A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr I/2014 z I sesji Rady Gminy w Łącznej dnia 1 grudnia 2014r.

  Protokół Nr I/2014
  z I sesji Rady Gminy w Łącznej
  dnia 1 grudnia 2014r.  Miejsce posiedzenia – budynek po byłej szkole na Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 15,30

  Ad. 1
  Dnia 1 grudnia 2014r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Posiedzenie zwołane zostało przez Komisarza Wyborczego w Kielcach na dzień 1 grudnia 2014r. o godz. 14,00 w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy w Łącznej oraz przez Wójta Gminy Łączna, wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.
  Pismo Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w tej sprawie , stanowi załącznik do protokołu .
  Komisarz Wyborczy w Kielcach ustalił również następujący porządek obrad :
  1. Otwarcie przez Radnego seniora I sesji Rady Gminy w Łącznej.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o wyborze.
  4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy w Łącznej.
  5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej.
  8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej prowadzenia obrad.
  9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Łącznej.
  10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łączna.
  11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy w Łącznej.

  Ad. 1
  Otwarcie przez Radnego seniora I sesji Rady Gminy w Łącznej.

  Otwarcia I sesji Rady Gminy w Łącznej kadencji 2014-2018 dokonał najstarszy wiekiem radny p. Edward Chaba, który prowadził obrady do momentu wyboru przewodniczącego rady.
  Przewodniczący obrad powitał przede wszystkim
  - obecnych na sali nowo wybranych radnych gminy,
  a następnie powitał przybyłych gości:
  - Wójta Elekta Pana Romualda Kowalińskiego,
  - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Panią Elżbietę Głowacką,
  - Sekretarza Gminy Pana Mirosława Kopytek ,
  - Skarbnika Gminy Panią Alicję Miernik,
  - Radcę Prawnego Urzędu Gminy Pana Wacława Iwanczatika,
  - Radnego Powiatowego Dr Krzysztofa Ligowskiego,
  - radnych Gminy Łączna poprzedniej kadencji
  -Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Panią Bernardynę
  Wasińską
  -Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej p. Macieja Mądzika
  -Wicedyrektora Zespołu Szkół w Łącznej p. Agnieszkę Łutczyk
  -Dyrektora Zespołu Szkół w Goździe p. Urszulę Wilkosz
  -Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beatę Kołda ,
  - witam pracowników Urzędu, sołtysów Gminy Łączna , mieszkańców, przedstawicieli prasy.

  Ad. 2
  Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

  Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Elżbietę Głowacką - o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze radnym gminy Łączna.
  Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Pani Elżbieta Głowacka w imieniu składu Gminnej Komisji Wyborczej, pogratulowała wszystkim radnym, z racji otrzymania mandatu radnego i bezpośredniego wyboru Wójta Gminy na następną kadencję.
  Życzyła by nie zabrakło siły , zapału, rozwagi w podejmowaniu mądrych i słusznych decyzji, by godna i twórcza praca dla dobra mieszkańców całej gminy spełniała ich oczekiwania.

  Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Elżbieta Głowacka wręczyła kolejno wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze.

  Ad. 3
  Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o wyborze.
  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Elżbieta Głowacka wręczyła nowo wybranemu wójtowi Romualdowi Kowalińskiemu zaświadczenie o wyborze, po czym pogratulowała wręczając kwiaty.

  Ad. 4
  Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy w Łącznej.
  Przewodniczący obrad radny Edward Chaba odczytał rotę ślubowania.

  „ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

  Najmłodsza wiekiem radna Malwina Odrzywolska wyczytywała kolejno z listy nazwiska radnych, którzy w postawie stojącej wypowiadali słowo - „ślubuję”.
  Niektórzy radni dodawali zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.

  Przewodniczący obrad poinformował, że ślubowanie złożyli wszyscy radni.  Ad. 5
  Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

  Na podstawie listy obecności Przewodniczący Obrad stwierdził obecność 15 radnych , czyli Rada Gminy pracowała w 100 % składzie.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 6
  Przyjęcie porządku obrad.
  Porządek obrad zaproponowany przez Komisarza Wyborczego w Kielcach , radni otrzymali.
  Przewodniczący obrad zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono.

  Ad. 7
  Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej.

   Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.

  Radny Kałuziński - zgłosił kandydaturę radnej Moniki Pająk.
  Radny Śliwa - zgłosił kandydaturę radnego Artura Osmana.
  Innych kandydatur nie zgłoszono.

   Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie chętnych do pracy w komisji skrutacyjnej.
  W skład Komisji Skrutacyjnej weszło 3 radnych :
  Radny Jacek Januchta - jako Przewodniczący
  Radna Malwina Odrzywolska
  Radna Marta Siewierska
  Komisja Skrutacyjna w wyżej wymienionym składzie została przegłosowana przez wszystkich radnych. (za-15 radnych/15).

   Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek wyjaśnił zasady tajnego głosowania na wybór przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

  W tym momencie radny Jacek Śliwa wręczył Przewodniczącemu obrad na piśmie informację , o powołaniu w dniu 1 grudnia 2014r. Klubu Radnych „Gmina Łączna Nasz Dom” w skład którego weszło 5 radnych.
  Przewodniczący obrad odczytał protokół z posiedzenia Klubu Radnych w dniu 1 grudnia 2014r.

  Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i przeprowadziła tajne głosowanie.
   Przygotowano 15 kart do głosowania, na których widniały 2 kandydatury radnych czyli: Artur Osman i Monika Pająk i rozdano wszystkim radnym.
  Na sali obrad przygotowany był parawan , oraz urna do głosowania.
  Przewodniczący obrad wyczytywał kolejno alfabetycznie nazwiska radnych , radni wchodzili za parawan oddawali głos po czym wrzucali kartę do urny umieszczonej na sali obrad. W ten sposób oddali głos wszyscy radni.
  Komisja skrutacyjna wyjęła głosy z urny , policzyła i sporządziła protokół.
   Protokół komisji skrutacyjnej odczytał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jacek Januchta .
  W tajnym głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Oddano 15 głosów ważnych. Nieważnych głosów nie było.
  Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
  Artur Osman - 5 głosów
  Monika Pająk - 10 głosów
  W związku z powyższym Przewodniczącym Rady została Monika Pająk.
  Radni przyjęli wybór Przewodniczącego Rady oklaskami.

  Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do nin. protokołu.

   Przewodniczący obrad radny Chaba - poinformował, że Przewodniczącym Rady Gminy Łączna, w głosowaniu tajnym wybrana została radna Monika Pająk, po czym odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr I/1/2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 1 grudnia 2014r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
  została podjęta większością głosów
  ( za- 11 głosów, przeciw- 0, wstrzymało się - 4 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8
  Przewodniczący obrad - pogratulował nowo wybranej Przewodniczącej Rady , poprosił do stołu prezydialnego i przekazał dalsze prowadzenie obrad.
  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Elżbieta Głowacka, pogratulowała i złożyła życzenia Przewodniczącej Rady wręczając bukiet kwiatów.

  Od tej chwili obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Monika Pająk.

  Przewodnicząca Rady podziękowała za powierzenie jej tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Zapewniła, że postara się godnie reprezentować Radę Gminy, rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i pracować dla dobra naszej Gminy. (oklaski)

  Ad. 9
  Przewodnicząca Rady Monika Pająk - poinformowała, że przystępujemy do kontynuacji obrad czyli do p. 9 wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

   Poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady .

  Radny Barański - zgłosił radnego Andrzeja Wisowatego
  Radny Borowiec - zgłosił radnego Artura Osmana
  Radny Śliwa - zgłosił radnego Mirosława Nygę
  Innych kandydatur nie zgłoszono.
  Radny Andrzej Wisowaty oraz radny Artur Osman wyrazili zgodę na kandydowanie natomiast radny Mirosław Nyga nie wyraził zgody, w związku z czym pozostały dwie kandydatury na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
  Przewodnicząca Rady - odnośnie komisji skrutacyjnej zaproponowała, aby pozostała komisja skrutacyjna w tym samym składzie.
  Wobec braku sprzeciwu ze strony radnych, przegłosowano poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej . (za- większość radnych)

  Komisja Skrutacyjna przystąpiła ponownie do pracy.
   Przygotowano 15 kart do głosowania, na których widniały kandydatury 2 radnych Artur Osman i Wisowaty Andrzej i rozdano wszystkim radnym.
  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Januchta wyczytywał kolejno alfabetycznie nazwiska radnych , radni wchodzili za parawan oddawali głos po czym wrzucali kartę do urny umieszczonej na sali obrad.
  W ten sposób oddali głos wszyscy radni.
  Komisja skrutacyjna wyjęła głosy z urny , policzyła i sporządziła protokół.
   Protokół komisji skrutacyjnej odczytał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jacek Januchta .
  W tajnym głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Oddano 15 głosów ważnych. Nieważnych głosów nie było.
  Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
  Artur Osman - 6 głosów
  Andrzej Wisowaty - 9 głosów
  W związku z powyższym Wiceprzewodniczącym Rady został Andrzej Wisowaty.
  Radni przyjęli wybór Wiceprzewodniczącego Rady oklaskami.

  Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do nin. protokołu.

   Przewodnicząca Rady Monika Pająk - odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady i poprosiła o przegłosowanie.

  Uchwała Nr I/2/14
  Rady Gminy Łączna z dnia 1 grudnia 2014r.
  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
  została podjęta większością głosów
  ( za- 10 głosów, przeciw- 0, wstrzymał się - 5 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodnicząca Rady Monika Pająk - poprosiła nowo wybranego Wiceprzewodniczącego Rady o zajęcie miejsca obok, przy stole prezydialnym.
  Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wisowaty - podziękował za okazane zaufanie i oddanie głosu na moją kandydaturę. Obiecał, że postara się godnie reprezentować Radę Gminy , licząc na owocną współpracę z całą Radą, co przyniesie pożądane efekty dla społeczności naszej gminy.

  Ad. 10
  Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łączna.
  Przewodnicząca Rady Monika Pająk - poprosiła Wójta Gminy Łączna o złożenie ślubowania
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński w postawie stojącej odczytał rotę ślubowania.
  „ Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję , że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” - Tak mi dopomóż Bóg”

  Ślubowanie Wójta Gminy - Rada Gminy przyjęła oklaskami.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński poprosił o głos.
  Na wstępie złożył gratulacje nowo wybranym radnym, Przewodniczącej Rady , Wiceprzewodniczącemu Rady oraz wszystkim radnym wyboru na radnego.
  Wśród radnych są radni mocno doświadczeni nie tylko życiowo ale też w wykonywaniu funkcji społecznych, dlatego wszyscy liczymy na wsparcie tych osób.
  Przez ostatnie 8 lat było i porozumienie i rozwój, nasza gmina leżała każdemu radnemu na sercu. Od nas wszystkich, oraz od pracowników Urzędu będzie zależał sukces i rozwój Gminy. Gmina to nie wyspa na oceanie , bo funkcjonuje na obszarze powiatu i jest wśród nas Radny Powiatowy dr Ligowski. Liczę na dobrą współpracę również z władzami powiatu, z całą Radą z nowymi władzami gminy.
  Wybory się skończyły i od dziś powinniśmy zacząć bardzo solidną pracę. Stanowimy pewną rodzinę dlatego powinniśmy pochylać się nad każdym problemem. Wszyscy mieszkańcy mają prawo oczekiwać tego, co nazywa się efektem współpracy, bo zawsze szukamy kompromisu.
  Urząd Gminy jest bardzo dobrze przygotowany jeśli chodzi o aplikację wniosków o środki unijne. Potrzebne do tego będą tylko mądre, przemyślane decyzje.
  Z mojej strony deklaruję chęć pełnej współpracy z Radą Gminy oraz ze wszystkimi organizacjami funkcjonującymi na terenie gminy. Postaram się dopilnować aby standard dyskusji na posiedzeniach był na takim poziomie, który będzie prowadził do porozumienia i rozwoju. Nie ma u nas żadnej innej opcji, jest tylko jedna opcja jaką jest Gmina Łączna.
  Wójt Gminy podziękował obecnym na sali byłym radnym, sołtysom, za współpracę w poprzedniej kadencji a wszystkim mieszkańcom za oddanie na niego głosu w wyborach .
  Pan Wójt podziękował za zaufanie i obiecał pracować tak, jak złożył przysięgę w rocie, po czym zakończył i podziękował.
  Wystąpienie Wójta Gminy przyjęto oklaskami.

  Z gratulacjami do Wójta Gminy podchodzili radni, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół.

  Przewodnicząca Rady - zapytała czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.

  Głos zabrał Radny Powiatowy dr Ligowski - pogratulował wszystkim wygranej w wyborach z dnia 16 listopada br. oraz tych dzisiejszych wyborach.
  W krótkiej wypowiedzi obiecał, że będzie się starał bronić interesów gminy na forum Powiatu i życzył aby wszystkich omijały kłopoty tak w życiu prywatnym jak i społecznym.

  Mieszkaniec gminy p. Stanisław Galera - z upoważnienia mieszkańców podziękował byłej Radzie Gminy oraz byłemu Przewodniczącemu Rady za 4-letnią kadencję i pracę. Podziękował za świeżo wyremontowany budynek szkoły, w którym dziś obradujemy.
  W imieniu własnym i mieszkańców pogratulował wyboru radnym, Przewodniczącej Rady , Wiceprzewodniczącemu i Panu Wójtowi. Życzył sukcesów i zadowolenia z dobrze pełnionej funkcji. Prosił aby wszyscy wybrani przez mieszkańców, pracowali dla ich dobra , tego środowiska i społeczeństwa.
  Radni podziękowali mieszkańcowi oklaskami.
  Innych głosów nie było.

  Ad. 11
  Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy w Łącznej.
  Porządek obrad został wyczerpany
  Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział i zamknęła pierwsze posiedzenie Rady Gminy Łączna nowej kadencji .
  Na tym protokół zakończono.


  Protokół sporządziła Prowadzący Obrady Przewodnicząca Rady

  Halina Dziarmaga Edward Chaba Monika Pająk


  Data wprowadzenia: 2015-01-12 1403
  Data upublicznienia: 2015-01-12
  Art. czytany: 749 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna