było. Byłem bliski unieważnienia przetargu ale nie było podstaw do unieważnienia . Kolejna rzecz jest taka, inwestycję musimy zakończyć w tym roku i rozliczyć.
  Radca Prawny Urzędu Gminy - odnośnie przetargu dodał. Projekt jest finansowany prawie w 80 % i nawet jeśli stracimy 15 tys. zł to i tak zyskamy prawie 400 tys. zł. Chodzi o to aby nie stracić dofinansowania unijnego.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - poinformował, że we wtorek zgłosił, że w Zaleziance nie ma światła i do dnia dzisiejszego nie ma światła.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że po sesji wyjaśni to osobiście.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - powiedziała, że w sobotę 25 stycznia br. Kierownik zmiany Zarządu Dróg Powiatowych poinformował ją, że odcinek drogi, koniec miejscowości Klonów w kierunku Barczy przez las, nie będą posypywać bo to należy do powiatu kieleckiego. Prosiła w związku z tym o sprawdzenie tego.
  Radna Żaczek - prosiła aby firma przejrzała całe oświetlenie uliczne w Łącznej, bo jest tak, że jedna lampa się pali druga nie a ostatnio nie świeci się w ogóle.
  Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poinformował, o piśmie , które wpłynęło od sołtysa i radnej Występy z prośbą o środki na realizację wodociągu do cmentarza w Występie.
  Wójt Gminy - wykonanie wodociągu jest po stronie gminy, ale póki co nie ma projektu. Droga do cmentarza jest na prywatnym polu, więc trzeba się zastanowić którędy poprowadzić wodociąg, trzeba to rozeznać. Na razie jest to w formie planów. Będziemy informować Radę Gminy na jakim etapie są prace.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 11 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2014r.
  Plan pracy Rady Gminy radni otrzymali i zapoznali się z nim.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 12 radnych.
  Uchwała Nr XXXVI/243/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-12 radnych/12 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2014 rok.
  Plany pracy wszystkich komisji radni otrzymali i zapoznali się z nimi.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 12 radnych.
  Uchwała Nr XXXVI/244/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za-11 radnych/12 obecnych, 1 radny nie głosował)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, ale mimo to zapytał czy są pytania.
  Radny Wykrota - zapytał czy kryterium dożywiania zmieniło się, czy jest to coś nowego.
  Kierownik GOPS p. Wasińska - odpowiedziała, że nic się tu nie zmieniło , kryterium dochodowe w tej wysokości obowiązuje od 2005 roku , w tej chwili wymagane jest tylko podjęcie uchwały Rady Gminy.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 12 radnych.
  Uchwała Nr XXXVI/245/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-12 radnych/12 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 11 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, ale pomimo to zapytał czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 11 radnych.
  Uchwała Nr XXXVI/246/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-11 radnych/11 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 11 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, ale pomimo to zapytał czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 11 radnych.
  Uchwała Nr XXXVI/247/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-11 radnych/11 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, ale pomimo to zapytał czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 11 radnych.
  Uchwała Nr XXXVI/248/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-11 radnych/11 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 11 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łączna na lata 2013 -2016”
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na Komisji Oświaty,
  Kultury i Zdrowia przez Sekretarza Gminy i wniosek z komisji był o przyjęcie uchwały. Pomimo to poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - wobec tego poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 11 radnych.
  Uchwała Nr XXXVI/249/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-11 radnych/11 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na Komisji Oświaty,
  Kultury i Zdrowia przez Sekretarza Gminy , i wniosek z komisji był o przyjęcie uchwały. Pomimo to poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - wobec tego poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 11 radnych.
  Uchwała Nr XXXVI/250/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-11 radnych/11 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 i)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
  Przewodniczący Rady - poinformował, że uchwała była omówiona na Komisji Oświaty,
  Kultury i Zdrowia przez Sekretarza Gminy , gdzie przegłosowano wniosek aby nie przyjmować uchwały. Pomimo to poprosił o pytania.
  Radna Żaczek - wyjaśniła radnym, że fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli jest tworzony w wysokości 0,3 % od funduszu płac. Obecnie jest to kwota 6 tys. zł. (na 48 nauczycieli) i nie powiększamy tej kwoty tylko rozszerzamy zakres leczenia o okulistykę czyli rozszerzamy wachlarz możliwości skorzystania. Coraz więcej czasu wszyscy spędzamy przed komputerem, który negatywnie wpływa na oczy. W związku z tym, że uchwała niewiele zmienia, bo tylko dodaje trzecią grupę - choroby oczu, proszę o przyjęcie tej uchwały. Były sugestie aby podnieść kwotę zapomogi dla grupy chorób nowotworowych . Uważam to za upokarzające bo wygląda to tak, że nie możemy chorować na choroby oczu ale za to powinniśmy chorować na choroby nowotworowe, na które kwota 1500 zł. też nie jest znacząca.  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaprzeczył, że nie taki był podtekst stanowiska radnych w sprawie chorób nowotworowych. Uważam, że ludziom dotkniętym chorobą nowotworową należy szczególnie pomagać i to jest pomoc celowa. Natomiast choroby oczu to jest zupełnie coś innego a poza tym nie wszyscy nauczyciele pracują intensywnie na komputerach. Jednakże Rada Gminy zdecyduje o tym.
  Radny Kątny - uważał, że to nie jest celowa zapomoga dla nauczycieli. Może się zdarzyć, że 20 nauczycieli złoży rocznie wnioski o zapomogę na okulary. Poza tym nauczyciele nie stanowią grupy słabo uposażonej w społeczeństwie.
  Radna Żaczek - powtórzyła, że w tej uchwale nie chodzi o to aby zwiększać kwotę funduszu, ona nadal będzie 6 tys. zł. Rozpatrując wnioski nie dostają wszyscy po równo, bo w pierwszej kolejności dostają zapomogę najbardziej potrzebujący a jeśli środków wystarczy wtedy dostają inni.
  Innych głosów w dyskusji nie było.
  Przewodniczący Rady - wobec tego poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 11 radnych.
  W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta.
  (za- 4 radnych, przeciw - 7 radnych / 11 obecnych)
  Rada Gminy nie podjęła wyżej wymienionej uchwały.

  Ad. 11 j)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna.
  Wójt Gminy - przypomniał radnym, że chodzi o część działki gminnej koło bloku mieszkalnego na Kamionkach. Z całej działki gminnej wydzielono mniejszą działkę o powierzchni 4 ary z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W uchwale chodzi o wyrażenie zgody przez Radę Gminy na zbycie wydzielonej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  Radna Chudzik - zapytała co z terenem , który pozostanie po wydzieleniu tej małej działki.
  Wójt Gminy - pozostały teren, naprzeciw przedszkola, planujemy przeznaczyć na skwer z ławeczkami, zielenią. Przygotowany jest już projekt takiego zagospodarowania działki.
  Pozostaje kwestia finansowania , z czego i kiedy.
  Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - wobec tego poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 10 radnych.

  Uchwała Nr XXXVI/251/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 10 radnych/10 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 k)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zlikwidowanie aglomeracji Łączna i utworzenie nowej aglomeracji Łączna .
  Przewodniczący Rady - prosił radnych o poprawienie w projektach uchwał, błędnego dziennika ustaw dla ustawy o samorządzie gminnym i wpisanie prawidłowego dziennika ustaw z 2013r. Radni nanieśli sobie poprawkę.

  O głos poprosił Kierownik ZGK p. Jacek Śladkowski - który mówił, że uchwała podjęta w 2005 roku w sprawie aglomeracji zakładała , że gmina wyda ze środków własnych ponad 13 mln zł. na skanalizowanie 80 % posesji , czyli 4200 mieszkańców. Była więc nie do zrealizowania, bo gmina miałaby ogromne problemy finansowe. W związku z tym konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowej aglomeracji.
  Pytań nie zgłoszono
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 10 radnych.

  Uchwała Nr XXXVI/252/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 10 radnych/10 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 l)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  O głos poprosił Kierownik ZGK p. Jacek Śladkowski - poinformował, że jest to dostosowanie Statutu ZGK , w celu zapewnienia mozliwości realizacji inwestycji niezbędnych dla potrzeb ludności gminy.
  Pan Wójt - dodał , że chodzi o to aby Zakład mógł wykonywać niewielkie odcinki wodociągów, dla których nie ma konieczności ogłaszania przetargu oraz aby wójt gminy nie przekroczył swoich uprawnień.
  Pytań nie zgłoszono
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 10 radnych.

  Uchwała Nr XXXVI/253/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 10 radnych/10 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 m)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały zwiększa ekwiwalent pieniężny dla członków OSP Łączna za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym , z 18 zł na 20 zł. pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 10 radnych.

  Uchwała Nr XXXVI/254/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 29 .01.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 6 radnych, przeciw - 4 /10 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 12
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013r. i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXXV/2013 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 grudnia 2013r. został przyjęty jednogłośnie (za- 10 / 10 obecnych ).
  Ad. 13
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XXXVI-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Sławomir Litwiński
  Data wprowadzenia: 2014-03-06 1011
  Data upublicznienia: 2014-03-06
  Art. czytany: 1063 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna