A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XXXIX/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 09 maja 2014r.

  Protokół Nr XXXIX/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 09 maja 2014r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 10,00 - 12,15

  Ad. 1
  Dnia 09 maja 2014 roku odbyło się kolejne XXXIX w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.

  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Członek Zarządu Powiatu Skarżysko-Kamienna p. Stanisław Dymarczyk
  - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej p. Marek Czyż
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Monika Smulczyńska
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna

  Na liście obecności z 15 osobowego składu Rady , podpisy złożyło 12 radnych, co stanowiło 80 % ustawowego składu Rady.
  Radna Jolanta Żaczek spóźniła się dlatego w dalszej części obrad uczestniczyło już 13 radnych . Nieobecni radni : Fąfara Tadeusz i Jarosław Kątny - usprawiedliwieni.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował w kolejności alfabetycznej
  radną Monikę Pająk, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów tj:
  W punkcie 6 Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Łączna.
  W punkcie 7 Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Łączna w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance. Projekt takiego oświadczenia radni otrzymali.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za wprowadzeniem zgłoszonych przez Wójta Gminy wniosków . I tak:
  Za wprowadzeniem w p. 6 Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Łączna, głosowali wszyscy obecni radni ( za- 12/12 obecnych)
  Za wprowadzeniem w p. 7 Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Łączna w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance, głosowali wszyscy obecni radni (za- 12/12 obecnych)
  Pozostałe punkty uległy przesunięciu o dwa punkty.
  Porządek obrad po zmianach w całości , został przyjęty jednogłośnie ( za- 12 radnych /12 obecnych) i przedstawiał się następująco:

  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Łączna.
  7. Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Łączna w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance.
  8. Pytania, wnioski, postulaty.
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2013.
  b) zmiany Statutu Gminy Łączna
  c) zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022
  11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r.
  12. Zakończenie obrad.
  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 28 marca 2014r. do dnia 9 maja 2014r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  31 marca – w podpisaniu umowy na nadzór robót w ramach rozpoczętej kanalizacji Łączna - Gózd,
  1 kwietnia – w spotkaniu z Dyrektorem ZDP w Skarżysku-Kam.
  3 kwietnia - w spotkaniu z p. Grzegorzem Pękalskim i Dyr. Czyżem z ZDP w sprawie naprawy przepustu na drodze powiatowej w Jęgrznej,
  - w spotkaniu z mieszkańcami Podzagnańszcza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planów budowy kanalizacji na tej wsi, 7 kwietnia - w spotkaniu z Prezesem PCC Silicium w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, - w spotkaniu z KGW w Zagórzu w sprawie projektu remontu szkoły, - w spotkaniu z przedstawicielami ECHO Inwestment w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 8 kwietnia - w spotkaniu z Radą Rodziców ZS w Łącznej, 9 kwietnia - w posiedzeniu ZGGŚ w Bodzentynie, 10 kwietnia - w spotkaniu z Wójtem Bliżyna w sprawie projektów z PROWu oraz ogródków jordanowskich już funkcjonujących na terenie Bliżyna, 11 kwietnia – w spotkaniu w Ośrodku Terapii Zajęciowej w Belnie, 15 kwietnia – w spotkaniu z p. Agnieszką Skrzypczak projektant z firmy OGRODY w sprawie projektu ogródka jordanowskiego w Kamionkach, 16 kwietnia – w Zespole Szkół w Łącznej w śniadaniu wielkanocnym pracowników jednostki 28 kwietnia – w spotkaniu z p. Elżbietą Obara w sprawie przepustu dla żab drogi w Osełkowie, 5 maja – z p. Rafałem Kozieł w sprawie rozbieżności w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 6 maja – Urząd był kontrolowany przez inspektora Archiwum Państwowego w Kielcach, - w podpisaniu umowy z PUP Skarżysko-Kam. na finansowanie robót publicznych, 8 maja – w kontroli zbiorników na nieczystości w miejscowości Podzagnańszcze z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Skarżysku,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego,
  - w sprawie ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Gminy Łączna,
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok,
  - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Łączna wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

  W dniu 6 maja br. Urząd otrzymał odpowiedź od Prezes Zarządu MPK Sp. z o.o. w Kielcach informującą, że nie może uruchomić ani zmienić dotychczasowego rozkładu linii 202 ze względu na wąską drogę na proponowanych nowych odcinkach kursowania /kopia pisma w załączeniu/.

  Na podstawie telefonicznej rozmowy z MPK Skarżysko-Kam. dot. przedłużenia kursowania linii nr 11 do kościoła w Kamionkach ustalono warunki niezbędne dla realizacji tych zmian, tj. m.in. :
  - zmianę zezwolenia dla MPK
  - ustawienie przystanku
  - zmiany w porozumieniu na dofinansowanie linii,
  - zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie rozmieszczenia przystanków na terenie
  naszej Gminy.
  Odpowiadając na kolejne wnioski Państwa radnych informuję:
  1. w najbliższych dniach ZDP planuje pierwsze letnie zamiatanie dróg powiatowych,
  2. ZDP wyremontował przepust przy drodze powiatowej w Jaślach,
  3. Zamontowano nową wiatę przystankową na ul. Osiedlowej stara wiata po remoncie w ZGK będzie wystawiona na przystanku w Osełkowie przy starodrożu e-7,
  4. rozpoczęto budowę kolejnej wiaty przystankowej na e-7 przy hotelu Ziółek
  5. w najbliższych dniach zostaną zamontowane nowe tablice informacyjne dla mieszkańców Zajamia i Czerwonej Górki,
  6. osoby skierowane przez Sąd Rejonowy pracowali na odcinku drogi powiatowej z Urzędu do e-7 zamiatając pobocza i chodniki oraz udrażniając odpływy wody do rowu,
  Ponadto:
  1. Zakończono procedurę opiniowania 68 podziałów w msc. Jęgrzna złożonych przez Zarząd Dróg Powiatowych.
  2. Skomunalizowano trzy nieruchomości w miejscowości Klonów o pow.0.60 ha
  3. Sporządzono i ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w msc. Kamionki.
  4. Przygotowano i złożono w kancelarii notarialnej dokumentację w celu nabycia nieruchomości 292/1 pod przepompownię w msc. Łączna.
  Ze względu na powtarzające się akty wandalizmu na przystankach, zastanawiamy się nad zainstalowaniem monitoringu w kilku miejscach na terenie gminy.
  Rozpoczęła pracę grupa robót interwencyjnych – 3 osoby i zatrudnimy jeszcze kolejne 3 osoby. Grupa rozpoczęła już pierwsze prace porządkowe.
  Odnośnie wodociągu Zajamnie 28 maja br. uprawomocnia się pozwolenie na budowę i myślę, że w czerwcu nastąpi realizacja.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6
  Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Łączna przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska.
  Ocena stanowi załącznik do protokołu.
  Nowelizacja z 2011 roku ustawy o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek przygotowania corocznie przez Gminy oceny zasobów pomocy społecznej, która będzie
  podstawą planowania budżetu Gminy na następny rok. Ocena ta winna być przedstawiona Radzie Gminy do 30 kwietnia.
  Ocena zasobów pomocy społecznej zastępuje od 2012 roku dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.
  Ocenę zasobów sporządza się na podstawie analizy trzech grup:
  1.Ocena lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej
  2. Infrastruktura , kadry , organizacje pozarządowe i nakłady finansowe z pomocy społecznej
  3. Trzecia grupa dotyczy oceny osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz charakterystykę problemów występujących w rodzinach.
  Analizując dane umieszczone w ocenie zasobów pomocy społecznej, podkreślić należy, iż liczba osób korzystających z poszczególnych form pomocy świadczonej
  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej nie zmniejsza się.

  Największą grupę beneficjentów stanowią rodziny/osoby dotknięte problemem bezrobocia,
  niepełnosprawności, długotrwałej choroby i alkoholizmu. Nie wzrasta liczba osób kierowanych do Domów Pomocy Społecznej. GOPS w Łącznej podejmuje starania, by
  osoby starsze, samotne, wymagające opieki ze strony osób drugich, miały zapewnione wsparcie w swoim środowisku. Zwiększa się zakres i jakość form pomocy świadczonej
  na rzecz potrzebujących. Większy nacisk kładzie się na współpracę z klientami pomocy społecznej, wykorzystując ich zasoby i możliwości w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji, w której się znaleźli. Dostrzega się potrzebę kontynuacji wspierania rodzin niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych poprzez działania asystenta rodzin. Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej są utrudnione z powodu braku instytucji specjalistycznych dotyczących kompleksowej pomocy podopiecznym.
  Kierownik GOPS zakończyła i poprosiła o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał czy w gminie są 3 przedszkola.
  Kierownik GOPS - odpowiedziała, że istniejące przedszkola to: Zespół Szkół w Łącznej, Zespół Szkół w Goździe i Szkoła Podstawowa Zalezianka.
  Radni zwrócili uwagę , że w Zaleziance jest tylko oddział przedszkolny jako „zerówka” i nie można go traktować jako przedszkole dlatego Pani Kierownik obiecała dokonać zmianę w ocenie zasobów.

  Ad. 7
  Przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Łączna w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance.
  Przewodniczący Rady odczytał treść oświadczenia i zapytał czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poinformował, że Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w dokumencie z 2011 roku „Strategia rozwoju organizacji na lata 2011-2013” napisało, że w najbliższym czasie działania stowarzyszenia zmierzać będą w kierunku utworzenia przedszkola wiejskiego dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.
  Stowarzyszenie tym zapisem przyznało, że ma zamiar utworzyć takie przedszkole, ale do tej pory go nie utworzono.
  Innych głosów w dyskusji nie było.
  Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem oświadczenia Rady Gminy Łączna w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance.
  Oświadczenie zostało przyjęte większością głosów ( za- 9, przeciw-0, wstrzymał się -3 / 12 obecnych )

  Ad. 8 i 9
  Pytania , wnioski, postulaty.
  Radny Litwiński - zgłosił do przedstawicieli Powiatu, trzy wnioski dotyczące dróg powiatowych
  1/ prosił o wyczyszczenie rowów na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku kościoła,
  2/ koło kościoła potrzebny jest znak informujący o kierunku „Podłazie”,
  3/ na zakręcie na Podłaziu konieczne jest ustawienie lustra.  Radny Wykrota - zapytał w jakim czasie i w jaki sposób Powiat ustosunkuje się do wniosków z objazdu dróg w naszej gminie.
  Członek Zarządu Powiatu Skarżysko-Kamienna p. Stanisław Dymarczyk poinformował, że w wyjazdowym posiedzeniu komisji przedstawiciele Zarządu Dróg nie mogli uczestniczyć ale protokół z objazdu dróg dotarł.
  Droga powiatowa Występa - myślę na najbliższej sesji Rady Powiatu uda się nam wprowadzić 400 tys. zł. co pozwoli rozpocząć budowę drogi w tym roku.
  Droga Występa nie będzie realizowana z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych nawet z listy rezerwowej, dlatego trzeba mieć świadomość, że inwestycję drogi powiatowej Występa będziemy realizować wspólnie gmina i powiat, ale musimy też zmienić porozumienie.
  Łącznik Zagórze-Zaskale - jest w trakcie realizacji.
  Szczegółowo do wniosków z protokołu odniesie się Dyrektor ZDP.
  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Marek Czyż przedstawił harmonogram prac na drogach powiatowych. I tak:
  Czerwona Górka - studzienka nad posesją nr 27 to jest inwestycja gminna kanalizacja i to powinna gmina naprawić, będziemy rozmawiać o tym z Panem Wójtem.
  Pęknięcia na drodze i załamania asfaltu zostaną naprawione do 31 maja br., wyczyszczenie rowu do 15 lipca br.
  Położenie nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu dróg Czerwona Górka-Jęgrzna będzie zaplanowane na 2015 rok.
  Jęgrzna - udrożnienie rowów będzie wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg do końca lipca br.
  Kamionki - wyrównanie odkształconej nawierzchni po kanalizacji do 6 czerwca br.
  Udrożnienie przepustu pod drogą nr 0591 do 15 lipca br., natomiast wszystkie inne przepusty należące do posesji muszą być utrzymywane przez właścicieli posesji.
  Droga Łączna-Podłazie - rowy zostaną wykoszone i wyczyszczone do 30 czerwca br.
  Położenie nakładki bitumicznej na drodze w kierunku kościoła zostanie wykonane w przyszłym roku.
  Klonów - ubytki w nawierzchni 0595 będą uzupełnione do 31 maja br.
  Zagórze - rowy i pobocza zostaną oczyszczone i wyprofilowane do 30 sierpnia br.
  Poprawa zapadniętego przepustu nad posesją nr 44 w Zagórzu do 31 maja br.
  Zabezpieczenie obsuwającej się skarpy nad posesją nr 34 w Zagórzu do 15 lipca br.
  Pan Dyrektor podziękował i poprosił o pytania.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - prosił o poprawienie nawierzchni odcinka drogi Występa –Belno.
  Radny Nyga - odniósł się do odpowiedzi z MPK Kielce w sprawie kursowania linii Nr 202 . Twierdził, że nie chodziło o linię 202 tylko o nową linię . Poza tym droga jest wystarczająco szeroka podobnie jak przez Zaleziankę.
  Wójt Gminy - poinformował, że taką odpowiedź na nasze pismo wystosowała Pani Prezes MPK i nie ponosimy odpowiedzialności za to co pani Prezes odpisała.
  Pismo skierowane z Urzędu do Pani Prezes MPK zostało radnym przedstawione i odczytane.
  Sołtys Występy p. Bracha - zgłosił kilka pytań i wniosków:
  - poinformował, że kierowcy nadal błądzą nie znajdując drogi dojazdowej z Występy do Kielc ponieważ jest znak Lekomin
  - gdzie mieszkańcy mogą wywozić i oddawać szyby okienne
  - pytał o zaawansowanie budowy wodociągu do cmentarza Występa
  - prosił o poprawienie nawierzchni drogi gminnej Stara Występa.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odpowiedział sołtysowi.
  Szkło okienne w świetle ustawy nie jest odpadem komunalnym ale będę w tej sprawie rozmawiał z Panią Prezes firmy „Eko-Kwiat’ bo będzie to kwestia rozszerzenia umowy.
  Kwestia utrzymywania dróg gminnych jest stopniowo realizowana na terenie całej gminy.
  Odnośnie budowy wodociągu do cmentarza Występa.
  Wpłynęło pismo z sołectwa Występa w którym dwaj mieszkańcy wyrażają wstępną zgodę na budowę instalacji wodociągowej.
  Drugie pismo wpłynęło od mieszkańca Występy , że właściciele kilku działek wyrażają wstępną zgodę na poprowadzenie instalacji wodociągowej do cmentarza parafialnego Występa.
  Szczegółowo sprawę przedstawi Kierownik ZGK p. Jacek Śladkowski.
  Zakład Gospodarki Komunalnej wyda warunki techniczne dla parafii Występa na przyłącze , które będzie własnością parafii a Kierownik ZGK podpisze umowę z parafią.
  Sołtys Zagórza p. Piec - prosił aby ktoś z gminy zajął się działaniami Prezesa PCC Silicium w sprawie hałasu. Ostatnie badania hałasu przeprowadzane były przy wyłączonym zakładzie . Poza tym na ostatnim spotkaniu powiedziane było, że III zmiana nie pracuje tymczasem III zmiana nadal pracuje. To jest nękanie mieszkańców.
  Radna Molendowska-Cieloch - prosiła o bardziej szczegółowe wyjaśnienie budowy drogi Występa.
  Wójt Gminy - udzielił wyjaśnienia.
  Porozumienie podpisane przez Gminę Łączna i Starostę Powiatu w kwestii złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Budowy Dróg o dofinansowanie na budowę drogi Występa, przez Gminę, Powiat i Narodowy Fundusz. Ponieważ teraz okazało się , że inwestycja została wykreślona z Narodowego funduszu i nie będzie dofinansowania, konieczna będzie zmiana treści porozumienia, bo finansować będą tylko Powiat i Gmina. Prawdopodobnie będzie to aneks do porozumienia, czyli wykreślenie dofinansowania przez Narodowy Fundusz Budowy Dróg .
  Radny Wykrota - zapytał kiedy będzie sesja Rady Powiatu, na co Pan Dymarczyk odpowiedział, że sesja planowana jest na 21 maja br.
  Sołtys Występy p. Bracha - wnioskował o zmianę znaku drogowego Występa, Stara Występa, Zagnańsk, Kielce.
  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Monika Pająk - zapytała kiedy będą poprawione usterki drogi Osełków-Jaśle-Stawik, a szczególnie chodzi o wypływ wody z lasu na drogę .
  Wójt Gminy - odpowiedział, że firma „FART” zleciła wykonanie wszelkich prac na drodze i poprawek podwykonawcy. Z tego co wiem prace mają się rozpocząć w przyszłym tygodniu.
  Wracając do wodociągu do cmentarza Występa. Jeśli mówimy o przyłączu wodociągowym , to wydając warunki Kierownik ZGK musi mieć jeden podmiot. Wszelkie koszty budowy przyłącza pokrywa indywidualny inwestor a później podpisuje umowę. W tym wypadku byłby to Ksiądz Parafii Występa i Ksiądz będzie występował jako podmiot czyli jako osoba. Gmina nie może budować bo nie jest to linia główna.
  Jeśli miałaby to zrobić Gmina , należy to wprowadzić do budżetu Gminy jako inwestycję. Gmina aby mogła realizować jakąkolwiek inwestycję musi mieć uregulowany stan prawny nieruchomości, a w tym momencie gmina nie ma uregulowanego stanu prawnego.
  W piśmie mieszkańcy proszą o budowę przyłączy wodociągowych do działek, które są po przeciwnej stronie niż cmentarz. Gmina nie może budować przyłączy wodociągowych, bo ustawa na to nie pozwala.


  Radna Molendowska-Cieloch - stwierdziła, że wprowadzić inwestycję do budżetu można na każdej sesji Rady Gminy poprzez zmiany budżetu.
  Wójt Gminy - przyznał rację Radnej dodając, że trzeba tylko zaproponować skąd zdjąć pieniądze.
  Radny Wykrota - jeśli mówimy o wodociągu do cmentarza to najpierw należałoby się zainteresować mieszkańcami żyjącymi , którzy nie mają jeszcze wody .
  Wójt Gminy - odpowiedział, że o mieszkańcach , którzy nie mają wody pamiętamy i będą te wodociągi wykonane . Nie jestem przeciwny doprowadzeniu wody do cmentarza na Występie , ale musi to być załatwione normalnie, zgodnie z przepisami i procedurami.
  Radna Molendowska-Cieloch - odpowiadając na zarzuty Pana Wójta powiedziała. Ksiądz Parafii Występa w piśmie, wyraził zgodę na budowę wodociągu do cmentarza i zadeklarował , że będzie opłacał rachunki za wodę . Mamy zgodę księdza na wodociąg, natomiast budową wodociągu powinna zająć się Gmina i ZGK, bo ja się na tym nie znam.
  Wójt Gminy - powtórzył , że decyzję o budowie każdego odcinka wodociągu przez Gminę, musi przegłosować rada gminy. Jeśli to będzie przyłącze i ksiądz wyraził zgodę, to ksiądz będzie występował jako podmiot czyli jako osoba. Gmina tego nie może wybudować bo nie jest to linia główna wodociągu tylko przyłącze.
  Wyjaśnienie Wójta Gminy uzupełnił Kierownik ZGK p. Śladkowski - wydam warunki na przyłącze dla Parafii Występa zarządzanej przez Księdza i jeśli będą pieniądze na realizację przyłącza to nie ma sprawy.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady ogłosił 1 5 minutowa przerwę.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2013.
  Sprawozdanie przedstawiła Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Monika Smulczyńska.
  Zgodnie z ustawą o rachunkowości Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych jednostki będącej instytucją kultury i działającej od 01.06.2005 r., na które składają się: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej stanowiącej załączniki do niniejszej uchwały.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej sporządza bilans w wersji uproszczonej, rachunek zysków i strat metodą porównawczą, zaś sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą bezpośrednią.
  Omawiając bilans należy zwrócić na uwagę, że na koniec roku 2012 GBP posiadała na stanie budynek o wartości 384 126,90 zł (w którym obecnie jest przedszkole) a już na koniec 2013 nie wykazuje go, gdyż z dniem 30.04.2013r. budynek z powrotem przejął Urząd Gminy w Łącznej. Miało to duży wpływ również na zmniejszenie kapitału podstawowego z kwoty 498 682,48 zł do kwoty 98 711,78 zł, a jednocześnie znacznie wpłynęło na obniżenie sumy aktywów i pasywów z kwoty 384 133,40 zł do kwoty 10,43 zł. W aktywach obrotowych na koniec 2012 roku to tylko stan konta bankowego, który w 2012r. wynosił 6,50 zł zaś na koniec 2013r. 10,43 zł. Na zmianę sumy pasywów miało również wpływ zwiększenie się straty z lat ubiegłych i tak na koniec 2012 r. była to kwota 80 365,48 zł, zaś na koniec 2013 r. to już kwota 94 549,08 zł jak również strata z 2013 r. w kwocie 4 152,27 zł (która w całości wywodzi się z kosztu amortyzacji budynku w kwocie 4 156,20 zł za miesiące od stycznia do kwietnia).
  W rachunku zysków i strat są przedstawione zmiany w przychodach i kosztach na koniec 2012 r. i 2013 r.. GBP w 2012 r. osiągnęła niewielki przychód z wynajmu pomieszczeń w posiadanym wtedy budynku w kwocie 200 zł czego nie było w 2013 r.; koszty działalności operacyjnej wyglądały następująco: amortyzacja w 2012 r. 12 468,58 zł zaś w 2013 r. 4 156,20 zł, zużycie materiałów i energii w 2012 r. 25 645,95 zł zaś w 2013 r. 4 786,90 zł, usługi obce w 2012 r. 13 017,00 zł zaś w 2013 r. 4 041,98 zł, wynagrodzenia w 2012 r. 79 009,09 zł zaś w 2013 r. 49 518,52 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w 2012 r. 18 440,21 zł zaś w 2013 r. 10 555,41 zł, oraz pozostałe koszty w 2012 r. 1 355,70 zł zaś w 2013 r. 487,00 zł. Należy nadmienić, że w 2012 r. roku GBP prowadziła jeszcze projekt ze środków unijnych. Pozostałe przychody operacyjne wyglądały następująco: dotacje stanowiły kwotę w 2012 r. 128 383,28 zł zaś w 2013 r. 66 800,00 zł, inne przychody operacyjne głównie darowizny w 2012r. Wynosiły 7 598,70 zł zaś w 2013 r. 2 562,42 zł. Dodatkowo w 2012 r. GBP poniosła pozostałe koszty operacyjne w 2012 r. w kwocie 468,00 zł, pozycja ta nie wystąpiła w 2013 r. Odsetki od środków na rachunku bankowym w 2012 r. stanowiły przychód w kwocie 38,95 zł zaś w 2013 r. 31,32 zł. Podsumowując powyższe kwoty GBP w 2012r. osiągnęła stratę w kwocie 14 183,60 zł, natomiast w 2013 r. stratę w kwocie 4 152,27 zł.
  Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje jak zmieniała się sytuacja na koncie bankowym. Wpływy w 2012r. to sprzedaż – wynajem pomieszczeń w kwocie 200 zł, oraz inne wpływy z działalności operacyjnej w kwocie 135 981,98 zł i inne wpływy finansowe w kwocie 38,95 zł. Natomiast wpływy w 2013 r. to inne wpływy z działalności operacyjnej w kwocie 69 362,42 zł i inne wpływy finansowe w kwocie 31,32 zł. Wydatki w 2012 r. kształtowały się następująco: dostawy i usługi 38 734,23 zł, wynagrodzenia netto 79 009,09 zł ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 18 400,21 zł, inne wydatki operacyjne 719,70 zł. Natomiast wydatki w 2013 r. kształtowały się następująco: dostawy i usługi 8 828,88 zł, wynagrodzenia netto 49 518,52 zł, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 10 555,41 zł, inne wydatki operacyjne 487,00 zł. Podsumowując środki pieniężne na początek 2012 r. wynosiły 648,80 zł, a na koniec okresu 6,50 zł, natomiast na początek 2013 r. wynosiły 6,50 zł, a na koniec 2013 r. 10,43 zł.
  Zestawienie zmian w kapitale funduszu własnym pokazuje jak sama nazwa wskazuje czynniki wpływające na kapitał własny. W przypadku GBP kapitał na początek okresu 2012 r. wynosił 478 682,48 zł, a na początek 2013 r. wynosił 478 682,48 zł. W 2013 r. na zmniejszenie kapitału wpłynęła wartość przekazanego budynku w kwocie 498 743,19 zł, a na zwiększenie amortyzacja przekazanego budynku w kwocie 118 743,19 zł. Kapitał podstawowy na koniec 2012 r. wynosił 478 682,48 zł – tyle samo co na początek, zaś na koniec 2013 r. wynosił 98 711,48 zł. Razem strata z lat ubiegłych na koniec okresu poz. 7.7. w 2012 r. stanowiła kwotę 80 365,48 zł zaś w 2013 r. kwotę 94 549,08 zł. GBP w 2012 r. osiągnęła stratę w kwocie 14 183,60 zł, natomiast w 2013 r. w kwocie 4 152,27 zł.
  W informacji dodatkowej za 2013 r. ujęto dane uzupełniające do wyżej omówionych sprawozdań Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.
  Główna Księgowa zakończyła sprawozdanie i podziękowała.
  Przewodniczący Rady - poprosił o pytania .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych.
  Uchwała Nr XXXIX/265/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 9.05.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za - 13 /13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Łączna.
  Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Podobny projekt uchwały był proponowany w końcu 2011 roku i wtedy radni zaproponowali odłożenie tematu na ostatni rok kadencji, stąd projekt uchwały.
  W projekcie uchwały proponujemy dwie podstawowe zmiany:
  - Rada wybiera ze swojego grona jednego wiceprzewodniczącego ( do tej pory było dwóch wiceprzewodniczących)
  - zmienia się sposób utrwalania obrad sesji i komisji na elektroniczny nośnik pamięci
  Sekretarz Gminy poprosił o pytania.
  Radny Wisowaty - zapytał z czego wynika zmiana jednego wiceprzewodniczącego.
  Sekretarz Gminy - nie wynika to z przepisów a tylko ze względów finansowych.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał z kim konsultował Pan Sekretarz przez te dwa lata proponowane zmiany statutu.
  Sekretarz Gminy - odpowiedział, że nie konsultował, projekt uchwały leżał i czekał końca kadencji . Wszystkie punkty odnoszące się do wiceprzewodniczącego wejdą w życie od początku nowej kadencji czyli od listopada br.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych.
  Uchwała Nr XXXIX/266/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 9.05.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 6 radnych, przeciw - 0 , wstrzymał się - 6 /13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej ale zapytał czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych.
  Uchwała Nr XXXIX/267/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 9.05.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych, /13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej , czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych.


  Uchwała Nr XXXIX/268/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 9.05.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych, /13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Łączna i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXXVIII/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 28 marca 2014r. został przyjęty jednogłośnie (za- 13 radnych / 13 obecnych ).
  W tym momencie o głos poprosił radny Podłazia p. Sławomir Litwiński i przekazał pewną informację. Mieszkańcy Podłazia podjęli inicjatywę w kierunku wybudowania drogi krzyżowej przy drodze od kościoła do cmentarza po stronie chodnika. Chcemy pomalutku doprowadzić do tego aby droga krzyżowa powstała, dlatego proszę radnych i sołtysów oraz mieszkańców o współpracę. Pewne projekty i pewne deklaracje sponsorowania inicjatywy już są. Dobrze byłoby zrobić spotkanie radnych i sołtysów w tej sprawie.
  Ad. 12
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XXXIX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Monika Pająk  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1033
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 981 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna