A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 marca 2014 r.

  dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystan

  UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 marca 2014 r.
  dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia
  2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz
  zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. 2013r., poz 594 z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz
  art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) - uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wykaz przystanków” do Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady
  Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone
  w załączniku Nr 1 niniejszej Uchwały.
  2. Załącznik Nr 2 „Mapa przystanków” do Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy
  Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone
  w załączniku Nr 2 niniejszej Uchwały.
  3. § 3.3 otrzymuje brzmienie: Przewoźnik korzystający z przystanku komunikacyjnego
  jest zobowiązany do uiszczenia opłat wskazanych w ust. 1 jako kwartalnej opłaty łącznej
  obliczonej jako iloczyn liczby zatrzymań w danym kwartale określonej
  w obowiązującym rozkładzie jazdy oraz stawek określonych w ust.1.
  4. § 3.4 otrzymuje brzmienie: Kwartalną opłatę łączną, o której mowa w ust.
  3, przewoźnik korzystający z przystanku komunikacyjnego jest zobowiązany uiścić
  w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu z wysokością tejże opłaty,
  w kasie lub na konto Urzędu Gminy Łączna, tytułem: „Opłata za korzystanie
  z przystanków za … kwartał … r.”
  § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają w mocy
  § 3. Wszystkie umowy na korzystanie z przystanków podpisane przed wejściem w życie
  zmiany tracą ważność z dniem 31.05.2014 r.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 0344700E-2705-425F-B0ED-CABCF86B4A13. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
  XXXVIII/261/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2014 r.
  Wykaz przystanków
  MIEJSCO
  WOŚĆ (cz
  I)
  DROG
  A(ULI
  CA) /
  OKRE
  ŚLENI
  E
  MIEJS
  CA (cz
  II)
  LP
  NAZWA
  PRZYSTAN
  KU
  NR
  PRZYST
  ANKU
  nr woj.
  (2) nr
  pow.
  (2) nr
  gm. (2)
  NR
  PRZY
  ST.
  W G
  MINI
  E
  (alfab
  etyczn
  ie)
  POWIAT GMINA MIEJSC
  OWOŚĆ
  doda
  tkow
  o
  (dziel
  nica,
  przys
  iółek,
  część
  miejs
  cowo
  ści,
  grup
  a
  dom
  ów,
  itd)
  DROG
  A(ULI
  CA)
  OKREŚLE
  NIE
  MIEJSCA
  NR
  (cz
  III)
  położenie - x położenie -
  y
  położenie ,
  odległość
  ZNA
  K D
  15
  WIA
  TA
  ZAT
  OKA
  RODZ
  AJ
  PRZY
  STAN
  KU
  SZC
  ZEG
  ÓŁ
  OW
  E
  OK
  REŚ
  LEN
  IE
  MIE
  JSC
  A
  WE
  RSJ
  A
  NR
  PRZY
  ST.
  (stary)
  WS

  ŁR

  DN
  E
  GE
  OG
  RA
  FIC
  ZN
  E
  WSP
  ÓŁR
  ZĘD
  NE
  GEO
  GRA
  FICZ
  NE
  poł
  oże
  nie
  - x
  (we
  ryfi
  kac
  ja)
  poł
  oże
  nie
  - y
  (we
  ryf
  ika
  cja
  )
  1
  GÓZD /
  7 (Starodroże
  ) / 01
  261003-
  1 261003 1 skarżyski Łączna GÓZD 7 Starodroże 01 624 672,00 348 195,00
  km 528 +
  853 TAK NIE TAK v6
  2
  GÓZD /
  7 (Starodroże
  Węzeł
  Zalezianka) /
  02
  261003-
  2 261003 2 skarżyski Łączna GÓZD 7
  Starodroże
  Węzeł
  Zalezianka 02 624 812,00 348 294,00
  km 528 +
  685 TAK NIE TAK v6
  3
  GÓZD /
  7 (Starodroże
  ) / 03
  261003-
  3 261003 3 skarżyski Łączna GÓZD 7 Starodroże 03 624 332,00 348 009,00
  km 529 +
  244 NIE TAK TAK v6
  4 GÓZD / 261003- 261003 4 skarżyski Łączna GÓZD 7 Starodroże 04 624 148,00 347 937,00 km 529 + NIE TAK TAK v6
  Id: 0344700E-2705-425F-B0ED-CABCF86B4A13. Podpisany Strona 1
  7 (Starodroże
  ) / 04
  4 436
  5
  GÓZD /
  7 (Starodroże
  Pizzeria
  Angelina) / 05
  261003-
  5 261003 5 skarżyski Łączna GÓZD 7
  Starodroże
  Pizzeria
  Angelina 05 623 644,00 347 570,00
  km 530 +
  053 TAK NIE TAK v6
  6
  GÓZD /
  7 (Starodroże
  Pizzeria
  Angelina) / 06
  261003-
  6 261003 6 skarżyski Łączna GÓZD 7
  Starodroże
  Pizzeria
  Angelina 06 623 499,00 347 477,00
  km 530 +
  225 TAK NIE TAK v6
  7
  JAŚLE /
  0307 (Zalezia
  nka) / 01
  261003-
  7 261003 7 skarżyski Łączna JAŚLE 0307 Zalezianka 01 623 858,00 349 598,00 km 8 + 020 TAK NIE NIE v6
  8
  JAŚLE /
  0307 (Zalezia
  nka) / 02
  261003-
  8 261003 8 skarżyski Łączna JAŚLE 0307 Zalezianka 02 623 883,00 349 553,00 km 8 + 040 TAK NIE NIE
  9
  KAMIONKI /
  0588 (Agat) /
  01
  261003-
  9 261003 9 skarżyski Łączna
  KAMION
  KI 0588 Agat 01 625 914,00 349 032,00 km 18 + 200 TAK NIE TAK v6
  10
  KAMIONKI /
  droga gminna
  (poczta) / 02
  261003-
  10 261003 10 skarżyski Łączna
  KAMION
  KI
  droga
  gminna poczta 02 626 420,00 348 895,00 km 0 + 050 NIE TAK TAK v6
  11
  KLONÓW /
  0595 (szkoła)
  / 01
  261003-
  11 261003 11 skarżyski Łączna
  KLONÓ
  W 0595 szkoła 01 626 780,00 344 339,00 km 1 + 100 TAK NIE NIE v6
  12
  KLONÓW /
  0595 / 03
  261003-
  12 261003 12 skarżyski Łączna
  KLONÓ
  W 0595 03 626 121,00 343 708,00 km 2 + 000 TAK NIE NIE v6
  13
  ŁĄCZNA /
  7 (Starodroże
  Zajazd
  Ziółek) / 01
  261003-
  13 261003 13 skarżyski Łączna ŁĄCZNA 7
  Starodroże
  Zajazd
  Ziółek 01 625 921,00 349 125,00
  km 527 +
  284 NIE TAK TAK v6
  14
  ŁĄCZNA /
  7 (Starodroże
  Osełków) / 02
  261003-
  14 261003 14 skarżyski Łączna ŁĄCZNA 7
  Starodroże
  Osełków 02 626 929,00 349 930,00
  km 526 +
  004 NIE TAK TAK v6
  15
  ŁĄCZNA /
  7 (Starodroże
  Zajazd
  Ziółek) / 04
  261003-
  15 261003 15 skarżyski Łączna ŁĄCZNA 7
  Starodroże
  Zajazd
  Ziółek 04 625 772,00 349 034,00
  km 527 +
  456 NIE TAK TAK v6
  16
  ŁĄCZNA /
  0307 (węzeł
  Zalezianka)) /
  01
  261003-
  16 261003 16 skarżyski Łączna ŁĄCZNA 0307
  węzeł
  Zalezianka) 01 624 792,00 348 399,00 km 9 + 540 TAK NIE NIE v6
  17
  PODZAGNA
  ŃSZCZE /
  0589 / 01
  261003-
  17 261003 17 skarżyski Łączna
  PODZAG
  NAŃSZC
  ZE 0589 01 626 729,00 348 641,00 km 0 + 175 TAK NIE NIE v6
  18
  WYSTĘPA /
  7 (Starodroże
  Węzeł
  Występa) / 01
  261003-
  18 261003 18 skarżyski Łączna
  WYSTĘP
  A 7
  Starodroże
  Węzeł
  Występa 01 622 614,00 346 921,00
  km 531 +
  318 NIE TAK TAK v6
  19
  WYSTĘPA /
  0593 / 01
  261003-
  19 261003 19 skarżyski Łączna
  WYSTĘP
  A 0593 01 622 558,00 346 964,00
  km 531 +
  412 NIE TAK TAK v6
  Id: 0344700E-2705-425F-B0ED-CABCF86B4A13. Podpisany Strona 2
  20
  ZAGÓRZE /
  0588 (Kapkaz
  y) / 01
  261003-
  20 261003 20 skarżyski Łączna
  ZAGÓRZ
  E 0588 Kapkazy 01 628 447,00 346 633,00 km 13 + 020 TAK NIE NIE v6
  21
  ZAGÓRZE /
  0588 / 03
  261003-
  21 261003 21 skarżyski Łączna
  ZAGÓRZ
  E 0588 03 628 037,00 346 653,00 km 13 + 430 TAK NIE NIE v6
  22
  ZAGÓRZE /
  0588 / 05
  261003-
  22 261003 22 skarżyski Łączna
  ZAGÓRZ
  E 0588 05 627 686,00 346 673,00 km 13 + 780 NIE TAK NIE v6
  23
  ZAGÓRZE /
  0588 (Ostrów)
  / 07
  261003-
  23 261003 23 skarżyski Łączna
  ZAGÓRZ
  E 0588 Ostrów 07 627 190,00 346 699,00 km 14 + 280 TAK TAK NIE v6
  24
  ZAGÓRZE /
  0588 / 09
  261003-
  24 261003 24 skarżyski Łączna
  ZAGÓRZ
  E 0588 09 626 403,00 347 057,00 km 15 + 140 NIE TAK NIE v6
  25
  ZALEZIANK
  A /
  0307 (Występ
  a) / 01
  261003-
  25 261003 25 skarżyski Łączna
  ZALEZIA
  NKA 0307 Występa 01 622 005,00 348 302,00 km 5 + 350 NIE TAK NIE v6
  26
  ZALEZIANK
  A /
  0307 (Występ
  a) / 02
  261003-
  26 261003 26 skarżyski Łączna
  ZALEZIA
  NKA 0307 Występa 02 622 010,00 348 296,00 km 5 + 370 TAK NIE NIe
  27
  ZALEZIANK
  A / 0307 / 03
  261003-
  27 261003 27 skarżyski Łączna
  ZALEZIA
  NKA 0307 03 622 405,00 348 583,00 km 5 + 920 TAK TAK NIE
  28
  ZALEZIANK
  A / 0307 / 04
  261003-
  28 261003 28 skarżyski Łączna
  ZALEZIA
  NKA 0307 04 622 435,00 348 614,00 km 5 + 960 TAK NIE NIE
  29
  ZALEZIANK
  A /
  0307 (Kaplica
  ) / 05
  261003-
  29 261003 29 skarżyski Łączna
  ZALEZIA
  NKA 0307 Kaplica 05 622 650,00 348 930,00 km 6 + 370 NIE TAK NIE v6
  30
  ZALEZIANK
  A /
  0307 (Kaplica
  ) / 06
  261003-
  30 261003 30 skarżyski Łączna
  ZALEZIA
  NKA 0307 Kaplica 06 622 625,00 348 882,00 km 6 + 320 TAK NIE NIE
  31
  ZALEZIANK
  A / 0307 / 07
  261003-
  31 261003 31 skarżyski Łączna
  ZALEZIA
  NKA 0307 07 623 445,00 349 297,00 km 7 + 510 NIE TAK NIE v6
  32
  ZALEZIANK
  A / 0307 / 08
  261003-
  32 261003 32 skarżyski Łączna
  ZALEZIA
  NKA 0307 08 623 466,00 349 302,00 km 7 + 550 TAK NIE NIE
  33
  ZASKALE /
  0589 / 01
  261003-
  33 261003 33 skarżyski Łączna
  ZASKAL
  E 0589 01 627 640,00 347 558,00 km 1 + 790 NIE TAK NIE v6
  34
  ZASKALE /
  0589 / 03
  261003-
  34 261003 34 skarżyski Łączna
  ZASKAL
  E 0589 03 628 271,00 347 347,00 km 2 + 510 NIE TAK NIE v6
  Id: 0344700E-2705-425F-B0ED-CABCF86B4A13. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
  XXXVIII/261/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 marca 2014 r.
  Mapa przystanków
  Id: 0344700E-2705-425F-B0ED-CABCF86B4A13. Podpisany Strona 1
  Id: 0344700E-2705-425F-B0ED-CABCF86B4A13. Podpisany Strona 2
  Id: 0344700E-2705-425F-B0ED-CABCF86B4A13. Podpisany Strona 3
  UZASADNIENIE
  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem
  1 marca 2011 r. stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  należy utrzymanie oraz budowa, przebudowa i wykonywanie remontów przystanków
  komunikacyjnych,wiat przystankowych lub innychbudynków służących pasażerom.
  Załączony do uchwały wykaz przystanków sankcjonuje dotychczasowy sposób ich
  wykorzystania i obejmuje wszystkie przystanki, z których aktualnie korzystają przewoźnicy
  prowadzący na terenie Gminy Łączna działalność w ramach wykonywania publicznego transportu
  zbiorowego.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  Id: 0344700E-2705-425F-B0ED-CABCF86B4A13. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-05-20 1356
  Data upublicznienia: 2014-05-20
  Art. czytany: 1490 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna