A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Przetargi
 • 2014
 • Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 Klonów na długości 768,79m

  Łączna: Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 Klonów na długości 768,79m
  Numer ogłoszenia: 267844 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna , Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 25 48 960, faks 41 25 48 977.

  Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 Klonów na długości 768,79m.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: - przebudowę istniejącej nawierzchni z kruszywa na nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz ze wzmocnieniem i niezbędnym remontem oraz z dostosowaniem przekroju poprzecznego na prostej i łukach do normatywnych wielkości od km 0+00 do 0+768,79 - nowa konstrukcja na zniszczonych odcinkach drogi i poszerzeniach - nadanie normatywnych spadków poprzecznych , - umocnienie poboczy materiałem kamiennym, - poprawa geometrii skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi, - wymiana części przelotowych istniejących przepustów pod koroną drogi.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 5) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy w Łącznej w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, (sekretariat) lub dołączyć do oferty. 7) Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8) Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą, która jest uprawniona do kierowania budową w specjalności drogowej

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, żąda określenia w pisemnym zobowiązaniu podmiotu trzeciego lub innym dokumencie: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 7) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - dokumenty wymienione w ppkt. 1) lit. b) - d) muszą być złożone przez co najmniej jeden podmiot, - dokumenty wymienione w ppkt. 2) i 3) muszą być złożone przez każdy podmiot, - oświadczenie wymienione w ppkt. 1 lit. a) oraz formularz ofertowy i inne dokumenty oferty muszą być złożone wspólnie (tzn. w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), - do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, - UWAGA! Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, które jego dotyczą.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne) : a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń; 2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zwiększenie ceny umowy może nastąpić maksymalnie o 5%) : a) będące wynikiem rozliczenia robót zgodnie z § 6 ust. 2 umowy; b) będące wynikiem zmian określonych w pkt 1 - pod warunkiem, że wartość zwiększenia ceny umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy; c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT - o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego; 3) zmiany zakresu części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom - pod warunkiem, że zmiany te nie dotyczą tych części zamówienia, co do których Zamawiający w SIWZ zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę; 4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogą ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru; b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; c) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców; e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; g) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; - w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas, jaki wynika z zaistniałej sytuacji.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna Sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Data wprowadzenia: 2014-08-11 1431
  Data upublicznienia: 2014-08-11
  Art. czytany: 1364 razy

  » dokumentacja techniczna 1 - rozmiar: 126159 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 10 - rozmiar: 1494069 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 11 - rozmiar: 256230 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 12 - rozmiar: 114090 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 13 - rozmiar: 207090 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 14 - rozmiar: 265733 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 15 - rozmiar: 221881 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 16 - rozmiar: 131976 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 17 - rozmiar: 218472 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 18 - rozmiar: 19046 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 19 - rozmiar: 19737 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 2 - rozmiar: 271136 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 20 - rozmiar: 22134 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 21 - rozmiar: 50901 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 22 - rozmiar: 111100 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 3 - rozmiar: 1490140 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 4 - rozmiar: 1262320 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 5 - rozmiar: 159605 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 6 - rozmiar: 295144 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 7 - rozmiar: 230268 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 8 - rozmiar: 697338 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » dokumentacja techniczna 9 - rozmiar: 1817172 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » przedmiar robót - rozmiar: 20975 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » SIWZ - rozmiar: 37069 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » specyfikacja techniczna 1 - rozmiar: 142848 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 10 - rozmiar: 81920 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 11 - rozmiar: 201216 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 12 - rozmiar: 142848 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 13 - rozmiar: 74752 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 14 - rozmiar: 84992 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 15 - rozmiar: 58368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 16 - rozmiar: 58368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 17 - rozmiar: 100864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 18 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 19 - rozmiar: 89600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 2 - rozmiar: 62976 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 20 - rozmiar: 103424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 21 - rozmiar: 144384 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 22 - rozmiar: 153600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 23 - rozmiar: 80896 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 24 - rozmiar: 51712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 25 - rozmiar: 37888 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 26 - rozmiar: 45056 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 27 - rozmiar: 48128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 28 - rozmiar: 59392 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 29 - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 3 - rozmiar: 74240 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 30 - rozmiar: 49664 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 31 - rozmiar: 37376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 32 - rozmiar: 74752 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 33 - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 4 - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 5 - rozmiar: 51712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 6 - rozmiar: 28160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 7 - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 8 - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » specyfikacja techniczna 9 - rozmiar: 78336 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załączniki od 1 do 8 - rozmiar: 94208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 12 - rozmiar: 30062 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » załącznik 9 - rozmiar: 87552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna