A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XLVI/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 14 listopada 2014r.

  Protokół Nr XLVI/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 14 listopada 2014r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,30

  Ad. 1
  Dnia 14 listopada 2014 roku odbyło się kolejne XLVI i ostatnie w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Obrady otworzył i przewodniczył im Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Członek Zarządu Powiatu p. Stanisław Dymarczyk,
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska
  - Pan Sebastian Kaniowski - Rolnik Roku 2014 Powiatu Skarżyskiego
  - Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej p. Maciej Mądzik
  - Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe p. Urszula Wilkosz
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna
  - w trakcie sesji na obrady wszedł mieszkaniec Łącznej p. Leopold Kwiatkowski.

  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych, co stanowiło 100 % ustawowego składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował w kolejności alfabetycznej radnego Tadeusza Fąfarę, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz odczytał zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Porządek obrad stał się więc obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 października 2014r.
  10. Uroczyste zakończenie kadencji 2010-2014
  a) Sprawozdanie Wójta Gminy Łączna z działalności w kadencji 2010- 2014.
  b) Podsumowanie pracy Rady Gminy w kadencji 2010-2014.
  c) Wystąpienia gości , osób zaproszonych, radnych.
  d) Wręczenie podziękowań.
  e) Zakończenie obrad.
  Ad. 4 i 5
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński złożył sprawozdanie z działalności w okresie od 29 października 2014r. do 14 listopada 2014r.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. I tak:
  Uczestniczyłem :
  30 października – w rozprawie przed Sądem Okręgowym w Kielcach z powództwa SRS Zalezianka o zapłatę 103.583,22 wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu braku finansowania oddziału z dziećmi 3 – 4 letnimi,
  3 listopada - w spotkaniu z przedstawicielami KGW w sprawie uroczystego otwarcia budynku przeznaczonego na cele społeczno – kulturalne,
  4 listopada - w odbiorze drogi w Starej Występie,

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
  na lata 2014 – 2016,
  - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok,
  - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
  - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łączna,

  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów :
  - zgłoszono do PKP Energetyka problemy z oświetleniem na przejeździe kolejowym w Podłaziu,
  - zgłoszono usterki oświetlenia ulicznego,
  - wysłane zostało pismo do ZDP w sprawie udrożnienia przepustu w miejscowości Kamionki,
  - ponownie sprzątano przystanki i zatoki autobusowe na terenie Gminy,
  - sprzątano cmentarz oraz pobocza drogi powiatowej w kierunku Zaskala,
  - trwa porządkowanie terenu przy domu kultury,
  - zebrano krzewy i trawy z pobocza starodroża e7,
  - we współpracy z ZGK prowadzone są remonty cząstkowe na drogach gminnych oraz czyszczenie rowów na starodrożu e7 wraz ze ścinaniem poboczy.
  - uporządkowano pobocze drogi gminnej przy ZGK po wycince dwóch topoli zagrażających bezpieczeństwu przechodniów i kierowców,
  - uporządkowano teren przy budynku zlikwidowanej filii w Zagórzu,


  W najbliższym czasie planowane jest:
  - dokończenie rozpoczętych już prac porządkowych,
  - uporządkowanie drogi Podłazie - Wiącka,
  - uzupełnienie oznakowania na starodrożu e-7,
  - uprzątnięcie pozostałości po koszeniu poboczy pozostałych dróg gminnych,
  - naprawa i montaż kosza na śmieci przy przystanku w Kierunku Skarżyska.

  Jeżeli z końcem roku wygospodaruję wolne środki wówczas zostaną zlecone naprawy ubytków w chodnikach.

  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Do sprawozdania Wójt Gminy dołączył i odczytał pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uporządkowania pasa drogowego drogi S7 w sąsiedztwie drogi gminnej w Osełkowie.
  Pan Wójt zakończył i podziękował.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

  Radny Kątny - zapytał jak potoczyła się sprawa w sądzie ze Stowarzyszeniem Zalezianka.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - poinformował, że Sędzia Sądu Okręgowego na sprawie wysłuchał świadków obu stron, wnioskowano o dodatkowych świadków, po czym sprawę odroczono do 29 grudnia 2014r.
  Jest to sprawa z powództwa Stowarzyszenia Zalezianka o zapłatę 103 583,22 zł wraz z odsetkami z tytułu braku finansowania oddziału z dziećmi 3-4 letnimi. Stowarzyszenie Zalezianka uważa tak, jeśli do przedszkola uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie to należą się środki na te dzieci z Urzędu. Problem tkwi w tym, że Stowarzyszenie takiego przedszkola nie otrzymało, bo go w tej szkole nie było. Stowarzyszenie otrzymało tylko oddział przedszkolny, czyli klasę zero „0” .
  Zgodnie z przepisami Stowarzyszenie powinno złożyć wniosek do władz gminy aby uzyskać pozwolenie na utworzenie i prowadzenie takiego przedszkola. Takiego wniosku do dziś jednak nie złożono, dlatego nie mogą otrzymywać środków na dzieci małe 3 i 4 latki. Nic nie stoi na przeszkodzie aby taki wniosek złożyć. Będziemy czekać na rozstrzygniecie sądu w tej sprawie.
  Radna Molendowska-Cieloch - podziękowała w imieniu mieszkańców za drogę w Starej Występie i zapytała ile kosztowała ta droga.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że wykonano remont drogi na długości ok. 270 m, o szerokości 4,75 m + pobocza , za kwotę 90 tys. zł. Jest to ślepa droga i służy tylko mieszkańcom.
  Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Pająk - pytał o kanalizację Gózd-Łączna a szczególnie co dalej z przepompownią na końcu Łącznej.
  Wójt Gminy - główny kolektor jest zakończony, ale zakończenie całości inwestycji planowane jest na przyszły rok. Być może część kanalizacji zostanie w tym roku uruchomiona. Wynikła konieczność przeprojektowania i zmiany lokalizacji przepompowni. Przepompownia zostanie zlokalizowana na terenie ZGK.

  Hurtownia Pana Miernika, Firma Agat i Państwo Ziółkowscy , wszyscy mają możliwość podłączenia się do kanalizacji, bo studzienkę kanalizacyjną niekoniecznie trzeba mieć na własnej posesji aby podłączyć się do kanalizacji. Studzienka może być na posesji sąsiada, lub przez drogę. Warunki podłączenia się do kanalizacji wydaje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  Radny Wisowaty - pytał o projekt kanalizacji od Podzagnańszcza do Kamionek pod torami , którędy będzie szedł kolektor, chodzi o mieszkańców koło torów kolejowych przy moście.
  Wójt Gminy - w tym momencie nie bardzo jestem przygotowany do odpowiedzi na tak techniczne pytanie. Pani Projektant rozpoczęła uzgodnienia z koleją. Wykonane są już mapy. Kolektor ściekowy powinien być prowadzony w pobliżu istniejącej zabudowy lub przez tereny przewidywane pod zabudowę. Przebieg kanału będzie uzgadniany z mieszkańcami Podzagnańszcza.
  Wiceprzewodnicząca Rady Monika Pająk - zapytała czy domy od strony Ostojowa za Zakładem Gospodarki Komunalnej, będą podłączone również do kanalizacji w Łącznej, na co Wójt Gminy odpowiedział, że tak.
  Radna Żaczek - podziękowała za wycinkę ogromnych drzew przy ZGK i pytała jak będą zagospodarowane pnie po wycince drzew.
  Pan Wójt - odpowiedział, że o pnie drzew z podaniem wystąpiła mieszkanka, która w zamian zobowiązała się do uprzątnięcia gałęzi i posprzątania terenu. Wyraziłem na to zgodę.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - zapytał jaka podstawa prawna zmusi mieszkańca aby włączył się do studzienki sąsiada.
  Wójt Gminy - podstawy prawnej nie ma , są to stosunki dobrosąsiedzkie i zgoda właściciela posesji. Zawsze jest potrzebne porozumienie. Najważniejsze są przy tym warunki wydane przez ZGK.
  Radna Żaczek - nie rozumiem dlaczego u Państwa Ziółkowskich nie wykonano studni.
  Wójt Gminy - wyjaśnił. Podczas przygotowania projektu , Projektant chodził do każdego właściciela posesji i pytał czy się zgadza. Pan Ziółkowski nie wyraził zgody na wejście na teren swojej posesji i lokalizację jakiegokolwiek urządzenia na swojej działce. W związku z tym teraz jest kolizja prawna projektu z wykonawstwem. Brak jest numeru działki i zgody właściciela.

  Przewodniczący Rady Stanisław Starz - poinformował o piśmie jakie wpłynęło od Wojewody Świętokrzyskiego , w którym przekazuje według właściwości do Rady Gminy skargę na Wójta Gminy od mieszkańców Klonowa. Ponieważ skarga dotyczy obecnej kadencji i obecnej Rady Gminy uważam, że skarga powinna być dziś rozpatrzona i załatwiona .
  Przewodniczący Rady - odczytał treść pisma- skargi.
  Kilku mieszkańców Klonowa wniosło skargę w następujących sprawach:
  1/ zaspokojenia potrzeb mieszkańców Klonowa w zakresie transportu zbiorowego (autobusami nr 11 i 12) łączącego wieś z gminą Łączna, z powiatem skarżyskim i z Kielcami.
  2/ zabezpieczenie mieszkańcom Klonowa wody o właściwej jakości w zakresie : barwy, przezroczystości, smaku, zapachu i bezpieczeństwie zdrowotnym przez prawidłowo funkcjonujące urządzenia doprowadzające wodę do lokali mieszkańców.
  3/ ustanowienie sprawiedliwych stawek za odpady segregowane z uwzględnieniem: ilości mieszkańców w nieruchomości, ilości nieruchomości pod tym samym numerem, dochodów mieszkańców oraz możliwości finansowych i zdrowotnych.
  Skargę podpisało 186 osób.
  Po odczytaniu skargi Przewodniczący Rady - przypomniał, że Rada Gminy w odpowiednim czasie zajmowała się wszystkimi tematami. W zakresie transportu zbiorowego były spotkania z mieszkańcami, z Wójtem Gminy oraz z zainteresowanymi podmiotami. Każdy z tych podmiotów życzył sobie wysokiego dofinansowania, na co w tym czasie Gminy nie było stać. Również ze względu na nierentowność kursów, komunikacji nie uruchomiono.
  Radna Klonowa p. Chudzik - uzupełniła informację Przewodniczącego Rady.
  Jeśli chodzi o linię MPK nr 12, istnieje tam problem techniczny , zbyt wąski most na drodze do Barczy . Taki most istniał od dawna i zrobiono tylko jego remont. Pani Moczulska-Talik doskonale o tym wie.
  Natomiast linia nr 11 do Łącznej i tak jest nierentowna, dlatego MPK nie chce przedłużać linii i nie jest tym zainteresowane.
  Sołtys Klonowa p. Sucheńska - Pani Moczulska-Talik chodziła i zbierała podpisy w sprawie zdrowej wody, bo w tym czasie wystąpił problem jakości wody. Wszyscy mieszkańcy podpisywali bo mieli świadomość, że chodzi tylko i wyłącznie o poprawienie jakości wody.
  Radna Chudzik - zapoznałam się z pismem-skargą i twierdzę, że dołączone kserokopie podpisów ( bo to nie są oryginalne podpisy) są to podpisy, które dotyczyły problemu wody w Klonowie. Uważam, że jest to manipulacja.
  Radca Prawny p. Iwanczatik - dodał, że jest to naruszenie prawa.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - miejscowość Klonów jest oddalona od centrum gminy oraz od głównych szlaków komunikacyjnych. Ci ludzie wybrali sobie takie miejsce, bo chcieli mieć spokój więc dlaczego teraz oczekują mediów takich jak w Warszawie.
  W rozmowach na temat komunikacji zawsze przewijał się problem techniczny czyli zbyt wąski most. W żadnej z tych wypowiedzi nie powiedziałem, że nie możemy rozważać możliwości dofinansowania kursów. Chodziło tylko o kwotę oraz o rentowność linii. Padło też pytanie Prezesa MPK ile osób dziennie będzie chciało jeździć linią nr 11.
  Temat jest do dziś otwarty. Być może kiedyś wspólnie z powiatem kieleckim uda się przebudować most w Barczy.
  Sprawa jakości wody - nie kto inny tylko ja, zaproponowałem tej Radzie Gminy zapewnienie środków w wysokości 45 tys. zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Klonowie po to aby poprawić jakość wody. Mówiono wtedy, że systematycznie pobierana woda z ujęcia będzie wolna od manganu, natomiast w rurach oraz w zastoinach wody mangan nadal będzie i systematycznie będzie się uwalniał.
  Odnośnie opłat za śmieci - Pani Talik zwracała się do mnie pismem aby obniżyć jej stawkę za śmieci. Odpowiedziałem, że to nie jest w gestii Wójta i pouczyłem aby zwróciła się do Rady Gminy , bo stawki za odpady ustaliła Rada Gminy i zróżnicowała je w zależności od ilości zamieszkujących posesję.
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Jacek Śladkowski - uzupełnił wyjaśnienia o pewne informacje.
  1/ Pani Moczulska-Talik nie płaci za wodę od 2012 r. Ponieważ w 2015 r. wystąpi przedawnienie oświadczam, że w styczniu 2015 r. występuję do sądu z pozwem o zapłatę należności.
  2/ Pani Moczulska-Talik mówi nieprawdę. Posługuje się badaniami wody z 2012r. i początku 2013r. Od 2013r. po modernizacji urządzeń, poziom manganu był przekroczony tylko jeden raz, w bieżącym roku w dniu 18 sierpnia 2014r. podczas awarii. Systematycznie jakość wody jest kontrolowana przez Sanepid i wyniki są w normie. Wyniki Badań wody są wywieszane na tablicy ogłoszeń, również w miejscowości Klonów, do publicznej wiadomości.
  3/ W lutym 2014r. widziałem listę 186 podpisów, pod pismem w sprawie jakości wody.
  Pani Moczulska-Talik kłamie i przekracza swoje kompetencje, bo na pewno nie jest przedstawicielką wszystkich mieszkańców Klonowa.
  Od sierpnia 2014 r. nie miałem żadnej interwencji w zakresie jakości wody. Zdarzyła się tylko jedna awaria, która została szybko usunięta. Zastoiny nadal będą się zdarzały z nadmiarem manganu, bo sieć jest zamanganiona.
  Przewodniczący Rady - odniósł się do stawek za śmieci. Ani Rada Gminy ani Wójt nie mają sobie nic do zarzucenia. Uważam, że stawki za odpady mamy bardzo sprawiedliwe i jedne z najniższych w województwie.
  Radna Chudzik - po wysłuchaniu konkretnych argumentów i szczegółowym wyjaśnieniu kolejnych zarzutów skargi, wnioskuję o uznanie skargi za bezzasadną.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem wniosku radnej Chudzik o uznanie skargi mieszkańców Klonowa na działalność Wójta Gminy za bezzasadną.
  Wniosek został przyjęty jednogłośnie ( za – 15 radnych/ 15 )
  Rada Gminy uznała skargę mieszkańców Klonowa na działalność Wójta Gminy za bezzasadną.
  Na tym zakończono temat skargi.

  W dalszym ciągu kontynuowano obrady p. 6 i 7 zadawanie pytań, zgłaszanie wniosków.
  Radny Wykrota - zwracając się do członka Zarządu Powiatu p. Dymarczyka , poruszył problem wycinki drzew przy drodze koło mostu i poprawienie znaków informacyjnych za wiaduktem „Podzagnańszcze”. Proszę mi dać pozwolenie na wycinkę drzew a ja to załatwię w ciągu jednego dnia.
  Radny Kątny - miały być ścinane pobocza do Zagórza, do dziś nic nie zrobiono. Ta droga jest bardzo niebezpieczna ze względu na TIR-y z Bukowej Góry. Ludzie nawet nie mają gdzie zejść , bo nie ma poboczy.
  Radny Litwiński - u mnie również od lutego nie zostały ścięte drzewa , nie wspominając o lustrze.
  Członek Zarządu Powiatu p. Dymarczyk - poinformował, że 10 drzew zostało ściętych 2-3 dni temu więc nie można mówić, że nic nie zostało zrobione.
  Pobocza - w 2014 roku nie były ścinane ale w kadencji były ścinane.
  Sołtys Zagórza p. Piec - powinny być wycięte drzewa i zakrzaczenia z pasa drogowego od Podzagnańszcza do Zagórza i udrożnione rowy , a są tylko czasem podcinane gałęzie.
  Poza tym Rada Sołecka zwracała się z prośbą o zmianę organizacji ruchu i też do tej pory nic.
  Członek Zarządu Powiatu p. Dymarczyk - odnośnie zmiany organizacji ruchu poinformował, że Komisja uznała, że nie jest zasadna zmiana organizacji ruchu.
  Pan Sołtys Zagórza - zdziwiony pytał jak może być droga zakładowa z pierwszeństwem, w takim razie poprosił o pismo.
  Pan Dymarczyk - obiecał przysłać pismo. Na końcu posiedzenia Pan Dymarczyk przekazał informację z ostatniej chwili, że zmiana organizacji ruchu na Zagórzu będzie wykonana do 15 grudnia br.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - przedstawiła projekt uchwały i wyjaśniła czego dotyczą proponowane zmiany.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały .w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.
  Uchwała Nr XLVI/295/2014
  Rady Gminy Łączna z dn. 14.11.14r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych/15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 października 2014r.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z 29 października 2014r. i czy są uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XLV/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 29 października 2014r. został przyjęty jednogłośnie (za- 15/15).

  Odbyła się 20 min przerwa w obradach.

  Po przerwie rozpoczęło się uroczyste zakończenie kadencji 2010-2014.

  Ad. 10 a)
  Sprawozdanie Wójta Gminy Łączna z działalności w kadencji 2010- 2014.
  Sprawozdanie złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński i stanowi załącznik do protokołu.

  W mijającej kadencji 2010 – 2014 rozpoczęto, kontynuowano oraz zakończono wiele działań o charakterze inwestycyjnym. Większość inwestycji była możliwa dzięki dotacjom pozyskanym ze środków unijnych, zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego jak i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  W latach 2010 - 2014:
  Kontynuowano i zakończono budowę inwestycji rozpoczętych w poprzedniej kadencji tj:
  - kompleksu oświatowego w Kamionkach (całkowita wartość projektu 11 013 486,94 zł, dotacja 6 068 750,01 zł)
  - kanalizacji w miejscowościach Czerwona Górka, Jęgrzna, Osełków (dotacja 2 617 369 ,98 zł)
  - chodnika od Urzędu Gminy do cmentarza, parkingu przy ulicy Osiedlowej (całkowita wartość projektu 358 495,93 zł, dotacja 220 386 zł)
  Wybudowano:
  - drogę w miejscowościach Osełków, Stawik (całkowita wartość projektu 3 476 885,19 zł, dotacja 1 808 113,09 zł)
  - plac zabaw w miejscowości Kamionki (całkowita wartość projektu 112 688,44 zł, dotacja 73 333 zł)
  Wyremontowano i wyposażono:
  - aneks kuchenny po byłej Szkole Podstawowej w Klonowie (całkowita wartość projektu 26 000 zł, dotacja 16 872,95 zł)
  - zaplecze kuchenne i sanitariaty w świetlicy OSP (całkowita wartość projektu 32 579,72 zł, dotacja 23 734,56 zł)

  Zamontowano:
  - zestaw do zabawy obok przedszkola w Kamionkach (całkowita wartość projektu 9 594 zł, dotacja 6 240 zł)
  - trybuny sportowe przy boisku (całkowita wartość projektu 28 290 zł, dotacja 22 632 zł)
  Obecnie trwa realizacja takich inwestycji jak:
  - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna (całkowita wartość projektu 3 942 128,39 zł, dotacja 2 403 735 zł)
  - remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Czerwonej Górce z przeznaczeniem na cele społeczno – kulturalne (całkowita wartość projektu 676 275 zł, dotacja 441 199 zł)
  - remont oczyszczalni ścieków polegający na zakupie i montażu urządzeń usprawniających pracę oczyszczalni oraz poprawiających jakość oczyszczonych ścieków (dotacja ponad 150 000 zł)

  Jesteśmy partnerem projektów:
  - „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jednostek samorządu terytorialnego”
  - „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

  W tym roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i z Programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2014 r.” otrzymaliśmy dotację w wysokości 19 400 zł na remont pomieszczeń w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Zagórzu.

  W mijającej kadencji współfinansowano budowę drogi powiatowej w miejscowościach Czerwona Górka i Jęgrzna. W latach 2010 – 2011 przeznaczono na ten cel 786 369,36 zł.

  Poza środkami pozyskanymi na zadania inwestycyjne pozyskano również fundusze unijne na realizację tzw. projektów miękkich zarówno dla dzieci jak i dorosłych z terenu naszej Gminy.
  Dzięki ponad milionowej dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe było funkcjonowanie przedszkola w Kamionkach w latach 2012 – 2014. Już w latach 2009 – 2011 przedszkole funkcjonowało dzięki pozyskanym na ten cel funduszom unijnym.
  Od 2012 roku Gmina jest organizatorem przetargów na zakup energii elektrycznej. Oszczędności z tego tytułu wynoszą ok. 18 % a dodatkowo w minionym okresie z tytułu wyłączeń oświetlenia drogowego gmina zaoszczędziła środki w wysokości blisko 100 tys. zł.
  Z POKL otrzymaliśmy również dotację na zajęcia dla dzieci szkolnych.
  Uczniowie z trudnościami w nauce oraz dzieci uzdolnione z klas I – III szkół podstawowych z Gozdu i z Łącznej brały udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna”. Do organizacji zajęć w ramach projektu zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne. Dofinansowanie wynosiło 100% tj. 77 419,75 zł.
  Obecnie trwa realizacja 2-letniego projektu pn. „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”, na który dotacja w wysokości 571 113 zł jest przeznaczona na zajęcia rozwijające i wyrównawcze, wyjazdy, zakupy pomocy dydaktycznych dla dzieci z SP w Goździe i Zespołu Szkół w Łącznej (podstawówka i gimnazjum).  W okresie październik 2011 – marzec 2012 bezrobotne kobiety brały udział w warsztatach kulinarnych, teatralnych, z przedsiębiorczości wiejskiej, aerobiku. Kwota dotacji to 42 637,30 zł.
  Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, co stanowiło impuls do złożenia kolejnych wniosków i udało się pozyskać łącznie 93 514 zł na organizację zajęć (kulinarnych, rękodzieła artystycznego, wizażu, aerobiku) dla mieszkanek Gminy. Zajęcia odbywały się w Zagórzu i w świetlicy w Łącznej. W ramach tych projektów zakupiono również podstawowe wyposażenie m.in. stoły, krzesła, lodówki, kuchenki z piekarnikiem, talerze, sztućce.

  Natomiast z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano fundusze na wydanie monografii Gminy, zakupienie strojów ludowych dla KGW z Osełkowa i Gozdu.

  Dzięki środkom z PROW-u możliwe było również zorganizowanie:
  - warsztatów florystycznych, decoupage i bibułkarstwa
  - corocznego Święta Plonów
  - szkolenia i pikniku ekologicznego
  - uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia KGW w Klonowie
  - imprezy kulturalnej z okazji otwarcia budynku przeznaczonego na cele społeczno – kulturalne.

  Dzięki pomocy pracowników UG Parafia w Łącznej złożyła, zrealizowała i pomyślnie rozliczyła wniosek na organizację pikniku rodzinnego z okazji 100-lecia Parafii, na który otrzymała dotację 23 207,55 zł. Natomiast Parafia w Występie pozyskała 25 000 zł dotacji na modernizację parkingu przy Kościele Św. Kazimierza w Występie.

  Ze środków własnych wyremontowano drogi w Zagórzu, Starej Występie oraz odcinek drogi w Klonowie.
  1 lipca 2013 r. ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Łączna. Zebrano 1373 deklaracji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec osób które nie złożyły deklaracji wszczęto postępowanie administracyjne i wydano 17 decyzji nakładających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Roczne wpłaty (1.07.2013 - 30.06.2014) od mieszkańców wyniosły 249 034,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści cztery złote), średnioroczne wpłaty zadeklarowane przez mieszkańców wynoszą 245 308,00 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiem złotych).
  Roczne koszty dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od mieszkańców wynoszą: 205 831,56 zł koszty te obejmują odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługę PSZOK-u.

  Ponadto w roku 2011 Gmina Łączna wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Gospodarki o dotację celową w wysokości 10 332,00 zł (80% zadania) na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”. Gminie Łączna przyznano ww. dotację, jako jednej z 5 gmin województwa świętokrzyskiego. W związku z powyższym od roku 2012 rozpoczęto realizację programu i corocznie w budżecie gminy zabezpieczane są środki na ten cel.


  Poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej Gmina realizowała projekt systemowy „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” z Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Całkowita wartość projektu od 2010r. -2014r – 805 665,76 zł (wkład własny 85 626,00 zł)
  Wartość zadania Aktywna integracja – wsparcie dla uczestników projektu (warsztaty + kursy) w okresie 2010 -2014 – to 214 634,83 zł
  Wartość wypłaconych zasiłków - 85 626,00 zł
  Przez cały okres mijającej kadencji wsparciem w ramach projektu objęto 60 osób :
  44 kobiety i 16 mężczyzn.
  W ramach projektu uczestnicy brali udział w następujących warsztatach:
  • Szkolenia z doradcą zawodowym 118 h
  • Spotkania z psychologiem 93 h
  • Trening Kompetencji Społecznych (planowanie, zarządzanie własnym czasem,
  autoprezentacja itp.) - 173 h
  Uczestnicy brali udział w następujących kursach zawodowych:
  • Bukieciarstwo
  • Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych
  • Opiekunka dziecięca
  • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B
  • Prawo jazdy kat C
  • Magazynier z obsługą wózka widłowego
  • Kurs podstaw obsługi komputera

  Aktywizując osoby bezrobotne tut. Urząd w czasie ostatnich 4 lat zatrudnił na umowy o pracę 101 bezrobotnych, poprawiając sytuację materialną ich rodzin średnio na okres 4 -5 miesięcy. Wiele z tych osób dzięki temu zatrudnieniu nabyło prawo do zasiłków dla bezrobotnych, a nawet zasiłków przedemerytalnych.
  Ponadto, wnioski skierowane do PUP w Skarżysku-Kam. zaowocowały 21 przyznanymi stażami dla bezrobotnych w różnym wieku. Z uwagi na wymagane przez PUP coraz to dłuższe deklaracje zatrudnienia ta forma zatrudnienia i aktywizacji zwłaszcza młodych osób stopniowo ulega ograniczeniu.

  Podsumowując pragnę odnieść się do pojawiających się krzywdzących opinii, na temat jak to słyszę „ strasznego zadłużenia Gminy”.
  Po pierwsze - niewiele jest gmin w Polsce, których saldo po stronie dochodów jest tak wysokie, że nie ma potrzeby zaciągnięcia kredytu.
  Po drugie - nie skorzystanie z możliwości kredytowej przy wsparciu środkami unijnymi oznaczałoby, że nie wykonalibyśmy bardzo wielu inwestycji – tak potrzebnych mieszkańcom Gminy.
  Po trzecie - wszystkie środki z kredytów kierowane były na inwestycje a nie bieżące funkcjonowanie .

  W 2011 roku w rankingu „Rzeczypospolitej” na najlepiej zarządzany samorząd Gmina Łączna zajęła 66 pozycję wśród ponad 2500 gmin w Polsce.
  Pragnę dodać, że eksperci oceniali Gminy na podstawie dokumentów przekazywanych do Ministerstwa Finansów w postaci sprawozdań, a zatem maksymalnie obiektywnie. Jest to efekt działalności mojej i pracowników Urzędu.

  Pragnę podkreślić, że dzięki tej pracy możemy pochwalić się dzisiaj budżetem wydatkowym Gminy w wysokości 18.204.098 zł.

  Po złożeniu sprawozdania Wójt Gminy podziękował Przewodniczącemu Rady, Wiceprzewodniczącym, całej Radzie Gminy za bardzo dobra współpracę.
  Wójt Gminy podziękował też pracownikom Urzędu Gminy za pracę, a w szczególności Skarbnikowi Gminy p. Alicji Miernik, Sekretarzowi Gminy p. Mirosławowi Kopytek, Kierownikowi p. Czesławowi Mazurowi, p. Annie Kopeć, Krzysztofowi Pastuszka, Marcinowi Moćko oraz wszystkim pracownikom Urzędu.
  Znaleźliśmy się w czołówce gmin Województwa Świętokrzyskiego , które bardzo dobrze gospodarują finansami.
  Wójt Gminy podziękował na ręce Członka Zarządu Powiatu Pana Dymarczyka, Staroście Powiatu i Zarządowi Powiatu , za łącznik Zagórze-Zaskale bez udziału środków naszej gminy, oraz za zakończenie inwestycji drogowej Czerwona Górka-Jęgrzna.
  Podziękował Dyrektorom Szkół za współpracę w minionej kadencji, oraz kierownikom jednostek gminy.
  Słowa podziękowania Pan Wójt skierował również do sołtysów.
  Kończąc powiedział, że jest usatysfakcjonowany pracą i współpracą z Radą Gminy w minionej kadencji.
  Radni podziękowali Wójtowi Gminy oklaskami.

  Ad. 10 b)
  Podsumowanie pracy Rady Gminy w kadencji 2010-2014.
  Podsumowanie pracy Rady Gminy w kadencji 2010-2014 złożył Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz.

  W minionej kadencji Rada Gminy Łączna odbyła łącznie 46 posiedzeń.
  Na posiedzeniach Rada Gminy zajmowała się najważniejszymi sprawami publicznymi w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności , kierując się zawsze dobrem mieszkańców.
  Na sesjach rady podejmowano szereg ważnych dla społeczeństwa decyzji w postaci uchwał rady gminy. Łącznie w ciągu 4 lat podjęto 295 uchwał .
  Rada Gminy ze swojego grona powołała 4 stałe komisje , których wnioski i opinie kierowano do rady gminy.
  W ciągu kadencji Komisja Rewizyjna odbyła 46 posiedzeń , Komisja Budżetu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego odbyła 43 posiedzenia, Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 42 posiedzenia, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 42 posiedzenia.
  Szanowni Państwo.
  Kończy się V-ta Kadencja Rady Gminy Łączna. Cieszy mnie fakt że upłynęła w spokoju i powadze pełnionej funkcji. Dziękuję Wam za rzetelną i merytoryczną pracę w komisjach i na posiedzeniach Rady Gminy. Efektem tej pracy były głosowania nad uchwałami , często jednogłośnie.
  W minionej kadencji podejmowaliśmy uchwały strategiczne , bardzo ważne i odpowiedzialne. Złożone zostały wnioski do RPO o dofinansowanie naszych planowanych inwestycji i środki zostały przyznane.
  Dziękuję Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi, który docenił nasze plany inwestycyjne i wsparł Gminę dofinansowaniem na budowę największej inwestycji kompleksu oświatowego, oraz dróg powiatowych i gminnych, za co Rada Gminy wyróżniła go tytułem Honorowego Obywatela Gminy Łączna.
  Dziękuję Staroście Powiatu Skarżyskiego Michałowi Jędrysowi za prace inwestycyjne i remontowe wykonane na drogach powiatowych:
  - dokończenie drogi powiatowej Kamionki-Czerwona Górka-Jęgrzna we współpracy z naszą gminą,
  - wykonanie łącznika drogi Zagórze-Zaskale
  Oddano drogę gminną Osełków-Jaśle-Stawik.
  W ostatnich dniach po remoncie otwarto budynek po szkole podstawowej w Łącznej, na cele społeczno-kulturalne.
  Trzeba przyznać że Wójt Gminy i pracownicy Urzędu dołożyli wielu starań, aby wykorzystać każdą złotówkę pozyskaną z funduszy krajowych i unijnych. Takie inwestycje jak Kompleks Oświatowy, kanalizacja, drogi powiatowe i gminne stały się faktem, jak również wiele mniejszych inwestycji na terenie całej gminy. To wielki sukces naszej kadencji czyli mądrych i przemyślanych decyzji Rady Gminy.
  Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, Kierownikom jednostek Podległych Gminie oraz Dyrektorom Szkół za współpracę z Radą Gminy, bo oni też mają udział w naszym sukcesie.
  Dziękuję sołtysom Gminy, którzy pracując na swoim terenie przyczynili się do rozwoju naszej małej ojczyzny.
  Szanowni Państwo przewodniczyć Radzie Gminy to ogromna odpowiedzialność, zaszczyt i przyjemność jakiej dostąpiłem w minionej kadencji za co Wam serdecznie dziękuję.
  Życzę Wam dalszych sukcesów osobistych i zawodowych. Kandydatom na radnych wygranej w wyborach samorządowych oraz spełnienia wszystkich marzeń i oczekiwań.
  Jeszcze raz dziękuje wszystkim za współpracę i wsparcie.


  Ad. 10 c)
  Wystąpienia gości , osób zaproszonych, radnych.

  Sołtys Zagórza p. Piec - podziękował za podejmowanie uchwał dotyczących Bukowej Góry i mieszkańców Zagórza. Nie zwracano uwagi na mieszkańców, tylko na korzyści. Nie podobały mi się głosowania w Radzie Gminy dotyczące uchwał w sprawie Bukowej Góry ponieważ były naciski.

  Członek Zarządu Powiatu p. Stanisław Dymarczyk - podsumował kadencję 2010-2014.
  Poinformował o inwestycjach drogowych wykonanych na terenie Gminy Łączna we własnym zakresie oraz we współpracy z gminą, o remontach na drogach, o odwodnieniach przy niektórych drogach.
  Wartość inwestycji w gminie Łączna w kadencji 2010-2014 wyniosła 7 103 396,- zł , dotacja Gminy 1 578 923,- zł , środki zewnętrzne 2 431 073,- zł
  Podziękował za współpracę z Wójtem Gminy, z Radą Gminy oraz z każdym radnym.
  Odczytał podziękowania od Zarządu Powiatu na ręce Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy za 4-letnią współpracę.

  Radny Kątny - jako jedyny radny, z przyczyn obiektywnych nie kandyduje na kolejną kadencję , dlatego podziękował Radzie Gminy, Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu za współpracę .
  Ad. 10 d)

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz oraz Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - podziękowali w imieniu Rady Gminy i Urzędu Gminy Panu Sebastianowi Kaniowskiemu za zdobycie tak zaszczytnego tytułu I miejsca w konkursie Rolnik Roku Powiatu Skarżyskiego i wręczyli list gratulacyjny i skromny upominek.
  Pan Sebastian Kaniowski - podziękował za docenienie jego pracy i za zaproszenie dziś na obrady.

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - w imieniu całej Rady Gminy odczytał gratulacje i wręczył upominek Wójtowi Gminy za czteroletnią pracę i współpracę z Radą Gminy. Podpisała całą Rada Gminy.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - podziękował za uczciwą pracę i współpracę Radzie Gminy . Życzył wszystkim sukcesu w wyborach samorządowych . Wszystkim radnym wręczył dyplomy i upominki.

  Szczególnie serdecznie Pan Wójt podziękował wręczając kwiaty, Skarbnikowi Gminy p. Alicji Miernik oraz Sekretarzowi Gminy p. Mirosławowi Kopytek za bardzo uczciwą pracę i zaangażowanie.

  Po radnych, słowa podziękowania i dyplomy od Wójta Gminy, otrzymali wszyscy sołtysi Gminy Łączna.

  Przewodniczący Rady w imieniu własnym i całej Rady podziękował za współpracę i niejednokrotnie okazaną radnym pomoc, pracownicy obsługi Rady Gminy Pani Halinie Dziarmaga oraz za pracę i terminowe doręczanie dokumentów Pani Jadwidze Kołsut-Pawłowicz.

  Podziękowanie za współpracę Radzie Gminy i Wójtowi Gminy za podejmowanie mądrych decyzji złożyli także, Dyrektorzy Szkół Pani Urszula Wilkosz oraz Pan Maciej Mądzik.

  Rada Gminy i Wójt Gminy odebrali również słowa podziękowania od sołtysów Gminy Łączna.


  Ad. 10 e)
  Ostatnie posiedzenie Rady Gminy obecnej kadencji dobiegło końca.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował gościom i radnym za udział w posiedzeniu, życzył sukcesu w wyborach samorządowych i zamknął obrady ostatniej XLVI –ej sesji Rady Gminy Łączna w kadencji 2010-2014.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Tadeusz Fąfara


  Data wprowadzenia: 2014-12-10 1341
  Data upublicznienia: 2014-12-10
  Art. czytany: 1067 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna