A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r.

  Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r.
  Poz. 1134
  ROZPORZĄDZENIE
  PREZESA RADY MINISTRÓW
  z dnia 20 sierpnia 2014 r.
  w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
  oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
  z późn. zm.1)) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41,
  poz. 361, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
  § 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory
  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  § 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 16 listopada 2014 r.
  § 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący
  załącznik do rozporządzenia.
  § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
  1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134,
  poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r.
  poz. 179, 180 i 1072.
  2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r.
  Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.
  Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1134
  
  Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 20 sierpnia 2014 r. (poz. 1134)
  KALENDARZ WYBORCZY
  Termin wykonania
  czynności wyborczej*) Treść czynności wyborczej
  1 2
  do dnia 7 września 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
  o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych
  w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej
  komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
  i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
  i prezydentów miast,
  – zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego
  komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
  do dnia 17 września 2014 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych
  komisji wyborczych
  do dnia 22 września 2014 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
  do dnia 7 października 2014 r.
  do godz. 2400
  – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych,
  odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad
  powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
  do dnia 12 października 2014 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej,
  zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib
  i numerów
  do dnia 17 października 2014 r.
  do godz. 2400
  – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach
  i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
  wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych
  dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do
  potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
  – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów
  i prezydentów miast
  do dnia 22 października 2014 r. – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom
  tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej
  w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
  do dnia 24 października 2014 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze
  ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które
  zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku
  województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję
  Wyborczą
  do dnia 26 października 2014 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych,
  które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach
  do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową
  Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania
  o charakterze ogólnowojewódzkim,
  – powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
  – sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
  – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego,
  w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych
  w alfabecie Brailleʼa
  Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1134
  
  1 2
  do dnia 27 października 2014 r. – rozplakatowanie obwieszczeń:
  a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów
  na radnych,
  b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów,
  burmistrzów i prezydentów miast
  od dnia 1 listopada
  do dnia 14 listopada 2014 r.
  do godz. 2400
  – nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze
  audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
  do dnia 7 listopada 2014 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  do dnia 11 listopada 2014 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców
  w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu
  na miejsce ich stałego zamieszkania
  w dniu 14 listopada 2014 r.
  o godz. 2400
  – zakończenie kampanii wyborczej
  w dniu 15 listopada 2014 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów
  wyborców
  w dniu 16 listopada 2014 r.
  godz. 700–2100
  – głosowanie
  *) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada
  na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks
  wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów
  gmin.


  Data wprowadzenia: 2014-09-24 1016
  Data upublicznienia: 2014-09-24
  Art. czytany: 910 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna