A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XXXIX/267/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 9 maja 2014 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok

  UCHWAŁA NR XXXIX/267/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 9 maja 2014 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn.zm..) w związku z art. 211 ust.5, art. 212 ust. 1 pkt 1,
  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz.
  885 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 207 218 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 450 248,24 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 207 218 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 17 550 248,24 zł
  § 3. Aktualizuje się załącznik Nr 3, Nr 5 , Nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikiem Nr 3 , Nr 4, Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodniczący Rady
  Gminy Łączna
  Stanisław Starz
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
  XXXIX/267/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 9 maja 2014 r.
  Dochody
  Dział Rozdział § Treść Kwota dochodów
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 202 940,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 202 940,00
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów
  finansowanych z udziałem środków europejskich
  oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
  3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
  w ramach budżetu środków europejskich 202 940,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
  POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 278,00
  85395 Pozostała działalność 4 278,00
  2009
  Dotacje celowe w ramach programów
  finansowanych z udziałem środków europejskich
  oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
  3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
  w ramach budżetu środków europejskich 4 278,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 207 218,00
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
  XXXIX/267/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 9 maja 2014 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść Kwota wydatków
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17 940,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -12 238,00
  Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane
  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt. 2 i 3
  202 940,00
  Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane
  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt. 2 i 3
  -215 178,00
  01095 Pozostała działalność 30 178,00
  Wydatki majątkowe 30 178,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 755,00
  60016 Drogi publiczne gminne 9 755,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 755,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 97 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 000,00
  Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 97 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000,00
  75023 Urzędy gmin 10 000,00
  Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 10 000,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
  PRZECIWPOŻAROWA
  13 000,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000,00
  Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 13 000,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
  POLITYKI SPOŁECZNEJ
  28 523,00
  85395 Pozostała działalność 28 523,00
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
  Wydatki na programy finansowane z udziałem
  środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 28 523,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 31 000,00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00
  Dotacja na zadania bieżące 30 000,00
  90095 Pozostała działaność 1 000,00
  Wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 207 218,00
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
  XXXIX/267/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 9 maja 2014 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w
  tym:
  L
  p.
  Dzia
  ł Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia
  Łączne
  nakłady
  finansowe
  rok budżetowy
  2014 (8+9+10+
  11)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyt
  y
  i poży
  czki
  zaciąg
  nięte
  na
  realiza
  cję
  zadani
  a pod
  refund
  ację
  wydat
  ków
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w
  art. 5 ust. 1 pkt
  2 i 3 u.f.p.
  Jednostka
  org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 010 01010
  Budowa kanalizacji sanitarnej
  w miejscowościach Gózd
  i Łączna 2009-2016
  5 100 000 1 987 762 0 784 822 0 0 1 202 940 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 100 000 1 987 762 784 822 1 202 940
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji Występa,
  Zalezianka, Jaśle,Stawik
  2009-2015
  15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  3. 720 72095
  e-świętokrzyskie- Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej
  '
  2007-2014
  259 863 231 328 8 624 222 704 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 259 863 231 328 8 624 222 704
  4. 720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej
  Województwa
  świętokrzyskiego
  2007-2014
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  5. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 350 829 58 248 0 0 0 292 581,00 Zespół Szkół
  wydatki bieżące 1 265 411 350 829 58 248 292 581,00 w Łącznej
  wydatki majątkowe
  6. 921 92195
  Przebudowa budynku po byłej
  Szkole Podstawowej
  z przeznaczeniem na cele społecznokulturalne
  2013-2014
  976 859,00 676 275,00 19 898,00 215 178,00 0,00 0,00 441 199,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 976 859 676 275 19 898 215 178 441 199,00
  7. 853 85395 Wyrównywanie szans w Gminie
  Łączna 2013-2015 571 113 276 206 0 0 0 41 431,00 234 775,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 533 113 276 206 41 431,00 234 775,00
  wydatki majątkowe 38 000 0
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2
  8. 900 9001 Modernizacja (rozbudowa)
  oczyszczalni ścieków 2014-2015 900 000 100 000 100 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 900 000 100 000 100 000
  Ogółem wydatki majątkowe 22 359 722,00 3 080 333,00 148 490,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 931 843,00 x
  Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 627 035,00 58 248,00 0,00 0,00 41 431,00 527 356,00
  Razem 24 158 246,00 3 707 368,00 206 738,00 1 000 000,00 0,00 41 431,00 2 459 199,00
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
  XXXIX/267/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 9 maja 2014 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok
  L.p Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  . Projekt
  Okres
  realizacji
  zadania
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym 2014
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 987 762,00
  Priorytet: Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd
  i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 987 762,00
  - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 784 822,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 550 000,00 1 202 940,00
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 231 328,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
  Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 259 862,80 231 328,00
  - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 8 624,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 251 239,64 222 704,00
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 84 968,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000,00 84 968,00
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 19 968,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 65 000,00 65 000,00
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  4 Program: PROW 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 676 275,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój
  wsi - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej
  z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 976 859,00 676 275,00
  - środki z budżetu j.s.t. 476 859,00 235 076,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 500 000,00 441 199,00
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411,00 350 829,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411,00 350 829,00
  Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
  wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
  oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00
  Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 1 075 200,00 292 581,00
  Wydatki majątkowe: 0,00 0,00
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  6. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 276 206,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 276 206,00
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 3
  Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
  jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 41 431,00
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 453 146,05 234 775,00
  Wydatki majątkowe: 38 000 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego 5 700
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 32 300
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  7. Program: PROW 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 47 535,00 47 535,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 47 535,00 47 535,00
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój
  wsi - środki z budżetu j.s.t. 15 671,00 15 671,00
  Projekt: Imprezy kulturalne i warsztaty promujące dziedzictwo
  kulturowe - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 31 864,00 31 864,00
  Wydatki majątkowe: 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 853 85395 Wartość zadania: 38 605,00 38 605,00
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 4
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 38 605,00 38 605,00
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój
  wsi - środki z budżetu j.s.t. 7 721,00 7 721,00
  Projekt: Warsztaty rękodzieła artystycznego w zakresie florystyki
  i wicia wieńcy dożynkowych - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 30 884,00 30 884,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  9. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 46 867,95 46 867,95
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 46 867,95 46 867,95
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju , odnowa i rozwój
  wsi - środki z budżetu j.s.t. 16 333,61 16 333,61
  Projekt: Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
  gminy Łączna - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 30 534,34 30 534,34
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki
  zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Ogółem wydatki 8 391 253,75 3 740 375,95
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 5
  Wydatki bieżące: 1 931 531,95 760 042,95
  - środki z budżetu j.s.t. 229 936,61 97 973,61
  - środki z budżetu krajowego 79 966,95 41 431,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 621 628,39 620 638,34
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Wydatki majątkowe: 0 6 459 721,80 2 980 333,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 055 482,16 1 048 490,00
  - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 398 539,64 1 931 843,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 6
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
  XXXIX/267/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 9 maja 2014 r.
  Dotacje przedmiotowe w 2014 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
  otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 327 400
  1. 400 40002
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej dopłata do cen wody 111 200
  2. 900 90001
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej dopłata do cen ścieków 162 200
  3. 600 60016
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej dopłata do odśnieżania
  1 km drogi 54 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Ogółem 327 400
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 1
  Id: 64943481-1058-4EC0-B563-5951CBFD0FB5. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2014-05-20 1403
  Data upublicznienia: 2014-05-20
  Art. czytany: 868 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna