A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XLV/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 29 października 2014r.

  Protokół Nr XLV/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 29 października 2014r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 15,20

  Ad. 1
  Dnia 29 października 2014 roku odbyło się kolejne XLV w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.

  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna

  Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych, co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Nieobecny radny Tadeusz Fąfara - usprawiedliwiony.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował w kolejności alfabetycznej radnego Łukasza Dąbka, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz odczytał zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Porządek obrad stał się więc obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych
  w 2014 roku.
  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014
  8. Pytania, wnioski, postulaty.
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022
  11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2014r.
  12. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz
  z realizacji uchwał Rady Gminy tj. od 30 września 2014r. do dnia 29 października 2014r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  I tak:
  Uczestniczyłem :
  2 października – w podpisaniu umów stażowych w PUP Skarżysko-Kam.
  2- 3 października - w konwencie Wójtów,
  6 października - w spotkaniu z Wojewodą Świętokrzyskim,
  - w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Wokół Łysej Góry w Bielinach,
  13 października – w spotkaniu w sprawie MPZP z zainteresowanymi przedsiębiorcami z Kielc, Suchedniowa i Łącznej,
  16 października - w odbiorze drogi w Klonowie,
  20 października – w odbiorze robót w szkole filialnej w Zagórzu,
  23 października - w spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA w Kielcach w sprawie oświetlenia,
  - z przedstawicielami FART w odbiorze drogi w Osełkowie,
  24 października – w podpisaniu aneksu Nr 2 do umowy zawartej między Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Łączna na kanalizację Łączna –Gózd,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do celów głosowania
  korespondencyjnego, w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok,

  W dniu 16 października br. dokonałem odbioru zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 1516004 Klonów na długości 768,79 mb”. Roboty realizowała firma DROGMAS ze Skarżyska-Kam. za kwotę 154.267,58 zł brutto.
  Zakres robót obejmował m. in. :
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
  - wyrównanie podbudowy kruszywem kamiennym,
  - wykonanie warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 4 cm,
  - wykonanie podbudowy pobocza z kruszywa łamanego.

  W dniu 28 października br. rozpoczęto remont drogi gminnej w Starej Występie, na długości 290 mb. Remont prowadzi firma DROGMAS ze Skarżyska-Kam. za kwotę 98.020,85 zł brutto. Zakres robót jest podobny do zrealizowanego remontu w Klonowie.
  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów :
  - uzupełnione są ubytki w drodze gminnej w Kamionkach k. cmentarza,
  - grupa robót publicznych wycinała krzewy z poboczy drogi gminnej w kierunku Krzyżki oraz w Zajamniu i wzdłuż drogi obok cmentarza w Kamionkach,
  - wykoszono rowy i pobocza drogi osiedlowej,

  W najbliższych dniach wykonane będzie :
  - ponowne sprzątanie przystanków i zatok autobusowych na terenie Gminy,
  - sprzątanie cmentarza oraz pobocza drogi powiatowej w kierunku Zaskala,
  - uzupełnienie oznakowania na starej e-7,
  - wycinka krzewów z pobocza drogi Podłazie – Wiącka,
  - porządkowanie terenu przy remontowanym domu kultury,
  - zbieranie krzewów i traw z poboczy starodroża e-7 i innych dróg,
  - we współpracy z ZGK planowane są remonty cząstkowe na pozostałych drogach gminnych oraz czyszczenie rowów na starodrożu e-7 wraz ze ścinaniem poboczy.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Kończąc sprawozdanie, Pan Wójt uzupełnił udzieleniem odpowiedzi Panu Sołtysowi Zagórza w sprawie terenu 111-3 w Studium. Odczytał pismo jakie otrzymał Pan Sołtys z Urzędu Gminy w tej sprawie wraz z mapką tego terenu.

  Ad. 6
  Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2014 roku.
  Informacji w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych radnych udzielił Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz.
  Oświadczenia majątkowe złożyli wszyscy radni, w ustawowych terminach tj. do dnia 30 kwietnia 2014r. oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji. Po dokonanej analizie, Przewodniczący Rady zgodnie z ustawą, przesyła jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego do właściwego Urzędu Skarbowego .
  Wpłynęło pismo od Wojewody Świętokrzyskiego oraz z Urzędu Skarbowego Skarżysko-Kam. informujące o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych. Przewodniczący Rady odczytał w/w pisma z uwagami do niektórych oświadczeń.

  Następnie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych osób funkcyjnych, udzielił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek. W piśmie z I Urzędu Skarbowego Kielce uwag nie było. W piśmie II Urzędu Skarbowego w stosunku do Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej zastosowano pouczenie.

  Ad. 7
  Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014 przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Pytań, uwag nie zgłoszono.
  Informacja stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 8 i 9
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Sołtys Zagórza p. Piec - odniósł się do odpowiedzi Wójta Gminy, prosząc o wskazanie na mapie granic terenu 111/3, chodzi o mapę, dokąd wolno się budować czy rozbudowywać a gdzie nie.
  Radny Dąbek - potwierdził, rzeczywiście podczas dyskusji na temat Studium , znaleźliśmy na dużej mapie granice tego terenu ale nie znaleźliśmy objaśnień do tej granicy.
  Wójt Gminy - wskazał mapę Panu Sołtysowi dodając, że tego typu pytania należało kierować do Pana Urbanisty wtedy kiedy Studium było wyłożone do wglądu i była publiczna dyskusja na ten temat. Linia terenu o który Pan Sołtys pyta dotyczy terenu górniczego, więcej nie mam nic do powiedzenia.
  Radny Litwiński - zgłosił kilka wniosków:
  1/ pytał czy to prawda, że WIOŚ nie wydał zezwolenia na wycięcie zagrażających drzew w Podłaziu (klonów) i gmina nie wyda takiego postanowienia, bo taką informację uzyskałem w Powiecie.
  2/ zgłosił zerwane przewody na słupach oświetleniowych, ostatni słup przed torami,
  3/ prosił choć o jedną przyczepę kruszywa na drogę do Wiącki, przed świętem zmarłych,
  3/ podziękował za pracę grupy robót na drodze do Krzyżki i koło cmentarza.
  Sekretarz Gminy - pracownik Urzędu sprawdza dokumentację na wycinkę drzew w Podłaziu, jeśli nie wyjaśnimy tego dziś to wystosowane zostanie pismo do Pana Radnego.
  Radny Wykrota - zgłosił iskrzącą lampę nad posesją Nr 18 w Podzagnańszczu.
  Radny Dąbek - zgłosił pierwszą lampę za mostem w kierunku Zajamnia.
  Radna Żaczek - w Łącznej od sklepu p. Łukasika w górę nie świecą lampy.
  Radna Molendowska-Cieloch - na Występie nadal iskrzy światło zanim się zapali na odcinku od kościoła do krzyżówki Belno.
  Radna przekazała jeszcze pewną informację.
  Na zebraniu w niedzielę kandydat na radnego Pan Chaba powiedział, że samochód na starachowickich numerach wywiózł samochód kostki ze Starej Występy. Pan Chaba to widział i uważa, że jest to kradzież kostki.
  Kierownik ZGK p. Śladkowski - w odpowiedzi poinformował, że 4 palety kostki zostały złożone na terenie ZGK.
  Radna Chudzik - w imieniu własnym i mieszkańców podziękowała za remont drogi Klonów Budy.
  Radny Wisowaty - podziękował za poprawienie nadpalonego przystanku oraz choćby doraźną naprawę nawierzchni drogi koło cmentarza.
  Prosił o naprawę zapadniętego chodnika w kierunku kościoła, w kilku miejscach.
  Druga sprawa to nad posesją Pana Fąfary na słupie przy chodniku, wisi skrzynka elektryczna z licznikiem o którą ludzie zawadzają głowami. Należałoby ją powiesić wyżej.
  Radny Kątny - zapytał czy Zarząd Dróg Powiatowych daje informacje gdzie i co zrobili na drogach, bo ścinanie poboczy mieli zrobić do sierpnia i nie zrobiono do dziś.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że czasami dają informację a czasami nie dają.
  Sołtys Występy p. Bracha - nawiązał do przetargu w powiecie na drogę powiatową Występa, gdzie po przetargu brakło 50 tys. zł na budowę określonego odcinka tej drogi.
  Pan Wójt na piśmie zadeklarował owe 50 tys. zł. i tak wirtualne pieniądze zostały wpisane do budżetu powiatu. Decyzja Rady Gminy była jednak inna i przetarg został unieważniony. Gdyby nie deklaracja Pana Wójta Powiat szukałby pieniędzy gdzie indziej. Sołtys pytał jaki akt prawny pozwolił Wójtowi zdecydować o pieniądzach dla powiatu, bez decyzji Rady Gminy.  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych doskonale znają ustawę o samorządzie gminnym, czyli przygotować propozycję to jedno a decyzja Rady Gminy to drugie. Pani Skarbnik znalazła pieniądze w budżecie gminy, przygotowaliśmy propozycję zmian budżetu o 50 tys. zł dla Powiatu, ale decyzja Rady Gminy była inna. Wójt Gminy może podpisać porozumienie po decyzji Rady Gminy.
  Rozczarowanie Starostwa Powiatowego wynikło z przekonania, że Pan Wójt będzie prosił i przekona Radę Gminy aby tak a nie inaczej zagłosowała. Decyzja Rady, jest suwerenną decyzją każdego radnego , dlatego była inna i nie podlega dyskusji.
  Mnie również jest przykro, że nie powstanie ten odcinek drogi choć uważam, że kwota 730 tys. zł za 400 m drogi jest to kosmiczna kwota. Zarządca drogi może powinien ograniczyć pewne kosztowne elementy drogi, po to aby wykonać jak najdłuższy odcinek drogi. Może należałoby zrezygnować z czegoś.
  Zapewnienie przez Radę Gminy kwoty 330 tys. zł jest przejawem naszej troski aby ten odcinek drogi powstał.
  Moje pismo do Powiatu było takie, że postaramy się znaleźć te pieniądze w budżecie ( 50 tys. zł) i znaleźliśmy pieniądze ale Rada Gminy zdecydowała inaczej.
  Radny Wisowaty - prosił o udrożnienie przepustu na końcu Kamionek.
  Sołtys Zagórza p. Piec - zadał pytanie dotyczące wycinki drzew wokół zakładu. Zapytał dlaczego odroczono na okres 3 lat terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew oraz o jaką kwotę chodzi.
  Wójt Gminy - każdemu wnioskującemu o wycinkę drzew z zasady przysługuje okres odroczenia egzekucji opłaty kary za wycinkę drzew i dokonanie w tym czasie nasadzeń drzewek. Zakład PCC Silicium dostał okres 3 lat na dokonanie nasadzeń drzewek w tej samej ilości. Po trzech latach dokonamy kontroli i jeśli się z tego nie wywiąże, musi uiścić wymaganą opłatę.
  Sołtys Występy p. Bracha - zwrócił uwagę na zbieżność daty i godziny sesji u nas i w powiecie. W tym samym dniu , kiedy Powiat wpisał do budżetu nasze 50 tys. zł , o tej samej godzinie była również u nas sesja Rady Gminy. Czy zbieżność daty była przypadkowa.
  W odpowiedzi Przewodniczący Rady - stwierdził, że to ja ustalam datę i godzinę sesji i za to biorę odpowiedzialność. Od pewnego czasu mam sygnały od pracujących radnych , że mają problemy ze zwolnieniem się pracy, dlatego czasem organizuję sesję po południu.
  Wiceprzewodnicząca Rady p. Monika Pająk - podziękowała za wykonanie rowu od strony Osełkowa i prosiła o rów przy starodrożu e-7 przy przystanku od strony Ostojowa.
  Nadleśnictwo Suchedniów miało wykonać rów i na razie nie jest wykonany.
  Droga serwisowa wzdłuż S-7 jest w złym stanie, czy otrzymaliśmy jakąś odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
  Wójt Gminy - odpowiedział, jeśli nadleśnictwo Suchedniów przed zimą nie wykona rowu to my go wykonamy w naszym pasie drogowym aby błoto nie wypływało na drogę.
  Radna Żaczek - prosiła aby na przystanku w kierunku Skarżyska umieścić kosz na śmieci.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że wpłynęła skarga na radną Czerwińską, że zdewastowała ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu na Kamionkach. Była to uchwała Rady Gminy dotycząca opłat za godziny ponadwymiarowe za pobyt dziecka w przedszkolu. Jakie przesłanki kierowały radną , aby zdewastować uchwałę.
  Radna Czerwińska - odpowiedział, że rozmawiała na ten temat z panem Sekretarzem, i nadal twierdziła, że nie było takiej uchwały.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że Rada Gminy podejmowała taką uchwałę w obecności 15 radnych i za uchwałą głosowali wszyscy radni w tym również radna Czerwińska.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - przypomniał i wyjaśnił dokładnie tę kwestię.
  Obecna Rada Gminy 3 lata temu ustalała opłatę za każdą dalszą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu , powyżej 5-tej godziny zajęć. W przedszkolu „Bajkowy Świat” dzieci nie płaciły tej złotówki ponieważ były środki unijne. Kiedy zakończył się projekt i skończyły się środki unijne dzieci w przedszkolu „Bajkowy Świat” muszą płacić 1 zł , tak jak w każdym innym przedszkolu. W przedszkolu w Goździe ta złotówka obowiązywała ciągle. Są to regulacje ogólnopolskie.
  Radna Czerwińska - powiedziała, że nie zdewastowała uchwały tylko ją pokreśliła.
  Przewodniczący Rady - to jest również zniszczenie dokumentu. Jeśli miała Pani Radna wątpliwości co do treści dokumentu należało zwrócić się o wyjaśnienie do Dyrektora Szkoły lub do pracownika Urzędu odpowiedzialnego za oświatę . Nie ma Pani prawa niszczyć dokumentów urzędowych. Czy poniesie Pani jakieś konsekwencje zdecyduje o tym Dyrektor Szkoły.
  Radna Czerwińska - powiedziała, że zrobiła to pod wpływem chwilowego zdenerwowania i przeprosiła.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.
  Uchwałę przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik .
  Zmiany budżetu dotyczyły tylko wydatków.
  Wiceprzewodnicząca Rady Monika Pająk - zapytała czego dotyczy w dziale 801 dotacja 15 tys. zł.
  Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że jest to dotacja dla Stowarzyszenia Zalezianka . W budżecie na ten rok zaplanowane było 390 tys. zł dotacji. Ze względu na ilość uczniów od września, istnieje konieczność zwiększenia dotacji o 15 tys. zł . W tej kwocie są środki z subwencji oraz z budżetu gminy.
  Innych pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XLV/293/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.10.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za - 14 radnych/14 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - stwierdziła , że uchwała ta wynika ze zmian budżetu Gminy , jest to dostosowanie zapisów budżetu do realiów .
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.
  Uchwała Nr XLV/294/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 29.10.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za - 14 radnych/14 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  W tym momencie Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński poprosił o głos.
  Poinformował wszystkich, że zbliża się do końca remont budynku po szkole w Czerwonej Górce. Uroczyste otwarcie budynku odbędzie się 9 listopada br . o godz. 11-ej. Na razie budynek będzie pusty. Pan Wójt zaprosił Radę Gminy oraz mieszkańców na uroczystość otwarcia . Od godz. 15-ej odbędzie się festyn przed Urzędem Gminy.

  Ad. 11

  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2014 r.
  Protokół Nr XLIV/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2014r. bez uwag został przyjęty jednogłośnie (za- 14 radnych /14) .

  Ad. 12
  Kolejne posiedzenie Rady Gminy Łączna dobiegło końca , porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął XLIV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Łukasz Dąbek


  Data wprowadzenia: 2014-12-10 1340
  Data upublicznienia: 2014-12-10
  Art. czytany: 840 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna