A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XLIV/290/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 września 2014 r.

  w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponad

  UCHWAŁA NR XLIV/290/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 września 2014 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe
  warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za
  warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
  zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
  dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
  Łączna
  Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 , art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014, poz. 191 ), w związku
  z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
  Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
  wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
  wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
  (Dz. U. z 2014, poz. 416 z późn. zm. ) u c h w a l a się, co następuje:
  § 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
  przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
  oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród
  a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
  mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna,
  stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/41/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  26 listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
  funkcyjny, z tym że:
  1) dyrektorowi, w szkole liczącej do 9 oddziałów - w wysokości 1.000,00zł,
  2) dyrektorowi, w szkole liczącej od 9 oddziałów - w wysokości 1.500,00zł,
  3) wicedyrektorowi - w wysokości 600,00 zł,”.
  2. § 6 otrzymuje brzmienie
  „Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
  funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
  1) wychowawstwo w oddziale liczącym do 20 uczniów (włącznie)- w wysokości
  90,00 zł,
  2) wychowawstwo w oddziale liczącym ponad 20 uczniów - w wysokości 150,00
  zł ,
  3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 50,00 zł.”.
  § 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  Id: A85F0E69-E6F5-4968-9DDC-EE9AD4CC75F4. Podpisany Strona 1
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września
  2014 roku.
  Przewodniczący Rady
  Gminy Łączna
  Stanisław Starz
  Id: A85F0E69-E6F5-4968-9DDC-EE9AD4CC75F4. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr XLIV/290/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 września 2014 roku
  Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący
  jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia jest
  zobowiązany uchwalić w/w Regulamin.
  Dotychczasową wysokość dodatków funkcyjnych za wychowawstwo Rada Gminy
  ustaliła stosowną uchwałą w 2009r, natomiast dodatki funkcyjne osób na stanowiskach
  kierowniczych ustalone zostały w 2011 roku, po przeprowadzonej racjonalizacji sieci
  szkolnej na terenie Gminy.
  Z uwagi na ciągły wzrost zadań także w jednostkach oświatowych wskazanym jest
  aktualizacja w/w dodatków do aktualnej sytuacji oświatowej.
  Częściowo także, następstwem aktualnych stawek tych dodatków jest ustawiczna
  wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających bowiem wynagrodzenia nauczycieli
  (zwłaszcza nauczycieli mianowanych i dyplomowanych) wciąż nie osiągają kwot bazowych
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, określonych art. 30 ust. 3 ustawy Karta
  Nauczyciela.
  Z uwagi na powyższe zasadnym jest i celowym podjęcie przedmiotowej uchwały.


  Data wprowadzenia: 2014-10-24 0943
  Data upublicznienia: 2014-10-24
  Art. czytany: 546 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna