A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XLII/283/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 21 sierpnia 2014 r.

  w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XLII/283/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 21 sierpnia 2014 r.
  w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Przyjmuje się regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna,
  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Określa się wzór aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna
  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Wiceprzewodniczący
  Rady GminyŁączna
  Bogdan Pająk
  Id: CA0E7936-1424-48D8-971F-D5EF27CDE8C0. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/283/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 21 sierpnia 2014 r.
  REGULAMIN
  nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna
  1. Honorowe Obywatelstwo Gminy Łączna, zwane dalej Honorowym Obywatelstwem,
  jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania.
  2. Honorowe Obywatelstwo przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy
  Łączna.
  § 2. Honorowe Obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom.
  § 3. Honorowe Obywatelstwo może być nadane pośmiertnie.
  § 4. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.
  § 5. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować:
  1) Przewodniczący Rady Gminy Łączna,
  2) Wójt Gminy Łączna,
  3) Komisje Rady Gminy,
  4) organizacje pozarządowe,
  5) grupy przynajmniej 20 mieszkańców Gminy Łączna.
  § 6. 1. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierać dane osobowe
  kandydata,
  szczegółową charakterystykę kandydata oraz wskazanie jego zasług uzasadniających
  nadanie tej godności.
  2. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa składa się Przewodniczącemu Rady.
  3. Wnioski w sprawie nadanie Honorowego Obywatelstwa opiniuje komisja Rady
  Gminy właściwa ds. kultury.
  4. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie do 60 dni od daty jego złożenia.
  § 7. 1. Nadanie Honorowego Obywatelstwa następuje w drodze uchwały Rady Gminy.
  2. Honorowy Obywatel otrzymuje akt nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy
  Łączna, zgodnie ze wzorem określonym w uchwale.
  § 8. 1. Nadanie Honorowego Obywatelstwa odbywa się w sposób zapewniający
  uroczysty charakter temu wydarzeniu i powinno być poprzedzone prezentacją zasług
  wyróżnionej osoby.
  2. Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa dokonują Przewodniczący Rady
  Gminy oraz Wójt Gminy.
  Id: CA0E7936-1424-48D8-971F-D5EF27CDE8C0. Podpisany Strona 1
  § 9. Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługuje prawo używania
  tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łączna”.
  § 10. O pozbawieniu Honorowego Obywatelstwa rozstrzyga Rada Gminy w drodze
  głosowania podejmując uchwałę w tej sprawie.
  § 11. 1. Z oficjalnym wnioskiem do Rady Gminy o pozbawienie Honorowego
  Obywatelstwa mogą
  występować podmioty, o których mowa w §5 Regulaminu.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
  1) wskazanie podmiotu składającego wniosek,
  2) wskazanie osoby, której dotyczy wniosek o pozbawienie Honorowego Obywatelstwa ,
  3) uzasadnienie wniosku, z podaniem faktów i przyczyn uzasadniających pozbawienie
  Honorowego Obywatelstwa osoby wskazanej we wniosku.
  Id: CA0E7936-1424-48D8-971F-D5EF27CDE8C0. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/283/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 21 sierpnia 2014 r.
  / Wzór aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna /
  Id: CA0E7936-1424-48D8-971F-D5EF27CDE8C0. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XLII/283 /2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r.
  Postanowienia art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
  gminnym – wskazują, że do właściwości Rady Gminy należy nadawanie Honorowego
  Obywatelstwa Gminy.
  Zgodnie z wnioskami i oczekiwaniami mieszkańców naszej Gminy należy uhonorowywać
  osoby zasłużone dla społeczności gminnych.
  W związku z powyższym Wójt Gminy przedkłada projekt regulaminu nadawania
  Honorowego
  Obywatelstwa Gminy Łączna.
  Podjęcie powyższej uchwały jest zasadne i celowe.
  Id: CA0E7936-1424-48D8-971F-D5EF27CDE8C0. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1053
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 588 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna