A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2014 r.

  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,przypadających Gminie Łączna lub jej jednostk

  UCHWAŁA NR III/13/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub
  rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
  cywilnoprawny,przypadających Gminie Łączna lub jej jednostkom podległym.
  Na podstawie 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.,poz. 885 ze zm. ) oraz
  art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
  innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm. i Nr 232, poz.
  1378, nr 117 poz.676 ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Określa się zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na
  raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
  Łączna lub jej jednostkom podległym.
  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) jednostkach podległych – rozumie się przez to jednostki budżetowe Gminy Łączna;
  2) należnościach pieniężnych – rozumie się przez to należność główną wraz z odsetkami za
  opóźnienie, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz inne
  należności uboczne, ustalone na dzień złożenia kompletnego wniosku;
  3) ulgach – rozumie się przez to: umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty
  należności pieniężnej przypadającej Gminie Łączna lub jej jednostkom podległym;
  4) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną a także jednostkę
  organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
  5) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Łączna i jej jednostki podległe;
  6) przedsiębiorcy – rozumie się przez to każdy podmiot prowadzący działalność
  gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną, sposób finansowania,
  wielkość czy zarobkowy charakter tej działalności;
  § 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą zostać umorzone
  w całości, jeżeli:
  1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła
  majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła
  przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza
  kwoty 6.000,00zł; osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób
  prawnych przy jednoczesnym braku majątku,
  z którego można by egzekwować należność, a
  odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
  trzecie;
  Id: EE306D35-A968-440C-B4E0-28EEADAD8DF8. Podpisany Strona 1
  2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
  kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie
  egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
  5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
  2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności,
  o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania
  są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
  3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 i ust. 2 należności
  mogą być umorzone w całości z urzędu, w formie jednostronnego pisemnego
  oświadczenia woli wierzyciela.
  § 4. 1. Ulga może zostać udzielona na wniosek dłużnika, z uwzględnieniem
  uzasadnionego ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego, biorąc pod uwagę
  możliwości płatnicze dłużnika, a w szczególności jeżeli:
  1) dłużnik – osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności pieniężnych z uwagi na
  niskie dochody lub zagrożenie dla egzystencji dłużnika oraz osób pozostających na jego
  utrzymaniu wywołane bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką
  chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, klęską żywiołową, zdarzeniem
  losowym lub inną wyjątkowo trudną sytuacją życiową;
  2) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
  prawnej, znajduje się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
  2. Udzielenie ulgi na wniosek dłużnika następuje w formie pisemnego oświadczenia
  woli lub porozumienia.
  3. W przypadku nie udzielenia ulgi wierzyciel pisemnie zawiadamia dłużnika o odmowie
  jej udzielenia.
  § 5. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.
  2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia
  okoliczności, o których mowa w § 4, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne
  okoliczności uzasadniające składany wniosek.
  3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności
  w nim wymienione z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 8.
  4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do
  udzielenia ulgi, wierzyciel wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
  5. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje
  pozostawienie go bez rozpatrzenia.
  § 6. 1. W przypadku, gdy na wniosek dłużnika spłata należności pieniężnych zostanie
  odroczona lub rozłożona na raty, terminem zapłaty należności jest dzień, w którym
  zgodnie z oświadczeniem woli lub zawartym porozumieniem powinna nastąpić zapłata
  należności, której spłatę odroczono albo poszczególnych rat, na jakie została rozłożona
  spłata należności.
  Id: EE306D35-A968-440C-B4E0-28EEADAD8DF8. Podpisany Strona 2
  2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek, należności
  ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.
  3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, wierzyciel oznacza termin zapłaty
  pozostałej części należności, z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania przez dłużnika
  terminu jej zapłaty natychmiast wymagalna staje się cała należność.
  4. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi
  od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku ustalenia, że:
  1) dowody, na podstawie których udzielono ulgi, okazały się fałszywe;
  2) dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie
  ulgi;
  3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.
  5. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat – niespłacona należność
  pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego
  terminu wymagalności do dnia zapłaty.
  § 7. Do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,
  przypadających Gminie Łączna i jej jednostkom podległym, uprawniony jest Wójt Gminy
  Łączna.
  § 8. 1. W przypadkach określonych w § 3 ust. 1, pkt 5 oraz § 4 ust. 1, gdy ulga udzielona
  przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną, udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami
  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
  stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
  minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013r.) oraz Rozporządzenia Komisji (UE)
  nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.) .
  2. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, jeżeli
  wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich
  w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
  kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 EUR.
  3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego
  przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, mogą skorzystać z ulg
  w spłacie należności cywilnoprawnych, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością
  innej pomocy de minimis otrzymaną przez nich w okresie bieżącego roku kalendarzowego
  oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej
  równowartość 100.000 EUR w przypadku drogowego transportu towarowego i 200.000
  EUR w przypadku drogowego transportu pasażerskiego.
  4. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze produkcji rolnej przy
  zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, mogą skorzystać z ulg w spłacie
  należności cywilnoprawnych, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej
  pomocy de minimis otrzymaną przez nich w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz
  dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej
  równowartość 15.000 EUR.
  Id: EE306D35-A968-440C-B4E0-28EEADAD8DF8. Podpisany Strona 3
  5. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu,
  który tej pomocy udzielił.
  6. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić
  organowi udzielającemu pomocy zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa
  w art. 37 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
  dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 59, poz. 404, z 2008r. Nr
  93, poz. 585, z 2010r. Nr 18, poz. 99, z 2011r. Nr 233, poz.1381), tj.:
  a) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności
  wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia
  pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących
  się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
  złożonych na „Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
  minimis” (formularz stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
  się o pomoc de minimis – Dz. U. nr 53, poz. 311 ze zm.),
  b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym ubiega
  się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości
  pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
  pomocy w tym okresie,
  c) w tym również zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie
  otrzymały w roku ,w którym ubiegają się o pomoc ,oraz w ciągu dwóch poprzedzających
  go lat ,albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  7. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest
  zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego
  pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego
  udzielenia.
  8. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest
  zobowiązany do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy informacji o przekroczeniu
  pułapu pomocy de minimis określonego w ust. 2, 3 i 4 w terminie do 14 dni od zaistnienia
  tego faktu.
  9. Wierzyciel po sprawdzeniu, że może wobec przedsiębiorcy zastosować ulgę w spłacie
  należności cywilnoprawnych, wydaje zaświadczenie potwierdzające, że udzielona pomoc
  ma charakter pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
  20 marca
  2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie
  lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 354, z 2011r. Nr 34, poz. 174).
  10. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych,
  ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
  11. Ulgi stanowiące pomoc de minimis lub pomoc deminimis w rolnictwie mogą być
  udzielone na podstawie uchwały do dnia 30 czerwca 2021r.
  § 9. 1. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informacje o udzielonych ulgach.
  2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzane są według stanu na dzień
  31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 31 maja roku następnego.
  Id: EE306D35-A968-440C-B4E0-28EEADAD8DF8. Podpisany Strona 4
  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 11. Traci moc uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r.
  roku sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na
  raty wierzytelności Gminy Łączna i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności
  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny ,do których nie stosuje się przepisów
  ustawy – Ordynacja podatkowa
  § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  PRZEWODNICZĄCY
  RADY GMINY
  ŁĄCZNA
  MONIKA PAJĄK
  Id: EE306D35-A968-440C-B4E0-28EEADAD8DF8. Podpisany Strona 5
  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Łączna dnia 30 grudnia 2014r., w
  sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub
  rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
  przypadających Gminie Łączna lub jej jednostkom podległym.
  Rada Gminy Łączna w dniu 8 września 2011 roku podjęła uchwałę nr X/90/2011 w
  sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty
  wierzytelności Gminy Łączna i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności
  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny ,do których nie stosuje się przepisów
  ustawy –Ordynacja podatkowa było odwołanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr
  1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
  W sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
  z 28.12.2006r.). Niniejsze rozporządzenie straciło moc obowiązującą i zostało zastąpione
  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108
  Traktatu funkcjonowania Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
  dnia 24 grudnia 2013r.).
  Wobec powyższego należało dostawać zapisy uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie
  szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty
  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łączna
  lub jej jednostkom podległym, do obecnie obowiązujących przepisów.
  Projekt uchwały został zgłoszony zgodnie z art. 7 ust. 3i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia
  2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Prezesowi Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie i Ministrowi Rolnictwa I Rozwoju
  Wsi.
  Prezes UOK i K zaopiniował projekt uchwały pod względem zgodności w rozporządzeniem
  Komisji Europejskiej (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.


  Data wprowadzenia: 2015-01-13 1337
  Data upublicznienia: 2015-01-13
  Art. czytany: 906 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna