A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 28 / 2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 lipca 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.

  Zarządzenie Nr 28 / 2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 14 lipca 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 49 846 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 787 362,62 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 49 846 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 887 362,62 zł.
  3. Aktualizuje się załacznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3
  do niniejszego Zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 28/2014
  z dnia 14.07.2014 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 202,00
  75108 Wybory do Sejmu Rp i Senatu RP 5 202,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 202,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 44 644,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 548,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 548,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 741,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 741,00
  85216 Zasiłki stałe 34 355,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 34 355,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 49 846,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 28/2014
  z dnia 14.07.2014 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 000,00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 202,00
  75108 Wybory do Sejmu Rp i Senatu RP 5 202,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3798,66
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 381,69
  4120 Składki na Fundusz Pracy 44,89
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3372,08
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1403,34
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1120,57
  4410 Podróże służbowe krajowe 282,77
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 500,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 500,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 500,00
  4810 Rezerwy 6 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 700,00 700,00
  80195 Pozostała działalność 700,00 700,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 700,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 46 015,00 1 371,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 327,00 1 327,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 327,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 327,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 327,00
  4580 Pozostałe odsetki 1 327,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 548,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 548,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 548,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 741,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 741,00
  3110 Świadczenia społeczne 8 741,00
  85216 Zasiłki stałe 34 355,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 355,00
  3110 Świadczenia społeczne 34 355,00
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 44,00 44,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44,00 44,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 44,00
  4300 Zakup usług pozostałych 44,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 58 417,00 8 571,00


  Data wprowadzenia: 2014-08-21 1510
  Data upublicznienia: 2014-08-21
  Art. czytany: 711 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna