A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 17/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącznej
» Wójt Gminy Łączna ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącznej
» Protokół Nr XLI/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 28 lutego 2018r.
» Przetarg nieograniczony: Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna
» UCHWAŁA NR XLI/203/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łączna
  • Prawo miejscowe
  • Zarządzenia Wójta Gminy
  • 2014R
  • Zarządzenie Nr 19 / 2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 maja 2014 r.

    w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.

    Zarządzenie Nr 19 / 2014
    Wójta Gminy Łączna
    z dnia 15 maja 2014 r.

    w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.


    Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
    gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
    art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
    o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
    Nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku,
    zarządzam, co następuje:

    § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
    30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.

    1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 17 080 zł,
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
    Plan dochodów po zmianach wynosi 16 467 328,24 zł.
    2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 17 080 zł zgodnie z załącznikiem
    Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
    Plan wydatków po zmianie wynosi 17 567 328,24 zł.
    3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3
    do niniejszego Zarządzenia.
    § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
    Wójta Gminy Łączna Nr 19/2014
    z dnia 15.05.2014 r.

    Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

    Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
    751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 080,00
    75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 080,00
    2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 7 080,00
    852 POMOC SPOŁECZNA 10 000,00
    85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 000,00
    0920 Pozostałe odsetki 3 000,00
    2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000,00
    Ogółem zwiększenie dochodów 17 080,00

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
    Wójta Gminy Łączna Nr 19/2014
    z dnia 15.05.2014 r.

    Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

    Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
    751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 080,00
    75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 080,00
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 080,00
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00
    852 POMOC SPOŁECZNA 26 695,00 16 695,00
    85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 000,00
    Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000,00
    2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000,00
    4580 Pozostałe odsetki 3 000,00
    85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczen ia emerytalne i rentowe 16 695,00 16 695,00
    Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 695,00
    3119 Świadczenia społeczne 16 695,00
    Wydatki na programyfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16 695,00
    3119 Świadczenia społeczne 16 695,00
    Ogółem zwiększenia wydatków 33 775,00 16 695,00


    Data wprowadzenia: 2014-06-03 1507
    Data upublicznienia: 2014-06-03
    Art. czytany: 400 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
    Autor dokumentu: Alicja Miernik
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Kamionki 60
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25-48-960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl
    Urząd Gminy Łączna