A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA Nr XL/269/2014 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 13 czerwca 2014r

  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2014 pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  UCHWAŁA Nr XL/269/2014
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 13 czerwca 2014r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2014
  pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 115 poz. 728 z późn. zmianami). Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zatwierdza się projekt systemowy na rok 2014, pod nazwą ,,DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” o wartości: 146 404,00 PLN, realizowany w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Gminy Łączna.

  § 2.

  W celu realizacji projektu Gmina Łączna przeznacza jako wkład własny środki finansowe w wysokości 10,5% alokacji projektu tj. wartość kwoty 146 404,00 PLN. Wkład własny wynosi: 15 373,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote).

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie

  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Łaczna do realizacji projektu systemowego w 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

  1. Informacje ogólne o projekcie.
  W ramach PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu pn. DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” wynosi w roku 2014 – 146 404,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 15 373,00 zł jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wkładem własnym będą zasiłki celowe i okresowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej dla uczestników projektu w ramach posiadanych środków.

  2. Uzasadnienie realizacji projektu:
  Dane statystyczne potwierdzające potrzebę realizacji projektu.
  Poziom bezrobocia ze względu na płeć w Gminie Łączna wg danych PUP w Skarżysku Kamiennej w ostatnich latach kształtował się następująco:
  31.12.2013r. 485 osób ogółem w tym 256 mężczyzn tj. 54,64 %, 220 kobiet tj. 45,36 %
  31.12.2012r. 468 osób ogółem w tym 241 mężczyzn tj. 51,50 %, 227 kobiet tj. 48,50 %
  31.12.2011r. 443 osób ogółem w tym 202 mężczyzn tj. 45,60 %, 241 kobiet tj. 54,40 %
  Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych grupach kształtuje się następująco (dane PUP Skarżysko Kamienna na dn. 31.12.2013)
  -liczba osób bezrobotnych w wieku 18-24 l.-81 w tym 29 kobiet (35,80%), (17,31 ogółu bezrobotnych)
  -liczba osób bez doświadczenia zawodowego 108 w tym 54 kobiet (50%) (23,08 ogółu bezrobotnych)
  -liczba osób bez kwalifikacji zawodowych 177 w tym 80 kobiet (45,20%) (37,82 ogółu bezrobotnych)
  -liczba osób długotrwale bezrobotnych- 273 w tym 138 kobiet (50,55%) (58,33 % ogółu bezrobotnych)

  Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015, która jako jeden z celów zakłada ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania osób z rodzin w środowisku lokalnym.

  CEL GŁÓWNY: Zwiększenie aktywności zawodowej 8 osób bezrobotnych (6k 2m) z terenu Gminy Łączna od 01.01.2014- 31.12.2014r.
  Cele szczegółowe:
  1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  2. Zwiększenie samooceny oraz poziomu motywacji do zmiany sytuacji życiowej
  3. Pobudzenie postaw przedsiębiorczości
  4. Poprawa sytuacji społeczno-materialnej
  5. Upowszechnienie pracy socjalnej
  3. Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
  W projekcie uczestniczyć będą osoby korzystające z pomocy społecznej bezrobotni lub nieaktywni zawodowo w wieku aktywności zawodowej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Grupę docelowa będzie stanowić 8 osób w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn.

  4. Działania zaplanowane w projekcie:
  36 h Trening Kompetencji Społecznych - o tematyce:
  - zakładania własnej działalności gospodarczej
  - umiejętności planowania
  - umiejętności interpersonalne

  - 18 h Szkolenia z doradcą zawodowym- Celem jest aktywizacja zawodowa oraz przekazanie praktycznych wskazówek nt. efektywnego poszukiwania ofert na rynku pracy. Każdy z uczestników w ramach warsztatów przygotuje profesjonalne CV oraz list motywacyjny. Przygotowane dokumenty aplikacyjne, będą pierwszym krokiem do szukania pracy.

  - 24 h (3h/os) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  Celem jest odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika Pozwoli to na określenie kursów oraz kierunków poszukiwania pracy zgodnie z predyspozycjami uczestników/czek.,

  - 32 h (4h/os) Indywidualne wsparcie psychologiczne -celem jest poprawa własnej samooceny. Każdemu uczestnikowi zostanie wydana opinia psychologiczna.

  - Kursy zawodowe zostaną dopasowane do potrzeb i preferencji uczestników, mogą to być kursy: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz, opiekunka osób starszych, bukieciarstwo, kurs obsługi wózka widłowego, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B. i inne.

  5. Rezultaty projektu.
  Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów projektu:
  1. Liczba osób, którzy zakończyli udział w projekcie 8
  2. Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi 8
  3. Liczba osób, która podniosła kwalifikacje zawodowe 8
  4. Liczba osób, która zwiększyła swoją samoocenę 8
  5. Liczba osób, która zwiększyła poczucie własnej wartości 8
  6. Liczba osób, która pobudziła postawy przedsiębiorczości 8
  7. Liczba osób, która poprawiła sytuacje społeczno-materialną 8
  8. Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych 1


  Data wprowadzenia: 2014-07-17 0920
  Data upublicznienia: 2014-07-17
  Art. czytany: 502 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna