A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Uchwala Nr XLVI/227/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna
» Uchwała Nr XLVI/226/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
» UCHWAŁA NR XLVI/225/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
» UCHWAŁA NR XLVI/224/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 40 / 2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 września 2014 r.

  Zarządzenie Nr 40 / 2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 15 września 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 8 583 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 808 978,62 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 8 583 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 908 978,62 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 40/2014
  z dnia 15.09.2014 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 618,00
  85295 Pozostała działalność 618,00
  2010 Dotacje celowe prazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 618,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 965,00 0,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 965,00 0,00
  2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 7 965,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 8 583,00 0,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 40/2014
  z dnia 15.09.2014 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000,00 5 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 5 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00 5 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00
  71035 Cmentarze 500,00 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 000,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00
  4810 Rezerwy 2 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 618,00
  85295 Pozostała działalność 618,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 618,00
  3110 Świadczenia społeczne 618,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 987,81 3 987,81
  85395 Pozostała działalność 3 987,81 3 987,81
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 987,81 3 987,81
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 153,81
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 834,00
  4307 Zakup usług pozostałych 3 153,81
  4309 Zakup usług pozostałych 834,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 965,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 965,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 965,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 7 965,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 20 070,81 11 487,81  Data wprowadzenia: 2014-10-27 1012
  Data upublicznienia: 2014-10-27
  Art. czytany: 576 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna