A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XL/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 13 czerwca 2014r.

  Protokół Nr XL/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 13 czerwca 2014r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,00

  Ad. 1
  Dnia 13 czerwca 2014 roku odbyło się kolejne XL w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.

  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski - niektórzy sołtysi gminy Łączna
  - kilku sołtysów Gminy Łączna

  Na liście obecności podpisy złożyli wszyscy radni, czyli decyzje i uchwały zapadały przy 100 % kworum Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował w kolejności alfabetycznej
  Radnego Andrzeja Wisowatego , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Porządek obrad stał się obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2014 pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  b) zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022
  d) zaciągnięcia kredytu
  e) zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji
  f) udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej
  g) udzielenia pomocy finansowej
  h) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2013 rok ;
  b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
  Wójtowi Gminy Łączna za 2013 rok wraz z uzasadnieniem;
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  e) dyskusja;
  f) podjęcie uchwały.
  10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 9 maja 2014 r.
  11. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 9 maja 2014r. do dnia 13 czerwca 2014r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  12 – 13 maja – w szkoleniu obronnym dla wójtów, burmistrzów, prezydentów zorganizowanym w Suchedniowie przez Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego,
  19 maja - w konferencji zorganizowanej przez PUP w Skarżysku-Kam. związanej ze zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia - w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji w Skarżysku-Kam.
  20 maja - w podpisaniu umowy z firmą PPHU PROGMET w Starachowicach na remont wozu strażackiego oraz w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Skarżysku-Kam.
  21 maja - w sesji Rady Powiatu Skarżyskiego oraz w spotkaniu z Dyrektorem ZDP p. S. Czyżem,
  23 maja - w konwencie wójtów i burmistrzów w Korytnicy,
  27 maja - w uroczystościach Dnia Samorządowca zorganizowanych w Skarżysku-Kam. w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej,
  - w spotkaniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łącznej oraz przedstawicielami Rady Rodziców,
  28 maja - w wlanym zebraniu LGD Wokół Łysej Góry zorganizowanym w Szklanym Domu w Ciekotach,
  2 czerwca - w spotkaniu w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Bodzentynie w sprawie projektu „Planu ochrony środowiska”,
  - w spotkaniu z przedstawicielem firmy ECHO INWESTMENT w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego pod nowe inwestycje,
  3 czerwca – w spotkaniu z p. H. Ziółkowską w sprawie możliwości skanalizowania do nowej sieci hotelu Ziółek,
  4 czerwca – w spotkaniu z p. Dyr. M. Mochocką w ŚBRR w Kielcach,
  5 czerwca – w podpisaniu umowy w ŚBRR dot. warsztatów rękodzieła artystycznego w zakresie florystyki i wicia wieńcy dożynkowych,
  - w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i ZGGŚ w Bodzentynie poświęconym zmianom budżetu Związku oraz zmianom Wieloletniej Prognozy Finansowej związku na lata 2014 - 2017,
  6 czerwca – w uroczystych obchodach święta Szkoły w Goździe,
  10 czerwca – w podpisaniu aktu notarialnego w kancelarii p. Zarzyckiej w Skarżysku-Kam,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro,
  - w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji,
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok,

  Ustawa o odpadach oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie nakłada obowiązku na gminę brania na siebie odpowiedzialności za odpady budowlane.
  Jednak w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców co zrobić takim rodzajem odpadów (i wygrażaniem, że znajdą się w lesie) Rada podjęła Uchwałę zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku w gminę Łączna pozwalającą na oddanie 200kg/gospodarstwo/rok nieodpłatnie odpadów budowlanych w tym szyb okiennych.
  Ta usługa nie jest wliczona w cenę z przetargu, gmina dodatkowo ponosi koszty.
  Po zgłoszeniu sołtysa Występy, że nie odbierają szkła, zadzwoniono do firmy w celu wyjaśnień. Ustalono, że szkło odbierają w PSZOK-U (a nie sprzed domów ) tak jak podpisana umowa z firmą. Przed podpisaniem takiej umowy (kwiecień 2014) nie odbierali szkła bo jest to odpad budowlany.
  Osoba powinna sama wrzucić odpady do kontenera (nie pracownik PSZOK-u). W przypadku kiedy pracownik firmy nie będzie chciał zabrać szkła należy to natychmiast zgłosić do Urzędu aby można było interweniować a nie po czasie gdyż ciężko jest zweryfikować racje stron. Oczywiści szkło również można oddać odpłatnie do firmy zajmującej się wywozem odpadów zamawiając taką usługę do domu i ustalając sobie indywidualnie opłatę jak to ma miejsce przy większych remontach, budowach, przebudowach.
  Zgodnie z wnioskami radnego p. Litwińskiego i Sołtysa p. Borowca zostało wystosowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej w celu realizacji postulatów.
  Odpowiadając na wniosek sołtysa Występy, informuję że ze względów finansowych nowego znaku informacyjnego zamawiać nie będziemy - zwrócimy się z prośbą do wykonawcy znaków o uzupełnienie opisu o miejscowość Kielce.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o następujące informacje.
  1/ Na ostatniej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego , Rada Powiatu zapewniła środki w budżecie na drogę powiatową Występa . Przetarg na realizację ma być przygotowany na koniec czerwca br.
  2/ Na spotkaniu w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Bodzentynie w sprawie projektu „Planu Ochrony Środowiska” zabrałem głos, ponieważ plan ochrony środowiska przygotowywany przez Świętokrzyski Park Narodowy , zakłada rozszerzenie stref ochronnych a przez to ograniczenie pasa zabudowy. Skutkiem tego mogą być pewne utrudnienia dla osób planujących rozpocząć budowę w miejscowości Klonów.
  Zapytałem dlaczego samorząd nie jest traktowany jednakowo w przypadku rozszerzania stref ochronnych, jak również w przypadku likwidacji stref ochronnych. Czemu Pan Minister Środowiska nie konsultował likwidacji stref ochronnych w przypadku „Bukowej Góry” ani z samorządem ani z mieszkańcami. Można przypuszczać, że chroni się przyrodę natomiast nie chroni się człowieka.
  Jaki cel ma wprowadzanie stref ochronnych, czy nie jest to ograniczanie swobód demokratycznych w Polsce.
  Inni Wójtowie podzielali moje stanowisko, bo dotyczy to również ich gmin.
  Pan Wójt poprosił o krótką dyskusję na ten temat.

  Radna Klonowa p. Anna Chudzik - pytała co w sytuacji , kiedy mamy jeszcze nie zatwierdzone zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Klonów, jak będzie wyglądała możliwość tworzenia II-ej linii zabudowy.
  Wójt Gminy - odpowiedział. W polskim prawie jest zapis, że jeśli gmina wprowadzi zapis w planie zagospodarowania przestrzennego niekorzystny dla właściciela nieruchomości , to właściciel może zgłosić sprawę do sądu. Studium i zmiana planu nie zmienia formy prawnej właścicieli nieruchomości.
  Radna Chudzik - zapytała jak wygląda procedowanie nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 3 obrębów naszej gminy, na co Pan Wójt odpowiedział , że prawdopodobnie w lipcu plan będzie uchwalany.
  3/ Wójt Gminy - w czerwcu odbyło się spotkanie z Panią Ziółkowską w sprawie budowy kanalizacji. Państwo Ziółkowscy cofnęli zgodę na lokalizację przepompowni ścieków na ich działce , w związku z czym musimy przeprojektować ostatni odcinek kanalizacji. W tym celu odbyło się już spotkanie z projektantem oraz inspektorem nadzoru i spowoduje to opóźnienia w wykonaniu ostatniego odcinka kanalizacji. Pomimo to ostateczny termin oddania inwestycji nie ulegnie zmianie.
  4/ W czerwcu nastąpiło też podpisanie umowy na realizację projektu „Warsztaty Rękodzieła Artystycznego”. Projekt prowadzi firma z Łodzi. Chętni podzieleni są na dwie grupy w Łącznej oraz w Goździe, po 15 osób każda.
  5/ Pan Wójt podał informację , że znowelizowana ustawa dopuszcza możliwość udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro/netto w formie bezprzetargowej, w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.
  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6 i 7
  Pytania , wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz.
  Przewodniczący Rady odczytał pismo jakie wpłynęło z Zespołu Szkół w Łącznej , z prośbą o pomoc w zorganizowaniu środowiskowej uroczystości patriotyczno-religijnej w dniu 5 września 2014 roku związanej z obchodami:
   625 - lecia miejscowości Łączna,
   125- lecia oświaty w Łącznej,
   75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i bombardowania naszej miejscowości
   Wręczenia sztandaru Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej
   Odsłonięcia pomnika partyzanta Armii Krajowej na placu szkoły.
  Radna Żaczek - zgłosiła pewną propozycję a mianowicie. Zaproponowała aby przy okazji tych uroczystości dla osób szczególnie zasłużonych , nadać tytuł honorowego obywatela Gminy Łączna. W tym celu należy powołać komitet i zbierać kandydatury do tego tytułu.
  Przewodniczący Rady - uważał, że w takim komitecie powinny być przynajmniej 4 osoby więc poprosił o zgłaszanie kandydatur, proponując od razu radną Jolantę Żaczek jako Przewodniczącą Komitetu. (kandydaturę przegłosowano za- wszyscy radni)
  Radna Żaczek - wyraziła zgodę, podziękowała i zgłosiła do komitetu następujące kandydatury: radnego Stanisława Starza, radnego Andrzeja Wisowatego, radną Annę Chudzik oraz Wójta Gminy p. Romualda Kowalińskiego.
  Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
  Przewodniczący Rady - poprosił o zgłaszanie osób zasłużonych do przewodniczącej Komitetu radnej Jolanty Żaczek.
  Radna Żaczek - dodała, że mogą to być osoby zasłużone dla oświaty, gminy, kombatanci.
  Na tym zakończono temat uroczystości patriotyczno-religijnej w dniu 5 września br.

  Radny Kątny - zapytał jakie jest zadłużenie Państwa Ziółkowskich, czy były wezwania do zapłaty i jakie były umorzenia dla nich, bo w tej chwili potrzebne jest przeprojektowanie kanalizacji, które będzie kosztować.
  Radny Wykrota - zapytał ile będzie kosztować przeprojektowanie kanału sanitarnego i ile Państwo Ziółkowscy są winni gminie.
  Skarbnik Gminy - zaległości Państwa Ziółkowskich wobec gminy wynoszą 80 tys. zł . Upomnienia na bieżąco otrzymują, umorzeń nie było. Na początku roku Państwo Ziółkowscy podpisali zobowiązanie , że będą spłacać po 10 tys. zł przez 5 miesięcy i z tego się wywiązali.
  Radny Januchta - pytał na jakich zasadach odbywa się lokalizacja przepompowni ścieków.
  Wójt Gminy - wyjaśnił. Projektant przygotowuje szkic projektu przebiegu kanału sanitarnego po czym z tym szkicem oraz mapami do celów projektowych, zapoznaje właścicieli nieruchomości. Jeśli właściciel nieruchomości wyraża zgodę na lokalizację danej inwestycji i nie wnosi zastrzeżeń to podpisuje zgodę na dysponowanie gruntem do celów budowlanych.
  Taką zgodę na lokalizację przepompowni otrzymaliśmy od Pana Ziółkowskiego. Kolejnym krokiem było wykupienie części nieruchomości i wykonanie podziałów geodezyjnych i Pan Ziółkowski wyraził zgodę na cenę i na podziały geodezyjne. Pani Ziółkowska cofnęła zgodę męża na lokalizację przepompowni ponieważ nie została przez gminę zaprojektowana i zlokalizowana studzienka na ich nieruchomości. Tymczasem studzienka nie została zlokalizowana ponieważ Pan Ziółkowski nie wyraził zgody na przejście kanału sanitarnego przez jego nieruchomość ani na przyłącze kanalizacyjne.
  Koszt przeprojektowania kanału to ok. 3 tys. zł + mapy ok. 1 tys. zł = łącznie ok. 4 tys. zł.
  Radny Wisowaty - zapytał czy państwo Ziółkowscy wobec tego nie mają zamiaru podłączyć się do kanalizacji.
  Wójt Gminy - poinformował, że Państwo Ziółkowscy posiadają zbiorniki bezodpływowe i jako osoby prawnej nie mamy prawa ich zmusić do podłączenia się . Możemy jedynie kontrolować poprzez WIOŚ. Poza tym, włączając się do kanalizacji muszą mieć założone tzw. separatory.

  Radny Wisowaty - prosił o wykoszenie i posprzątanie trasy procesji Bożego Ciała i pomalowanie nadpalonego przystanku w Kamionkach.
  Druga sprawa to bardzo niechlujnie zostały wykoszone groby żołnierskie na cmentarzu, kto ma w ogóle pod opieka groby żołnierzy.
  Wójt Gminy - obiecał, że trasa procesji zostanie doprowadzona do porządku , z przystankiem postaramy się też coś zrobić.
  Jeśli chodzi o groby żołnierskie , to są porządkowane przez grupę robót interwencyjnych. Dawniej o groby żołnierskie dbali uczniowie szkół i harcerze , będę o tym rozmawiał z dyrektorami szkół.
  Sołtys Występy p. Bracha - prosił o przeniesienie kostki brukowej z chodnika na 3 przystanki w Występie.
  Prosił również o odpowiedź na pismo z dn. 30 grudnia 2013 r.
  Radny Januchta - odniósł się do podpalonego przystanku w Kamionkach. Zdarza się widzieć pozostawione pełne śmieci kosze na przystanku , które mogą prowokować do podpalania. Pani Domeradzka powinna codziennie kosze opróżniać, bo to mogło być przyczyną podpalenia.
  Innych pytań nie zgłoszono , wobec czego Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę.

  Ad 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2014 pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska.
  W roku 2014 GOPS przystępuje do realizacji projektu pn. „Dziś szansą na lepsze jutro” . Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 8 osób bezrobotnych z terenu Gminy Łączna ( 6 kobiet i 2 mężczyzn). Odbiorcami są osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Osoby te będą uczestniczyć w kursach zawodowych , szkoleniach z doradca zawodowym, indywidualnych wsparciach psychologicznych. Budżet projektu w 2014 roku wynosi 146 404,-zł natomiast wymagany wkład własny Gminy wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu czyli 15 373,- zł.
  Pani Kierownik zakończyła i poprosiła o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał ile osób do tej pory znalazło pracę po tego typu szkoleniach, projektach.
  Kierownik GOPS - odpowiedziała, ze 5-6 osób dostało pracę i uważam, że jest to bardzo dobra forma wsparcia osobom bezrobotnym.
  Innych pytań nie zgłoszono .
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XL/269/2014
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 13.06.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 / 14 obecnych podczas głosowania)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.
  Przewodniczący Rady - poinformował , że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji połączonych, ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Radny Dąbek - powiedział wobec tego , że w projekcie uchwały jest propozycja przesunięcia środków z drogi Zajamnie na drogę w Klonowie, czy istnieje możliwość zabezpieczenia środków w podobnej wysokości na budowę drogi Zajamnie w przyszłorocznym budżecie.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - powiedział, że przesunięcie tych środków pozwoli na wybudowanie części drogi w Klonowie . Będzie to sygnał, że jest wola wybudowania tej drogi. Nie wszystko da się zrobić od razu, bo możliwości finansowe są jakie są. Podobne środki zapewnimy w projekcie budżetu przyszłorocznego na drogę w Zajamniu. Przez minione lata do tej pory przekonywałem wszystkich, że dobrze byłoby robić inwestycje w całości od początku do końca, tak aby do niej nie wracać.
  Radna Klonowa Anna Chudzik - podziękowała radnemu Zajamnia Łukaszowi Dąbkowi za zrozumienie sytuacji, przeprosiła wszystkich za artykuł w gazecie „Echo Dnia”, poparła wniosek o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na rozpoczęcie budowy drogi Zajamnie i prosiła radnych o głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Radny Kątny - prosił aby poinformować mieszkańców Zajamnia o przesunięciu środków na inwestycję drogi w Klonowie i o zwrocie tych pieniędzy w kolejnym roku.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - podziękowała Radzie Gminy za decyzję , przeprosiła za niektóre wypowiedzi mieszkańców w prasie i zaprosiła wszystkich na uroczystości niedzielne w Klonowie.
  Radny Nyga - prosił aby nie zapomnieć o Zajamniu i proponował aby zaciągnąć kredyt i wybudować całą drogę.
  Wójt Gminy - w odpowiedzi zapewnił, że nie zapomina o żadnym mieszkańcu gminy i nie zapomniał o mieszkańcach Zajamnia, o czym świadczy fakt , że priorytetem w obecnym roku było wybudowanie wodociągu Zajamnie.
  Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XL/270/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 13.06.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 13, przeciw-0, wstrzymał się – 2 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu

  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022.
  Przewodniczący Rady - poinformował , że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji połączonych, ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XL/271/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 13.06.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14, przeciw-0, wstrzymał się – 1 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu
  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  Przewodniczący Rady - poinformował , że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji połączonych, ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XL/272/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 13.06.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14, przeciw-0, wstrzymał się – 1 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
  Przewodniczący Rady - poinformował , że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji połączonych, ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XL/273/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 13.06.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14, przeciw-0, wstrzymał się – 1 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 f )
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej .
  Przewodniczący Rady - poinformował , że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji połączonych, ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XL/274/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 13.06.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  Przewodniczący Rady - poinformował , że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji połączonych, ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XL/275/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 13.06.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 14, przeciw-0, wstrzymał się – 1 / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

  Przewodniczący Rady - poinformował , że projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji połączonych, ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XL/276/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 13.06.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 14, przeciw-0, wstrzymał się – 0 / 15)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9
  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2013 rok ;
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2013 rok . Opinia była pozytywna.
  b) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  Informację przedstawiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna za 2013 rok wraz z uzasadnieniem;
  Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok wraz z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Wisowaty.
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  Opinię odczytał Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz.
  Opinia była pozytywna.

  e) Dyskusja
  Radna Molendowska-Cieloch – zapytała o wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych , czy wpłata 1680,-zł za 2013 rok to jest wszystko i czy wszyscy przewoźnicy tę opłatę płacą.
  Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że 1680 zł/netto to są wpływy z tego tytułu w 2013 roku a powinno być ok. 8 tys. zł. Opłatę powinni płacić wszyscy przewoźnicy, wysyłamy upomnienia ale bez odzewu.
  Radny Wykrota - zgłosił kilka uwag do wykonania budżetu .
  Odnośnie dochodów:
  - zadłużenie z tytułu czynszów od lokatorów szkoły w Goździe wynosi ok. 84 tys. zł a lokatorów przybywa, czy jest top zgodne z prawem.
  - zadłużenie mieszkańców z tytułu opłat za śmieci za pół roku 2013 - ponad 10 tys. zł.
  - zadłużenie przewoźników od przystanków komunikacyjnych - ponad 6 tys. zł.
  Łącznie zadłużenie wobec gminy na koniec 2013 roku wynosi ponad 300 tys. zł. a to jest bardzo dużo.
  Odnośnie wydatków:
  - ogromna kwota za oświetlenie węzła Zalezianka i MOP Występa -153 tys. zł., w sytuacji kiedy wyłączamy oświetlenie uliczne mieszkańcom.
  - stale rosnąca kwota na wyłapywanie dzikich zwierząt i ich przetrzymywanie.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowalinski - odniósł się do uwag radnego Wykroty.
  W sprawie opłat za przystanki komunikacyjne.
  Można wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o cofnięcie zgody dla przewoźników, którzy nie płacą za zatrzymywanie się na przystankach, tylko wtedy skrzywdzimy naszych mieszkańców, bo BUS-y nie będą się zatrzymywały.
  Opłaty za oświetlenia dróg jest to problem samorządów generalnie w Polsce, bo tak stanowi prawo. Wyłączenie oświetlenia w tych punktach jest niezgodne z prawem.
  Koszty wyłapywania dzikich zwierząt - taka jest ustawa i musimy ją realizować. Można rozważyć możliwość wysterylizowania psów, choć to nie jest rozwiązanie bo psy są podrzucane do naszej gminy. Wystąpiliśmy do Związku Gmin Wiejskich o inne regulacje prawne w tym zakresie.
  Mienie komunalne w tej chwili osoby, które mają największe zaległości zaczynają płacić i powoli spłacają długi. Zameldowanych zostało dwoje ludzi spokrewnionych z lokatorem szkoły, którzy mieli wyjechać do Wielkiej Brytanii. Zapewnili, że nie będą dłużej niż pół roku , ale pół roku już minęło.
  Ustawa śmieciowa - brakuje 10 tys. zł bo wydatki na początku zawsze są większe gdyż wchodzą pewne koszty stałe. Pełny obraz tego będzie po roku funkcjonowania ustawy.
  Radny Litwiński - zapytał Pana Wójta, czy na konwencie wójtów nie stworzyliście takiej grupy gmin, która lobbowałaby do posłów i senatorów w kierunku takiej zmiany prawa aby samorządy dostawały subwencję na oświetlenia dróg, zjazdów czy MOP-ów.
  Wójt Gminy - nie trzeba tworzyć nowej organizacji bo taka jest w Związki Gmin Wiejskich RP. Są to gminy, które mają ten sam problem co my , czyli oświetlenia i starodroża dróg. Tymi sprawami zajmuje się już Sejm. Dotację na oświetlenia w wysokości 0,4 % otrzymujemy do jednego worka na wszystko i nie ma możliwości wyodrębnienia z całości dotacji która spływa do gmin, części na oświetlenia i wykazania , że ona nie wystarcza.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał jaki odsetek osób ma nie podpisaną umowę śmieciową.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że poda taką informację na kolejnej sesji Rady Gminy.

  Radna Żaczek - jakie są zaległości osób za śmieci, czy to jest 10 tys. zł. czy coś więcej.
  Skarbnik Gminy - 10 tys. zł to są zaległości mieszkańców, natomiast dochody z wydatkami nie bilansują się o 25 tys. zł za półrocze.
  Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.

  f) podjęcie uchwały.
  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XL/277//2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 13.06.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 13 radnych, przeciw-0, wstrzymał się -1 / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Podziękował Radzie Gminy za poparcie , podziękował za współpracę, mądrość i jednomyślność przy podejmowaniu wielu uchwał.

  Ad. 10

  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Łączna i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XXXIX/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 9 maja 2014r. został przyjęty jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 obecnych ).
  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XL -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Andrzej Wisowaty


  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1034
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 818 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna