A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XLV/293/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 października 2014 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok

  UCHWAŁA NR XLV/293/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 października 2014 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,
  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
  885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr
  1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Aktualizuje się załącznik Nr 4, Nr 12 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikiem Nr 2, Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodniczący Rady
  Gminy Łączna
  Stanisław Starz
  Id: 6D16E1BA-D844-4432-9D1E-DF09C6AF1BEB. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/293/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 października 2014 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 71 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 71 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -1 000,00
  Wydatki majątkowe 72 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -86 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne -86 000,00
  Wydatki majątkowe -100 000,00
  Wydatki majątkowe 14 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 000,00
  80101 Szkoły podstawowe 15 000,00
  Dotacja na zadania bieżące 15 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 0,00
  85212
  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -18 794,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 944,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -2 150,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 16 882,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 882,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -200,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -16 882,00
  Id: 6D16E1BA-D844-4432-9D1E-DF09C6AF1BEB. Podpisany Strona 1
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -16 882,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 0,00
  Id: 6D16E1BA-D844-4432-9D1E-DF09C6AF1BEB. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/293/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 października 2014 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  kredyty
  i pożyczki
  w tym:
  Lp
  .
  Dział Rozdz. Nazwa zadania
  inwestycyjnego
  rok budżetowy
  2014 (7+8+9+10) dochody własne
  jst
  kredyty i pożyczki
  zaciągnięte na
  realizację zadania
  pod refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w
  art. 5 ust. 1 pkt
  2 i 3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1. 600 60014 Przebudowa drogi
  powiatowej nr 0593 T
  w miejscowości Występa
  330 000 330 000 Starostwo
  powiatowe
  zgodnie
  z umową
  2. 600 60016 Budowa drogi
  w miejscowości Klonów
  ( Budy)
  100 000 100 000 Urząd Gminy
  Łączna
  3. 600 60016 Wykonanie czterech wiat
  przystankowych
  20 000 20 000 Urząd Gminy
  Łączna
  4. 010 01010 Budowa odcinka sieci
  wodociągowej
  w miejscowości Zajamnie
  16 000 16 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Id: 6D16E1BA-D844-4432-9D1E-DF09C6AF1BEB. Podpisany Strona 1
  5. 853 85395 Zagospodarowanie terenu
  i budowa placu zabaw
  w centrum Gminy Łączna
  112 590 39 257 73 333 Urząd Gminy
  Łączna
  6. 801 80101 Zakup kotła CO 13 000 13 000 Zespół Szkół
  w Goździe
  7. 921 92109 Remont pomieszczeń
  w obiekcie pełniącym rolę
  świetlicy wiejskiej
  w Zagórzu
  42 178 42 178 Urząd Gminy
  Łączna
  8. 010 01010 Budowa kanalizacji
  w miejscowości
  Podzagnańszcze ( mapy,
  projekt)
  72 000 72 000 Urząd Gminy
  Łączna
  9. 600 60016 Budowa drogi nr
  1516017 w miejscowości
  Czerwona Górka ( projekt)
  14 000 14 000 Urząd Gminy
  Łączna
  Ogółem 719 768 646 435 73 333 x
  Id: 6D16E1BA-D844-4432-9D1E-DF09C6AF1BEB. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/293/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 października 2014 r.
  Dotacje podmiotowe w 2014 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
  dotacje Zakres Kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 921 92116 Gminna Instytucja kultury - biblioteka
  gminna w Łącznej
  pokrycie kosztów
  działalności 66 000
  II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 801 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego
  'Zalezianka' nauczanie klas 0-6 405 000
  Ogółem 471 000
  Id: 6D16E1BA-D844-4432-9D1E-DF09C6AF1BEB. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-12-10 1356
  Data upublicznienia: 2014-12-10
  Art. czytany: 471 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna