A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 49 / 2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 października 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.

  Zarządzenie Nr 49 / 2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 października 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 10 870 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 17 104 098,33 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 10 870 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 18 204 098,33 zł.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 49/2014
  z dnia 31.10.2014 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 10 870,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 870,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10 870,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 10 870,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 49/2014
  z dnia 31.10.2014 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 770,00
  60016 Drogi publiczne gminne 770,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 770,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 770,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 500,00
  75023 Urzędy gmin 1 500,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 467,24 4 467,24
  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe , wojewódzkie 4 467,24 4 467,24
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 467,24 4 467,24
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 117,24
  4300 Zakup usług pozostałych 4 467,24
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 200,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 150,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 270,00
  Rezerwy ogólne i celowe 2 270,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 270,00
  4810 Rezerwy 2 270,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 050,00 21 050,00
  80101 Szkoły podstawowe 20 700,00 3 350,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 000,00 3 350,00
  4260 Zakup energii 3 350,00
  4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 600,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 600,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00
  80104 Przedszkola 350,00 9 400,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 350,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 400,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 700,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 10 870,00 0,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 870,00 0,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 870,00 0,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 070,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 38 657,24 27 787,24  Data wprowadzenia: 2015-01-16 1137
  Data upublicznienia: 2015-01-16
  Art. czytany: 722 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna