A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 54 / 2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 listopada 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.

  Zarządzenie Nr 54 / 2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 20 listopada 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 95 685 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 17 199 783,33 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 95 685 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 18 299 783,00 zł.
  3. Aktualizuje się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 54/2014
  z dnia 20.11.2014 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 95 685,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 52 343,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 113 779,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami -61 436,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 670,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 670,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 260,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 17 260,00
  85216 Zasiłki stałe 1 331,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 331,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 200,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7 200,00
  85295 Pozostała działalność 14 881,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 8 664,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 217,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 95 685,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 54/2014
  z dnia 20.11.2014 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 500,00
  75023 Urzędy gmin 1 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 500,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 500,00
  4810 Rezerwy 8 500,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 700,00 2 700,00
  80101 Szkoły podstawowe 2 700,00 2 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 700,00 2 700,00
  4260 Zakup energii 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 650,00
  4430 Różne opłaty i składki 50,00
  4440 Odpisy na ZFŚŚ 2 200,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 97 108,00 1 423,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 52 343,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 491,00
  3110 Świadczenia społeczne 51 491,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 559,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 279,00
  4580 Pozostałe odsetki 279,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 670,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 670,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 670,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 260,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 260,00
  3110 Świadczenia społeczne 17 260,00
  85216 Zasiłki stałe 1 331,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 331,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 331,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 311,00 1 111,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 188,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 111,00 1 111,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
  4300 Zakup usług pozostałych 270,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
  4440 Odpisy na ZFŚŚ 911,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 641,00
  85295 Pozostała działalność 15 193,00 312,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 193,00
  3110 Świadczenia społeczne 15 193,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 312,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 312,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 108 308,00 12 623,00


  Data wprowadzenia: 2015-01-16 1141
  Data upublicznienia: 2015-01-16
  Art. czytany: 979 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna