A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2014 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 maja 2014 r.

  w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

  ZARZĄDZENIE NR 20/2014

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 16 maja 2014 r.

  w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.  Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ), w związku z art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


  § 1


  1. Ustalam Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiący załącznik do zarządzenia.
  2. Zobowiązuję pracowników Urzędu do przestrzegania zasad ustalonych w regulaminie,
  o którym mowa w ust. 1.  § 2


  Traci moc zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro netto.


  § 3


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 20/2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 16 maja 2014 r.

  REGULAMIN
  udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości
  kwoty 30 000 euro.


  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień na dostawy, usługi
  i roboty budowlane przez pracowników Urzędu Gminy Łączna, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie
  z art. 4 ustawy.
  2. Podstawą wydatkowania środków publicznych jest budżet Gminy, przyjmowany uchwałą na każdy rok budżetowy.
  3. Zamawiającym, w rozumieniu Regulaminu, jest Gmina lub Urząd Gminy Łączna.
  4. Wnioskodawcą, w rozumieniu Regulaminu, jest każdy pracownik Urzędu Gminy, właściwy ze względu na przedmiot zamówienia.
  5. Do obowiązków pracownika, przed przedłożeniem wniosku do zatwierdzenia, należy
  w szczególności:
  a)opracowanie opisu przedmiotu zamówienia,
  b)oszacowanie wartości zamówienia,
  c) uzyskanie zapewnienia Skarbnika Gminy, że w budżecie zostały zarezerwowane odpowiednie środki finansowe na realizację zamówienia,
  d) przeprowadzenie analizy rynku potencjalnych dostawców lub wykonawców,
  e) uzasadnienie dla wyboru podstawy prawnej w ramach art.4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  f) przygotowanie projektu, istotnych postanowień umowy lub wzoru umowy, zaopiniowanego przez radcę prawnego,
  6. Postępowania o udzielenie zamówienia mają zapewnić Zamawiającemu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, przestrzegając zapisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki publiczne powinny być dokonywane:
  1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
  a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
  2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
  3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

  § 2

  1. Ustala się następujące tryby udzielania zamówienia:

  a) zamówienia o wartości poniżej 3 000 euro netto,
  b) zamówienia o wartości od 3 000 euro do 14 000 euro,
  c) zamówienia o wartości od 14 000 euro do 30 000 euro netto (zapytanie ofertowe).

  2. Obowiązkiem pracownika jest określenie przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych, m.in. poprzez podanie parametrów technicznych, rodzaju zamówienia, a przy dopuszczeniu złożenia ofert równoważnych podanie wymaganych innych cech technicznych.


  PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 3 000 EURO NETTO

  § 3

  W przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty równowartości w złotych 3 000 euro nie stosuje się postanowień niniejszego regulaminu i nie jest wymagane prowadzenie dokumentacji, z wyjątkiem dokumentacji dotyczącej ustalenia wartości zamówienia. Zamawiający prowadzi negocjacje z jednym wykonawcą.


  PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI OD 3 000 EURO DO 14 000 EURO NETTO .

  § 4

  1. W przypadku udzielania zamówień, których wartość jest wyższa od kwoty równowartości w złotych 3 000 euro netto a nie przekracza kwoty równowartości 14 000 euro netto nie jest wymagane prowadzenie dokumentacji, z wyjątkiem dokumentacji dotyczącej ustalenia wartości zamówienia. Zamawiający prowadzi negocjacje telefonicznie z przynajmniej dwoma wykonawcami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, przestrzegając przy tym zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
  3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, są udzielane bez zachowania formy pisemnej.
  Podstawą udokumentowania zamówień, o których mowa w ust. 1, będzie wniosek
  o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz dokument
  księgowy (faktura, rachunek, bilet, itp.).
  PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI OD 14 000 EURO DO 30 000 EURO NETTO (zapytanie ofertowe).

  § 5

  1. Podstawą dokonania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych w tym trybie jest wniosek pracownika merytorycznego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Wypełniony wniosek, zatwierdzony przez Wójta, jest podstawą do przeprowadzenia zapytania ofertowego.
  3. Wyłonienie wykonawcy w trybie zapytania ofertowego polega na skierowaniu przez pracownika zaproszenia ( listownie lub e-mailem) do składania ofert do co najmniej 2 wybranych wykonawców a ponadto umieszczenia zaproszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu. Wzór zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wykonawcom przesyła się szczegółowe wymagania ofertowe.
  4. Integralną częścią zaproszenia jest druk „formularza oferty”, stanowiący załącznik nr 3, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz projekt umowy zaopiniowany przez radcę prawnego.
  5. Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
  Negocjacji nie prowadzi się.
  6. Z zapytania ofertowego sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5
  do niniejszego Regulaminu. Protokół wyboru zatwierdza Wójt Gminy Łączna.
  7. Zamówienia udziela się wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość punktów za spełnienie kryteriów oceny ofert i spełnił warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz szczegółowych wymaganiach ofertowych.
  8. Umowę z wybranym wykonawcą podpisuje Wójt Gminy Łączna przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łączna.  ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  § 6
  Zakończenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia - w przypadku zamówień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt c) następuje z dniem:
  1) zawarcia umowy z wykonawcą, któremu udzielono zamówienia,
  2) podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie zamknięcia przez zamawiającego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  3) podjęcia przez Wójta decyzji w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny,
  4) podjęcia przez Wójta, na wniosek pracownika, decyzji w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  a) nie złożono żadnej oferty,
  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 7.

  1. Nadzór nad realizacją zawartych umów sprawuje bezpośredni przełożony pracownika.
  2. Pracownik merytoryczny dokonuje odbioru przedmiotu umowy.
  3. Każda umowa, zawarta na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  powinna być zarejestrowana w centralnym rejestrze umów, prowadzonym przez
  Sekretarza Gminy Łączna. Sekretarz Gminy prowadzi rejestr postępowań o udzielenie
  zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt c). Wzór rejestru stanowi załącznik nr 6 do
  niniejszego Regulaminu.
  4 Pracownicy merytoryczni prowadzą rejestry postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a) i pkt b).
  5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o kwotach podanych w euro należy przez to
  rozumieć kurs euro według aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
  sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
  wartości zamówień publicznych.
  5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje przepisy Kodeksu
  cywilnego.

  § 8

  1. Pracownicy merytoryczni mają obowiązek corocznego przekazania informacji o wartości udzielonych zamówień do kwoty nie przekraczającej 14 000 euro netto.
  2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest sumarycznie przekazywana Sekretarzowi Gminy do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.
  3. Wzory dokumentów, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, zawierają
  informacje podstawowe i mogą być, w zależności od potrzeb, rozszerzane lub
  modyfikowane przez pracownika merytorycznego.
  Załącznik Nr 1
  do Regulaminu

  ..................................................
  (pracownik wnioskujący)

  ................................................
  (znak sprawy pracownika wnioskującego)

  …………………………
  (data sporządzenia wniosku)


  Wniosek
  o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

  Na przedsięwzięcie pod nazwą:
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Przedmiot zamówienia:
  1) rodzaj zamówienia: (dostawa, usługa, robota budowlana) ………………………………….,

  2) termin realizacji zamówienia ......................................................... wymagany/pożądany,

  3) opis przedmiotu zamówienia.
  Należy podać cechy techniczne i jakościowe:
  a) dostawy – ilość i rodzaj towaru, miejsce i warunki dostarczenia oraz sposobu dostarczenia (jednorazowo, sukcesywnie wg bieżących potrzeb, określić etapy),
  b) usługi – szczegółowy opis sposobu świadczenia, wszelkie czynności jakie mają być wykonane w ramach zamówienia,
  c) robót budowlanych – rodzaj, zakres, lokalizacja (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar).

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  2. Wartość zamówienia określona z należytą starannością. 1 euro = ……….... zł.
  Wartość szacunkowa netto w :

  ……………………… PLN  ………………………. EURO


  Wartość, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia (brutto PLN)


  4. Podstawa ustalenia wartości zamówienia publicznego:

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………………

  5. Opisu przedmiotu zamówienia i ustalenia wartości zamówienia dokonał/a:

  ………………………………………………………………………………………………..………

  ………………………………………………………………………………………………….…….

  6. Proponowany tryb udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem:

  …………………………………………………………………………………………………..…….

  …………………………………………………………………………………………………………

  6. Wykaz potencjalnych dostawców/usługodawców otrzymany w wyniku analizy rynku:


  Lp. Nazwa firmy
  Siedziba firmy  pracownik merytoryczny


  ..........................................
  (podpis i pieczęć)


  7. Potwierdzenie posiadania środków finansowych na realizację zamówienia:
  Skarbnik Gminy (podpis i pieczęć) .................................................................
  Integralną częścią wniosku są:
  1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
  2) projekt, istotne postanowienia umowy lub wzór umowy zaopiniowany przez radcę prawnego i Skarbnika Gminy.
  ZATWIERDZAM DO REALIZACJI:
  …………………………………………
  (data i podpis Wójta)

  Załącznik Nr 2
  do Regulaminu
  Łączna, dnia .................... 20….. r.

  Nr sprawy ............................

  wg rozdzielnika
  .......................................................

  Wójt Gminy Łączna

  ZAPRASZA

  do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

  ........................................................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….
  (na podstawie art.4 pkt ..... ustawy Prawo zamówień publicznych)

  1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
  2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:
  oferta cenowa na zadanie pn.:...........................................................................................
  3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
  5) ma obejmować całość zamówienia.

  2 Opis przedmiotu zamówienia:

  .........................................................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….
  3. Wymagany termin realizacji umowy:

  ………………………………………………………........................................... 20.... r.

  4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena – …….…. %.
  …………….…... %
  ………………… %

  5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  1) formularz oferty wg załączonego wzoru,
  2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym,
  3) podpisane przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  4) wypełniony i zaparafowany projekt umowy.

  6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej:

  W cenę oferty należy wliczyć:
  a) wartość dostawy/usługi/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  b) obowiązujący podatek VAT.
  Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

  7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

  Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia ......................... 20.... r., do godz. ........... w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Łączna (sekretariat), Kamionki 60. 26-140 Łączna.

  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Oferta cenowa na zadanie pn.:

  ..............................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................”

  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
  Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
  Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny,

  8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

  Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu ..................... 20..... r. o godz. ...... w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Łączna (sekretariat), Kamionki 60.
  26-140 Łączna.

  9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

  Pracownik merytoryczny .................................................................................... - pok. nr ....

  tel. ........................................

  10. Informacje dotyczące zawierania umowy:


  W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę w Urzędzie Gminy Łączna.
  Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
  ............................................. .................................
  (przygotował/a) (data i podpis Wójta)


  W załączeniu:
  1) formularz oferty,
  2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3) projekt umowy,
  4) szczegółowe wymagania ofertowe.  Załącznik Nr 3
  do Regulaminu

  ........................................................... ...................................
  (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres) (miejscowość, data)

  tel. ...................... fax .....................  FORMULARZ OFERTY


  Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

  „....................................................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..”
  (na podstawie art. 4 pkt..... ustawy Prawo zamówień publicznych)


  Oferuję wykonanie dostawy/usługi/robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu zamówienia, za kwotę w wysokości:


  netto: ................................. zł (słownie: .............................................................................

  ……………………………………………………………………………………………………….)

  podatek VAT .................... % tj. ........................... zł (słownie:............................................

  ………………………………………………………………………………………………………..)

  brutto: ............................... zł (słownie: ..............................................................................

  ………………………………………………………………………………………………………..)

  2. Wymagany termin realizacji umowy: ……………................................................ 20.... r.

  3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej propozycji, do zawarcia umowy na ww. warunkach.

  4. Załącznikami do oferty są:
  1) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego do występowania w obrocie prawnym,
  2) wypełniony i parafowany projekt umowy,
  3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


  ........................................................
  (podpis i pieczątka Wykonawcy)

  Załącznik Nr 4
  do Regulaminu  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  Nazwa wykonawcy .................................................................................................

  Adres wykonawcy ...................................................................................................

  Miejscowość ................................................ Data .....................


  Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu pn. …………………………………………………………………………………………………..……

  ………….……………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………..

  dotyczące w szczególności:

  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia
  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
  .............................................................................
  (data i czytelny podpis wykonawcy)
  Załącznik Nr 5
  do Regulaminu

  Łączna, dnia ....................
  Nr sprawy .....................


  Protokół z przeprowadzonego

  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  o wartości powyżej 14 000 euro netto a nie przekraczającej równowartości
  30 000 euro netto

  (zgodnie z art.4 pkt .... ustawy Prawo zamówień publicznych)


  1. Pełna nazwa Zamawiającego:
  (siedziba, Wydział prowadzący sprawę)

  ..............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  (przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych produktów, sprzętu, itp.; przy zamówieniach na usługi określa się rodzaj usługi oraz jej zakres) (zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

  ..............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

  ………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………..
  3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę: ........................ zł (netto), co w oparciu o określony kurs euro daje równowartość ............................. euro.
  Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu .......................................... na podstawie:
  a) cen rynkowych przedmiotu zamówienia - podać źródło,
  b) analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,
  c) wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,
  d) odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,
  e) kosztorysu inwestorskiego.
  (podkreślić właściwą podstawę)

  Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej dokonał/a:

  ..............................................................................................................................................
  ( dane pracownika )

  4. Wykaz Wykonawców, których zaproszono do złożenia oferty cenowej:


  Nr oferty Nazwa firmy
  Siedziba firmy

  5. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe:


  Nr oferty Nazwa firmy
  Siedziba firmy Cena brutto
  6. Opis kryteriów:

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  7. Wskazanie wybranej oferty cenowej:

  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę cenową nr ...............................
  Nazwa i siedziba firmy

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ………………………………………………………………………………………………………...


  8. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  9. W wyborze oferty cenowej uczestniczyli:

  ...................................................................................

  ……………………………………………………………

  ……………………………………………………………
  …………………………………………….…………………………
  (podpis pracownika merytorycznego lub bezpośredniego przełożonego )


  10. Protokół sporządził/a: ................................................................................................
  (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

  11. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty cenowej zatwierdził:

  ......................................................
  (data i podpis Wójta)
  Załącznik Nr 6
  do Regulaminu

  REJESTR
  udzielonych zamówień z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych


  Lp. Nazwa zamówienia Wartość zamówienia
  w zł /brutto/ Wartość zamówienia
  w zł /netto/  Data wprowadzenia: 2014-06-03 1508
  Data upublicznienia: 2014-06-03
  Art. czytany: 616 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna