A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 30 grudnia 2014 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok

  UCHWAŁA NR III/10/2014
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
  885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr
  1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do
  niniejszej uchwały.
  § 3. 1. Aktualizuje się załącznik nr 3, nr 5, nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z
  załącznikiem nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszej uchwały.
  2. Zmienia się zapisy § 3, ust.2 uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie
  „2.Przychody budżetu w wysokości 2 384 872 zł, rozchody w wysokości 1 284 872 zł ”,
  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodniczący Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 grudnia 2014 r.
  Dochody
  Dzia
  ł
  Rozdzi
  ał § Treść
  Kwota
  dochodów
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -20 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -20 000,00
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -20 000,00
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
  POBOREM -3 000,00
  75616
  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
  podatku od spadków i darowizn, podatku od
  czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
  lokalnych od osób fizycznych -3 000,00
  0310 Podatek od nieruchomości 5 000,00
  0340 Podatek od środków transportowych -8 000,00
  921
  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
  NARODOWEGO 20 000,00
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00
  6630
  Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
  na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
  podstawie porozumień między jednostkami samorządu
  terytorialnego 20 000,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 0,00
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 grudnia 2014 r.
  Wydatki
  Dzi

  Rozdzia
  ł Treść Kwota
  wydatków
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 000,00
  720 INFORMATYKA 0,00
  72095 Pozostała działalność 0,00
  Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane
  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
  3 -15 000,00
  Wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane
  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
  3 15 000,00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -50 000,00
  75702
  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
  jednostek samorządu terytorialnego -50 000,00
  Wydatki na obsługę długu -50 000,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 18 000,00
  90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 18 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 0,00
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 grudnia 2014 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady
  finansowe
  rok
  budżetowy
  2014 (8+9+10+
  11)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty
  i pożyczki
  zaciągnięte na
  realizację zadania
  pod refundację
  wydatków
  dotacje i środki
  pochodzące
  z innych źr.*
  środki
  wymienione
  w
  art. 5 ust. 1 pkt
  2 i 3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  sanitarnej
  w miejscowościach Gózd
  i Łączna 2009-2016
  5 100 000 1 989 329 0 784 822 0 0 1 204 507 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 100 000 1 989 329 784 822 1 204 507
  2. 010 01010
  Budowa kanalizacji
  Występa, Zalezianka,
  Jaśle,Stawik 2009-2015
  15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  3. 720 72095
  e-świętokrzyskie-
  Rozbudowa
  Infrastruktury
  Informatycznej ' 2007-
  2014
  259 863 231 328 23 624 207 704 Urząd Gminy
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 259 863 231 328 23 624 207 704
  4. 720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa
  Systemu Informacji
  Przestrzennej
  Województwa
  świętokrzyskiego 2007-
  2014
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  5. 853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 350 829 58 248 0 0 0 292 581,00 Zespół Szkół
  wydatki bieżące 1 265 411 350 829 58 248 292 581,00 w Łącznej
  wydatki majątkowe
  6. 921 92195
  Przebudowa budynku po
  byłej Szkole Podstawowej
  z przeznaczeniem na cele
  społeczno-kulturalne
  2013-2014
  976 859,00 676 275,00 19 898,00 215 178,00 0,00 0,00 441 199,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 976 859 676 275 19 898 215 178 441 199,00
  7. 853 85395
  Wyrównywanie szans
  w Gminie Łączna 2013-
  2015
  571 113 276 206 0 0 0 41 431,00 234 775,00 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 533 113 276 206 41 431,00 234 775,00
  wydatki majątkowe 38 000 0
  8. 900 9001
  Remont istniejącej
  oczyszczalni ścieków
  w aKamionkach poprzez
  dostawę i montaż
  urządzeń 2014-2015
  900 000 150 000 150 000
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 900 000 150 000 150 000
  Zakład Gospodarki
  Komunalnej
  w Łącznej
  ,
  Ogółem wydatki majątkowe 22 359 722,00 3 131 900,00 213 490,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 918 410,00 x
  Ogółem wydatki bieżące 1 798 524,00 627 035,00 58 248,00 0,00 0,00 41 431,00 527 356,00
  Razem 24 158 246,00 3 758 935,00 271 738,00 1 000 000,00 0,00 41 431,00 2 445 766,00
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2014
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 grudnia 2014 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok
  L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  p. Projekt
  Okres
  realizacji
  zadania
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym 2014
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 989 329,00
  Priorytet: Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki
  i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej
  w miejscowościach Gózd i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 989 329,00
  - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 784 822,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 550 000,00 1 204 507,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 231 328,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
  społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
  Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 259 862,80 231 328,00
  - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 23 624,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 251 239,64 207 704,00
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2014 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 84 968,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa
  społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa
  infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst
  2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000,00 84 968,00
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 19 968,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 65 000,00 65 000,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  4 Program: PROW 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 676 275,00
  Priorytet: Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju ,
  odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole
  Podstawowej z przeznaczeniem na cele społecznokulturalne
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 976 859,00 676 275,00
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 2
  - środki z budżetu j.s.t. 476 859,00 235 076,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 500 000,00 441 199,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411,00 350 829,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji
  w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411,00 350 829,00
  Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokoei jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211,00 58 248,00
  Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 1 075 200,00 292 581,00
  Wydatki majątkowe: 0,00 0,00
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  6. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 276 206,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 276 206,00
  Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
  świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 41 431,00
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 453 146,05 234 775,00
  Wydatki majątkowe: 38 000 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego 5 700
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 3
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 32 300
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  7. Program: PROW 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 47 535,00 47 535,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 47 535,00 47 535,00
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju ,
  odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 15 671,00 15 671,00
  Projekt: Imprezy kulturalne i warsztaty promujące
  dziedzictwo kulturowe - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 31 864,00 31 864,00
  Wydatki majątkowe: 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  8. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 853 85395 Wartość zadania: 38 605,00 38 605,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 38 605,00 38 605,00
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju ,
  odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 7 721,00 7 721,00
  Projekt: Warsztaty rękodzieła artystycznego
  w zakresie florystyki i wicia wieńcy dożynkowych - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 30 884,00 30 884,00
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  9. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 46 867,95 46 867,95
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 4
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 46 867,95 46 867,95
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ,
  odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t. 16 333,61 16 333,61
  Projekt: Podnoszenie świadomości ekologicznej
  mieszkańców gminy Łączna - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 30 534,34 30 534,34
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  1
  0. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 112 589,72 112 590,00
  Priorytet: Wydatki bieżące:
  Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ,
  odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Zagospodarowanie terenu i budowa placu
  zabaw w centrum Gminy Łączna - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 112 589,72 112 590,00
  - środki z budżetu j.s.t. 39 256,72 39 257,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 73 333,00 73 333,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  Program: Operacykny Kapitał Ludzki 2014 Urząd Gminy Wartość zadania: 146 404,00 146 404,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 146 404,00 146 404,00
  Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
  integracji 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 15 373,00 15 373,00
  Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro 853 85395 - środki z budżetu krajowego 6 587,60 6 587,60
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 5
  853 85395
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 124 443,40 124 443,40
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
  wydatki refundowane ze środków UE
  Ogółem wydatki 8 650 247,47 4 000 936,95
  Wydatki bieżące: 2 077 935,95 906 446,95
  - środki z budżetu j.s.t. 245 309,61 113 346,61
  - środki z budżetu krajowego 86 554,55 48 018,60
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 746 071,79 745 081,74
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Wydatki majątkowe: 0 6 572 311,52 3 094 490,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 094 738,88 1 102 747,00
  - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 471 872,64 1 991 743,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
  refundowane ze środków UE
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 6
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2014
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 grudnia 2014 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
  Lp. Treść Klasyfikacja
  §
  Kwota
  2014 r.
  1 2 3 4
  Przychody ogółem: 2 384 872,00
  I Kredyty i pożyczki 2 084 001,00
  1. Kredyty § 952 2 084 001,00
  1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952
  2. Pożyczki § 952
  2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków
  pochodzących z budżetu U.E. § 903
  3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
  ograniczona § 931
  3.1
  Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
  ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E
  § 931
  II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
  III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 300 871,00
  IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
  V Przelewy z rachunku lokat § 994
  VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
  Rozchody ogółem: 1 284 872,00
  1. Spłaty kredytów § 992 1 215 272,00
  1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy
  z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
  2. Spłaty pożyczek § 992 69 600,00
  2.1 Spłaty pożyczek § 963
  2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 1
  2.3
  Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona
  w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym
  środkami pochodzącymi z budżetu U.e
  4. Udzielone pożyczki § 991
  5. Przelewy na rachunki lokat § 994
  6.
  Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
  zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek
  wtórny. § 982
  Id: 890AD47A-89A2-4325-8A4C-F2FD7E8A7C9F. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2015-01-13 1333
  Data upublicznienia: 2015-01-13
  Art. czytany: 1005 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna