A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XLII/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 21 sierpnia 2014r.

  Protokół Nr XLII/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 21 sierpnia 2014r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,30

  Ad. 1
  Dnia 21 sierpnia 2014 roku odbyło się kolejne XLII w kadencji posiedzenie Rady Gminy
  Łączna.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz był nieobecny, dlatego do prowadzenia obrad upoważnił Wiceprzewodniczącego Rady Gminy p. Bogdana Pająka.
  Obrady otworzył i prowadził z upoważnienia Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Pająk .
  Na wstępie Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości i radnych.

  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska,
  - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka” p. Agnieszka Czerwińska
  - na chwilę poproszona została pracownica Urzędu Gminy p. Nina Słabek-Karczewska
  - kilku sołtysów Gminy Łączna

  Na liście obecności podpisy złożyło 11 radnych , co stanowiło 73 % ustawowego składu Rady.
  Nieobecni radni to: Fąfara Tadeusz, Januchta Jacek, Kątny Jarosław, Starz Stanisław - wszyscy usprawiedliwieni.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad, Przewodniczący zaproponował w kolejności alfabetycznej
  radną Jolantę Żaczek , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodniczący obrad p. Bogdan Pająk odczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący obrad - poprosił o przegłosowanie porządku obrad.
  Porządek obrad bez zmian został przyjęty przez wszystkich obecnych radnych (za-11 radnych).
  Obowiązujący porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Łączna
  b) regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna
  c) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna
  d) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna
  e) zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  f) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.
  9. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Rady Gminy Łączna:
  - z dnia 13 czerwca 2014 r.
  - z dnia 15 lipca 2014 r.
  10. Zakończenie obrad.

  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - wyjaśnił dlaczego nie ma dziś na sesji Pana Urbanisty. Wczoraj po południu deklarował się , że przyjedzie dziś na sesję, natomiast dziś rano poinformował telefonicznie, że nie może jednak przyjechać, bo jest zaproszony również do innej gminy w tych samych godzinach.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 13 czerwca 2014r. do dnia 21 sierpnia 2014r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. (zał. do protokołu)
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  15 czerwca – w obchodach 30 – lecia KGW w Klonowie,
  17 czerwca – w szkoleniu dot. elektronicznego obiegu dokumentów zainstalowanego już w tutejszym Urzędzie w ramach projektu e-świętokrzyskie,
  - w posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zorganizowanym w Łącznej,
  18 czerwca - w Bielinach, w II posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD w sprawie wniosków z „Odnowy i rozwoju wsi”,
  23 czerwca - w WDK Kielce w podpisaniu umowy na remont częściowy pomieszczeń budynku po szkole filialnej w Zagórzu,
  - w rozpoczęciu warsztatów florystycznych w szkole w Goździe,
  26 czerwca - w sesji Rady Powiatu Skarżyskiego ( droga w Występie ),
  30 czerwca - w PUP Skarżysko-Kam. w konferencji na temat tworzenia spółdzielni socjalnych,

  08 lipca - w ŚBRR w Kielcach w sprawie podpisania aneksu do umowy z 2012 roku na remont budynku po szkole w Czerwonej Górce,
  15 lipca - w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Gminy w Łącznej,
  24 lipca – w spotkaniu z Prezes firmy EKO - Kwiat z Woli Jachowej ,
  31 lipca – w ZDP w Skarżysku-Kam. w otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym na remont drogi w Występie,
  - w otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkoły w Gminie
  2 sierpnia – w zakończeniu warsztatów florystycznych w OSP Łączna,
  8 sierpnia – w zebraniu wiejskim w Goździe poświęconym głównie rozpoczętej kanalizacji wsi,

  II. Wydałem zarządzenia:

  - w sprawie określenia wysokości Stypendium Wójta Gminy Łączna za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w 2014r.,
  - w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa w „Programie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna”,
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok,
  - w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego,
  - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
  - w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Łączna wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku.

  W ostatnim czasie przyjmowałem interesantów w sprawach:
  - realizowanej kanalizacji wsi Gózd i Łączna,
  - gospodarki śmieciowej,
  - zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na dowóz dzieci do szkoły złożono jedną ofertę. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WITKOBUS ze Wzdołu Rządowego za kwotę 199.500 zł brutto realizować będzie dowóz dzieci szkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Jest to wynagrodzenie niższe od zeszłorocznego , bowiem w ubiegłym roku usługa kosztowała 1.150 zł dziennie natomiast teraz tylko 1.050 zł.

  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów :
  - przeniesiono kostkę z chodnika na przystanki w Występie,
  - systematycznie sprzątane są przystanki i zatoki autobusowe na terenie Gminy,
  - uzupełniono zniszczone oznakowanie na wysepkach usytuowanych
  na starodrożu e-7,
  - wykoszono najgorsze i niezamieszkiwane odcinki chodnika w Goźdzei,
  - kilkakrotnie poprawiano nawierzchnię dróg gminnych,
  - dopisano KIELCE na znaku drogowym w Występie,
  Ponadto pragnę Państwa poinformować, że gmina jest na etapie składania wniosku do PUP w Skarżysku na kolejne 10 osób, wybranych spośród dłużników alimentacyjnych i wskazanych przez GOPS w Łącznej.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - zgłosił kilka wniosków;
  1/ odkrzaczyć i posprzątać ziemię i kamienie z chodnika w Goździe koło Pana Chrzęszczyka w kierunku Występy.
  2/ wykosić i posprzątać drogę Gózd koło szkoły
  3/ udrożnić i poprawić przejazd pod torami kolejowymi w Jęgrznej do Zagórza
  4/ prosił o odpowiedź na piśmie, czy cmentarz epidemiczny w Jęgrznej jest na gruncie prywatnym, oraz o należyte potraktowanie cmentarza.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odpowiedział:
  Odnośnie sprzątania chodnika i drogi w Goździe , postaramy się posprzątać pracownikami grupy robót, w miarę możliwości czasowych tych pracowników.
  Postaramy się poprawić przejazd pod mostem w Jęgrznej w kierunku Zagórza, choć sprawa jest trudna, bo jest to teren zalewowy.
  Sprawa cmentarza epidemicznego była dokładnie rozpatrywana w poprzedniej kadencji Rady Gminy i jak sprawdziliśmy, cmentarz jest na terenach prywatnych. Dlaczego tak jest tego nie wiemy, odpowiedzi udzielę.
  Radny Litwiński - prosił o poprawę nawierzchni drogi Podłazie –Krzyżka oraz drogi Podłazie –Wzdół.
  Poza tym rozebrać kostkę i zlikwidować wysepki na starodrożu E-7, bo są dużym zagrożeniem szczególnie nocą.
  Radna Chudzik - Prosiła o informacje na temat czystości wody w Klonowie , bo w sierpniu występowały niedobory wody i krążą informacje, że woda w Klonowie jest zanieczyszczona.
  Wójt Gminy - poinformował w sprawie wody w Klonowie.
  Niedobory wody spowodowane były awarią jednej studni . Studnia na razie musi być wyłączona. Koszt remontu tej studni to ok. 15 tys. zł. Próbki wody oddano do badania chemicznego i bakteriologicznego. Wyniki zostaną udostępnione sołtysowi i radnej Klonowa. Z ujęciem wody w Klonowie mieliśmy wiele problemów dlatego wybudowaliśmy nową stacje uzdatniania wody.
  Sołtys Zagórza p. Piec - zgłosił kilka wniosków.
  1/ wyjeżdżając z Zagórza w prawo na drodze powiatowej jest duża wyrwa, jest to samo skrzyżowanie dlatego czasem bywa bardzo niebezpiecznie, kiedy kierowcy hamują i omijają wyrwę.
  2/ bardzo zaniedbane jest otoczenie sprzedanego sklepu w Zagórzu, należałoby przynajmniej wykosić 2 metrowe chwasty i zdjąć szyld „Sklep” z budynku.
  3/ proszę o wyjaśnienie wycinki drzew przy Bukowej Górze.
  Wójt Gminy - były sklep i działka są własnością prywatną , dlatego możemy tylko poprosić właściciela posesji o uporządkowanie terenu. Napiszemy pismo do właściciela z taką prośbą.
  Również napiszemy pismo do ZDP w Skarżysku –Kam. o wypełnienie dużej wyrwy w drodze powiatowej na skrzyżowaniu w Zagórzu.
  W sprawie wycinki drzew przy Bukowej Górze nie znam sprawy, dlatego poproszę pracownicę, która udzieli informacji.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - zgłosiła trzy sprawy.
  1/ prosiła o wstawienie na starodrożu E-7 , drogowskazu na „Klonów”,
  2/ mam nadzieję , że budowę drogi Klonów-Budy rozpoczniemy ale prosiła o poprawienie dalszej części tej drogi,
  3/ podziękowała Powiatowi za remont drogi powiatowej bo mieszkańcy są zadowoleni, a Rada Sołecka wystosuje pismo z takim podziękowaniem.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że postaramy się poprawić odcinek drogi na Budy po czym podzielił się pewnymi informacjami na temat rozpoczęcia budowy drogi w Klonowie.
  Porównując koszty budowy tej drogi, do kosztów budowy drogi w Występie ( 1mln 300 tys zł za 700 m drogi), Pan Wójt wyraził głębokie obawy co możemy zrobić za 200 tys. zł , które mamy w budżecie , a długość tej drogi jest dużo ponad 1 kilometr.
  Mamy jednak pewne informacje, że od przyszłego roku będą uruchomione środki na budowę dróg lokalnych, z 80 % dofinansowaniem z ŚBRR i realizujemy całą inwestycję. Czy warto więc rozpoczynać budowę , wybudować mały kawałeczek drogi przez co stracimy możliwość sięgnięcia po środki unijne w okresie programowania 2015-2020.
  Myślę, że warto byłoby usiąść i przedyskutować ten temat, bo to jest bardzo poważna decyzja.
  Pracownik Urzędu Gminy p. Nina Słabek-Karczewska - wyjaśniła sprawę wycinki 21 drzew przez PCC Silicium. Wniosek złożyło PCC Silicium w marcu , przeprowadzona została wizja, drzewa są na terenie zakładu i wydano decyzję na wycinkę 21 drzew (wierzba, topola, sosna) , z obowiązkiem nasadzeń zastępczych . Po trzech latach sprawdzimy czy drzewa zostały posadzone.
  Sołtys Zagórza p. Piec - prosił o dokładne wyjaśnienie , uzasadnienia wycinki drzew, czy była taka konieczność wycinki, prosił o odpowiedź na piśmie. Pan Sołtys uważał, że Zakład powinien być izolowany od terenów mieszkalnych , tymczasem robi się wręcz odwrotnie.
  Radna Żaczek - powiedziała, że duże drzewa niszczą chodnik na wysokości Zakładu ZGK, obiecywano kiedyś, że będzie decyzja o ich usunięciu i do tej pory nic.
  Jest też nadłamany , wiszący niebezpiecznie konar drzewa w okolicy przystanku w Łącznej.
  Pracownik Urzędu Gminy p. Nina Słabek-Karczewska - odpowiedziała, że decyzja wycinki tych drzew była wydana ale straciła już moc. Wystąpimy o wycinkę ponownie.
  Sołtys Występy p. Grzegorz Bracha - zgłosił kilka wniosków i prosił o ich realizację.
  1/ kostka została ułożona na 2 przystankach a są 3 przystanki na Występie, więc prosił o ułożenie kostki na trzecim przystanku.
  2/ prosił o uporządkowanie wokół pomnika Powstańca Styczniowego na Występie
  3/ mieszkańcy Starej Występy proszą o poprawienie stanu drogi.
  4/ podziękował Gminie Łączna za przekazanie na drogę Występa, wyższej kwoty pieniędzy niż Powiat (Gm. Łączna 330 tys. zł a Powiat 324 tys. zł)
  Wójt Gminy - odniósł się do wniosków Pana sołtysa Występy.
  Ułożenie kostki na przystanku kosztuje 2 tys. zł i w tej chwili nie mamy już pieniędzy na ten cel w budżecie . Poza tym jeden przystanek ma podłoże betonowe i uważaliśmy , że to wystarczy bo jest utwardzone.
  Sprzątanie i porządkowanie jest możliwe, ale jeśli chcemy aby było czysto i schludnie powinniśmy też zadbać o to sami.

  Radny Wisowaty - zgłosił kilka wniosków.
  1/ pytał jak przebiega remont szkoły w Czerwonej Górce, czy prace trwają i czy wykorzystano już wszystkie możliwości negocjacji z sąsiadem
  2/ czy jest możliwy przesył ciepła ze szkoły do budynku bloku i gminy już w tym sezonie grzewczym
  3/ naprzeciw przedszkola jest przepust i niebezpieczny dół , jest potrzeba zabetonowania tam bariery i odkrzaczenia .
  Wójt Gminy - prace remontowe szkoły trwają . Wykonano tynki wewnętrzne , elewację zewnętrzną z trzech stron , wykonano wylewki, docieplenie podmurówek, wkrótce będą wykładane podłogi. Kotłownia CO przewidziana jest na ekogroszek ale docelowo może być kocioł gazowy. W październiku prawdopodobnie wszystkie prace zostaną zakończone.
  Na chwilę obecną nie ma wstrzymania prac i nie ma cofnięcia decyzji. Rozmowy radnego Litwińskiego również nie przyniosły efektu.
  Jeśli chodzi o przesył ciepła do budynków mieszkalnych i Urzędu Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej sprawdził szczelność ciepłociągu i próba szczelności wypadła pomyślnie. We wrześniu dokonamy ponownej próby i uważamy, że na najbliższy sezon grzewczy ciepło ze szkoły do tych budynków powinno pójść.
  W sprawie bariery naprzeciw przedszkola zainterweniujemy do Powiatu.
  Radny Litwiński - poinformował o rozmowach z panem Kabałą w sprawie elewacji ściany szkoły. Radny sądził, że będzie w stanie pomóc. Okazało się, że jednak nie, bo spotkał się z niechęcią i zdecydowaną odmową ze strony Pana Kabały. Pan Kabała tłumaczył swoje stanowisko tym, że kiedyś prosił gminę o niewielką ilość gruntu na poszerzenie wjazdu i nie otrzymał od władz gminy.
  Radna Żaczek - zapytała czy jest możliwość aby naszą grupa robót naprawić chodnik przy drodze E-7 od ZGK w górę.
  Inna sprawa to, prosiła aby Policja monitorowała częściej posesję Pana Adamca Łączna 37 bo tam są schadzki grup młodzieży, co jest niebezpieczne.
  Radna Molendowska-Cieloch - zgłosiła awarię lamp na Występie , gdyż lampy błyskają.
  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Monika Pająk - zapytała kiedy będą wykonane poprawki na nowej drodze Osełków, termin minął 15 sierpnia br.
  Druga sprawa to nadal nie wykonany jest rów w Osełkowie od strony Ostojowa.
  Wójt Gminy - faktycznie termin usunięcia poprawek na drodze Osełków minął 15 sierpnia, ale firma zwróciła się z prośba o przesunięcie terminu do końca września z powodu złych warunków pogodowych. Spisany zostanie kolejny aktualny protokół i damy termin 1 m-c na usunięcie usterek.
  Rów od strony Ostojowa wykona grupa robót.
  Sołtys Zalezianki p. Czesław Borowiec - zgłosił kilka wniosków.
  1/ prosimy o węże, prądownice i stojaki przeciwpożarowe dla Zalezianki. Ostatnio zdarzył się pożar i nie było czym gasić, dopóki staż nie przyjechała. OSP Łączna w ogóle nie przyjechała. Niesprawne są również hydranty.
  2/ jest przy szkole nieczynny kolektor ściekowy i doszło do wypadku. Należałoby zasypać i zlikwidować kolektor, bo nie jest już potrzebny.
  3/ poprawić zapadniętą drogę do szkoły po przekopaniu przyłącza wodociągowego.
  Wójt Gminy - odpowiedział na wnioski Pana Sołtysa.
  Jeśli chodzi o przekazywanie sprzętu przeciwpożarowego na poszczególne miejscowości porozmawiam z Prezesem OSP.
  Nie ulega wątpliwości, że hydranty powinny być sprawne i ciśnienie wody odpowiednie.
  OSP Łączna nie pojechała do pożaru , gdyż jedyny samochód jakim dysponuje jednostka był zepsuty.

  Nieczynny kolektor ściekowy przy szkole w Zaleziance zostanie zasypany.
  Zapadniętą drogę koło szkoły naprawi wykonawca, który przekopywał tę drogę pod wodociąg. Ustalimy kto to robił.
  Radny Litwiński - jako jedyny oficer na terenie gminy zabrał głos w temacie ochrony przeciwpożarowej. Ustawa o ochronie przeciw pożarowej mówi, że każdy obywatel zobligowany jest do ratowania życia ludzkiego i mienia. Obywatel ma obowiązek do powiadomienia i przystąpienia do działań w miarę swoich możliwości.
  Co do mobilności naszej jednostki nie chciałbym się wypowiadać.
  W sprawie przekazywania sprzętu OSP mieszkańcom , nie spotkałem się dotychczas aby taki sprzęt został przekazany osobom prywatnym. Natomiast kilku strażaków przeszkolonych może stworzyć oddział OSP i wtedy można im przekazać nieużywany sprzęt przeciw-pożarowy , na który muszą mieć pomieszczenie.
  Radna Chudzik - prosiła o inwentaryzację i sprawdzenie sprawności hydrantów w Klonowie.
  Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał czy GOPS i Urząd pomagają biednym i wielodzietnym rodzinom na początek roku szkolnego.
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska - odpowiedziała, że biednym i wielodzietnym rodzinom pomagamy cały czas. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego zakupione zostały tornistry i wyprawki szkolne dla 40 dzieci w klasach 0 – VI.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - dodał, że jest też jednorazowy dodatek do rodzinnego we wrześniu w wysokości 100 zł. We wszystkich placówkach naszej gminy jest darmowy elementarz. Poza tym wszystkie osoby spełniające kryterium do pomocy społecznej czyli 456 zł na członka rodziny mogą we wrześniu (do 15 września) składać wnioski o stypendium socjalne na przyszły rok szkolny. Wyprawki szkolne dla dzieci młodszych również będą.
  Radny Nyga - pytał czy zostało zrobione zabezpieczenie ujęcia wody na Górze Jamno i prosił o odpowiedź na piśmie.
  Wójt Gminy - sprawa zabezpieczenia ujęć wody jest bardzo ważna. Podjęte zostały pewne kroki przez ZGK w kierunku zainstalowania monitoringu. Temat jednak został tymczasem wstrzymany ze względu na problemy czasowe i finansowe, bo koszt monitoringu to ok. 30 tys. zł. Może uda się go zrobić w przyszłym roku, bo jest to konieczne do wykonania.
  W tym roku przeznaczyliśmy 30 tys. zł na zamontowanie automatu do wytwornic prądu na ujęciu wody w Czerwonej Górce, bo brak zasilania jest bardzo uciążliwy dla większości mieszkańców gminy i to wydawało nam się pilniejsze.
  Przewodniczący obrad oddał głos Pani Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka Agnieszce Czerwińskiej.
  Pani Prezes zgłosiła uwagę do uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Łączna. Uchwała jest niekompletna , bo istnieje również oddział przedszkolny w Zaleziance prowadzony przez Stowarzyszenie. Prosiła o wpisanie tego oddziału do projektu uchwały.
  Radna Żaczek - w imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół w Łącznej zaprosiła wszystkich na uroczystości patriotyczno-religijne w dniu 5 września br. i wręczyła zaproszenia.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący obrad ogłosił 20 min. przerwę w obradach.
  Po przerwie Przewodniczący obrad przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego przed końcem kadencji , w terminie do 21 września br.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Łączna.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - omówił projekt uchwały i odniósł się dowagi i prośby Pani Prezes Stowarzyszenia Agnieszki Czerwińskiej.
  Uchwała z 1996r. o sieci przedszkoli w naszej gminie dla których organem prowadzacym jest Gmina Łączna wymaga aktualizacji. Rada Gminy ustala sieć przedszkoli w gminie w formie uchwały. Mamy oddziały przedszkolne w Goździe i w Łącznej. Dzisiejsza uchwała ma charakter porządkujący. Rada Gminy uchwala uchwały dotyczące szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łączna. Nie odnoszą się natomiast do szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub stowarzyszenia.
  Aby nie było rozbieżności co treści i intencji uchwały, prosił o naniesienie sobie poprawki w tytule uchwały, czyli tytuł uchwały będzie brzmiał: „ Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna”.
  Przewodniczący obrad - poprosił radnych o poprawienie sobie tytułu uchwały i przegłosowanie tej poprawki. Za poprawką głosowało 10 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się -1 radny / 11 obecnych.
  Tytuł uchwały został poprawiony i wszyscy radni nanieśli sobie zmianę w projektach uchwał.
  Pani Prezes Czerwińska - powiedziała, że nie ma zastrzeżeń co do kształtu poprawionej uchwały, ale prosiła o ostrożność przy ustalaniu prawa miejscowego. Prosiła też o informowanie Stowarzyszenia o wszelkich zamiarach i sprawach dotyczących oświaty w gminie oraz o łatwiejszy dostęp do informacji.
  Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący obrad - poprosił o przegłosowanie uchwały wraz z poprawką tytułu.
  Uchwała Nr XLII/282/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 21.08.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-11 radnych/11 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zgłosił pewną uwagę do projektu uchwały.
  W treści uchwały wkradł się błąd. W § 3 jest zapis, że wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna, a ustawa precyzuje , że wykonanie tej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. W związku z tym, prosił radnych o zmianę tego paragrafu.
  Taka sama poprawka dotyczyć będzie kolejnych dwóch uchwał w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna. Radni nanieśli sobie poprawkę.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący obrad - poprosił o przegłosowanie uchwały z poprawką czyli ze zmienionym paragrafem 3.
  Uchwała Nr XLII/283/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 21.08.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-11 radnych/11 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna.
  Przewodniczący obrad - odczytał treść uchwały, poprosił o zmianę § 2 czyli: wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna, po czym o przegłosowanie całej uchwały wraz z poprawką.
  Uchwała Nr XLII/284/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 21.08.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-11 radnych/11 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Córka uhonorowanego przed chwilą Pana Stanisława Mędaka, p. Halina Dziarmaga podziękowała w Jego imieniu Radzie Gminy za podjęcie uchwały, członkom Komitetu za pracę , oraz wszystkim innym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uhonorowania tak zaszczytnym tytułem tych dwóch Panów.

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna.
  Przewodniczący obrad - odczytał treść uchwały, poprosił o zmianę § 2 czyli: wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna, po czym o przegłosowanie całej uchwały wraz z poprawką.
  Uchwała Nr XLII/285/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 21.08.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-11 radnych/11 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Radna Jolanta Żaczek - jako Przewodnicząca Komitetu, który przyjmował wnioski kandydatur do tego tytułu i pracował nad nimi, podziękowała Radzie Gminy za podjęcie uchwał i za jednomyślność. Stwierdziła, że ma pewność, że osoby wyróżnione zasługują na ten tytuł. Zaświadczyli o tym swoim życiem, postawą patriotyczną i społeczną. To Oni kiedyś kształtowali naszą gminę, w której dziś żyjemy i pracujemy. Uważam, że są godni tego tytułu i powinniśmy być dumni z takich obywateli.

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - powiedziała, że wczoraj na posiedzeniu komisji w tym samym składzie, uchwała była omawiana dlatego dziś poprosiła o pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Obrad poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XLII/286/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 21.08.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-11 radnych/11 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.
  Przewodniczący obrad zapytał czy są pytania do zmiany Studium.
  Pytań nie zgłoszono.
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Obrad poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr XLII/287/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 21.08.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-11 radnych/11 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 9
  Przyjęcie protokołów z sesji;
  - z dnia 13 czerwca 2014r. oraz z dnia 15 lipca 2014r.
  Protokół Nr XL/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 13 czerwca 2014r. został przyjęty bez uwag jednogłośnie (za- 11/11)
  Protokół Nr XLI/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2014r. został przyjęty bez uwag jednogłośnie (za- 11/11) .

  O głos poprosił jeszcze Sołtys Zagórza p. Piec, w sprawie uchwalonych już zmian studium. Poprosił o odpowiedź na piśmie co to są granice terenu 111/3 bo są duże ograniczenia zabudowy sołectwa Zagórze a nawet przebudowy czy remontu. Dlaczego są takie utrudnienia.
  Oprócz tego , w studium jest zapis, że przy opracowywaniu prognozy wykorzystano przepisy następujących aktów prawnych. Jakie to są przepisy i co się z tym wiąże, bo ja pisałem wcześniej do Wojewody Świętokrzyskiego pismo dotyczące ochrony środowiska i zapylenia .
  Wójt Gminy - starał się wytłumaczyć Panu Sołtysowi pewne zapisy Studium, ale ponieważ wyjaśnienia nie satysfakcjonowały Pana Sołtysa , Pan Wójt stwierdził, że odpowiedzi udzieli Pan Urbanista na piśmie.
  Radny Litwiński - zapytał czy w oparciu o uchwalone dziś zmiany Studium uwarunkowań, po uprawomocnieniu się uchwały będzie można występować o warunki zabudowy.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że nie można bo studium jest dokumentem zbyt ogólnym, na to dopiero pozwali plan zagospodarowania przestrzennego, który jest opracowaniem bardziej szczegółowym.
  Radny Wykrota - zapytał czy w uchwałach w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obrębów jest już wszystko tak dopracowane abyśmy mogli podejmować uchwały, na co Pan Wójt odpowiedział , że tak bo Pan Urbanista prowadził prace równolegle nad zmianą Studium jak również nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obrębów.


  Ad. 10
  Kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący obrad Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął XLII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jolanta Żaczek


  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1036
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 881 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna