A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 47 / 2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 października 2014 r.

  Zarządzenie Nr 47 / 2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 20 października 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 164 632,71 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 17 093 228,33 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 164 632,71 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 18 193 228,33 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 47/2014
  z dnia 20.10.2014 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 763,71
  01095 Pozostała działalność 9 763,71
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 9 763,71
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 623,00
  75011 Urzedy wojewódzkie 623,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 623,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 49 280,00
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe , wojewódzkie 49 280,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 49 280,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 61 531,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 859,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 859,00
  85216 Zasiłki stałe 38 492,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 38 492,00
  85295 Pozostała dzialalność 6 180,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 6 180,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 43 435,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 435,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40 000,00
  2040 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieku wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3 435,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 164 632,71


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 47/2014
  z dnia 20.10.2014 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 763,71
  01095 Pozostała działalność 9 763,71
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 763,71
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191,45
  4430 Różne opłaty i składki 9 572,26
  600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 36 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 36 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 36 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 623,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 623,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 623,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 520,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 49 280,00 0,00
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe , wojewódzkie 49 280,00 0,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 940,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 940,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 198,24
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 819,69
  4120 Składki na Fundusz Pracy 110,10
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 268,45
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 141,76 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 662,76
  4300 Zakup usług pozostałych 7 179,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36 000,00
  Rezerwy ogólne i celowe 36 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36 000,00
  4810 Rezerwy 36 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 61 531,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 859,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 859,00
  3110 Świadczenia społeczne 16 859,00
  85216 Zasiłki stałe 38 492,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 492,00
  3110 Świadczenia społeczne 38 492,00
  85295 Pozostała działalność 6 180,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 844,00
  3110 Świadczenia społeczne 5 844,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 336,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 336,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 400,00 2 400,00
  85395 Pozostała działalność 2 400,00 2 400,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 2 400,00 2 400,00
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 279,28
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 120,72
  4307 Zakup usług pozostałych 2 279,28
  4309 Zakup usług pozostałych 120,72
  854 EDUKCYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 43 435,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 435,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 435,00
  3240 Stypendium dla uczniów 40 000,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 435,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 203 032,71 38 400,00  Data wprowadzenia: 2015-01-16 1131
  Data upublicznienia: 2015-01-16
  Art. czytany: 841 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna