A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XLI/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 15 lipca 2014r.

  Protokół Nr XLI/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 15 lipca 2014r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 10,30

  Ad. 1
  Dnia 15 lipca 2014 roku odbyło się kolejne XLI w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna, zwołane na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Przewodniczący Rady na wstępie poinformował, że posiedzenie zwołane zostało na wniosek Wójta Gminy, który uzasadnił wniosek.
  Pilna konieczność zwołania posiedzenia Rady Gminy podyktowana jest potrzebą zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji, spowodowane podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i zmianę harmonogramu dotyczącego zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji w miejscowościach Gózd i Łączna”.

  Przewodniczący Rady na początku posiedzenia powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski ,
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna.

  Na liście obecności podpisy złożyło 12 radnych, co stanowiło 80 % kworum Rady.
  Decyzje i uchwały podejmowane na sesji były prawomocne.
  Nieobecni radni to: Anna Chudzik, Jarosław Kątny, Monika Pająk - wszyscy usprawiedliwieni.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował w kolejności alfabetycznej
  radnego Edmunda Wykrotę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Porządek obrad stał się obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Opinia Rady Gminy Łączna w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.
  5. Pytania , wnioski, postulaty.
  6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  b) zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Łączna
  d) realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Gminy Łączna bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.
  8. Zamknięcie obrad.

  Ad. 4
  Opinia Rady Gminy Łączna w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.
  Temat omówił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Pismem z dnia 11 czerwca br. Starosta Skarżyski p. Michał Jędrys przedłożył do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.
  Sekretarz Gminy odczytał pismo Starosty , odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem , przedstawił radnym mapkę okręgów wyborczych.
  Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Skarżyskiego dokonuje się podziału na 3 okręgi wyborcze, w których będzie wybieranych 19 radnych. Powiat Skarżyski liczy 78135 mieszkańców. Okręg wyborczy Nr 3 obejmuje gminy: Suchedniów, Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne, z liczbą mieszkańców 30702 na który przypada 7 radnych.
  Sekretarz gminy poprosił o pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie wniosku , kto jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały o podziale Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.
  Rada Gminy Łączna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała, przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego. ( za- 12 radnych / 12 obecnych)  Ad. 5 i 6
  Pytania , wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radna Molendowska-Cieloch - otrzymałam dziś odpowiedź od Przewodniczącego Rady na pismo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budowy wodociągu do cmentarza parafialnego w Występie i dziękuję bardzo . Treść odpowiedzi radna odczytała dodając , pocieszam się , że Pan Wójt to uczyni.
  Druga sprawa, czy prawdą jest, że na Występie koło wieży ma być budowana spalarnia śmieci.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odpowiedział w sprawie spalarni śmieci, że nic o trym nie wie , a poza tym plan zagospodarowania przestrzennego nie zawiera żadnych zapisów o spalarni śmieci co znaczy , że nie pozwala na lokalizację tego typu inwestycji.
  Radny Litwiński - dodał, że nie ma żadnej obawy, nawet gdyby powstała spalarnia śmieci nie ma żadnych skutków ubocznych. Przykładem jest fakt, że w centrum miasta Wiednia jest największa w Europie spalarnia śmieci, a obok za ogrodzeniem jest szpital i nie ma żadnych problemów.
  Radny Wykrota - zdziwiłem się, kiedy zobaczyłem, że w porządku obrad dzisiejszej sesji nie ma uchwał o których mówi się już kilka lat, a mianowicie w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego, pytam więc co się dzieje.
  Wójt Gminy - obszernie wytłumaczył dlaczego nie ma tych uchwał.
  Otrzymaliśmy od Pana Urbanisty Studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obrębów. Obecnie te opracowania są sczytywanie przez pracowników urzędu i okazuje się , że występują błędy i nie tylko pomyłki drukarskie ale liczne błędy formalno-prawne np.: mapy powinny być w skali 1: 2000 a są w skali 1: 5000, w objaśnieniach definicji skrótów nie ma wszystkich wyjaśnień. Przy podziałach geodezyjnych działek stosuje się zapis ograniczający szerokość działek, ograniczający prawo budowlane . Sprawa wydzielania dróg w II linii zabudowy, chodzi o szerokość pasa drogowego. To jest kilka przykładów poprawek jakie chcielibyśmy aby były wprowadzone przez Pana Urbanistę. Postaramy się w tym tygodniu wysłać do Pana Urbanisty wszystkie materiały z prośbą o naniesienie poprawek.
  Radna Żaczek - stwierdziła, że kiedyś Pan Urbanista proponował nam w wypadku II linii zabudowy wytyczać drogi i dojazdy służebne przez swoje działki.
  Wójt Gminy - chodzi o zapis jaka kategoria drogi ma być a nie o to czy w ogóle droga ma być. Sprawa dotyczy głównie terenów wzdłuż drogi ekspresowej od strony zachodniej.
  Radna Żaczek - zadała kilka pytań :
  1/ czy grupa robót jeszcze pracuje
  2/ kto jest odpowiedzialny za jakość wody w zbiorniku Jaśle , bo nie tak dawno pływały śnięte ryby.
  3/ prosiła o posprzątanie przystanku w Łącznej, wykoszenie rowów i naprawienie rozebranej barierki
  4/ pracownicy firmy budującej kanalizację nad posesją nr 35-36 weszli w chodnik dlatego uważam, że powinni go naprawić całkowicie.

  Wójt Gminy udzielił odpowiedzi.
  Grupa robót pracuje, ostatnio wykonują prace nad zalewem Jaśle.
  Jakość wody w zalewie Jaśle badał Sanepid, pobrano próbki wody i Sanepid wydał decyzję, że woda jest czysta i kąpielisko dopuszczono do użytku. Obecnie nie ma śniętych ryb.
  Przystanek w Łącznej stanie w tym tygodniu. Barierkę naprawią pracownicy grupy robót.  Wójt Gminy p. Kowaliński – przekazał następnie pewne informacje i problemy dotyczące budowy kanalizacji Gózd- Łączna.
  Od mieszkańców wpływa bardzo dużo podań o wymianę studzienek z betonowych na plastikowe. Wszystkie takie podania opiniujemy pozytywnie .
  Firma wywiązuje się z prac bardzo dobrze , na dzień dzisiejszy wykonano już ponad 6 km ( na ponad 8 km) kolektora głównego kanalizacji.
  Mamy poważny problem z lokalizacją przepompowni na nieruchomości Państwa Ziółkowskich, ponieważ wycofali się ze zgody na lokalizację.
  Chcieliśmy przenieść przepompownię po stronie zachodniej starodroża „siódemki” ale mieszkańcy nie wyrażają zgody, w związku z czym może zdarzyć się taka sytuacja, że mieszkańcy na odcinku od drogi gminnej do Osełkowa do kapliczki nie będą mieli możliwości podłączenia się do kanalizacji. Przepompownię gdzieś musimy umieścić, jeśli nie znajdziemy innego miejsca to zlokalizujemy ją na terenie ZGK.
  Radny Litwiński - przypomniał i podpowiedział, że jest tam w pobliżu działka gminna odkupiona od Państwa Domańskich, można na niej zlokalizować przepompownię, na co Wójt Gminy odpowiedział, że przeanalizujemy to.
  Przewodniczący Rady - prosił o uzupełnienie na starodrożu „siódemki” znaków drogowych na wysepkach, albo rozebranie kostki z wysepek bo stwarzają zagrożenie.
  Inna sprawa to proszę o wykoszenie działek wzdłuż chodnika w Goździe, gdzie właściciele mieszkają daleko.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bodan Pająk - poinformował o zajściu przy odbiorze odpadów, gdzie w Łącznej mieszkanka postawiła szkło i jej nie zabrali.
  Wójt Gminy - wyjaśnił, że trzeba stosować się do harmonogramu, jeśli w harmonogramie nie ma odbioru szkła to nie zabiorą, bo każdy rodzaj odpadu zabiera inny samochód.
  Przy tej okazji Pan Wójt poinformował, że rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko młodszy referent do spraw gospodarki odpadami. Złożono 5 ofert, decydujący był ukończony kierunek ochrona środowiska, a poza tym musimy stosować ustawę o pracownikach samorządowych.
  Radny Wisowaty - zgłosił dwa wnioski:
  1/ pytał jak postępują prace przy remoncie starej szkoły i czy rozwiązany został problem z sąsiadem Panem Kabała.
  2/ prosił o przybliżenie możliwości ogrzewania z nowej kotłowni bloku i budynków urzędu.
  Wójt Gminy - udzielił wyczerpującej odpowiedzi.
  Remont szkoły postępuje, na ukończeniu jest elewacja zewnętrzna budynku. Nadal kontrowersyjna jest sprawa ściany południowej od strony sąsiada Pana Kabały. W rozmowie z Panem Kabałą proponowałem wydzielić działkę szerokości 4 m z sąsiadującej działki gminnej od strony drogi kolejowej na rzecz nieruchomości Pana Kabały , w zamian za pas 4 m gruntu za ścianą szkoły od strony Pana Kabały. Pan Kabała nie wyraził zgody na zamianę. Zrobiłem to słownie bo nie mam upoważnienia Rady Gminy do wystąpienia na piśmie.
  Wszczęte zostało ponowne postępowanie i czym się zakończy nie wiadomo bo sprawa jest bardzo trudna. Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę, będzie wiązało się z wieloma bardzo ważnymi problemami łącznie ze wstrzymaniem prac. Na razie prace trwają.
  Gdyby nawet się coś złego zadziało, konsekwencje powinien ponieść Powiat bo myśmy decyzję i wszelkie inne dokumenty posiadali.
  Prawo budowlane mówi tak, że jeśli wykonuje się remont budynku a nie zmienia się obrysu budynku, wysokości i ilości otworów nie ma obowiązku informowania sąsiadów.


  Kierownik ZGK p. Śladkowski - poinformował, że Zakład Gospodarki Komunalnej przejmie nową kotłownię ponieważ szkoła nie może wystawiać faktur dla wspólnoty mieszkaniowej.
  Poza tym koszty ogrzewania olejowego stale rosną. Obecnie robimy próby ciśnieniowe ciepłociągu. Do 15 września br. musimy być gotowi do przesyłu ciepła, bo później może być za późno.
  Radny Litwiński - pytał czy w negocjacjach z panem Kabałą była analizowana możliwość zamiany 4 m gruntu od strony boiska . Mogę spróbować podjąć się negocjacji.
  Wójt Gminy - gdyby Pan Kabała był zainteresowany taką zamianą , nie byłoby problemu ze strony władz gminy. Jeśli ktoś da radę pomóc to proszę bardzo.
  Nie mam możliwości wystąpienia na piśmie do Pana Kabały , dlatego mam taką propozycję aby przegłosować upoważnienie dla Wójta Gminy do występowania na piśmie w sprawie zamiany gruntu z Panem Kabałą. Proszę o przegłosowanie wniosku, w tym również upoważnienie radnego Litwińskiego do prowadzenia negocjacji.
  Radny Dąbek - wnioskował o poprawienie drogi w Zajamniu, o bardziej trwałą naprawę drogi aby po każdym deszczu kruszywo nie spływało.
  Wójt Gminy - doraźnie drogę poprawimy, ale ukształtowanie korony drogi, czy wycięcie rowów i odwodnienia to są koszty.
  Przy okazji Pan Wójt poinformował o kosztach drogi Klonów Budy. Całkowity koszt brutto od szkoły do pierwszego zakrętu Klonów Budy tj. 768 m wynosi 555 200 zł , a w budżecie mamy tylko 200 000 zł.
  Radny Januchta - w związku z łącznikiem Zagórze-Zaskale proponował aby w przyszłości pomyśleć o komunikacji zbiorowej do Kielc i do Skarżyska.
  Radna Molendowska-Cieloch - powtórnie wnioskowała o dopisanie „Kielce” na znaku drogowym w Występie oraz zapytała dlaczego część kostki brukowej nadal pozostała na chodniku Stara Występa.
  Wójt Gminy - odnośnie kostki odpowiedział, że ten kawałek specjalnie zostawiliśmy koło pomnika aby było lepiej dojść czy stanąć.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie wniosku o upoważnienie Wójta Gminy oraz radnego Litwińskiego do prowadzenia negocjacji z Panem Kabałą, w zakresie zamiany gruntu.
  Wójt Gminy - dodał dla rozjaśnienia , że po pozytywnych ustaleniach z Panem Kabałą, każdą dalszą decyzję o podziale działek czy zamianie gruntów podejmować będzie Rada Gminy.
  Rada Gminy udzieliła takiego upoważnienia dla Pana Wójta oraz radnego Litwińskiego jednogłośnie (za- 11 radnych/11 obecnych podczas głosowania).

  Ad. 7 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - omówiła projekt uchwały.
  Zaproponowana zmiana budżetu dotyczy § 11 ust. 3 uchwały budżetowej tj. limitów zobowiązań na spłatę kredytów.
  Na ostatniej sesji podejmowaliśmy taką uchwałę ale wynikła różnica z aneksu do umowy na budowę kanalizacji Gózd-Łączna. Wymagana jest zbieżność w uchwale budżetowej i w umowie o dofinansowanie.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XLI/278/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 15.07.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-12 radnych /12 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - omówiła projekt uchwały
  Uchwała jest konsekwencją aneksowania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XLI/279/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 15.07.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-12 radnych /12 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 c)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Łączna.
  Uchwałę przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  W maju 2011 r. była podjęta uchwała w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Łączna. Uchwała jest ważna , tylko proponujemy dodać w § 2 p. 5 o treści „ w przypadku pełnienia w danym miesiącu funkcji radnego przez czas krótszy niż cały miesiąc wypłata diety dokonywana będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia tej funkcji.”
  Radny Wykrota - zapytał na jakich przepisach się opieramy przy podejmowaniu tej uchwały.
  Sekretarz Gminy - odpowiedział, że na ustawie o samorządzie gminnym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XLI/280/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 15.07.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za-11 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1, /12 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Gminy Łączna bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.
  Uchwałę przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Podjecie niniejszej uchwały daje możliwość podjęcia działań, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w celu utworzenia na terenie Gminy Łączna sieci bezpłatnych publicznych punktów dostępu do sieci szerokopasmowego Internetu.
  Zgoda Rady Gminy potrzebna jest na zakup anteny, działającej w promieniu 100-150 m dając możliwość odbioru Internetu w promieniu tych metrów. Inne miasta i gminy już to stosują. Po podjęciu uchwały dalsze kroki podejmie Urząd z informatykiem.
  Radny Dąbek - zapytał z jakiej przepustowości korzysta Urząd.
  Sekretarz Gminy - Urząd korzysta z Neostrady o szybkości 10- 20 , i nie będzie to zakłócało funkcjonowania pracy Urzędu.
  Innych pytań nie zgłoszono.


  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XLI/281/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 15.07.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za-12 radnych /12 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8
  Porządek obrad został wyczerpany .
  Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział , zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Edmund Wykrota


  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1035
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 756 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna