A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XLIII/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 12 września 2014r.


  Protokół Nr XLIII/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 12 września 2014r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 16,00

  Ad. 1
  Dnia 12 września 2014 roku odbyło się kolejne XLIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna, zwołane na wniosek Wójta Gminy z dnia 9 września 2014r. ,w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.).
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Przewodniczący Rady na wstępie poinformował, że posiedzenie zwołane zostało na wniosek Wójta Gminy, który uzasadnił wniosek.
  Pilna konieczność zwołania posiedzenia Rady Gminy podyktowana jest potrzebą wprowadzenia zmian w budżecie gminy w związku z realizacją przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Występa .

  Przewodniczący Rady następnie powitał obecnych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna.

  Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło 93 % kworum Rady. Nieobecny radny Łukasz Dąbek - usprawiedliwiony.
  Decyzje i uchwały podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował w kolejności alfabetycznej
  radną Annę Chudzik , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Porządek obrad stał się obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Pytania , wnioski, postulaty.
  5. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.  6. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego „Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”
  b) zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  7. Zamknięcie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Pytania , wnioski, postulaty.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz poinformował, że do Rady Gminy wpłynęła skarga od Pani Haliny Ziółkowskiej na Wójta Gminy Łączna w sprawie budowy kanalizacji . Skarżąca zarzuca zaniedbanie w zakresie odmowy włączenia do sieci kanalizacyjnej hotelu „Ziółek” - domu spokojnej starości.
  Pismo – skarga, stanowi załącznik do nin. protokołu .
  Przewodniczący Rady odczytał treść skargi w całości informując, że decyzję u uznaniu skargi za zasadną lub niezasadną podejmuje zawsze Rada Gminy. Decyzję może podjąć Rada Gminy tu i teraz albo sprawę skierować do rozpoznania komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub do Komisji Rewizyjnej.
  Przewodniczący Rady zapytał Wójta Gminy czy chciałby się ustosunkować do skargi i udzielić wyjaśnień.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - udzielił wyczerpujących wyjaśnień.
  Pani Halina Ziółkowska ma rację co do stwierdzenia w piśmie, że „Wymagane są wzajemne ustępstwa ponieważ jest to w moim interesie jak i gminy Łączna”. Pozostałe argumenty w piśmie nie mają potwierdzenia w prawdzie .
  Projekt kanalizacji Łączna-Gózd był opracowywany w 2008 roku . Projektant musiał uzyskać od każdego właściciela gruntu przez który będzie przebiegał kanał sanitarny zgodę i takie zgody uzyskał.
  Na tę chwilę właścicielem działki na której była zlokalizowana przepompownia nie był Pan Ziółkowski tylko ktoś inny, kto wyraził zgodę. Po wyrażeniu zgody przez tę osobę, Pan Ziółkowski był na etapie negocjacji w sprawie zakupu tej działki.
  W tym momencie Pan Wójt przypomniał , że Rada Gminy wyrażała zgodę na negocjowanie kwoty którą miałaby gmina zapłacić za grunt wydzielony na działce , która stała się własnością Państwa Ziółkowskich a na której miałaby być zlokalizowana przepompownia. Kwota taka została wynegocjowana i ustalona z Państwem Ziółkowskich. Po tym fakcie Państwo Ziółkowscy wycofali zgodę na lokalizację przepompowni w tym miejscu uznając, że lokalizacja przepompowni spowoduje utratę atrakcyjności działki.
  Przy projektowaniu kanalizacji projektant był u Państwa Ziółkowskich o wyrażenie zgody na przejście kanału sanitarnego przez działkę na której zlokalizowany jest dom spokojnej starości ale niestety, nie wyrazili zgody. Na wejście w tę nieruchomość Państwo Ziółkowscy nie wyrazili zgody a zatem projektant nie mógł zaprojektować kanału sanitarnego w tejże nieruchomości.
  Kiedy rozpoczyna się wykonywanie kanalizacji, zaczyna się przepływ korespondencji od Państwa Ziółkowskich bo Państwo Ziółkowscy zorientowali się , że na ich nieruchomości nie ma kanału sanitarnego. Pojawili się więc w Urzędzie Gminy z prośbą o doprojektowanie kanalizacji, ale był to już etap realizacji inwestycji. Otrzymali z Urzędu Gminy informację, że w odległości 5 m od granicy ich nieruchomości jest zlokalizowana studzienka kanalizacyjna do której mogą się włączyć po zakończeniu inwestycji czyli wystąpić do ZGK o warunki włączenia się do kanalizacji.
  Sąsiad powiedział, że nie widzi żadnego problemu aby Państwo Ziółkowscy podłączyli się do studzienki na jego nieruchomości.
  Państwo Ziółkowscy tych rzeczy nie rozumieją i nie chcą przyjąć wyjaśnień Urzędu Gminy w tej kwestii.
  Ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków mówi krótko, że główny kanał sanitarny wraz z kanałami głównymi bocznymi wykonuje gmina , resztę wykonują mieszkańcy sami. Jako gmina nie wykonujemy przyłączy.
  Nie widzę powodu aby gmina narażała się i ponosiła jakieś restrykcje za to, że robimy coś niezgodnie z prawem. Rozliczenie inwestycji musi być do połowy kwietnia 2015 roku.
  W 2001 roku Państwo Ziółkowscy uzyskali decyzję Wójta Gminy na wykonanie oczyszczalni ścieków . Czy tę decyzję wykonali tego nie wiem.
  Państwo Ziółkowscy zaproponowali lokalizację przepompowni na swojej działce położonej 3 działki dalej.
  Nie widzę powodu, aby w tym przypadku miał być robiony jakiś wyjątek.
  Inwestycja jest współfinansowana przy udziale środków unijnych dlatego musi być oddana i rozliczona w określonym terminie. Nie możemy robić rzeczy , które spowodują problem dla gminy , czy jakiekolwiek ryzyko dla budżetu gminy tj. zwrotu kosztów w razie nieterminowego rozliczenia.
  Można przyjąć takie rozwiązanie , że wstrzymujemy inwestycję za porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim, przeprojektowujemy za pieniądze z naszego budżetu (mapy, podział działki), uzbrajamy kolejne 3 nieruchomości po to aby na czwartej nieruchomości zlokalizować przepompownię. To jest cała procedura, która może spowodować poważne komplikacje. Ja do tego ręki nie przyłożę, ponieważ są możliwości techniczne aby Państwa Ziółkowskich podłączyć do kanalizacji sanitarnej.
  Jeśli Rada Gminy uważa, że należy tę sprawę skontrolować , to proszę i służę pełną dokumentacją.
  Pan Wójt podziękował i poprosił o pytania.

  Radny Nyga - mówimy o podłączeniu do kanalizacji Państwa Ziółkowskich a dlaczego nie mówimy o sąsiedniej firmie „Agat” czy firmie budowlanej Pana Miernika.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że firma „Agat” jak również Państwo Ziółkowscy mają możliwości techniczne do podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał jakie jest zadłużenie Państwa Ziółkowskich wobec gminy, bo odkąd pamiętam ciągle są zadłużeni.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - odpowiedziała, zadłużenie państwa Ziółkowskich z tytułu podatków wynosi około 90 tys. zł.
  Radny Wisowaty - stwierdził, że należy dojść do porozumienia z Państwem Ziółkowskich tak aby mieli możliwość podłączenia się do kanalizacji i to wszystko. Przyłącze muszą sobie zrobić sami.
  Wójt Gminy - trzeba rozmawiać i będziemy rozmawiać ale nie mogę gminy narażać na straty . Przyłącze robi sobie właściciel, i ma taką możliwość. Dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że ową przepompownię zlokalizujemy na terenie ZGK bo to jest nasz teren i robimy to tak aby nie spowodować jakiegokolwiek zatrzymania realizacji inwestycji.
  Innych głosów w dyskusji nie było.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, jeśli Rada Gminy uznała wyjaśnienia Wójta Gminy poparte dokumentacją za wystarczające, wnioskuję o uznanie skargi za nieuzasadnioną.
  Radny Nyga - zaproponował inny wniosek, czyli skierowanie skargi do analizy Komisji Rewizyjnej lub Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
  Innych wniosków nie złożono.

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - przeprowadził głosowanie wniosków.
  Wniosek Przewodniczącego Rady - o uznanie skargi Pani Haliny Ziółkowskiej na działanie Wójta Gminy Romualda Kowalińskiego, zarzucając zaniedbanie w zakresie odmowy włączenia do sieci kanalizacyjnej hotelu „Ziółek” domu spokojnej starości - za nieuzasadnioną.
  Wniosek uzyskał poparcie większości radnych
  ( za wnioskiem - 13 radnych, przeciw - 1 / 14 obecnych).
  Niecelowe było więc głosowanie wniosku radnego Nygi.
  Przewodniczący Rady poinformował, że pismo zawierające stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi zostanie wysłane do skarżącej Pani Haliny Ziółkowskiej.
  Na tym zakończono temat skargi.

  Drugą sprawą jaką poruszył Przewodniczący Rady było pismo od Wojewody Świętokrzyskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego.
  Wojewoda Świętokrzyski zawiadomił, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Łącznej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna. Po wypunktowaniu kilku zarzutów Wojewoda Świętokrzyski sugeruje, że zmiana studium nie została wykonana zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prosi o złożenie wyjaśnień i odniesienie się do zarzutów w terminie do 15 września 2014r.
  Pismo Wojewody w całości zostało odczytane i stanowi załącznik do protokołu.
  Do pisma odniósł się Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Nie wiemy dlaczego Pan Urbanista nie dołączył wymienionych w piśmie dokumentów . Wiemy natomiast , że wszelkie dokumenty i wyjaśnienia muszą być złożone w terminie do 15 września 2014r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pan Urbanista wszystkie te dokumenty posiada, musi je tylko uzupełnić i potwierdził, że to wykona. Jeśli wszystkie uwagi zostaną wyjaśnione i dokumenty uzupełnione to uchwała stanie się prawomocna , a jeśli nie, to otrzymamy pismo od Wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwały.
  Sołtys Zagórza p. Piec - odnośnie uchwały w sprawie zmiany studium powiedział, że chciał wiedzieć co to są granice terenu 111/3 bo są bardzo niekorzystne dla mieszkańców i do dziś nie ma odpowiedzi. Poza tym otrzymałem pismo z Urzędu Gminy w sprawie uporządkowania działki wokół byłego sklepu w Zagórzu z adnotacją , że otrzymują osoby fizyczne według wykazu akt. Pan Sołtys pytał dlaczego nie ma danych ludzi którzy otrzymali pismo.
  Wójt Gminy - poinformował, że odpowiedzi w sprawie studium udzieli ale nie dziś na sesji nadzwyczajnej, bo dziś nie jest przygotowany . Dziś omawiamy i dyskutujemy nad sprawami, które zaproponowałem w porządku obrad, a mianowicie nad sprawą bardzo ważnych zmian budżetu .
  Odnośnie danych osób, które otrzymują pisma , nas obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych. My takich informacji nie mamy i nie możemy ich przekazywać. Poza tym Pan nie jest stroną w sprawie i nie może Pan otrzymać takich danych.
  Dokumentację dotyczącą geodezji i właścicieli nieruchomości posiada Starostwo Powiatowe, wiec tam proszę skierować prośbę o dane właścicieli działek i otrzyma Pan odpowiedź na piśmie.
  Przewodniczący Rady - poparł stanowisko Wójta gminy , że faktycznie posiedzenie zwołane zostało na wniosek Wójta Gminy i powinniśmy skupić się tylko na sprawach zaproponowanych w porządku obrad a dyskusja i pytania powinny dotyczyć projektów uchwał zawartych w dzisiejszym porządku obrad.
  Sprawy obu pism (skarga i pismo Wojewody Świętokrzyskiego) poruszyłem tylko dlatego , że w tych przypadkach obligują nas pewne terminy, których musimy dotrzymać.

  Ad. 6 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego „Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”.
  Przewodniczący Rady - zapytał radnych, czy wystarczająco jasne jest uzasadnienie do uchwały , czy potrzeba bardziej szczegółowego omówienia tematu co może uczynić pracownik Urzędu na kolejnej sesji, ale wtedy uchwałę musimy zdjąć z porządku obrad.
  Radny Litwiński - zwrócił uwagę, że zdejmując uchwałę z porządku obrad popełniamy błąd. Przecież możemy dziś po prostu uchwały nie przegłosować czyli nie podjąć.
  Radca Prawny Urzędu Gminy - stwierdził, że w uzasadnieniu jest wyjaśnione dlaczego podejmuje się taką uchwałę a poza tym to jest tylko opinia Rady Gminy, która jest konieczna do uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
  Radny Litwiński - zapytał czy ta uchwała jest pilna do podjęcia na co Wójt Gminy odpowiedział, że na tę uchwałę czeka Urząd Marszałkowski i jest to tylko wyrażenie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa, niepodjęcie tej uchwały byłoby problematyczne.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził wobec tego głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XLIII/288/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 12.09.2014r.
  została podjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw- 2, wstrzymał się – 2/ 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 6 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.
  Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 111 717,-zł.
  W związku ze zwiększeniem dochodów zwiększa się wydatki o tę samą kwotę czyli 111 717,- zł. I tak :
  w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, wydatki majątkowe na budowę kanalizacji Gózd-Łączna 1 567 zł ; w dziale 600- Transport i Łączność, drogi publiczne powiatowe jako dofinansowanie środków dla Powiatu na budowę drogi Występa 50 000 zł; dział 600 – drogi publiczne gminne jako dotacja dla ZGK na odśnieżanie 25 000 zł oraz na składki na PFRON – 4 000 zł; dział 750- administracja publiczna, urzędy gmin na ciepło 5 000 zł; dział 801- oświata i wychowanie jest to dofinansowanie do naszych dzieci przebywających w innych przedszkolach 2 350 zł; dział 853 - drobne przesunięcie w programach -3,26 zł; dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza jest to zabezpieczenie 20 % do wypłaty stypendium dla uczniów 11 800 zł; dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na remont budynku w Zagórzu 12 000 zł.
  Pani Skarbnik zakończyła i poprosiła o pytania dotyczące zmian budżetu.
  Radny Wykrota - wyraził wątpliwość o kolejność poszczególnych uchwał czyli zmian budżetu , zmian WPF i udzielenia pomocy finansowej.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - wyjaśniła. Pierwszą uchwałą jest uchwała w sprawie zmian budżetu, konsekwencją przyjęcia zmian budżetu będzie uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu.
  Jeżeli nie zostanie podjęta uchwała w sprawie zmian budżetu, niecelowe będzie głosowanie pozostałych dwóch uchwał ponieważ nie można podjąć uchwały zwiększającej pomoc finansową bez zabezpieczenia środków w budżecie.
  Wójt Gminy - dodał uzupełnienie. Jeśli Rada Gminy nie przyjmie uchwały w sprawie zmian budżetu, to nie będzie potrzeby podejmowania uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu w której zwiększa się kwotę z 330 tys. zł na 380 tys. zł.
  Radny Wykrota - w dziale 801 – jest kwota 2350 na dzieci nasze w przedszkolach w innych gminach. Czy nasza gmina ma również dochody z tego tytułu z innych gmin.
  Skarbnik Gminy - do tej pory nie było takich dzieci w naszych przedszkolach , w tym roku są i takie wpływy będą.
  Radny Nyga - zapytał z czego została zdjęta kwota 50 tys. zł .
  Skarbnik Gminy - kwota 50 tys. zł nie była zdjęta z wydatków, tylko zwiększone były dochody z przeznaczeniem na wydatki o tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Radny Wykrota - w sprawie dyskusji o drodze Występa. Na drogę Występa przeznaczyliśmy już 330 tys. zł, Powiat dołożył mniej i jeszcze występuje do nas o dodatkowe 50 tys. zł. Osobiście byłem w Klonowie i stwierdzam, że tam po drodze nie da się chodzić a nie tylko jeździć. Zgłaszam wobec tego wniosek o zdjęcie kwoty 50 tys. zł na drogę Występa ze zmian budżetu.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - prosiła o budowę drogi w Klonowie bo tam nigdy drogi nie było a w Występie ludzie mieli już dobra drogę tylko się zepsuła.
  Radna Klonowa p. Chudzik - wszystkie drogi są potrzebne czy to Zajamnie czy Klonów Budy czy inne drogi, bo tam mieszkają nasi mieszkańcy. W tym momencie należałoby się zastanowić czy inwestować w drogi powiatowe czy w gminne. W tym roku będzie tylko rozpoczęcie budowy drogi Występa I etap, a później przez kilka kolejnych lat będziemy musieli przeznaczać duże pieniądze na dokończenie budowy, a gminne drogi czekają na które nikt nam nie dołoży środków. Poza tym większe szanse ma Powiat na pozyskanie środków unijnych na drogę powiatową Występa bo łączy dwa powiaty , niż gmina na drogę gminną Klonów-Budy do lasu.
  Radna Molendowska-Cieloch - również ubolewam, że musimy tak dużo dofinansowywać drogi powiatowe. Powiat podzielił społeczeństwa w naszej gminie , bo w jednej miejscowości budują drogi bez naszego dofinansowania natomiast na Występę musimy dać środki, ale co mamy zrobić. Nie można mówić, że to jest pierwszy etap drogi, bo nie wiadomo co będzie dalej , czy będzie w kolejnych latach budowana . Na naszej drodze sytuacja jest taka, że albo rozpoczynamy budowę i wybudujemy 400 m tej drogi albo wstawiamy znak zakaz wjazdu.
  Radny Kątny - z tego jak zapewniali nas przedstawiciele Powiatu w ubiegłym roku to za te pieniądze miało być 800 m drogi nie 400 m. To , że zrobili w Zagórzu kawałek drogi sami to chwała im za to. Poza tym winę za zepsute drogi również ponosi Powiat bo nie dbają o właściwe utrzymanie dróg poprzez wycinanie rowów czy poboczy. Droga do Zagórza wkrótce będzie się również nadawała do remontu. Ja jestem przeciwny dofinansowaniu do drogi Występa.
  Radny Wykrota - poparł stanowisko poprzednika, że Powiat nie utrzymuje należycie swoich dróg, nie czyszczone są rowy, przepusty, zawyżone są pobocza, nie wycina się zakrzaczeń i niestety drogi się psują.
  Radny Nyga - powiedział, że drogi są wszędzie potrzebne, ale jak na Występie rozpoczniemy pierwsze 400 m to nie dostaniemy dofinansowania na resztę drogi. Trzymam za słowo Pana Wójta, że chce wykonywać drogi w całości.
  Wójt Gminy - nadal podtrzymywał swoje stanowisko, że drogi powinniśmy budować w całości. Jednak projekt drogi Występa robił Powiat i dlaczego zrobiono tylko na 800 m a nie na całą drogę tego nie wiemy.

  W nowym okresie programowania również będą funkcjonować programy z dofinansowaniem budowy dróg ale w wysokości 85 % (nie jak dotychczas 50 %), tylko trzeba czekać.
  400 m drogi Występa będzie kosztować 737 tys. zł, 800 m drogi miało kosztować 1mln 030 tys. zł, a 1 km drogi może kosztować ok. 2 mln zł. Jeśli robi się krótkie odcinki drogi to koszty są znacznie wyższe. Jeśli Powiat rozpocznie budowę drogi Występa 400 m , to zamyka sobie możliwość występowania o dofinansowanie z tzw. schetynówek w przyszłym roku.
  Na budowę dróg w gminie czekają : Klonów Budy, Zajamnie , Czerwona Górka , Podzagnańszcze Dołki, Ostrów i inne.
  Przy udziale 85 % dofinansowania do budowy dróg gminnych można zrealizować dużo więcej.
  Radna Molendowska-Cieloch - tłumaczyła dlaczego nie zaprojektowano całej drogi. Zaprojektowano tylko 800 m drogi , bo to jest odcinek w najgorszym stanie , wymagający natychmiastowego remontu, bo nie da się już przejechać.
  Nie wiem dlaczego ale ta droga nie została zakwalifikowana do schetynówek i nigdy nie będzie zakwalifikowana . Poza tym to dziś nie mamy żadnej pewności czy i które nasze drogi zakwalifikują się do schetynówek. Przetarg na drogę Występa jest otwarty.
  Radny Kątny - przypomniał, że nasza gmina przecież już zagwarantowała 330 tys. zł. i tych pieniędzy nie odbieramy. Tylko dlaczego mamy jeszcze dokładać.
  Radny Wykrota - wnioskował aby nie przyjmować dziś uchwały w sprawie zmian budżetu gminy. Pozostałe zmiany budżetu zawarte w tej uchwale mogą poczekać do kolejnej sesji.
  Radna Czerwińska - droga Występa była od dawna , tylko Powiat powinien o nią dbać a jeśli trzeba to wyremontować ją . Dlaczego drugi raz mamy dofinansowywać tę drogę. Albo robią sami albo nie robią wcale.
  Radna Chudzik - poparła wniosek radnego Wykroty.
  Innych głosów w dyskusji na temat zmian budżetu nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.

  Za uchwałą głosowało - 4 radnych, przeciw - 9 radnych , wstrzymało się – 0 / 14 obecnych
  W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta.

  Wójt Gminy - stwierdził , pomimo że uchwała nie przeszła to w powiecie i tak zostaje
  330 tys. zł naszych pieniędzy i jeśli powiat chce to może realizować inwestycję.

  Jak stwierdziła Skarbnik Gminy na początku dyskusji nad zmianami budżetu , niecelowe było głosowanie kolejnych dwóch uchwał w p.6 c) i p. 6 d) , które były konsekwencją zmianami budżetu.


  Ad. 7
  Porządek obrad został wyczerpany . Obrady dobiegły końca.
  Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział , zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna.  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Anna Chudzik


  Data wprowadzenia: 2014-10-13 1332
  Data upublicznienia: 2014-10-13
  Art. czytany: 997 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna