A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 19 / 2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 maja 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.

  Zarządzenie Nr 19 / 2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 15 maja 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 17 080 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 467 328,24 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 17 080 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 567 328,24 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3
  do niniejszego Zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 19/2014
  z dnia 15.05.2014 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 080,00
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 080,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 7 080,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 10 000,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 000,00
  0920 Pozostałe odsetki 3 000,00
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 17 080,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 19/2014
  z dnia 15.05.2014 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 080,00
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 080,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 080,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 26 695,00 16 695,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000,00
  4580 Pozostałe odsetki 3 000,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczen ia emerytalne i rentowe 16 695,00 16 695,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 695,00
  3119 Świadczenia społeczne 16 695,00
  Wydatki na programyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16 695,00
  3119 Świadczenia społeczne 16 695,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 33 775,00 16 695,00


  Data wprowadzenia: 2014-06-03 1507
  Data upublicznienia: 2014-06-03
  Art. czytany: 513 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna