A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XLIV/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 września 2014r.


  Protokół Nr XLIV/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 30 września 2014r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 15,20

  Ad. 1
  Dnia 30 września 2014 roku odbyło się kolejne XLIV w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.

  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - Pracownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka,
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna,
  - mieszkaniec gminy

  Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Nieobecny radny Jarosław Kątny - usprawiedliwiony.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował w kolejności alfabetycznej
  Radną Teresę Czerwińską , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz odczytał zaproponowany porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Porządek obrad stał się więc obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna
  za I półrocze 2014r.
  7. Pytania, wnioski, postulaty.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia „Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego”
  b) sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
  c) zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022
  10. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Rady Gminy Łączna:
  - z dnia 21 sierpnia 2014 r.
  - z dnia 12 września 2014 r.
  11. Zakończenie obrad.


  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami tj. od dnia 21 sierpnia 2014r. do 30 września 2014r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  I tak:
  I. Uczestniczyłem :
  21 sierpnia – w spotkaniu z Prezesem firmy SANITEX Tryńcza,
  27 sierpnia – w przeglądzie drogi w Osełkowie z przedstawicielami firmy FART Kielce,
  29 sierpnia - w tut. Urzędzie z dyrekcją Szkoły w Łącznej i w Goździe oraz Andrzejem Witkowskim i opiekunkami dzieci podczas dowozu do szkoły w sprawie organizacji dowozu w nowym roku szkolnym,
  31 sierpnia – w obchodach 150-lecia Gminy Skarżysko Kościelne,
  3 września - w nagraniu spotu promującego Gminę Łączna w Radio Kielce,
  - w spotkaniu z przedstawicielami Echo Investment, Gazowni p. Kaniowskim i p. Piwowarczykiem,
  12 września – w tut. Urzędzie z przedstawicielami kół gospodyń w sprawie promocji Gminy,
  15 września – w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w konferencji „Stanowisko negocjacyjne dla wsi” ,
  23 września - w spotkaniu z przedstawicielami SANITEX Tryńcza w sprawie przepompowni w Łącznej,
  - w spotkaniu dot. planowanych uroczystości w sanktuarium Ostrobramskim w Skarżysku-Kam.
  25 września – w podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Łączna a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na zagospodarowanie terenu i budowę placu zabaw w centrum Gminy Łączna w ramach PROW na kwotę 73.333 zł ,
  26 września – w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach, podczas którego przedstawiono założenia utworzenia Klastra Turystycznego,
  29 września – z przedstawicielem Agencji Artystycznej JOANNA z Kielc w sprawie organizacji Święta Ziemniaka w Łącznej, w dniu 11 października br.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie przekazania budynku kotłowni węglowej o mocy 700 kW wraz z instalacjami wewnętrznymi Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok,

  W ostatnim czasie przyjmowałem interesantów w sprawach:
  - realizowanej kanalizacji wsi Gózd i Łączna,
  - zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  - remontu drogi w Klonowie,
  - członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych
  W dniu 1 października br zostanie podpisana umowa na remont drogi w Klonowie Budach. Roboty realizować będzie firma DROGMAS ze Skarżyska-Kam. za kwotę 126.000 zł netto. Przewidywany termin wykonania prac : 15 listopada 2014r.

  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów :
  - wystąpiono do ZDP w Skarżysku o naprawę wykruszenia nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Zagórzu oraz o zamontowanie barierki przy drodze powiatowej w Kamionkach (obok przedszkola),
  - przy pomocy ZGK wycięto krzewy i wyrównano odcinek drogi w Goździe od Chrząszczyka w kier. Występy,
  - systematycznie sprzątane są przystanki i zatoki autobusowe na terenie Gminy,
  - dopisano KIELCE na znaku drogowym w Występie,
  - z uwagi na fakt, że nawierzchnia na trzecim przystanku w Występie jest utwardzona i betonowa – nie przewiduje się dodatkowo układania na nim kostki,
  - pracownicy robót publicznych ustawicznie wykaszają chwasty wzdłuż dróg gminnych, zakończono starodroże e7, Osełków i Klonów, w najbliższych dniach także ul. Osiedlowa przy bloku,
  - z przyczyn oczywistych niektóre wnioski nie mogą być zrealizowane „robotami publicznymi” tj. m.in. przełożenie chodnika przy e-7 czy nawierzchni drogi przed Szkołą w Zaleziance.
  W najbliższych dniach wykonane będzie :
  - ponowne sprzątanie przystanków i zatok autobusowych na terenie Gminy,
  - zakupiono już kruszywo do poprawy drogi Podłazie Krzyżka, Podłazie Wzdół, Klonowa
  - zamontowany zostanie zamówiony znak „Klonów” na skrzyżowaniu w Goździe oraz strzałki na wysepki na drodze e7,
  - jako Gmina czekamy na decyzję ze Starostwa aby jeszcze przed śniegiem wyciąć topole w pasie drogowym przy ZGK,
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o dodatkowe informacje.
  Nadal trwają pertraktacje z Państwem Ziółkowskimi w sprawie lokalizacji przepompowni ścieków i jaki będzie efekt nadal nie wiadomo. Jest możliwość zlokalizowania przepompowni ścieków na terenie ZGK, ale wtedy utrudniona będzie możliwość podłączenia kilku posesji od ZGK w kierunku Ostojowa. Jutro ma być spotkanie z Panem Marszałkiem i członkami Zarządu Województwa w tej sprawie .

  Zakład Gospodarki Komunalnej w wakacje wykonał próby ciepłownicze pod kątem podłączenia bloku, domu nauczyciela i pozostałych budynków do nowej kotłowni przy Zespole Szkół w Łącznej. Moc kotłowni była tak obliczona , że jest w stanie pokryć takie zapotrzebowanie i jeszcze istnieje rezerwa.
  Budynek kotłowni i cały jej majątek zostanie przekazany dla ZGK Łączna.

  Mamy pewną propozycję odnośnie drogi dla mieszkańców Klonowa.
  Ponieważ w budżecie gminy było przeznaczone 200 000 zł na drogę Klonów Budy , a po przetargu najniższa kwota była 430 000 zł za pierwszy odcinek, takich pieniędzy w budżecie gminy nie znajdziemy. Jest możliwość kontynuowania budowy przez kilka lat , ale przecież inne inwestycje w gminie czekają, np. w przyszłym roku droga Zajamnie.
  W związku z tym po głębokiej analizie proponujemy inne rozwiązanie a mianowicie.
  Wyremontować tymczasem najgorszy odcinek drogi Klonów Budy, i złożyć wniosek o dofinansowanie z programu PROW budowy tej drogi w całości tj. 1600 m.
  Rozpoczęcie inwestycji budowy drogi teraz, wyklucza możliwość wnioskowania o środki unijne, stąd propozycja wykonania remontu najgorszego odcinka drogi, co pozwoli mieszkańcom oczekiwać na budowę drogi.
  Inwestycja całej drogi to koszt ok. 1 600 000 zł. W kolejnym okresie programowania możliwe jest uzyskanie dofinansowania z PROW w wysokości do 85 % wartości, a reszta będzie po naszej stronie tj. kwota około 300 tys. zł. Przy udziale takich środków będzie można zrobić tę drogę w całości. Czy środki z PROW będą uruchomione w 2015 roku tego nikt nie wie.
  Remont polegałby na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównaniu i położeniu jednej warstwy bitumicznej na odcinku 730 m tj. do pierwszego zakrętu.
  Będzie to remont bieżący, który nie blokuje możliwości złożenia wniosku do PROW. Materiał wbudowany w remont zostanie wykorzystany przy budowie drogi.
  Jeśli Rada Gminy przyjmie dzisiejsze zmiany budżetu , to jutro mogę podpisać umowę z wykonawcą, który obiecał, że do końca października remont zostanie wykonany. Po sesji będę rozmawiał z mieszkańcami Klonowa na ten temat.
  Podobne podejście dotyczyłoby drogi Zajamnie, co pozwoli na wykonanie tych dróg w całości , z udziałem niezbyt dużych środków własnych.

  Pod koniec tygodnia rozpoczną się prace przy budowie ogródka jordanowskiego.

  Następnie Pan Wójt przedstawił realizację wniosków z poprzednich sesji po czym zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6
  Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2014r.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r. była omówiona na Komisji Budżetowej , ale pomimo to czy są pytania do sprawozdania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
  Informacja została przyjęta przez wszystkich obecnych radnych (za-14 radnych /14 ) .
  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

  Radny Wisowaty - zgłosił trzy wnioski.
  1/ zamalować podpalony przystanek koło poczty i usunąć chwasty wokół przystanku
  2/ bardzo brzydko wygląda budynek poczty a jest wizytówką w centrum gminy, dobrze byłoby go na przykład pomalować z zewnątrz
  3/ prosił aby wypełnić ubytki w nawierzchni drogi koło cmentarza.
  Radna Żaczek - prosiła o prace porządkowe na przystankach w Łącznej, umycie plastiku, na dachu przystanku jest eternit, uzupełnić kosz na nowym przystanku.
  Radny Januchta - wnioskował do ZDP Skarżysko-Kam. o uporządkowanie i ścięcie poboczy drogi Podzagnańszcze – Zaskale i wycięcie zarośniętych rowów. Nocą dla pieszych jest tam szczególnie niebezpiecznie bo na tym odcinku jest lasek, pola a nie ma oświetlenia ulicznego.
  Radny Nyga - zapytał kto finansował autobusy na Święty Krzyż oraz kto organizuje Święto Ziemniaka i skąd są na to pieniądze.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński udzielił odpowiedzi.
  Za autobusy na Święty Krzyż zapłacił z własnej kieszeni Wójt Gminy.
  Święto Ziemniaka w dniu 11 października organizuje osobiście również Wójt Gminy , przy udziale wszystkich osób, które chcą się w to włączyć np. koła gospodyń wiejskich, sponsorzy. Byłem mile zaskoczony , że tyle osób chce się w to włączyć. Zaprosiłem zespół Sorbin, wystąpi Kamil Szpankowski, miejscowy zespół „Relaks” i wszyscy za darmo.
  Z własnych pieniędzy kupię pewną ilość ziemniaków, będą symboliczne nagrody. Scenę , nagłośnienie i oświetlenie daje nam firma również gratis za to, że często z nami współpracują.
  Kto chce może się jeszcze w to włączyć a wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Wszystko będzie za darmo , ale na placu będzie skarbonka na biedne dzieci w naszej gminie.
  Wiceprzewodnicząca Rady Monika Pająk - zapytała o poprawki, które miała wykonać firma Fart na drodze Osełków oraz nadleśnictwo i Generalna Dyrekcja Dróg.
  Odpowiedzi udzielił pracownik Wydziału Technicznego p. Krzysztof Pastuszka.
  Termin wykonania poprawek przez Firmę Fart jest do dnia 15 października br. więc poczekajmy. Nie mamy nadal odpowiedzi z Generalnej Dyrekcji Dróg choć powinna już być.
  Radna Molendowska-Cieloch - zwróciła się do pana Wójta o odpowiedź na pismo sprzed dwóch miesięcy w sprawie przełożenia kostki brukowej.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że sprawa kostki jest już załatwiona, bo kostka została zdjęta i ułożona na przystankach. Na jednym przystanku jest beton, więc nie ma tam potrzeby układania kostki. Informowałem o tym na poprzednich posiedzeniach Rady Gminy, wiec uznałem , że nie ma potrzeby odpowiedzi na piśmie. Jeśli trzeba udzielę takiej odpowiedzi Radzie Sołeckiej.
  Radna Żaczek - zapytała co się dzieje z planem zagospodarowania przestrzennego gminy na co Wójt Gminy odpowiedział, że wszelkie dodatkowe dokumenty zostały złożone do Wojewody i jeśli będę wiedział coś więcej to udzielę odpowiedzi.
  Radny Nyga - powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na piśmie w sprawie cmentarza epidemicznego. Dopiero po interwencji dostał odpowiedź, której nie przyjął ponieważ doręczona mu została już po 30 dniach.
  Sekretarz Gminy - wyjaśnił, że pismo zostało doręczone ale Pan Radny odmówił przyjęcia.
  Wójt Gminy - powiedział, że termin 30 dniowy obowiązuje, jeśli wniosek zostanie złożony na piśmie, a Pan Radny złożył taki wniosek ustnie na sesji. Poza tym sprawa ta była dokładnie wyjaśniana w 2007 roku na komisji , której Pan Radny przewodniczył a później na posiedzeniu Rady Gminy . Jak zostało wtedy wyjaśnione , teren cmentarza jest własnością prywatną.
  Właściciel gruntu otrzymał zapytanie z Urzędu Gminy czy jest zainteresowany przekazaniem tego gruntu na rzecz gminy, na które odpowiedział, że jest zainteresowany ale zamianą gruntu. Gmina natomiast nie jest zainteresowana zamianą gruntów wobec czego sprawa została odłożona do akt.
  Radny Dąbek - prosił o cząstkowy remont nawierzchni na drodze Zajamnie.
  Sołtys Zagórza p. Piec - powiedział, że nie otrzymał kompletnego wyjaśnienia w sprawie terenu 111/3 w Zagórzu , więc prosi o ponowne dokładne wyjaśnienie. Pismo , które otrzymał odnosiło się do obszaru 524, który bezpośrednio graniczy z obszarem 111/ 3.
  Wójt Gminy - poinformował, że odniesie się do tego na kolejnej sesji Rady Gminy.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia „Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego” .
  Przewodniczący Rady - poprosił o pytania do projektu tej uchwały.
  Radna Żaczek - zapytała w którą stronę zwiększa się otulina parku, czy przechodzi po drugiej stronie E-7 w stronę Czerwonej Górki.
  Wójt Gminy - wyjaśnił, że tereny otuliny nie zwiększają się i nie będzie żadnych większych utrudnień dla mieszkańców. Przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, łagodzi ograniczenia wynikające z dotychczasowej treści Rozporządzenia Nr 71/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. i pozwala dostosować zakazy do lokalnych potrzeb oraz uwarunkowań występujących na danym obszarze. Jako gmina zmian nie wprowadzamy a tylko opiniujemy projekt uchwały.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały .

  Uchwała Nr XLIV/289/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.09.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14 radnych/ 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Przewodniczący Rady - poprosił o pytania do projektu tej uchwały.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały .

  Uchwała Nr XLIV/290/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.09.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za-11 radnych, przeciw- 1, wstrzymał się -0 / 14 obecnych
  2 radnych nie brało udziału w głosowaniu)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej ale pomimo to poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały .

  Uchwała Nr XLIV/291/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.09.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za-14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022.
  Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetowej, w związku z czym Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XLIV/292/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.09.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za-14 radnych / 14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10
  Przyjęcie protokołów z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014 r. oraz z dnia 12 września 2014 r.

  Protokół Nr XLII/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r. bez uwag został przyjęty jednogłośnie (za- 14/14)
  Protokół Nr XLIII/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 12 września 2014r. bez uwag został przyjęty jednogłośnie (za- 14/14) .

  Ad. 11
  Kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął XLIV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Teresa Czerwińska


  Data wprowadzenia: 2014-12-10 1339
  Data upublicznienia: 2014-12-10
  Art. czytany: 868 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna