A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXXVII/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 28 lutego 2014r.


  Protokół Nr XXXVII/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 28 lutego 2014r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 10,00 - 13,00

  Ad. 1
  Dnia 28 lutego 2014 roku odbyło się kolejne XXXVII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.

  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik ,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna
  - mieszkańcy gminy .

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 13 radnych, co stanowi 87% ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Nieobecni radni: Tadeusz Fąfara i Jarosław Kątny - usprawiedliwieni.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Zofię Molendowską-Cieloch która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono wobec czego zaproponowany porządek obrad stał się obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.


  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  b) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015
  c) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
  9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014 r.
  10. Zakończenie obrad.


  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 29 stycznia 2014r.
  do dnia 28 lutego 2014r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :

  30 stycznia – w posiedzeniu ZGGŚ Bodzentynie ,
  4 lutego - w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Kam. w naradzie podsumowującej zdarzenia roku 2013,
  10 lutego – w spotkaniu z radną z Czerwonej Górki panią Teresą Czerwińską
  11 lutego - w spotkaniu z P. Heleną Wójcik w sprawie rowu przy starodrożu e-7,
  13 lutego - w spotkaniu z p. Leopoldem Matla z bloku w sprawie sprzedaży działki,
  - w ŚBRR w Kielcach w podpisaniu aneksu do umowy na przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne,
  17 lutego - w posiedzeniu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego zorganizowanym w WDK w Kielcach, 19 lutego - w Urzędzie Miasta Kielce w spotkaniu Powiatowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, 22 lutego - w spotkaniu z Kołem Emerytów i Rencistów w Łącznej, 25 lutego - w konferencji „Instytucjonalne wsparcie ekonomii społecznych” w MCK w Skarżysku-Kam., 26 lutego - w posiedzeniu ZGGŚ Bodzentynie oraz w podpisaniu umowy o przyznanie pomocy w ramach działania : podstawowe usługi dla gospodarki ni ludności wiejskiej z PROW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna”
  - w spotkaniu z mieszkańcami Czerwonej Górki,
  - w spotkaniu z Markiem Gosem posłem na Sejm RP, 27 lutego – w kolejnej rozprawie z Inspekcją Ochrony Środowiska w Kielcach,
  - w zawodach sportowych w piłce ręcznej w Zespole Szkół w Łącznej,
  Informuję, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2014 roku.
  W postępowaniu konkursowym ustalono:
  - na zorganizowanie półkolonii w Łącznej (ofert szt. 1.) – Towarzystwo Przyjaciół
  Dzieci O/Łączna (37,00 pkt)
  - na zorganizowanie półkolonii w Klonowie i w Goździe (ofert szt. 1.) - Centrum
  Inicjatyw Lokalnych „Łączna” (37,50 pkt)
  Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna
  podpisze z:
  - Towarzystwem przyjaciół Dzieci O/Łączna
  - Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łączna”.
  Rozstrzygnięty został także konkurs ofert na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
  W postępowaniu konkursowym ustalono:
  W Konkursie na realizacje zadania publicznego :
  „organizację zajęć, treningów, i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”
  (ofert szt.1)
  – Uczniowsko- Ludowy Klub Sportowy Łączna ( 37,50 pkt)
  Z uwagi na powyższe umowę na realizację w/w zadań Gmina Łączna podpisze z Uczniowsko- Ludowym Klubem Sportowym Łączna.
  Ponadto, w dniu 19 lutego br. gmina ogłosiła przetarg nieograniczony:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
  i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 09:30.
  Pracownicy robót publicznych na bieżąco usuwają dzikie wysypiska śmieci i przycinają krzewy wzdłuż dróg gminnych i powiatowych i nadal karczują teren szkolny na Czerwonej Górce.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Przewodniczący Rady na wstępie oddał głos mieszkańcom przybyłym na obrady.
  Mieszkanka p. Katarzyna Bracha - mówiła. Jestem matką dziecka, które chodzi do przedszkola na Kamionkach. Wczoraj dostaliśmy pisma z Urzędu Gminy informujące o tym, że jest zamiar przekazania naszego przedszkola stowarzyszeniu, dlatego dziś przyszliśmy aby uzyskać bardziej szczegółową informację na ten temat, o co chodzi.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - odczytał treść pisma wraz z uzasadnieniem, jakie otrzymali wszyscy rodzice dzieci przedszkola.
  Mieszkanka p. Agata Wawrzeńczyk - poprosiła o głos i powiedziała. Pisma otrzymaliśmy dopiero wczoraj (27 lutego) choć na piśmie jest data 5 luty. Do tej pory nie wiedzieliśmy, że nasze wspaniałe przedszkole zostanie przekształcone. Proszę o wyjaśnienie, odwołania się w piśmie na art. 5 ust. 5 g, którego faktycznie nie ma.
  Ja oraz większość rodziców zastanawia się, co się stanie z naszymi dziećmi jak też co z kadrą, bo my nie chcemy innej kadry gdyż jesteśmy zadowoleni z obecnej kadry. Nie chcemy żadnych zmian. Proszę o wyjaśnienie ust. 5 g oraz dlaczego tak późno zostaliśmy poinformowani o takich planach. Z przerażeniem czekamy, co może stać się we wrześniu.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek - art.5 ust 5 g ustawy o systemie oświaty mówi, że jednostka samorządu terytorialnego może w drodze uchwały organu stanowiącego, przekazać prowadzenie szkoły osobie fizycznej lub osobie prawnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu nadzorującego . Takie samo zawiadomienie otrzymały również inne organy np. kuratorium, związki zawodowe. Na finansowanie dwóch oddziałów przedszkolnych dotychczas otrzymaliśmy 2 x 500 tys. zł. Chcielibyśmy aby utrzymanie przedszkola było tańsze bo 500 tys. zł rocznie w budżecie gminy nie znajdziemy. Zamiar idzie w tym kierunku aby ograniczyć koszty.
  Pani Katarzyna Bracha - pytała, czy nie szkoda jest tego wszystkiego oddać Stowarzyszeniu To wszystko jest świeże, nowe , jako rodzice dzieci pracowaliśmy dwa lata temu przed uruchomieniem tego przedszkola. Proszę wyjaśnić finansowanie przedszkola, jakie to będą kwoty.
  Sekretarz Gminy - gdyby gmina nie była organem prowadzącym, placówka będzie dostawać środki na funkcjonowanie podobnie jak dostaje Stowarzyszenie Zalezianka . We wrześniu rodzice praktycznie nie zauważą zmian co do funkcjonowania tego przedszkola. Środki finansowe będą jednak mniejsze i wypłaty wynagrodzeń pracowników będą znacząco mniejsze.
  Pani Katarzyna Bracha - zapytała jakie będą różnice w opłatach rodziców.
  Sekretarz Gminy - odpowiedział, że opłaty pozostaną w wysokości dotychczasowej, na starych zasadach . Pozostanie ten sam lokal, ci sami pracownicy, zmienią się tylko zasady finansowania i wynagradzania pracowników.
  Radca Prawny Wacław Iwanczatik - wyjaśnił art. 5 ust. 5 g ustawy o systemie oświaty. Artykuł ten mówi, że jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów , na podstawie uchwały organu stanowiącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór, może przekazać w drodze umowy prowadzenie placówki osobie prawnej lub osobie fizycznej.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - stwierdził, że rodzice otrzymali pismo wczoraj i wcześniej na ten temat nic nie wiedzieli. Jednakże jest to pismo o zamiarze przekazania przedszkola i na pewno państwo będziecie jeszcze coś więcej wiedzieć . Decyzję o zamiarze przekazania placówki oświatowej podejmuje rada gminy. W tym momencie nawet dyrektorzy Zespołu Szkół w Łącznej nie wiedzieli o takim zamiarze. Na pewno spotkamy się ze stowarzyszeniem „Bajkowy Świat” aby przedstawili nam swój program. Dziś nie mamy możliwości podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
  Pani Agata Wawrzeńczyk - my jako rodzice chcielibyśmy również coś wiedzieć na temat programu stowarzyszenia i co będzie jeśli nam się nie spodoba ten program. Czy mamy jakiś wpływ na to. Może później opłaty wzrosną tak, że nas nie będzie stać na posyłanie dziecka do przedszkola i dojdzie do tego, że przedszkole samo wygaśnie bo nie będzie naboru dzieci. Nie chcemy żadnych zmian i czy nasze obawy będą wzięte pod uwagę.
  Przewodniczący Rady - faktem jest , że my również mamy obiekcje . Z tego co wiem to Pani Prezes tego Stowarzyszenia jest z Kostomłotów i czy jej będzie zależało na tym aby zatrudnić kadrę z terenu Gminy Łączna. Na pewno będziemy w kontakcie, będziemy państwa informować ma bieżąco.  Radna Chudzik - również otrzymałam takie samo pismo jako pracownik, dlatego proszę coś więcej powiedzieć na temat Stowarzyszenia „Bajkowy Świat” , bo nic o nim nie wiemy.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - poinformował.
  Ofertę złożyło jedno stowarzyszenie i nie zamykamy drogi innym stowarzyszeniom.
  Na spotkaniu z rodzicami, kiedy powstawało przedszkole mówiłem, że zdecydowani jesteśmy prowadzić przedszkole przez 2 lata po zakończeniu projektu. Jestem zdania, że przedszkole powinno funkcjonować stale nie tylko przez kolejne dwa lata. Obecnie Gmina nie ma możliwości sfinansowania przedszkola w wysokości 500 tys. zł. rocznie. Utrzymanie przedszkola na tym samym poziomie i zmniejszenie kosztów - to jest problem do rozwiązania dla naszego samorządu. Kadra przedszkola, to są świetni specjaliści . Tylko jeśli ktoś zarabiał 3 tys. zł. a będzie zarabiał 1800 zł, to pewnie nie będzie zadowolony i to jest kwestia fundamentalna. Będziemy starać się aby ta sama kadra znalazła dalsze zatrudnienie bo to są mieszkańcy naszej gminy.
  Musimy pewne rzeczy policzyć i przeanalizować. Zapewniam, że będziemy słuchać wszelkich uwag państwa rodziców. W tej całej dyskusji musi być jednak element zdrowego rozsądku. Proszę starać się widzieć wszystkie aspekty. Będziemy się starać aby budżet przedszkola był do udźwignięcia dla budżetu gminy, ale 500 tys. zł rocznie nie jesteśmy w stanie wygospodarować w budżecie gminy.
  Radna Chudzik - prosiła o odpowiedź co to za stowarzyszenie „Bajkowy Świat”.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - poinformował, że w styczniu odbyło się spotkanie z Paniami z przedszkola „Bajkowy Świat”, które złożyły ustne zapewnienie, że są w stanie założyć Stowarzyszenie „Bajkowy Świat” z siedzibą Kamionki 5 c, w celu kontynuacji prowadzenia obecnego przedszkola . W tej chwili stowarzyszenie organizuje się , procedury są w toku, wystąpili do sądu z wnioskiem o KRS ale go jeszcze nie mają, czyli nie mają osobowości prawnej. Kiedyś jednak musi być początek dyskusji.
  Radny Litwiński - pytał, czy ktoś zrobił symulację kosztów rocznego utrzymania przedszkola przez gminę, bo musimy się liczyć z zabezpieczeniem środków.
  Sekretarz Gminy - symulację kosztów otrzymają Państwo po 15 marca, po naborze dzieci do przedszkola. Wtedy przygotuję kalkulację i będziemy nad nią dyskutować na posiedzeniach.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - Pan Sekretarz wprowadza wszystkich w błąd. Nie ma stowarzyszenia, to zakończmy tą farsę, bo moim zdaniem jest to farsa. Proszę się przygotować i wtedy będziemy dyskutować.
  Radny Dąbek - Stowarzyszenie „Bajkowy Świat” nie jest powołane. Pismo jest o zamiarze przekazania punktów przedszkolnych dla stowarzyszenia i uważam, że decyzję o tym podejmie Rada Gminy. Szkoda tylko , że Rada Gminy dowiaduje się ostatnia.
  Radna Molendowska-Cieloch - prosiła o skład osobowy stowarzyszenia.
  Sekretarz Gminy - nie mam jeszcze takich danych. Ja tylko informuję, że stowarzyszenie założyło się samo, samo powołało grupę założycielską, ja w tych spotkaniach nie uczestniczyłem.
  Przewodniczący Rady - uważam, jeśli mówimy o stowarzyszeniu to musi być zarejestrowane.
  Radny Januchta - każdy z występujących tutaj miał rację. Wnioskuję o zakończenie dziś dyskusji. Wnioskuję o informowanie rodziców i wychowawców odpowiednio wcześniej
  o jakiejkolwiek dyskusji na ten temat.
  Pani Wawrzeńczyk - jestem zwykłym człowiekiem i uważam, że jest to załatwianie od tyłu. Nie tak to powinno być. Jako rodzice chcielibyśmy wiedzieć dużo wcześniej szczegóły stowarzyszenia. Chcemy widzieć dokumenty i wiedzieć , kto będzie prowadził Stowarzyszenie. Najlepiej abyśmy zobaczyli te osoby i aby się przedstawiły. Nie zostawimy dzieci obcym ludziom. Poza tym jaką decyzję podejmie gmina, jeśli różnica kosztów gminy czy stowarzyszenia będzie niewielka.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odpowiedział. Najważniejsze jest to, że w przypadku stowarzyszenia nie działa Karta Nauczyciela i nauczyciel może się na taką umowę zgodzić lub nie. Jeśli na ucznia wypada 9 tys. zł rocznie , to tyle dostanie stowarzyszenie na ucznia i wszystkie wydatki musi w tej kwocie zamknąć.
  Dwa lata temu, kiedy powstawało przedszkole radni byli informowani, że projekt funkcjonuje przez dwa lata a po dwóch latach Rada Gminy zdecyduje kto będzie prowadził przedszkole. Każdą decyzje wykona Wójt i Sekretarz Gminy. Powiedziane było też wtedy , że 500 tys. zł rocznie przez kolejne 2 lata nie będziemy mogli wygospodarować w budżecie gminy. Pismo, które rodzice otrzymali informuje a nie decyduje.
  Radny Litwiński - wyliczył koszty dla stowarzyszenia i okazało się, że będą podobne jak w przypadku przedszkola w Goździe czyli 50 dzieci x 10 000 zł = 500 000 zł.
  Radny Wisowaty - stwierdził, że temat jest nieprzygotowany, radni nic nie wiedzą . Przygotujmy temat z danymi i wtedy rozmawiajmy.
  Radna Chudzik - pytała dlaczego Pan Wójt nas nie poinformował choćby w sprawozdaniu o rozmowie ze Stowarzyszeniem „Bajkowy Świat”. Jesteśmy zaskakiwani. W planie pracy Komisji Oświaty znalazł się punkt: kontynuacja projektu przedszkola „Bajkowy Świat”.
  Można było dyskutować na Komisji Oświaty czy nawet na połączonych komisjach, a nie doprowadzać do takiej sytuacji jak jest dzisiaj.
  Wójt Gminy - nie umieściłem w sprawozdaniu informacji o rozmowie z tymi osobami, bo na razie nie ma takiego stowarzyszenia. Być może należało się wstrzymać z tym pismem. Wiadomo, że osoby pracujące w przedszkolu będą chciały z wiadomych względów aby przedszkole prowadziła gmina. Będziemy dyskutować na komisjach w jaki sposób będzie prowadzone przedszkole a decyzję podejmie Rada Gminy. Rodzice będą w tych dyskusjach uczestniczyć . Niepotrzebne są emocje a potrzebny jest rozsądek i zdrowa kalkulacja.
  Przewodniczący Rady - zaproponował zakończenie dyskusji o zamiarze przekazania prowadzenia przedszkola w Kamionkach. Poczekajmy spokojnie na przygotowanie tematu przez Pana Sekretarza, po czym będziemy ponownie dyskutować na komisjach i Radzie Gminy, gdzie zapraszamy również rodziców dzieci.
  Po tych słowach Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 6 i 7 c. d.
  Przewodniczący Rady - poinformował o piśmie jakie wpłynęło do Rady Gminy od Pani Alicji Moczulskiej-Talik zam. Klonów 50 A, w sprawie uiszczania opłaty za odpady.
  W piśmie prosi o możliwość uiszczania opłaty w kwocie 2 zł /miesięcznie za odpady selektywne. Poza tym zarzuca Radzie Gminy stronniczość i tendencyjność. Jak się dowiedziałem jest to nie pierwsza korespondencja w tej sprawie, dlatego poproszę Pana Wójta o wyjaśnienie tematu.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - Pismo o którym mówił Przewodniczący Rady, jest to już kolejne pismo w tej sprawie. Urząd Gminy wyjaśniał już kilka razy Pani Moczulskiej-Talik z czego wynika stawka za odpady dla mieszkańców. Stawki przyjęła Rada Gminy uchwałą i zróżnicowała je w zależności od ilości osób. Mieszkanka wymaga wydania decyzji w tej sprawie , ale ustawa nie daje możliwości wydawania decyzji. Jest to jeden jedyny taki przypadek w gminie. Odpowiedzieliśmy na pismo bardzo obszernie i to powinno wystarczyć.
  Nie mamy możliwości indywidualnego rozpatrywania próśb mieszkańców.
  Radna Chudzik - poruszyła problem wody w Klonowie. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Pana Wójta. Chodzi o stan wody w Klonowie, woda jest zanieczyszczona i bardzo mocno pachnie chlorem. Mieszkańcy nie wiedzą dlaczego, jeśli nie ma zanieczyszczenia bakteriologicznego. Jakie są wyniki badań wody.

  Kierownik ZGK p. Śladkowski - odpowiedział, że wyniki badań wody są bardzo dobre i poziom chloru również. W listopadzie została uruchomiona stacja uzdatniania wody, która ma wytrącać mangan. Żeby mangan mógł się wytrącać musi być jednocześnie podawany chlor, dlatego aby utrzymać odpowiedni poziom manganu, woda musi być chlorowana. Nie możemy sobie pozwolić aby dopuszczalne normy manganu przekroczyć, bo zostanie zamknięte ujęcie wody. Pismo odpowiedź mieszkańcy otrzymają.
  Radny Litwiński - zgłosił kilka wniosków.
  - Na sesji 29 stycznia br. zgłaszałem wycinkę drzew i do dziś nie zostało to zrobione przez powiat.
  - Lampa przed torami znów nie świeci od miesiąca.
  - Radny prosił o bieżącą naprawę nawierzchni dróg gminnych.
  - Na przejeździe kolejowym stoi się po pół godziny gdyż od dłuższego czasu uszkodzone są kamery.
  Radny Dąbek - zgłosił dwie sprawy.
  1/ W sprawie oświetlenia ulicznego na Jęgrznej, nie świeci kolejno 13 lamp od piekarni do sołtysa na Jęgrznej.
  2/ W sprawie wadium od przetargu na remont szkoły w Łącznej, czy jest szansa aby wadium wróciło na konto Urzędu Gminy.
  Radca Prawny - w tym przypadku w grę wchodzi tylko i wyłącznie proces sądowy z firmą ubezpieczeniową i nie jest pewne czy wygramy bo to było zabezpieczenie w ubezpieczeniu.
  Radny Wykrota - poruszył kilka spraw.
  1/ pytałem czy można oddzielić obręb Czerwona Górka od obrębu Klonów aby szybciej uchwalić zmianę planu zagospodarowania przestrzennego choć jednego obrębu i kiedy będziemy uchwalać.
  2/ proszę o wyjaśnienie o co chodzi z karami za wypuszczanie szamb dla niektórych mieszkańców Podzagnańszcza.
  3/ do Kierownika ZGK , jakie są efekty odcinania wody mieszkańcom, którzy notorycznie nie płacą za wodę.
  Wójt Gminy - udzielił odpowiedzi.
  1/ odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego . Wczoraj spotkałem się z Dyrektorem Ochrony Środowiska i poprosiłem o informację kiedy będzie opinia . Otrzymałem odpowiedź, że dokumenty otrzymali dopiero dwa dni temu, a Pan Urbanista powiedział nam, że dokumenty do RDOŚ przekazał w styczniu. Poczułem się trochę niezręcznie. Pan Dyrektor obiecał, że postarają się zrobić to najszybciej jak to będzie możliwe.
  2/ w sprawie szamb na Podzagnanszczu - odbyła się wizja lokalna PKP przy nasypie kolejowym i okazało się , że część mieszkańców wypuszcza szamba do rowu przy nasypie kolejowym w związku z czym poproszono gminę o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. Gmina przeprowadziła kontrolę mieszkańców pod względem kwitów za wywóz nieczystości po czym te informacje przesłano do nadzoru budowlanego o przeprowadzenie kontroli. Będą dalsze kontrole nadzoru budowlanego w sprawie szczelności szamb. Taka jest procedura abyśmy nie byli posądzeni o bezczynność.
  3/ Kierownik ZGK odpowiedział na temat odcinania wody mieszkańcom.
  Przeprowadziliśmy akcję w stosunku do u 8 osób w tym 7 osób od razu przyszło i uregulowało należności natomiast u jednej osoby założyliśmy urządzenie ograniczające do niezbędnego minimum pobór wody . Uważam, że przyniosło to oczekiwany skutek dlatego podobne akcje będziemy kontynuować sukcesywnie w różnych miejscowościach.
  Radny Januchta - zgłosił wniosek do ZDP Skarżysko o uprzątniecie poboczy rowów przy drodze od Podzagnańszcza do Zaskala, na odcinku od Pani Brzezińskiej do Zaskala. Dodatkowo radny poinformował, o zapadlisku na drodze koło Pani Brzezińskiej .
  Sołtys Zagórza p. Piec - w sprawie oświetlenia na Zagórzu nad posesjami nr 38 i 53 lampy świecą się cały dzień albo nie świecą wcale.
  Radny Nyga - prosił aby znaleźć pieniądze na projekt oświetlenia drogi od Jęgrznej do szkoły w Goździe.
  Radny Januchta - prosił o oświetlenie odcinka drogi od Pani Brzezińskiej do początku Zaskala, bo jest tam bardzo nieprzyjemnie a nawet niebezpiecznie.
  Radna Żaczek - zapytała kiedy będzie wymiana wiat w Łącznej, na co Pan Wójt odpowiedział, że w I półroczu br.
  Radny Wykrota - zgłosił powszechny problem odnośnie oświetleń, że wiele słupów z oświetleniem stoi na prywatnych posesjach i oświetla nie drogę tylko podwórka. Zbyt mocno jest również oświetlony teren wokół szkoły w Kamionkach.
  Wójt Gminy - wobec tego prosił sołtysów aby napisali pisma na których posesjach należy wyłączyć lampy i wskazane lampy Urząd wyłączy. Słupy nie są naszą własnością i nie my je stawialiśmy.
  Był też wniosek o wyłączne niektórych lamp przy Zespole Szkół w Kamionkach. W tym wypadku chcielibyśmy aby teren przy szkole był dobrze oświetlony ze względu na częste akty wandalizmu na terenie przyszkolnym.
  Sołtys Występy p. Bracha - zadał kilka pytań.
  - kiedy ukończone zostaną przystanki na Występie.
  - czy gmina coś zrobiła w sprawie oznakowania nowej drogi Występa
  - czy jest jakiś pomysł poprowadzenia wodociągu na cmentarz.
  - czy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) funkcjonuje czy nie, bo mieszkańcy przywożą odpady i nie są przyjmowane.
  Wójt Gminy - odpowiedział na kolejno zadane pytania.
  Przystanki zostaną zrobione w najbliższych miesiącach.
  Jeśli chodzi o przystanek na Starej Występie to jest negatywna opinia GDDK i A. Jeżeli znajdziemy grunt pod zatokę przystankową, wtedy możemy powtórnie wystąpić do GDD i A o rozważenie możliwości usytuowania zatoki przystankowej.
  Za oznakowanie nowej drogi dojazdowej jest odpowiedzialna GDDKiA.
  W sprawie wodociągu do cmentarza w Występie, w tegorocznym budżecie nie ma pieniędzy na projekt tego wodociągu. Poza tym trzeba sprawdzić na czyjej działce jest droga do cmentarza i czy właściciel działki zgodzi się (na piśmie) na poprowadzenie wodociągu . Jeśli jest inicjatywa, temat jest do rozpoznania.
  Radna Molendowska-Cieloch - uważała, że znak powinien postawić powiat na drodze powiatowej. Pismo do powiatu w tej sprawie zostało już wysłane.
  Odnośnie wodociągu do cmentarza chodzi o wskazanie, którędy będzie szedł wodociąg, bo droga do cmentarza tak naprawdę nie jest drogą. Rozeznamy temat i napiszemy pismo do Rady Gminy.
  Wiceprzewodnicząca Rady p. Monika Pająk - prosiła o oświetlenie drogi koło ZGK do Osełkowa dla zwiększenia bezpieczeństwa, ponieważ zdarzają się tam kradzieże płytek. Kradzieże zgłoszono na Policję i chciałabym wiedzieć co ustalono. Dobrze byłoby aby Policja częściej patrolowała ten odcinek.
  Wójt Gminy - Policja umorzyła sprawę a wykonawca naprawi szkodę w ramach gwarancji.
  Poza tym przygotujemy protokół kontrolny stanu drogi po zimie i wszystkie braki , niedociągnięcia, których nie można było już wykonać późną jesienią, wykonawca uzupełni. Powiatowy Komendant Policji wystąpił z prośbą do Urzędu i Rady Gminy o 3 tys. zł dotacji na dodatkowe patrole. Być może jeśli damy te 3 tys. zł zmniejszy się ilość kradzieży i dewastacji mienia.
  Radny Wykrota - pod wiaduktem kolejowym biegnie nieczynny wodociąg, który szpeci wizerunek gminy. Co myśli Pan Kierownik ZGK o tym.
  Kierownik ZGK - myślę go ocieplić.
  Radny Nyga - pytał czy rozmawiał Wójt Gminy z Panią Prezes MPK o kursach MPK przez Jęgrzną i powrót Gozdem.
  Wójt Gminy - napiszemy pismo do MPK z prośbą i pytaniem czy jest możliwe uruchomienie linii przez Jęgrzną.
  Radny Wisowaty - zgłosił kolejny przystanek do wymiany koło sklepu Pani Domeradzkiej oraz prosił o załatanie dziur na drodze powiatowej w kierunku kościoła.
  Radna Molendowska-Cieloch - prosiła aby na nowym przystanku uzupełnić kostką, natomiast na drugim przystanku zamontować ławeczkę do siedzenia.
  Przewodniczący Rady - zabrał głos w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna. Uważał, że 200 kg rocznie od gospodarstwa odpadów budowlanych to jest zbyt mało.
  Poza tym zasygnalizował problem, że punkt PSZOK nie przyjmuje części samochodowych (zderzaki, kołpaki, kokpity). Jeżeli nie będą takie rzeczy przyjmowane to znajdą się w lesie.
  Wójt Gminy - ustawa nie mówi, że gmina ma obowiązek przyjmowania czegokolwiek z odpadów budowlanych, bo mieszkaniec powinien mieć wynajęty kontener na odpady budowlane. Zmiana regulaminu powoduje, że za te odpady musimy zapłacić. Na dzień dzisiejszy myślę, że 200 kg wystarczy.
  Co do odpadów przyjmowanych w punkcie PSZOK, części samochodowe nie są odpadem komunalnym a zatem PSZOK nie może takich odpadów przyjmować. Za wszystko co nie jest zawarte w ustawie gmina musi dodatkowo zapłacić firmie odbierającej odpady. Poza tym PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci.
  Radny Januchta - to jest wygodnictwo mieszkańców, bo można zderzak przeciąć na części i włożyć do worka.
  Innych pytań nie zgłoszono.


  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
  Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Pająk - zapytał dlaczego sołectwa Łączna i Osełków mają siedzibę komisji w Kamionkach a nie w świetlicy w Łącznej gdzie mieszkańcom byłoby bardzo blisko.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - wyjaśnił. Siedziba komisji musi być tymczasem przeniesiona bo w dotychczasowej siedzibie trwa remont. Ja nadal nie wiem jaki jest status świetlicy w Łącznej. Jak mam mieć problemy z kilkurazowym korzystaniem z tego lokalu w związku z wyborami to wolę wybrać lokal gminny.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.

  Uchwała Nr XXXVII/255/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 28.02.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 0 /13 obecnych, 1 radny nie głosował )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.
  Wójt Gminy - wyjaśnił dlaczego proponuje się Radzie Gminy aby nie wyrażała zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Mamy zbyt małe te budżety aby je tworzyć , bo np. fundusz sołecki Zalezianki wyniósłby 18 tys. zł. W razie potrzeby jeśli jakaś rada sołecka uzna , że konieczne jest zrobić coś w sołectwie , należy to zgłosić i postaramy się to wykonać. Korzystniej i lepiej jest też trzymać pieniądze razem, nie rozdrabniać budżetu. Takie rozwiązanie dla Urzędu jest korzystniejsze i dużo prostsze .
  Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.

  Uchwała Nr XXXVII/256/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 28.02.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 13 radnych /13 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radny Łukasz Dąbek - poinformował, że stanowisko komisji wyrażone w dyskusji było aby pozostawić taryfy, ceny wody i ścieków oraz dopłaty w wysokości dotychczasowej czyli przyjąć projekt uchwały.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.

  Uchwała Nr XXXVII/257/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 28.02.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 13 radnych /13 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych.

  Uchwała Nr XXXVII/258/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 28.02.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 13 radnych /13 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9

  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Łączna i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXXVI/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 stycznia 2014r. został przyjęty jednogłośnie (za- 13 / 13 obecnych ).
  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XXXVII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Zofia Molendowska-Cieloch  Data wprowadzenia: 2014-05-20 1405
  Data upublicznienia: 2014-05-20
  Art. czytany: 1182 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna