A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2014-2018
 • Protokół Nr II/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna w dniu 16 grudnia 2014r.

  Protokół Nr II/2014
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  w dniu 16 grudnia 2014r.  Miejsce posiedzenia – budynek po byłej szkole na Czerwonej Górce 1 B
  Czas trwania obrad – godz. 14,00 - 17,30

  Ad. 1
  Dnia 16 grudnia 2014r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Gminy Łączna nowej kadencji.
  Obrady otworzyła i przewodniczyła im Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Pani Monika Pająk.
  Na wstępie Przewodnicząca Rady powitała zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli:
  - Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Żmijewski,
  - Członek Zarządu Powiatu p. Bogusława Krawczyńska,
  - Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński,
  - Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek,
  - Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik,
  - Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik,
  - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Jacek Śladkowski,
  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska
  - niektórzy sołtysi gminy Łączna
  - kilku mieszkańców gminy

  W obradach uczestniczyło 15 radnych, czyli 100 % ustawowego składu Rady.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Na sekretarza obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała w kolejności alfabetycznej radnego Ireneusza Barańskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji .

  Ad. 3
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk odczytała zaproponowany porządek obrad ,
  po czym zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Radny Czesław Borowiec - zgłosił dwa wnioski.
  1/ wnioskował w p. 8 a) dopisanie w Statucie Gminy Łączna, powołanie Konwentu Seniorów. W skład Konwentu Seniorów weszliby: Przewodnicząca Rady , Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący komisji i Przewodniczący Klubu.
  2/ o wykreślenie z porządku obrad p. 8 c) tj. projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ponieważ nie wiemy jakie zadania będą mieć komisje oraz na jakiej zasadzie będą pracować .
  Przewodnicząca Rady - zapewniła, że zadania poszczególnych komisji będą wyjaśnione w p. 8 c) przed głosowaniem uchwały.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie w p. 8 f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Projekt uchwały Rada Gminy otrzymała a szczegóły zostaną wyjaśnione przed podjęciem uchwały.
  Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.
  Wniosek radnego Borowca - o powołanie Konwentu Seniorów i o wpisanie go do Statutu Gminy Łączna.
  Wójt Gminy - wyjaśnił, aby dziś Rada Gminy mogła podjąć taką decyzję , musi być przygotowany projekt uchwały. Wniosek można dziś przedyskutować a na kolejną sesję trzeba przygotować projekt uchwały i ewentualnie podjąć uchwałę.
  Po wyjaśnieniu Wójta Gminy radny Borowiec wycofał ten wniosek.
  Drugi wniosek radnego Borowca o wykreślenie z porządku obrad p. 8 c) został przegłosowany. ( za- 5 radnych, przeciw - 9, wstrzymał się – 1 / 15).
  Wniosek nie uzyskał poparcia większości radnych , dlatego p 8 c) pozostał w porządku obrad.
  Następnie przegłosowano wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie projektu uchwały
  w p. 8 f). ( za - 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 3 / 15)
  Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich został wprowadzony w p. 8 f).
  Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie porządku obrad w całości z uwzględnieniem zmiany czyli wprowadzeniem dodatkowego projektu uchwały.
  Porządek obrad po zmianie został przyjęty większością głosów. ( za- 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się - 1 / 15)

  Obowiązujący porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian Statutu Gminy Łączna
  b) upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania wobec Przewodniczącego Rady czynności związanych z wystawieniem polecenia wyjazdu służbowego
  c) powołania stałych komisji Rady Gminy Łączna i ustalenia ich składu osobowego
  d) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014r. w Gminie Łączna
  e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.
  f) wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  9. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 1 grudnia 2014r.
  10. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy
  oraz z realizacji uchwał Rady Gminy od 1 grudnia 2014r. do 16 grudnia 2014r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.

  I. Uczestniczyłem :
  5 grudnia – w GOPS Łączna, w uroczystym zakończeniu projektu systemowego „Dziś szansą na lepsze jutro”,
  11 grudnia – w VI Forum Aktywnych Społeczności połączonym z kiermaszem Bożonarodzeniowym w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach z udziałem naszych kół gospodyń wiejskich,
  13 grudnia - w spotkaniu z kołem emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łącznej,
  15 grudnia - w uroczystym spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez GOPS w Łącznej dla osób starszych i samotnych,
  - uroczystej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego,

  Zgodnie z wnioskami radnych i sołtysów :
  - na bieżąco zgłoszano usterki oświetlenia ulicznego,
  - poprzez Kierownika ZGK w Łącznej wnioskowano do ZDP w sprawie wcześniejszego posypywania dróg powiatowych w tegorocznej Akcji Zima, tak aby i mieszkańcy jadąc do pracy i Gimbusy z młodzieżą szkolną uczęszczali po bezpiecznej i w porę posypanej nawierzchni drogi,
  - dokończono prace porządkowe w sadzie obok budynku wyremontowanego domu kultury,
  - uzupełniono oznaczenie pionowe na wysepkach starodroża e-7,
  - zamontowano znak kierunkowy KLONÓW na skrzyżowaniu w Goździe od strony Występy,
  - uporządkowano drogę Podłazie - Wiącka, karczując krzewy i zbierając śmieci,
  - w miarę wolnych środków zostaną zlecone naprawy ubytków i zaniżeń w chodnikach wzdłuż drogi do kościoła .

  Pragę poinformować Państwa radnych i sołtysów, że w dniu wczorajszym tj.
  15 grudnia br. podpisałem świadectwa pracy wszystkim 15 pracownikom grupy robót publicznych.
  W związku z powyższym wszelkie czynności porządkowo – naprawcze realizowane będą chwilowo w minimalnym zakresie z wykorzystaniem „wolnych mocy” pracowników ZGK i skierowanych przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kam. osób odbywających karę poprzez prace społeczno – użyteczne w tut. Urzędzie.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy Łączna realizowane są przez pracowników Urzędu na bieżąco, w miarę posiadanych środków.
  Wójt Gminy zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6 i 7
  Pytania , wnioski, postulaty.
  Jako pierwszy głos zabrał Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Żmijewski.
  Na wstępie poinformował, że Rada Powiatu wczoraj powierzyła mu funkcję Starosty Powiatu Skarżyskiego, po czym podziękował wszystkim , którzy oddali na niego głos w wyborach samorządowych. Jestem osobą bezpartyjną i będę chciał łączyć a nie dzielić.
  Poinformował, że wczoraj powołano również Zarząd Powiatu w skład którego weszli:
  Artur Berus-Wicestarosta, Katarzyna Bilska, Anna Leżańska, Bogusława Krawczyńska.
  Teren Gminy Łączna dobrze znam, ponieważ kiedyś byłem naczelnikiem Miasta i Gminy Suchedniów , gdzie należała również Łączna. Wystąpienie swoje Starosta Powiatu zakończył przysłowiem: zgoda buduje , niezgoda rujnuje , dlatego mam nadzieję że wszyscy zgodnie będziemy pracować dla dobra gminy, miasta i powiatu skarżyskiego.
  Radni podziękowali Panu Staroście brawami.

  Jako następna głos zabrała Radna Powiatowa i Członek Zarządu Powiatu Pani Bogusława Krawczyńska.
  Na wstępie pogratulowała wszystkim radnym wygranej w wyborach samorządowych.
  Szczególnie podziękowała wszystkim, za okazaną jej pomoc w kampanii wyborczej i za głos oddany na nią w wyborach .
  Życzyła przyjemnej , owocnej pracy dla dobra naszej gminy, obiecała pomoc ze strony Powiatu i złożyła serdeczne życzenia świąteczne.
  Radni podziękowali za wystąpienie brawami.

  Następnie głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka” p. Agnieszka Czerwińska.
  Stowarzyszenie prowadzi Szkołę Podstawową w Zaleziance wraz z oddziałem przedszkolnym.
  Pani Prezes pogratulowała radnym wyboru i życzyła wszystkiego dobrego Radzie Gminy, dobrych decyzji i dobrej współpracy. Do przedstawicieli Powiatu skierowała również słowa podziękowania i gratulacje, prosząc o dalsze wspieranie organizacji pozarządowych.
  Na ręce Przewodniczącej Rady i Wójta Gminy wręczyła zaproszenia od dzieci z Zalezianki na Jasełka w piątek o godz. 12-ej.
  Sołtys Występy p. Bracha zgłosił 3 wnioski.
  1/ prosił o uzupełnienie znaku drogowego na starodrożu e 7 na Występie, w kierunku Kielc oraz w kierunku drogi S7
  2/ odniósł się do wigilii dla potrzebujących, na którą zgłosił troje ludzi z Występy a ksiądz Parafii Występa zaprosił wszystkie osoby. W związku z tym zostałem postawiony w dwuznacznej sytuacji wobec mieszkańców.
  3/ zapytał o budowę drogi powiatowej Występa, jakie są plany.
  Radny Borowiec - na ręce Przewodniczącej Rady złożył interpelację w imieniu Klubu.
  Radny Osman - zapytał czy dokumenty na sesję Rady Gminy może mieć przesyłane elektronicznie.
  Radny Borowiec - prosił o przystanek w miejscowości Jaśle.
  Radny Śliwa - jako radny Klonowa poinformował, że budynek po szkole w Klonowie niszczeje, bo drzwi z tyłu nie są zamknięte i brama nie jest zamknięta a stróża nie ma . Szkoła powinna służyć wszystkim mieszkańcom dlatego Proszę o zabezpieczenie i interwencję aby budynek nie został zniszczony.


  Mieszkaniec Osełkowa p. Jacek Kwiecień - powiedział, że interesuje się historią, a Pan Wójt kiedyś obiecał mi, że sfinalizuje historię gminy. Pan Kwiecień prosił o spotkanie radnych z archeologiem czy z paleontologiem aby historia gminy nie przepadła. Może w budżecie gminy znajdą się jakieś pieniądze na przedstawienie i opublikowanie śladów dinozaura. Jako wzór może posłużyć wydanie książki Historia Skarżyska- 90 lat. W podobny sposób można opisać historię Łącznej.
  Radna Odrzywolska - wnioskowała o ustawienie znaków drogowych informujących o dojeździe do miejscowości Gózd 3 – 4 b, ponieważ kierowcy tam błądzą.
  Radny Litwiński - poinformował, że w Podłaziu są 2 drzewa w pasie drogowym. Od ubiegłego roku proszę o usunięcie tych drzew i nie zostało to zrobione.
  Radny Śliwa - poinformował Pana Starostę, że na drodze powiatowej zaczyna się kruszyć asfalt, należałoby coś z tym zrobić aby zapobiec dalszemu niszczeniu tej drogi.
  Sołtys Zagórza p. Piec - miała być wykonana przez Powiat zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej przez Zagórze z drogą zakładową do Bukowej Góry. Do dziś nic nie zostało zrobione, jest tak jak było. Poza tym jest bardzo duży ubytek w drodze powiatowej na tym właśnie skrzyżowaniu, który stwarza duże niebezpieczeństwo.
  Radny Osman - prosił aby się zainteresować przeciętym rurociągiem pod wiaduktem pod torami w kierunku Zagórza .
  Sołtys Bracha - zapytał czy gmina wystąpiła o doraźne naprawienie drogi powiatowej Występa.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odpowiedział na część pytań.
  Nie będzie problemu z przesłaniem dokumentów drogą elektroniczną.
  W budżecie tegorocznym były zabezpieczone środki na 4 przystanki komunikacyjne , które zostały zrealizowane. Na dalsze przystanki komunikacyjne obecnie nie ma pieniędzy.
  W przyszłym roku będzie to możliwe, jeśli znajdą się środki w budżecie oraz za zgodą Zarządu Dróg Powiatowych Skarżysko, gdyż jest to droga powiatowa.
  Odnośnie szkoły w Klonowie .
  Budynek szkoły służy mieszkańcom, na wszystkie prośby mieszkańców o wynajem pomieszczeń Urząd wyrażał zgodę. Wykonano remont zaplecza kuchennego. Jeśli jakieś drzwi nie są zabezpieczone, załatwimy to. Odpowiedzialna za szkołę i kluczami dysponuje Pani Marzena Ksel.
  Na pytanie Pana Kwietnia o historię gminy, Pan Wójt wyjaśnił . Monografia , którą wydaliśmy na 15-lecie gminy była przekrojowa i dotyczyła funkcjonowania Gminy Łączna na przestrzeni tych lat. Pan Kwiecień chciałby zwrócić szczególną uwagę na ostatnie znaleziska na naszym terenie, ale tym i wszelkimi wykopaliskami zajmuje się konserwator zabytków.
  Wspólnie z Panem Kwietniem zaproponowaliśmy aby w Zespole Szkół w Łącznej lub w tym budynku powstał kącik historyczny, gablota, wystawa, gdzie znajdą się eksponaty znalezione na terenie naszej gminy z dokładnym opisem przez specjalistów. Ja nie czuję się ekspertem w tej sprawie. Uważam, że temat trzeba rozeznać i przybliżyć. Jeśli będzie potrzeba będziemy szukać środków w naszym budżecie lub środków pozabudżetowych na ten cel.
  Jeśli chodzi o oznakowanie posesji w Goździe, postaramy się to załatwić.
  Oznakowanie drogi Występa jest w zakresie Zarządu Dróg Powiatowych .
  Sprawę wodociągu pod torami kolejowymi wyjaśni Kierownik ZGK p. Jacek Śladkowski.
  Radny Śliwa - powiedział, że nie jest zadowolony z odpowiedzi na temat szkoły w Klonowie, bo szkoła jest zamknięta na 4 spusty.
  Wójt Gminy - na to zareagował pytaniem, a czy szkoła ma być otwarta . Kluczami dysponuje Pani Ksel i udostępniamy szkołę wszystkim zainteresowanym , nikomu nie odmówiliśmy. Szkoła jest do dyspozycji mieszkańców Klonowa.
  Radny Śliwa - proponował aby szkołę udostępniać dzieciom i młodzieży, bo nie mają gdzie spędzać wolnego czasu, a zbliżają się ferie zimowe.
  Wójt Gminy - wobec tego proszę napisać do Urzędu Gminy pismo o prowadzenie zajęć z dziećmi w szkole w Klonowie, a ja wyrażę na to zgodę.
  Odnośnie dróg jesteśmy przed uchwalaniem budżetu i będziemy dyskutować na te tematy również z Powiatem. Będziemy prosić Zarząd Powiatu aby pochylił się nad drogą Występa.
  W sprawie dróg powiatowych proszę kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg powiatowych (pracownik liniowy), którzy bardzo dobrze znają nasze drogi.
  Głos zabrał Starosta Powiatu p. Jerzy Żmijewski.
  Poinformował, że środki z drogi Występa zostały zdjęte ponieważ ani w budżecie gminy ani w budżecie powiatu nie było środków na najniższy przetarg. Nie umiem powiedzieć czy w 2015 roku będzie realizowana droga powiatowa Występa, ale na pewno będziemy się o to starać. Jest dokumentacja , jest pozwolenie na budowę i wspólnie z gminą zrobimy wszystko aby ta droga powstała. Droga nie jest po przetargu, a przetarg powinien odbyć się w kwietniu.
  W sprawach różnych dotyczących powiatu, proszę się kontaktować z członkami Zarządu Powiatu.
  Jeśli chodzi o przystanek na Jaślach, nie ma tam możliwości wykonania zatoki autobusowej, ale można namalować kopertę i ustawić znak zatoka autobusowa.
  Pan Starosta obiecał również interwencję w sprawie wycinki drzew w Podłaziu oraz interwencję w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Zagórzu.
  Radny Śliwa - prosił o wstawienie lustra na ostrym zakręcie przy wjeździe do Klonowa.
  Radny Borowiec - zgłosił 3 wnioski;
  1/ prosił Powiat o bieżącą poprawę nawierzchni drogi Belno-Występa do granicy gminy,
  2/ zapytał czy środki zabezpieczone w budżecie na drogę powiatową Występa 330 tys. zł przechodzą na kolejny rok,
  3/ pytał z jakich pieniędzy była wykonana droga Stara Występa.
  Wójt Gminy - odpowiedział radnemu Borowcowi.
  Budżet jest jednoroczny, środki niewykorzystane nie przechodzą na kolejny rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - odpowiedziała, że remont drogi Stara Występa kosztował 98 tys. zł a środki pochodziły z remontów bieżących dróg oraz z rezerwy Wójta.
  Sołtys Występy p. Bracha - zapytał czy nie powinny być te pieniądze 330 tys. zł przekazane uchwałą Rady Gminy na inne cele.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - środki 330 tys. zł na budowę drogi Występa były zapisane w budżecie gminy w dziale 600 jako dotacja dla Powiatu. Ponieważ droga nie została zrealizowana wykonanie jest „zerowe”. Nie mówimy tu o pieniądzach. Jest to zapis w budżecie , który zezwala na realizację inwestycji a później jej zapłatę.
  Starosta Powiatu p. Żmijewski - wyjaśnił zasady realizacji i rozliczeń inwestycji wspólnych gmina-powiat.
  Przed realizacją inwestycji najpierw podpisujemy porozumienie. Później wpisujemy do budżetu tzw. papierowe pieniądze do wysokości kosztorysu, co daje możliwość rozpoczęcia procedury przetargowej.
  Po rozstrzygnięciu przetargu podpisujemy umowę z wykonawcą i dalej operujemy pieniędzmi papierowymi. Po rozstrzygnięciu przetargu, wykonawca wykonuje inwestycję, następuje odbiór po czym wystawia fakturę. Wtedy dopiero gmina uruchamia pieniądze bo musi zapłacić fakturę w części określonej w porozumieniu. Dopóki nie ma realizacji inwestycji ciągle są to wirtualne pieniądze.
  Kierownik ZGK p. Jacek Śladkowski - odniósł się do wodociągów pod wiaduktami. Jest ich kilka . Nie mamy w tym momencie środków ale na pewno to zrobimy. Stopniowo będziemy zabezpieczać te odcinki wodociągów.
  Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Wisowaty - poprosił o głos. Podziękował przedstawicielom Powiatu za przybycie i wyraził swoją nadzieję, że współpraca gmina-powiat będzie układać się dużo lepiej niż w minionej kadencji . Na kolejną sesję Rady Gminy zapraszamy Panią Leżańską , bo uwag do dróg jest znacznie więcej ale nie chcemy dziś zawracać głowy Panu Staroście.
  Pan Starosta Powiatu - skomentował krótko. Proszę zrobić rzetelną ocenę stanu dróg powiatowych i harmonogram prac na tych drogach z każdego sołectwa i przekazać do Powiatu.
  Innych pytań czy wniosków nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min. przerwę.

  Po przerwie Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik - zwrócił uwagę mieszkańcom obecnym na sesji Rady Gminy, że nie można nagrywać obrazu , można nagrywać tylko dźwięk. Nagrywanie obrazu narusza zasady wolności obywatelskiej , jest sprzeczne z prawem i jest nielegalne. Obraz można nagrywać jedynie za zgodą wszystkich uczestników obrad.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - wyjaśnił potrzebę podjęcia uchwały. Chodzi o ujednolicenie zapisów Rada Gminy Łączna czy Rada Gminy w Łącznej. Do tej pory używaliśmy tych zapisów zamiennie. Jest początek kadencji więc uważam, że jest to dobry czas na ujednolicenie zapisów teraz na początku kadencji.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr II/ 3/ 2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 16.12.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania wobec Przewodniczącego Rady czynności związanych z wystawieniem polecenia wyjazdu służbowego
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - taka uchwała powinna być podjęta na początku każdej kadencji. Przepisy mówią, że przewodniczącemu rady delegację podpisuje wiceprzewodniczący rady. Pomimo, że mamy jednego Wiceprzewodniczącego Rady trzeba go jednak wskazać po nazwisku i udzielić upoważnienia do wystawiania polecenia służbowego dla przewodniczącego rady.
  Przewodnicząca Rady - poprosiła o pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr II/ 4/ 2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 16.12.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Łączna i ustalenia ich składu osobowego.
  Przewodnicząca Rady poprosiła Wójta Gminy o wyjaśnienie nazewnictwa poszczególnych komisji i zadań, którymi będą się zajmować.
  Wójt Gminy - wyjaśnił .
  Dotychczas w Radzie Gminy funkcjonowały 4 komisje i nadal proponuje się 4 komisje tylko o innych, skróconych i uproszczonych nazwach. Zmiana w nazewnictwie ma na celu ułatwienie i uproszczenie posługiwania się nazwami a kompetencje poszczególnych komisji pozostają te same, jakie były dotychczas. I tak:
  Komisja Planowania i Budżetu - zajmować się będzie sprawami finansów, rozwoju gospodarczego, promocją, budżetem, inwestycjami.
  Komisja Gospodarcza - zajmować się będzie gospodarką komunalną, rolnictwem, ochroną środowiska , przyrodą, leśnictwem, planowaniem przestrzennym, zmianami planu zagospodarowania przestrzennego itp.
  Komisja Społeczna - zajmować się będzie oświatą, kulturą, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, sportem, ochroną zdrowia, polityką społeczną itp.
  Zakres działania Komisji Rewizyjnej pozostaje bez zmian i określa go Statut Gminy.
  Dotychczas odbywały się również posiedzenia połączone wszystkich komisji, jeśli tematyka dotyczyła spraw bardzo ważnych dla wszystkich radnych.
  Radny Śliwa - dodał, że radni chcieliby mieć to na piśmie.
  Przewodnicząca Rady - zapytała na wstępie, czy każdy radny chciałby pracować w dwóch komisjach.
  Radni odpowiedzieli, że tak.
  Przewodnicząca Rady - poinformowała, że rozpocząć musimy od określenia ilościowego składu członków każdej komisji, czyli ilu członków liczyć będzie każda komisja. Proszę wobec tego radnych o zgłaszanie wniosków.

  Radny Januchta - zgłosił wniosek ilościowego składu poszczególnych komisji:
  Komisja Rewizyjna - 4 członków
  Komisja Planowania i Budżetu - 9 członków
  Komisja Gospodarcza - 8 członków
  Komisja Społeczna - 9 członków

  Radny Borowiec - zgłosił inny wniosek.
  Komisja Rewizyjna - 5 członków
  Komisja Planowania i Budżetu - 9 członków
  Komisja Gospodarcza - 7 członków
  Komisja Społeczna - 9 członków

  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie wniosków.
  Wniosek radnego Januchty przeszedł większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw- 4, wstrzymał się – 1/ 15)
  Niecelowe stało się więc głosowanie drugiego wniosku.

  Przewodnicząca Rady poinformowała, że teraz przystąpimy do określenia składu osobowego poszczególnych komisji.
  Wszyscy radni określili się na piśmie w jakiej komisji chcieliby pracować.
  Ponieważ do niektórych komisji zgłosiło się więcej kandydatów niż liczba członków, wobec tego należy wszystkich kandydatów przegłosować.
  W pierwszej kolejności przegłosujemy Komisję Rewizyjną.
  Mamy wpisanych 5 osób a może być 4 członków .
  Przewodnicząca Rady odczytała nazwiska wpisanych osób do Komisji Rewizyjnej, po czym zapytała czy może ktoś dobrowolnie chciałby się przenieść z Komisji Rewizyjnej do innej komisji.
  Poinformowała też, że w Komisji Rewizyjnej musi być przedstawiciel Klubu. W tym składzie mamy dwóch członków klubu, proszę więc zdecydować kto będzie przedstawicielem klubu w Komisji Rewizyjnej. W tym momencie radna Malwina Odrzywolska zrezygnowała z Komisji Rewizyjnej na rzecz Komisji Budżetowej, po czym pozostało 4 członków, w tym jeden przedstawiciel Klubu radny Osman.
  Przegłosowano 4-ro osobowy skład Komisji Rewizyjnej. (za- 15 radnych/15 )

  W składzie Komisji Planowania i Budżetu wpisanych było 9 radnych dlatego po odczytaniu nazwisk radnych, skład tej komisji w całości został przyjęty poprzez głosowanie. ( za- 15/15 )

  W skład Komisji Społecznej wpisało się 10 osób a powinno być 9 , wobec czego przegłosowano każdego kandydata. I tak:
  Barański Ireneusz - 10 głosów, Andrzej Wisowaty- 10, Monika Pająk – 10,
  Litwiński Sławomir – 10, Żaczek Jolanta – 10, Januchta Jacek – 10,
  Borowiec Czesław - 8, Odrzywolska Malwina – 12, Śliwa Jacek - 6,
  Nyga Mirosław – 12.
  Najmniej głosów uzyskał radny Śliwa , który już był wpisany w skład Komisji Gospodarczej.
  Przewodnicząca Rady zaproponowała, że albo ktoś dobrowolnie przejdzie do Komisji Gospodarczej lub kolejny radny z najmniejszą ilością głosów czyli radny Borowiec.
  Radny Barański dobrowolnie zrezygnował z Komisji Społecznej na rzecz Komisji Gospodarczej, wobec czego w Komisji Społecznej pozostało 9 radnych.
  Przegłosowano 9-osobowy skład Komisji Społecznej w całości (za- 15 radnych/15 )
  Przegłosowano 8 –osobowy skład Komisji Gospodarczej w całości ( za- 15 radnych/15)

  Po wyborze członków komisji Przewodnicząca Rady poinformowała, ze każda komisja spośród swoich członków wybiera przewodniczącego komisji . W tym celu każda komisja oddzielnie wyjdzie na chwilę poza salę obrad i w drodze głosowania spośród członków dokona wyboru przewodniczącego komisji.
  W ten sposób wybrano przewodniczących poszczególnych komisji.
  Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Jacek Januchta.
  Przewodniczącym Komisji Planowania i Budżetu został radny Sławomir Litwiński
  Przewodniczącym Komisji Gospodarczej został radny Mirosław Nyga.
  Przewodniczącym Komisji Społecznej została Jolanta Żaczek.

  Przewodnicząca Rady czytała powoli nazwiska członków każdej komisji po to aby radni wpisali sobie nazwiska do swoich projektów uchwał.
  W wyniku głosowania jawnego Rada Gminy określiła następujące składy osobowe komisji.
  I. Komisja Rewizyjna - 4 radnych
  1. Januchta Jacek - przewodniczący
  2. Kałuziński Paweł
  3. Osman Artur
  4. Siewierska Marta

  II. Komisja Planowania i Budżetu - 9 radnych
  1. Litwiński Sławomir - przewodniczący
  2. Barański Ireneusz
  3. Borowiec Czesław
  4. Chaba Edward
  5. Czerwiński Tomasz
  6. Kałuziński Paweł
  7. Odrzywolska Malwina
  8. Pająk Monika
  9. Siewierska Marta

  III. Komisja Gospodarcza - 8 radnych
  1. Nyga Mirosław - przewodniczący
  2. Barański Ireneusz
  3. Chaba Edward
  4. Czerwiński Tomasz
  5. Osman Artur
  6. Śliwa Jacek
  7. Wisowaty Andrzej
  8. Żaczek Jolanta

  IV. Komisja Społeczna - 9 radnych
  1. Żaczek Jolanta - przewodniczący
  2. Borowiec Czesław
  3. Januchta Jacek
  4. Litwiński Sławomir
  5. Nyga Mirosław
  6. Odrzywolska Malwina
  7. Pająk Monika
  8. Śliwa Jacek
  9. Wisowaty Andrzej

  Przewodnicząca Rady zapytała radnych czy wszystko jest zrozumiałe, czy są może jakieś niejasności lub pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w całości i poprosiła o przegłosowanie.
  Uchwała Nr II/ 5/ 2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 16.12.2014r.
  w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Łączna i ustalenia ich składu osobowego
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Radny Śliwa - poprosił o głos i odniósł się do nagrywania obrazu i dźwięku podczas sesji.
  Powiedział, że radny jest osobą publiczną i można go nagrywać , tak mówi Konstytucja RP.
  Radca Prawny Urzędu Gminy - w odpowiedzi stwierdził, że radny jest osobą publiczną, ale na sali obrad są inni goście i mieszkańcy , którzy mogą sobie tego nie życzyć.

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014r. w Gminie Łączna .
  Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - były to drobne zmiany w załączniku do uchwały.
  Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania do projektu uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr II/ 6/ 2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 16.12.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.
  Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Jest to jedna z pierwszych uchwał nowej kadencji i każda Rada podejmuje taką uchwałę na początku kadencji.
  Sekretarz Gminy przedstawił szczegółowo poszczególne składniki wynagrodzenia Wójta po czym poprosił o dopisanie w § 1 p. 5) „dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z odrębnymi przepisami” . Jest to tzw. „trzynastka”
  Radni dopisali sobie dodatkowy p. 5).
  Wszystkie składniki mieszczą się w tabeli dla wójtów i nie są najwyższe. W stosunku do roku 2010 jest to różnica w kwocie 710 zł/ brutto, co daje wzrost wynagrodzenia ok. 450 zł netto.
  W ciągu ostatnich 4 lat Wójt Gminy nie otrzymał żadnej podwyżki wynagrodzenia. Uważam, że po 4 latach podwyżka wynagrodzenia o 710 zł brutto należy się , bo każdy pracownik za swoją pracę powinien być doceniany, za wkład pracy i zaangażowanie.
  Sekretarz Gminy zakończył i poprosił o pytania.
  Radny Osman - wystąpił jako przedstawiciel Klubu radnych.
  Sporządziłem wykaz ościennych gmin oraz przeprowadziłem krótką ankietę z członkami Klubu oraz wśród napotkanych mieszkańców Gminy Łączna.
  Pytanie moje było, jaki wynik „na plus” predysponuje do podwyższenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
  Radny przedstawił zestawienia dwóch wielkości tj. wysokości budżetu z wysokością rocznego wynagrodzenia wójtów (burmistrzów) kilku gmin powiatu kieleckiego tj. Gminy Zagnańsk, Bodzentyn, Masłów, Nowa Słupia i Gminy Łączna.

  Na spotkaniu z Podkarpacką Spółka Gazową w sprawie gazyfikacji gminy , Wójt Gminy podkreślał , jaka to nasza gmina jest biedna bo około 1300 osób korzysta z pomocy społecznej.
  Inny podobny przypadek, kiedy podejmowana była uchwała śmieciowa , Rada Gminy nie przyjęła stawek za śmieci, dopóki Wójt Gminy nie przeprowadził konsultacji z mieszkańcami co do wysokości stawek. Na spotkaniach tych Pan Wójt również podkreślał jaka to nasza gmina jest biedna i ile osób korzysta z pomocy społecznej.
  Radny Osman zadał pytanie, jak mamy się solidaryzować z mieszkańcami Gminy gdzie taka masa ludzi żyje biednie i czy stać nas w tym momencie na podwyższanie wynagrodzenia Wójta Gminy.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek - zwrócił uwagę, że urzędnik nie może pracować w ramach wolontariatu. Każdy urzędnik ponosi odpowiedzialność za swoje błędy a odpowiedzialność Wójta Gminy jest największa. Budżet gminy pomału ale systematycznie rośnie . Nie jesteśmy niebezpiecznie zadłużeni. Osiągnięcia w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz zaangażowanie w bieżący rozwój Gminy w pełni uzasadniają proponowane zmiany wynagrodzenia. Nie dążmy do tego aby Wójta obdarować minimalnym wynagrodzeniem tj. 6 tys. zł brutto. Nie porównujmy pracy wójtów, burmistrzów do pracowników sezonowych grupy robót publicznych, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie 1680 zł brutto. Jest to już trzecia kadencja i pewne zasługi Wójta Gminy można już ocenić i docenić.
  Radny Barański - zauważył, że nasz Wójt pracuje sam bo nie ma zastępcy wójta. Stawiam pytanie czy lepiej dać podwyżkę Wójtowi czy lepiej zatrudnić zastępcę wójta.
  Radny Borowiec - wynagrodzenie Wójta stanowi u nas 1 % budżetu gminy i to jest bardzo dużo dla naszej gminy. W innych gminach jest to 0,4 % - 0,5 % w stosunku do budżetu.
  Radny Czerwiński - w dzisiejszej dyskusji z Panem Sołtysem, Pan Wójt użył zwrotu „nie ma środków” a czy na podwyżkę wynagrodzenia mamy środki.
  Radny Osman - wynagrodzenie Wójta to jest 10 tys. zł brutto. Radny zapytał czy
  Pan Wójt ma ryczałt samochodowy i jaka to jest kwota w skali roku.
  Sekretarz Gminy - odpowiedział. Wynagrodzenie Wójta z projektu uchwały to jest 10 300 zł/brutto + ryczałt na dojazdy lokalne swoim samochodem prywatnym w ilości 300 km/miesiąc. Kwota ryczałtu to 250 zł brutto/m-c x 12 miesięcy.
  Z ryczałtu po terenie gminy korzysta jeszcze dwóch pracowników Urzędu. Ryczałt nie jest wynagrodzeniem, tylko zwrot kosztów przejazdu.
  Radny Borowiec - zauważył, że w poszczególnych składnikach wynagrodzenia oscylujemy w górnych granicach, a gmina jest mała bo liczy 5 tys. mieszkańców. Co byłoby gdyby liczyła 15 tys. mieszkańców.
  Sekretarz Gminy - wyjaśnił, że rozporządzenie o wynagrodzeniu wójtów , burmistrzów określa maksymalne wynagrodzenie w gminach do 15 tys. mieszkańców na 12 500 zł/ brutto.
  Innych głosów nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - odczytała treść uchwały w całości z uzupełnionym punktem 5) w § 1 po czym przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

  Uchwała Nr II/ 7/ 2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 16.12.2014r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 9 radnych , przeciw – 4, wstrzymał się – 2 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Projekt uchwały wyjaśnił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Gmina Łączna należy do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Statut Związku przewiduje dwóch delegatów z każdej gminy z tym , że Wójtowie Gmin są delegatami z automatu. Drugiego delegata wybiera Rada Gminy uchwałą. W projekcie uchwały zaproponowałem osobę Sekretarza Gminy, ponieważ Pan Sekretarz pracował już jako drugi delegat. Jest to praca społeczna, proszę o przyjęcie tej uchwały.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodnicząca Rady - przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

  Uchwała Nr II/ 8/ 2014
  Rady Gminy Łączna z dnia 16.12.2014r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9

  Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 1 grudnia 2014r.
  Przewodnicząca Rady – zapytała czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Łączna i czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr I/2014 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 1 grudnia 2014r. został przyjęty jednogłośnie (za- 15 radnych / 15 ).
  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany, obrady dobiegły końca.
  Przewodnicząca Rady p. Monika Pająk - podziękowała radnym, zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończyła i zamknęła II -e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Na tym protokół zakończono.  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Ireneusz Barański


  Data wprowadzenia: 2015-01-12 1404
  Data upublicznienia: 2015-01-12
  Art. czytany: 866 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna