A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXXVIII/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 28 marca 2014r.


  Protokół Nr XXXVIII/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 28 marca 2014r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,30

  Ad. 1
  Dnia 28 marca 2014 roku odbyło się kolejne XXXVIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.

  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka p. Agnieszka Czerwińska.
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady, wobec czego uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Radna Jolanta Żaczek spóźniła się dlatego w dalszej części obrad uczestniczyli już wszyscy radni.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował w kolejności alfabetycznej radnego Mirosława Nygę, który jednak nie wyraził zgody na pełnienie tej funkcji wobec czego, Przewodniczący Rady zaproponował kolejnego radnego Bogdana Pająka, który zgodził się pełnić funkcję sekretarza obrad.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy - wnioskował o wprowadzenie w p. 8 f) projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2014”, który to radni otrzymali.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie za wprowadzeniem w p. 8 f) projektu uchwały zgłoszonego przez Wójta Gminy. Wniosek został przyjęty przez wszystkich obecnych radnych (za- 14 radnych/ 14 obecnych).
  Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany . (za- 14 radnych/ 14 obecnych).
  Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco.

  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zaopiniowania projektu wyznaczania aglomeracji Łączna
  b) nadania sztandaru Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej
  c) dotycząca zmiany uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
  d) zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022
  f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2014”.
  9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2014 r.
  10. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 28 lutego 2014r.
  do dnia 28 marca 2014r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  5 marca – w konferencji poświęconej innowacyjnym technologiom ogrzewania przygotowaną przez firmę Janus w Skarżysku Kościelnym ,
  14 marca – w spotkaniu z Prezesem PCC Sillicium w sprawie porządku na działkach należących do Spółki,
  - w spotkaniu z przedstawicielami komisji przeciwdziałania alkoholizmowi z radą rodziców zorganizowanym w Zespole Szkół w Łącznej dotyczącym dofinansowania wyjazdów na wycieczki dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  15 marca - w spotkaniu informacyjno – sprawozdawczym OSP Łączna,
  20 marca - w konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie pod nazwą „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”. Konferencja odbyła się w siedzibie Zespołu Szkół w Łącznej.
  - w spotkaniu z podleśniczym nadleśnictwa Suchedniów w sprawie remontu przepustów przy drodze gminnej do Osieczna,
  21 marca - w zebraniu wiejskim w Łącznej, podczas którego omawiane były sprawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy kanalizacji,
  24 marca - w spotkaniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w sprawie współpracy w realizacji projektów,
  25 marca - w podpisaniu umowy z firmą SANITEX na wykonanie kanału sanitarnego Gózd – Łączna,
  - we wręczeniu nagród w eliminacjach Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zorganizowanym w OSP Łączna dla uczniów naszych szkół podstawowych i gimnazjum,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Łącznej do podpisania wniosku
  w ramach projektu „Dziś szansą na lepsze jutro”,
  - w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna” złożono 9 ofert.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu - kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia i udzielona gwarancja.
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono że SANITEX Sp. z o.o, 37-204 Tryńcza 120, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru – i za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała cenę 3 942 128,39 zł. oraz okres gwarancji
  36 m-cy.
  W dniu 25 marca br. została podpisana umowa na powyższe zadanie, planowany termin zakończenia prac 30 kwietnia 2015r.
  W dniu 10 marca Urząd Gminy w Łącznej otrzymał pozytywie uzgodnienia do studium oraz planów miejscowych od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie rozszerzenia strefy pod kieleckiego oraz suchedniowskiego obszaru chronionego krajobrazu.
  Pracownicy robót publicznych na bieżąco usuwają dzikie wysypiska śmieci ( Podłazie i Łączna ) i przycinają krzewy wzdłuż dróg gminnych i powiatowych.
  Uporządkowano rów przy drodze powiatowej z Podzagnańszcza do Ostrowa, wystosowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie naprawy nawierzchni drogi koło posesji Państwa Brzezińskich w Podzagnańszczu.
  Ponadto pracownicy interwencyjni nadal karczują teren szkolny na Czerwonej Górce.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Sprawozdanie Pan Wójt uzupełnił o kilka informacji.
  Postawiony został znak drogowy przy S-7 informujący o kierunku do Lekomina i Starej Występy.
  Wykonana została ławka na przystanku Występa.
  Wybudowano wiaty przystankowe w Zagórzu i koło Urzędu . Do wykonania pozostała wiata przy E 7 koło Zajazdu Ziółek .  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - prosił o dodatkowe kontrole Policji bo wandale grasują.
  Odnośnie wyłączeń świateł w nocy, Radny uważał, że bardziej opłacałaby się wymiana żarówek na energooszczędne niż wyłączenia, bo nocą niszczone są przystanki czy znaki drogowe, które gmina musi naprawiać i ponosi koszty.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - poinformował, że w dzisiejszych zmianach budżetu są zaproponowane środki na dodatkowe patrole Policji.
  Wniosek radnego odnośnie oświetlenia w nocy byłby zasadny, gdy ilość światła byłaby odwrotnie proporcjonalna do ilości aktów wandalizmu, a tak niestety nie jest.
  Po wyłączeniach światła nocą oszczędności sięgają ok. 100 tys. zł. wiec jest uzasadnienie. Przy istniejących oprawach nie ma możliwości wymiany na inne żarówki. Konieczna byłaby wymiana opraw, a to jest koszt od 1000 – 1500 zł jedna oprawa.
  Radny Kątny - stwierdził, że Pan Wójt sobie przeczy, bo jak prosimy aby wyłączyć częściowo lampy na terenie Zespołu Szkół w Kamionkach gdzie świecą się podwójnie, otrzymujemy wyjaśnienie że nie wolno bo będzie bezpieczniej.
  Pan Wójt - na tą uwagę odpowiedział, gdyby na Jęgrznej były zamontowane kamery, to też paliłoby się światło ciągle. W sprawie wyłączeń oświetlenia terenu szkolnego, świecimy dlatego, że notorycznie było dewastowane ogrodzenie szkoły lub np. spuszczane paliwo z autobusów MPK parkujących na terenie szkolnym. W związku z tym oświetlenie terenu musi być takie aby dało możliwość wykonania zdjęć kamerom, stąd taka decyzja.
  Radna Czerwińska - prosiła o postawienie dwóch przystanków przy E-7 w Goździe nad posesją Państwa Grzegorczyków w kierunku Kielc oraz w kierunku Skarżyska.
  Radny Wykrota - zapytał kiedy będziemy uchwalać plan zagospodarowania przestrzennego trzech obrębów.
  Wójt Gminy - odnośnie wiat przystankowych w tym roku wykonamy 4 wiaty i myślę, że to wystarczy na ten rok, bo jedna wiata kosztuje ok. 5 tys. zł.
  Na dzisiejszej sesji będziemy dyskutować nad uchwałą w sprawie opłat za zatrzymywanie się środka transportu na przystanku. Różnica między opłatami 1 grosz i 5 groszy jest taka, że w pierwszym przypadku mamy w budżecie 2 tys. zł a w drugim przypadku 20 tys. zł. Tu jest odpowiedź czy możemy stawiać kolejne przystanki czy raczej nie i sprawa jest otwarta.
  W sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Pan Wójt poinformował.
  Musieliśmy wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o opinię w sprawie terenów chronionych. Opinia RDOŚ jest pozytywna. Teraz plan musi być wyłożony do wglądu na 21 dni a potem przez kolejne 21 dni można będzie składać uwagi do planu czyli czekamy jeszcze 42 dni. Musimy uzbroić się w cierpliwość.
  Wykonawca zmian planu okazał się nierzetelny i nieterminowy, dlatego trwa to bardzo długo po terminie. Ze strony Urzędu wykonaliśmy ogromną pracę aby kiedyś nie narazić gminy na niepotrzebne koszty.
  Radny Litwiński - zgłosił trzy wnioski.
  1/ kilka osób starszych zwróciło się z prośbą o to aby przedłużyć linię MPK „11” do parkingu przed kościołem, można spróbować negocjować.
  2/ jest możliwość zakupienia kamery noktowizyjnej i może wtedy opłaciłoby się wyłączyć światło koło szkoły. Koszt takiej kamery to ok. 1 500-2 000 zł.
  3/ dla Pana Urbanisty po zakończeniu pracy, należy się wilczy bilet aby inne gminy nie popełniły podobnego błędu.  Przewodniczący Rady oddał głos Pani Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka.
  Pani Prezes Agnieszka Czerwińska – rozpoczynając wystąpienie podziękowała Radzie Gminy za decyzję z 2011 roku o przekazaniu szkoły dla Stowarzyszenia Zalezianka. Podziękowała też za wspieranie szkoły przez poszczególnych radnych.
  Pojawiły się głosy, że bardzo mało Rada Gminy wie o funkcjonowaniu naszej szkoły, dlatego dziś chciałabym w prosty sposób przedstawić kilka faktów i liczb.
  Dotacja gminy w 2012 roku wynosiła 329 996,- zł z tego wynagrodzenia 292 630,- zł.
  Dotacja gminy w 2013 roku wynosiła 392 366,- zł z tego wynagrodzenia 297 131,- zł.
  Na pozostałą działalność zostaje więc niewiele, ale czujemy się stabilnie.
  Do szkoły uczęszcza 58-60 uczniów. Zatrudniamy 20 pracowników co daje 11 etatów. W większości 80% są to mieszkańcy Gminy Łączna.
  Corocznie zgłaszamy planowaną ilość uczniów szkoły i oddziału przedszkolnego.
  W 2013 roku było 60 uczniów , w 2014 roku jest 59 uczniów.
  W Statucie szkoły mamy zapis oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  Dotację otrzymujemy na dzieci w wieku 5 i 6 lat, natomiast nie dostajemy dotacji na dzieci 3 i 4 letnie. Rodzice pytają nas, czy gmina płaci dotację na dzieci przedszkolne na co odpowiadamy , że nie płaci. Wielokrotnie rozmawialiśmy z Panem Wójtem o dotacji na mniejsze dzieci , i na razie to się nie udało. Jest to grupa 12 dzieci 3 i 4 latków.
  W styczniu tego roku na kolejnej rozmowie Wójt Gminy wykazywał dobrą wolę ale Sekretarz Gminy stwierdził, że nie będzie dotacji na te dzieci. Chcielibyśmy wreszcie dojść prawdy czy dotacja na te dzieci powinna być płacona czy nie, choć jesteśmy przekonani że tak.
  Pani Prezes podziękowała w imieniu mieszkańców, rodziców i dzieci za wszelkie dobre gesty i obiecała, że będą informować Radę Gminy o prawach i możliwościach licząc na dobrą współpracę z samorządem.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do Pani Prezes.
  Radna Chudzik - zapytała ile dzieci w szkole jest spoza gminy.
  Pani Prezes Czerwińska - odpowiedziała, że tego nie wie ale może przygotować na Komisję Oświaty.
  Radna Chudzik - poinformowała, że 20 marca br. odbyła się Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia na temat kontynuacji projektu „Bajkowy Świat” . Na komisji wypracowano wniosek aby kontynuacja przedszkola „Bajkowy Świat” odbywała się na takich samych zasadach jak dotychczas czyli przez Zespół Szkół w Łącznej. Ekonomia przemawia za tym aby to przedszkole prowadziła gmina wobec tego proszę o przegłosowanie wniosku.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że wniosek zostanie przegłosowany później bo w tej chwili trwa dyskusja z Panią prezes Stowarzyszenia.
  Przewodniczący zapytał w jakiej wysokości jest subwencja a jaka jest dotacja na dzieci w szkole w Zaleziance.
  Pani Prezes Stowarzyszenia - poinformowała. Subwencja wpływa do gminy a my dostajemy z gminy dotację. Od roku szkolnego 2013/2014 jest również subwencja na dzieci przedszkolne. Nie widzę powodów aby nie było dotacji na dzieci 3-4 letnie. W rozmowie z Panem Wójtem i Sekretarzem Gminy zaproponowaliśmy, że nie chcemy wracać do dotacji z poprzednich lat.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy przedszkole jest zarejestrowane.
  Pani Prezes Czerwińska - poinformowała, że w 2011 roku Państwo przekazali nam szkołę wraz z oddziałem przedszkolnym. W rozumieniu gminy oddział przedszkolny to jest klasa „0” ale rozumienie Pana Wójta nie może być niezgodne z obowiązującym prawem. Korespondencja między stowarzyszeniem a gminą trwa od 2011 roku. Działamy w ramach jednego oddziału przedszkolnego, który Państwo nam przekazaliście i spełniamy wszelkie warunki aby ubiegać się dotację na te dzieci. Nie tworzyliśmy nowego przedszkola.
  Przewodniczący Rady - zostanie zwołane posiedzenie Komisji Oświaty, na które poprosimy Panią Prezes i będziemy rozmawiać na te tematy i spróbujemy rozwiązać problem.
  Prezes Stowarzyszenia Zalezianka - podziękowała za zaproszenie i obiecała, że chętnie przyjdzie na takie posiedzenie.
  Na tym zakończono temat szkoły w Zaleziance.

  Przewodniczący Rady - poprosił o dalsze pytania lub wnioski .
  Wiceprzewodnicząca Rady Monika Pająk - zadała pytanie odnośnie nowej drogi Osełków-Stawik. Do 5 lat nic nie można zmieniać na inwestycji, czy to dotyczy również wjazdów na posesje, czy mieszkańcy mogą sobie wjazd wyłożyć np. kostką czy w inny sposób utwardzić.
  Wójt Gminy - poinformował. Definicja trwałości projektu jest taka, że nie można dokonywać zmiany celu realizowanego projektu. Zmiana nawierzchni wjazdu nie zmienia celu czyli mieszkaniec może sobie dokonać zmianę nawierzchni wjazdu ale bez przebudowy konstrukcji wjazdu.
  Radny Kątny - wrócił do tematu zmiany organizacji ruchu na początku Zagórza.
  Uważał, że droga od Bukowej Góry jest to droga zakładowa i powinna być podporządkowana drodze powiatowej z Zagórza. Znak „STOP” powinien stanąć na drodze zakładowej dla pojazdów wyjeżdżających z zakładu.
  Wójt Gminy - Jest to w gestii Powiatu, ale tutaj był dylemat, na której drodze postawić znak „STOP”. Zdaniem Powiatu bardziej uprzywilejowany jest ruch z Bukowej Góry. Powiat uważa, że dla bezpieczeństwa należy zachować stan obecny, bo każda zmiana organizacji ruchu niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo dotychczasowego przyzwyczajenia mieszkańców. Faktem jest , że jest to miejsce bardzo niebezpieczne. Będziemy prosić Policję o częstsze patrole TIR-ów wyjeżdżających z Bukowej Góry.
  Radna Molendowska-Cieloch - poinformowała, że dziś złożyła pismo do Urzędu w sprawie budowy wodociągu do cmentarza na Występie. Właściciele działek wyrazili zgodę na przejście wodociągu przez ich działki, dlatego proszę czynić dalsze kroki w kierunku budowy wodociągu.
  Zapytała czy złożone zostało pismo do MPK w sprawie linii MPK przez Jęgrzną.
  Sekretarz Gminy - odpowiedział, że sprawa linii MPK została skierowana do pracownika Wydziału Technicznego p. Krzysztofa Pastuszki i pismo jeżeli jeszcze nie poszło to pójdzie wkrótce.
  Radny Nyga - prosił o wstawienie znaku drogowego informacyjnego przy wyjeździe z drogi z Psar w lewo w kierunku Kielc, bo obecnie stoi znak kierunkujący na Kraków w prawo.
  Radny Wisowaty - zgłosił trzy wnioski.
  1/ na pewnym odcinku drogi powiatowej od E-7 do Urzędu Gminy zbiera się woda, co bardzo przeszkadza pojazdom i pieszym na chodniku. Prosił o interwencję.
  2/ Dobrze byłoby zmieść piach z dróg po zimie oraz zadbać o wiosenny porządek w gminie.
  3/ Pytał jaki jest projekt remontu starej szkoły wewnątrz budynku .
  Wójt Gminy - istotnie z odwodnieniem drogi przed mostem jest źle. Natomiast z porządkami w gminie nie jest tak bardzo źle w porównaniu z innymi gminami. W każdej miejscowości jest w miarę dobrze. Pan Wójt poprosił Kierownika ZGK p. Jacka Śladkowskiego, który przepracował parę lat w Gminie Nagłowice aby powiedział czy u nas jest rzeczywiście źle w porównaniu z Gminą Nagłowice.
  Kierownik ZGK p.Śladkowski - odpowiedział, jeśli chodzi o porządek w gminie nie jest źle, dlatego, że więcej jest dróg asfaltowych. Mamy problem z Klonowem bo tam jest droga w bardzo złym stanie.  Wójt Gminy - kontynuował odpowiedzi na wnioski radnego Wisowatego.
  Można się pochylić nad pewnymi sprawami np. nad zagospodarowaniem terenu centrum gminy tzw. rewitalizacją centrum gminy. Można rozpisać konkurs na najpiękniejszą posesję.
  Odnośnie remontu starej szkoły.
  Obiekt będzie służył jako obiekt kultury w gminie. Główne ściany konstrukcyjne pozostały bez zmian. Niektóre ściany działowe zostały wyburzone i będą wybudowane od nowa. Nowe będą stropy i wszystkie instalacje będą zrobione nowe. Budynek w sensie bryły pozostaje bez zmian.
  Zaistniał pewien problem, bo mieszkaniec Czerwonej Górki ma uwagi do remontu budynku. Starostwo Powiatowe będzie musiało odnieść się do uwag mieszkańca, który życzy sobie zamurowania wszystkich okien w jednej ścianie budynku (od strony południowej).
  Dotarliśmy do dokumentacji historycznej z której wynika, że w roku 1938 została dobudowana kondygnacja do budynku parterowego , w której były okna.
  Jaki będzie efekt tych działań nie wiem, bo zamurowanie okien w pomieszczeniach dla ludzi byłoby decyzją karkołomną. Będzie w tym budynku duża sala konferencyjna, gdzie mogłyby się odbywać posiedzenia rady gminy. Są przewidziane również pomieszczenia dla dzieci i młodzieży. Klatka schodowa została poszerzona i wykonane będą wjazdy dla niepełnosprawnych. Budynek w tym roku nie będzie wyposażony.
  Radny Nyga - zapytał o remont drogi powiatowej Występa, wpłynęły podobno dodatkowe pieniądze na schetynówki.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że nic na ten temat nie wie.
  Radny Dąbek - prosił o kruszywo na drogę gminną Zajamnie.
  Zapytał też Pana Wójta czego dotyczyły rozmowy z Prezesem PCC o porządku na działce .
  Wójt Gminy - Prezes PCC wystąpił o nieodpłatne przekazanie tej działki gminie i będziemy rozmawiać na ten temat z Panem Prezesem. Okazało się jednak, że na tej działce są śmieci mieszkańców, dlatego trzeba je posprzątać i ustalić kto za co jest odpowiedzialny.
  Informacyjnie Pan Wójt dodał, że sprawa działki pod wodociąg została już załatwiona.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - zgłosił kilka wniosków.
  1/ podziękował za wyczyszczenie rowów w Zaleziance i wycięcie drzew
  2/ ponad tydzień nie było oświetlenia ulicznego na połowie Zalezianki
  3/ na zakręcie drogi w Zaleziance (koło Twardowskich) jest mulda, zbiera się woda i wypływa spod asfaltu, zepsuje drogę
  4/ kiedy będzie kanalizacja w Zaleziance i do jakiego środowiska zostanie przypisana, żeby nie było problemu z kanalizacją w Zaleziance takiego, jaki jest z planem zagospodarowania przestrzennego, że miał być elastyczny a nie jest.
  5/ w sprawie podatku od działek budowlanych, nie wszyscy mają naliczony podatek budowlany
  6/ odnośnie nakazów podatkowych, sołtysi otrzymują czasem plik nakazów podatkowych do jednej rodziny, bo zmarł ktoś z rodziny. Sołtys chodzi wtedy 3-4 razy do jednego domu.
  Wójt Gminy - odpowiedział Sołtysowi Zalezianki.
  Rowy przy drogach powiatowych powinien czyścić Powiat ale ponieważ nie mamy na co liczyć , czyścimy sami.

  Oświetlenie miejscowości - obecnie obsługująca nas firma „Elektroinstalator” jest jedną z lepszych firm jakie mieliśmy. Czasem jednak bywa tak, że naprawią oświetlenie i natychmiast znów się zepsuje, dlatego prosimy o informacje od mieszkańców gdzie nie palą się żarówki. Będziemy zwracać uwagę na to aby sygnały w sprawie braku oświetlenia były realizowane najszybciej jak to możliwe.

  Zakręt na Zaleziance również wykonamy sami, decyzje już zapadły.
  Sprawa kanalizacji w Zaleziance - celem aglomeracji jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w danym okresie programowania. W naszej dotychczasowej aglomeracji znalazła się prawie cała gmina (bez Klonowa). Fakt zgłoszenia aglomeracji nakłada obowiązek uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w tej aglomeracji i stąd korekta , bo nie wystarczy środków na zrealizowanie kanalizacji w całej gminie.
  Zmniejszenie aglomeracji nie ogranicza możliwości wykonania kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w innych miejscowościach w kolejnych latach w następnym okresie programowania. Zmniejszenie aglomeracji do 2477 RLM spowoduje to, że w 2015 roku wykażemy 100 % uregulowanej aglomeracji i nie będziemy płacić kar. Chciałbym kompleksowo załatwić całą gminę a w pierwszej kolejności tam gdzie są projekty. Kolejność zależy od decyzji samorządu, wiec warto się zastanawiać które projekty będziemy realizować.
  W kolejnej edycji projektów ma być dofinansowanie w wysokości 85 %, co znacznie zmienia możliwości gmin, bo mniejsze będą koszty własne. W związku ze zmniejszeniem aglomeracji nie ma żadnego zagrożenia dla Zalezianki, bo decyzja zależy od samorządu.

  Odnośnie nakazów , Powiat wykonał zmiany w ewidencji gruntów bo jest z to odpowiedzialny i wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w nakazach płatniczych wymaga zmiany dokumentacji w powiecie. Jeśli sprawy rodzinne po zmarłych nie są uregulowane, nic sami nie możemy zrobić , bo byłoby to niezgodne z prawem.

  Radny Litwiński - korzystając z obecności Kierownika ZGK podziękował za szybką , skuteczną akcję , za mobilność i profesjonalne działanie przy usuwaniu awarii linii przesyłowej wodociągu w sobotę w godzinach popołudniowych.
  Podziękował również Kierownikowi , za zlikwidowanie dzikiego wysypiska śmieci na końcu Podłazia oraz za poszerzenie drogi gminnej na pewnym odcinku.

  Przewodniczący Rady - ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Po przerwie trwały dalej zapytania i wnioski.
  Radny Wykrota - poinformował Pana Wójta, że są problemy z załatwianiem spraw związanych z działalnością gospodarczą w Urzędzie . Mieszkańcy żalą się na pracownika, który nie załatwia spraw tak jak trzeba, odsyła mieszkańców do innych urzędów , udziela błędnych informacji. Takie są uwagi mieszkańców dlatego je przekazuję, bo zła opinia o pracowniku równocześnie psuje opinię Wójtowi Gminy.
  Wójt Gminy - jestem tym zaskoczony, bo nie wpłynęła do mnie żadna taka informacja. Proszę mi pomóc i przelać to na papier. Niech mieszkaniec napisze pismo do Urzędu. Daleki jestem od karania , ale jeśli miałbym ukarać pracownika to muszę mieć do tego podstawę . Jeśli mieszkaniec nie chce napisać pisma to niech przyjdzie do Urzędu a w Urzędzie sporządzimy notatkę służbową.
  Innych pytań nie zgłoszono .

  Przewodniczący Rady - poinformował, że w tej chwili zajmiemy się wnioskiem z Komisji Oświatowej, w sprawie dalszego funkcjonowania przedszkola „Bajkowy Świat”.
  Wniosek z Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia był taki aby funkcjonowanie przedszkola „Bajkowy Świat” pozostało przez jeden rok w formie dotychczasowej czyli prowadzone przez Zespół Szkół w Łącznej. Teraz potrzebna jest decyzja Rady Gminy czy Rada Gminy poprze wniosek z komisji czy odda prowadzenie przedszkola innej osobie.
  Radny Nyga - zapytał kto jest Prezesem i kto jest w składzie Stowarzyszenia Bajkowy Świat.
  Radna Chudzik - Stowarzyszenie Bajkowy Świat nie zostało jeszcze zarejestrowane, nie przeszło drogi prawnej, dlatego nie ma o czym mówić.
  Radny Wisowaty - proszę o przybliżenie kosztów prowadzenia przedszkola przez gminę oraz przez stowarzyszenie.
  Wójt Gminy - wyjaśnił podstawy przekazywania przedszkola.
  Jeśli przekazujemy prowadzenie szkoły czy przedszkola stowarzyszeniu, musi odprowadzić dotację w wysokości kosztów utrzymania jednego ucznia w gminie razy ilość uczniów. Koszty musimy wyliczyć w oparciu o przedszkole w Goździe. Koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolu w Goździe to 11 071 zł. i tę kwotę należy pomnożyć przez ilość uczniów.
  Kiedy przedszkole czy szkołę prowadzi gmina te koszty są inne, bo czasem można na czymś zaoszczędzić.
  Skarbnik Gminy - poinformowała, że dotacja dla stowarzyszenia licząc 50 przedszkolaków wynosiłaby 553 550,- zł. natomiast koszt prowadzenia przedszkola w obecnej formie czyli przez Zespół Szkół w Łącznej wyniesie 380 000,- zł rocznie. Różnica jest więc prosta do wyliczenia.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady – poprosił wobec tego o przegłosowanie wniosku z Komisji Oświatowej , aby przedszkole Bajkowy Świat było prowadzone nadal przez Gminę, przez okres jednego roku.
  W głosowaniu brało udział 15 radnych.
  Rada Gminy poparła wniosek (za- 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 0/ 1 radny nie głosował)

  Ad. 8 a )
  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu wyznaczania aglomeracji Łączna.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 15 radnych.

  Uchwała Nr XXXVIII/259/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 28.03.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych /15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.
  Radny Nyga - stwierdził, że szkoła podstawowa ma sztandar i zapytał czy nie może być wspólny sztandar dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że na sztandarze szkoły podstawowej jest napis „Szkoła Podstawowa Korpus Jodła” natomiast nie ma miejsca na dopisanie „Szkoła Podstawowa i Gimnazjum”, stąd konieczność nadania sztandaru dla Gimnazjum. Poza tym sztandar jest symbolem i pewną wizytówką szkoły. Na wszystkich uroczystościach szkolnych sztandary obu szkół będą prezentowane, co ma też istotny wymiar w życiu szkoły. Uważam, że tego typu inicjatywy powinny się spotkać z przychylnością Rady Gminy.
  Radny Litwiński - zapytał czy fundatorem sztandaru jest Rada Rodziców.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że nie tylko Rada Rodziców ale też inne instytucje.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 15 radnych.

  Uchwała Nr XXXVIII/260/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 28.03.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 0 /15, 1 radny nie głosował)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że wniosek z Komisji Budżetowej był aby nie zmniejszać stawki opłaty do 0,01 zł , tylko utrzymać dotychczasową stawkę opłaty za jedno zatrzymanie 0,05 zł.
  Przewodniczący Rady - poprosił o pytania . Ponieważ pytań nie zgłoszono, poprosił najpierw o przegłosowanie wniosku z Komisji Budżetowej, kto jest za pozostawieniem opłaty za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym w wysokości 0,05 zł.
  (za – 12 głosów, przeciw - 2, wstrzymał się – 1 / 15 ) wiosek więc przeszedł.
  W związku z tym wnioskiem radni otrzymali dziś drugi projekt uchwały, który wyjaśni Pan Wójt.
  Wójt Gminy - omówił nowy projekt uchwały. Ponieważ w wyniku głosowania pozostała ta sama stawka 0,05 zł, w nowej uchwale nie ma żadnego zapisu dotyczącego stawki opłat.
  W dalszych zapisach uchwały jest natomiast kwestia regulowania opłaty przez przewoźników w okresach kwartalnych. Korzyści z tego będą takie, że będzie mniej księgowania, mniej problemów dla przewoźnika i dla Urzędu, ale dotyczy też umowy bo jeśli nie ma umowy z przewoźnikiem tylko działamy w oparciu o uchwałę Rady Gminy, to nie odprowadzamy podatku VAT. Dlatego całe brzmienie uchwały dotyczy sposobu regulowania opłaty a nie wysokości opłaty, która pozostaje bez zmian.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 15 radnych.

  Uchwała Nr XXXVIII/261/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 28.03.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw – 2, wstrzymał się - 0 /15, 1 radny nie głosował)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej, czy są jakieś pytania .
  Radny Wykrota - jeśli dopłacamy dla Policji to żądam aby Policja zajęła się ciężkimi samochodami jadącymi przez Podzagnańszcze , Zaskale czy Zagórze w stronę Bodzentyna, bo wkrótce zepsują te drogi.
  Innych uwag nie zgłoszono.

  Pytań do uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 15 radnych.

  Uchwała Nr XXXVIII/262/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 28.03.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych /15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  W tym momencie Wójt oraz Skarbnik Gminy przeprosili , i z powodu ważnego wyjazdu służbowego opuścili salę obrad.

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej, czy są jakieś pytania .
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 15 radnych.

  Uchwała Nr XXXVIII/263/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 28.03.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych /15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2014”.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały został dziś wprowadzony do porządku i taki projekt przyjmujemy corocznie, czy są jakieś pytania .
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  W głosowaniu brało udział 15 radnych.

  Uchwała Nr XXXVIII/264/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 28.03.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych /15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Łączna i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXXVII/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 28 lutego 2014r. został przyjęty jednogłośnie (za- 15 radnych / 15 obecnych ).


  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XXXVIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Bogdan Pająk  Data wprowadzenia: 2014-05-20 1406
  Data upublicznienia: 2014-05-20
  Art. czytany: 1095 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna